Page 17

turnleftthai.blogspot.com

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

17

ภาพจาก : fineartamerica.com

เพือ่ การลงทุนต่อ การบริโภคส่วนเกินเอง ถือเป็น “การขโมย” จากทุน ที่จะลงทุนต่อ • แต่ความมัธยัสถ์ไม่ได้มาจากความโลภส่วนตัวทีจ่ ะสะสมทุน ต่อ หรือสำ�นึกอะไร มันมาจากกระบวนการแข่งขันในตลาด • พอทุนนิยมพัฒนามากขึ้น มีการสะสมทุนมากขึ้น มีแหล่ง สร้างความร่ำ�รวยผ่านการปั่นหุ้นในระบบธนาคาร ฯลฯ “สองวิญญาณ ของนายทุน” จึงเริ่มปรากฏ คือความมัธยัสถ์ กับความต้องการที่จะ แสวงหาความสุขสบาย

“สะสม สะสม คือพระเจ้าของทุนนิยม” ความคิดเรื่องความมัธยัสถ์นำ�ไปสู่... 1. นิยายว่าการสะสมมาจากความมัธยัสถ์ ในขณะทีม่ นั มาจาก การขูดรีดแรงงานต่างหาก 2. การกดดันให้กรรมาชีพทีย่ ากจนอยูแ่ ล้วต้อง “หัดมัธยัสถ์”2 3. ปฏิกริ ยิ าโต้ตอบของฝ่ายทุนบางคน ทีม่ องว่า “การถูกบังคับ ให้มธั ยัสถ์” ผ่านการเก็บภาษีโดยรัฐ จะทำ�ลายแรงจูงใจในการทำ�ธุรกิจ ซึ่งเป็นคำ�อธิบายที่ง่ายเกินไป การสะสมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแบ่งส่วนเกินอย่างไรระหว่างการลงทุนต่อ กับรายได้ • การทำ�ให้อาหารถูกลง ทำ�ให้กดค่าแรงได้ นำ�ไปสู่การลด คุณภาพของอาหารสำ�หรับคนจนด้วยระบบอุตสาหกรรม • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของกรรมาชีพ - อาจมาจากการใช้เครือ่ งจักรคุม้ มากขึน้ โดยขยายเวลาทำ�งาน และจำ�นวนคนงาน - จะเพิ่มมูลค่าส่วนเกิน คือทั้งส่วนที่นำ�มาลงทุนต่อ และราย ได้ของนายทุนพร้อมกัน - ทำ�ให้ค่าจ้างถูกลง เพราะสินค้าที่ต้องซื้อเพื่อยังชีพราคาถูก ลง หรืออาจนำ�ไปสู่การเพิ่มค่าจ้างบ้าง แต่ปริมาณส่วนเกินจะเพิ่มเร็ว กว่าค่าจ้าง • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน เป็นสิง่ ทีค่ นงาน ทำ�ผ่านการทุม่ เทของร่างกายตนเอง แต่ถกู ปกปิดจนกลายเป็นว่า “ทุน เศรษฐกิจพอเพียง

2

เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน” ดังนั้นฝ่ายทุนจะอ้างว่าคนที่ลงทุน “มี สิทธิ” ในค่าตอบแทนหรือกำ�ไร เงินสำ�หรับการจ้างงาน นักเศรษฐศาสตร์การเมืองฝ่ายทุน Jeremy Bentham, Thomas Malthus, James Mill, MacCulloch ต่างอ้างว่าในสังคม หนึ่ง มีเงินสำ�หรับการจ้างงานจำ�กัด “ตามธรรมชาติ” โดยไม่มีการ พิสูจน์ แต่นั้นเป็นแค่ข้ออ้างสำ�หรับพวกที่มองว่ากรรมาชีพไม่มีสิทธิ์ที่ จะกำ�หนดว่ามูลค่าในสังคมจะแบ่งกันอย่างไรเท่านั้น

บทที่ 25: กฎโดยทั่วไปของการสะสมทุน • ถ้าสัดส่วน ทุนคงที่ ต่อ ทุนแปรผัน ไม่เปลี่ยน เมื่อมีการ สะสมทุน ต้องมีการเพิ่มจำ�นวนกรรมาชีพ [Organic Composition of Capitalism/องค์ประกอบอินทรียข์ องทุนนิยม = สัดส่วน ทัง้ ในมูลค่า และปริมาณ ของเครือ่ งจักร/คน ของทุนทีป่ ระกอบไปด้วยทุนคงที่ และ ทุนแปรผัน] • ถ้าสะสมเรื่อยๆ ตามกระบวนการของทุนนิยม ในที่สุดจะ ขาดกรรมาชีพ และค่าแรงจะเพิ่มขึ้น • การเพิม่ ค่าแรง เพิม่ ความสามารถของกรรมาชีพทีจ่ ะบริโภค อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ แต่ ไม่ยกเลิกการขูดรีดแรงงานแต่อย่างใด การมีค่าจ้าง = การเป็นลูกจ้าง = การทำ�งานฟรีส่วนหนึ่งให้นายจ้าง • การเพิ่มค่าแรงอาจไม่มีผลเสียต่อการสะสมทุนต่อไปหรือ กำ�ไร • การเพิม่ ค่าแรงอาจกลายเป็นสิง่ ทีถ่ ว่ งการสะสมทุนและกำ�ไร จนมีการชะลอการผลิต ค่าแรงก็จะตกต่�ำ ลง เพราะความต้องการกรรมาชีพ โดยนายจ้างลดลง • สิง่ ทีก่ �ำ หนดการขึน้ ลงของค่าแรง คืออัตราการสะสมทุน ไม่ใช่ ว่าค่าแรงกำ�หนดอัตราการสะสมทุน • การสะสมทุนคือการสะสมแรงงานฟรีที่นายทุนได้มาโดยไม่ จ่ายค่าแรง • การขึน้ ลงของค่าจ้างอยูใ่ นระหว่างขัน้ ทีเ่ อือ้ กับการคงอยูข่ อง (อ่านต่อหน้า 18)

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  
ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement