Page 2

2

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

พลวัต

turnleftthai.blogspot.com

ใจ อึ๊งภากรณ์

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารัก ของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส

จอห์งลุก มะลอนเชนอง (Jean-Luc Mélenchon) ผู้ สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสของ “แนวร่วมซ้าย” เป็นนักการเมืองฝรั่งเศสที่น่าสนใจที่สุดในยุคนี้ มะลอนเชนอง ผสมความก้าวร้าวทางการเมืองจากความโกรธแค้นของกรรมาชีพ และเยาวชนในวิกฤตเศรษฐกิจ กับความสามารถในการพูด ตลก และเป็นนักการเมืองทีม่ ีนโยบายก้าวหน้าและสร้างสรรค์ ทีส่ ุดในบรรดาผู้ลงสมัครทุกคนในฝรั่งเศส เขาไม่มวี ันชนะการ เลือกตั้ง แต่ถ้าเขาติดอันดับสามด้วยเปอร์เซ็นพอใช้ได้ และตี ผูส้ มัครพรรคฟาสซิสต์ ลาเพน ให้ลงสูอ่ นั ดับทีส่ ไี่ ด้ ก็ถอื ว่าเป็น ปรากฏการณ์สำ�คัญและน่าทึ่งในปัจจุบัน นโยบายสำ�คัญของ มะลอนเชนอง คือการเสนอให้เก็บ ภาษี 100% จากรายได้เกิน €360,000 ของคนรวย เพิ่มค่าจ้าง ขัน้ ต่�ำ 20% และปฏิรปู ระบบบำ�เหน็จบำ�นาญให้ดขี นึ้ และให้คน สามารถเลิกงานเมื่ออายุ 60 ได้ นอกจากนี้มีการเสนอให้นำ� บริษัทพลังงานกลับมาเป็นของรัฐให้หมด “ผมอันตราย!!” เขาชอบประกาศในการชุมนุมหา เสียง “อันตรายกับพวกเศรษฐี นายทุน และชนชัน้ ปกครอง” เมื่อคนวิจารณ์ว่านโยบายเขาตั้งอยู่บนรากฐานลัทธิการเมือง เขาตอบว่า “ใช่แน่นอน” เมื่อนายทุนด่าเขาว่าเหมือนพวก เล่นกีโยตินในการปฏิวัติฝรั่งเศส เขาตอบว่า “การปฏิวัติ ฝรั่งเศสยังไม่จบ!” คะแนนนิยมของ มะลอนเชนอง มาจาก คนที่เบื่อหน่ายในนโยบายเสรีนิยมกลไกตลาดของรัฐบาล นิ โคลัส ซาโคซิ และของพรรคสังคมนิยมของ ฟรานซวา ฮอลแลนด์ ที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน นโยบายดังกล่าวได้แต่ตัดสวัสดิการ ตัด

งาน และตัดฐานะเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ เพื่อเพิ่มกำ�ไรให้ นายทุนและนายธนาคาร มะลอนเชนอง เคยเป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยม แต่ ปลีกตัวออกเพือ่ ตัง้ แนวร่วมซ้ายกับพรรคคอมมิวนิสต์และกลุม่ ฝ่ายซ้ายอืน่ เขาได้แรงบันดาลใจจากพรรคซ้าย “ไดลิงเกอร์” ในเยอรมัน ที่แยกตัวออกจากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ในประเทศนั้น แต่เราไม่ควรมองข้ามข้อเสียของ มะลอนเชน อง เพราะเขาอาจทำ�ข้อตกลงกับพรรคสังคมนิยมในอนาคต และนโยบายเศรษฐกิจบางส่วนของเขาเน้นแนวชาตินิยม นอกจากนี้พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสเป็นพรรคที่มีประวัติใน การฉวยโอกาสทางการเมือง เช่นการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรค สังคมนิยมด้วยการทิ้งอุดมการณ์ทั้งหมด นโยบายดังกล่าว ทำ�ให้พรรคเล็กลงเรื่อยๆ จากสมัยก่อน ในขณะเดียวกันพรรคแนวตรอทสกี โดยเฉพาะ “พรรค ใหม่ต้านทุนนิยม” อยู่ในสภาพวิกฤตเพราะซีกหนึ่งเน้นแต่ การเมืองของระบบเลือกตั้งและละเลยการจัดตั้งในขบวนการ ต่างๆ และอีกซีกไม่ยอมทำ�แนวร่วมกับฝ่ายซ้ายอื่นๆ เพื่อ ปกป้อง “ความบริสุทธิ์” ของตนเอง คนก้าวหน้าในฝรั่งเศสจะต้องอาศัยกระแสสนับสนุน มะลอนเชนอง เพื่อสร้างกระแสต่อสู้กับความพยายามในการ ทำ�ลายชีวิตประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจ กระแสนี้ต้องนำ�เข้า สู่สหภาพแรงงานและขบวนการเยาวชนกับนักศึกษา และใน ขณะเดียวกันต้องมีการรือ้ ฟืน้ การจัดตัง้ ทางการเมืองทีส่ อดคล้อง กับโลกจริงโดยไม่อ่อนน้อมต่อลัทธิทุนนิยม -TLN-

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement