Page 15

turnleftthai.blogspot.com

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

15

ภาพจาก : freeassociationdesign.wordpress.com

Silver เสนอว่าเราต้องมองโลกาภิวัตน์และการลงทุนในรูป แบบทีม่ พี ลวัตของการต่อสูท้ างชนชัน้ ไม่หยุดนิง่ ตายตัว คือเมือ่ ขบวนการ แรงงานสร้างความเข้มแข็งในการต่อรองในพื้นที่หนึ่ง นายทุนอาจ พยายามย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น แต่ในไม่ช้ากรรมาชีพในพื้นที่ใหม่ก็ จะเริ่มสร้างสหภาพแรงงานและเพิ่มอำ�นาจต่อรองอย่างต่อเนื่อง สรุป แล้วการขยายตัวของระบบทุนนิยมเพิ่มการเผชิญหน้ากันระหว่างทุน กับแรงงาน ถ้าแรงงานเข้มแข็งมันจะมีผลต่ออัตรากำ�ไรของนายทุน แต่ ถ้านายทุนและรัฐกดขี่แรงงาน รัฐจะขาดความชอบธรรมทางการเมือง

รณรงค์กับคณะนิติราษฎร์ เพื่อลบผลพวงของรัฐประหาร และเพื่อแก้ ปัญหาที่มาจากกฏหมายเผด็จการอย่าง 112 อีกด้วย (3) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาจช่วยเพิ่มอำ�นาจต่อรอง ให้นายจ้างได้ เช่นการปิดโรงงานที่มีสหภาพเข้มแข็ง และเปิดโรงงาน ที่มีเครื่องจักรทันสมัยในจังหวัดอื่น พร้อมกับการเกณฑ์คนงานรุ่นใหม่ เข้ามา หรือการเปลี่ยนวิธีขนส่งทางเรือโดยการใช้เทคโนโลจีของ ตู้Container อาจช่วยทำ�ลายสหภาพในท่าเรือเก่า นอกจากนี้นายทุน อาจนำ�วิธีการบริหารกิจกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อหวังเพิ่มอำ�นาจการ บริหารบุคคลหรือเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต แต่ผลของการเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีต่ อ้ งนำ�มาพิจารณาเพือ่ เข้าใจปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่ออำ�นาจการ ดังกล่าวมักจะมีผลตรงข้ามด้วยคือเพิ่มอำ�นาจต่อรองให้คนงาน ต่อรองของสหภาพแรงงานคือ การลดจำ�นวนคนงานผ่านการเพิม่ เทคโนโลยีท�ำ ให้คนงานกลุม่ (1) ความสะดวกในการย้ายฐานการผลิตหรือฐานกิจกรรม เล็กมีอ�ำ นาจต่อรองสูงขึน้ ถ้าเขารวมตัวกันได้ การใช้ระบบ just in time เพราะนายทุนอาจย้ายฐานการผลิตเสือ้ ผ้าหรือ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ที่ไม่สะสมชิ้นส่วนไว้ในโรงงานนานเกินไป ทำ�ให้การนัดหยุดงานใน ได้ง่าย แต่ไม่สามารถย้ายกิจการอื่นๆได้ดั่งใจ เช่นการผลิตรถยนต์ โรงงานหนึ่ง มีผลกระทบกับหลายๆ โรงงานในหลายประเทศได้ หรือ ปูนซีเมน สบู่ หรืออุตสาหกรรมน้�ำ อัดลม เพราะเน้นขายในตลาดภายใน การจัดวงคุยในหมูล่ กู จ้างเพือ่ สร้างความจงรักภักดีตอ่ บริษทั อาจทำ�ให้ ขณะทีเ่ ป็นสินค้าทีม่ รี ปู แบบทีไ่ ม่คมุ้ กับการขนส่งข้ามทวีป หรือในกรณี คนงานมานั่งด่านายจ้างก็ได้ ทุกอย่างมีสองด้าน สถาบันการศึกษา การก่อสร้าง หรือเส้นทางคมนาคม เช่นรถไฟ หรือ ในประเทศไทยหลังน้ำ�ท่วม คนงานตกงานเป็นแสน บริษัท ท่าเรือ ย้ายไปทวีปอื่นไม่ได้เลย นอกจากนี้เวลามีการย้ายหรือขยาย ฐานการผลิตไปประเทศอื่น นายทุนต้องคำ�นึงถึงระดับฝีมือและการ ข้ามชาติหลายแห่งอาจทบทวนการลงทุนในประเทศไทย แต่สำ�หรับ ศึกษาของคนงานและความสะดวกสบายจากโครงสร้างสาธารณูปโภค บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบรถยนต์ การถอนตัวออกจากไทยจะ ทำ�ให้คู่แข่งเขาครองตลาดยานยนต์ในไทยได้ง่ายขึ้น สำ�หรับบริษัทอี กรณีศนู ย์บริการทางโทรศัพท์ เป็นกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจ เพราะ เลคทรอนนิคส์ เขาต้องอาศัยแรงงานฝีมอื ทีม่ กี ารศึกษา การย้ายไปพม่า เมื่อสิบปีก่อน เวลาลูกค้าบริษัทต่างๆ ในประเทศตะวันตก โทรศัพท์ไป ลาว หรือ เขมร อาจไม่คุ้ม และสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือ รัฐบาลมีหน้า ที่ศูนย์บริการลูกค้า คนที่รับโทรศัพท์จะไม่อยู่ในสหรัฐหรือยุโรป แต่จะ ทีใ่ นการสร้างงานให้พลเมืองในระดับทีม่ คี ณ ุ ภาพ นีค่ อื สาเหตุทเี่ ราต้อง อยูท่ อี่ นิ เดีย แต่ปรากฏว่าลูกค้าจำ�นวนมากร้องเรียนว่าคุยไม่รเู้ รือ่ งบ้าง กล้าวิจารณ์รฐั บาลเพือ่ ไทย และกล้าเคลือ่ นไหวอิสระจากรัฐบาลเมือ่ เขา หรือคนรับโทรศัพท์ไม่มีอำ�นาจติดต่อกลับไปที่บริษัทได้ เพราะแค่รับ ไม่ทำ�ตามผลประโยชน์ของคนจน ฝากข้อความเท่านั้น จนในที่สุดหลายบริษัทเริ่มโฆษณาว่าเขามีศูนย์ ถ้าเราจะรับมือกับคำ�ขู่ของนายทุน นักวิชาการฝ่ายทุน หรือ บริการภายในประเทศ ไม่ได้โอนไปอินเดียหรือที่อื่นอีกแล้ว นักการเมืองได้ เราต้องรู้ทันพวกนี้ เราต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้โง่หรือไร้ (2) บรรยากาศทางการเมืองในประเทศต่างๆมีผลต่อความ ความสามารถในการคิด เหมือนที่เขาอยากให้เราเชื่อ เราต้องศึกษา สามารถของคนงานในการสร้างสหภาพแรงงานและการนัดหยุดงาน ประเด็นการเมือง เศรษฐศาสตร์และแรงงาน และเราต้องให้ความสำ�คัญ เพื่อต่อรอง เช่นในเกาหลีใต้เมื่อเริ่มมีการผลิตรถยนต์ การเมืองถูก กับการสร้างสหภาพแรงงานที่กล้าเคลื่อนไหวในเรื่องปากท้องและ ครอบงำ�โดยเผด็จการทหาร แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมีการสร้าง การเมืองภาพกว้างพร้อมๆ กัน สหภาพแรงงาน และการต่อสู้ของสหภาพก็ช่วยในการทำ�ลายระบอบ ในโลกแห่งสังคมมนุษย์ มันมีความขัดแย้งทางชนชั้นเสมอ เผด็จการซึ่งมีผลในการหนุนเสริมศักยภาพในการต่อสู้ของสหภาพอีก ที การที่บรรยากาศทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับอำ�นาจการต่อรอง โดยทีไ่ ม่เคยมีการผูกขาดอำ�นาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยฝ่ายนายทุนแต่อย่าง ของแรงงานหมายความว่าการเรียกร้องกับรัฐยังมีความสำ�คัญ ไม่ใช่วา่ ใด ตราบใดที่มีทุนนิยม นายทุนต้องพึ่งพากรรมาชีพตลอด นั้นคือต้น รัฐชาติหมดสภาพไป และมันแปลว่าสังคมที่มีประชาธิปไตยมีแนวโน้ม กำ�เนิดของพลังกรรมาชีพ แต่ถ้าเราไม่ฉลาดในการสามัคคีสมานฉันท์ ที่จะลดเผด็จการนายทุนได้ระดับหนึ่ง ในไทยมันแปลว่าเราต้องร่วม และการจัดตั้งทางการเมือง พลังนั้นจะใช้ไม่ได้ -TLN-

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  
ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement