Page 12

12

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

turnleftthai.blogspot.com

(ต่อจากหน้า 11)

ในหลายๆ เรื่อง ซูจี มีความคิดอนุรักษ์นิยมที่เข้าข้างนายทุน (ดูหนังสือ "จดหมายจากพม่า") เช่นเธอมักจะสนับสนุนกลไกตลาดเสรี และแนวขององค์กร ไอเอ็มเอฟ และมักจะมองปัญหาของพม่าในกรอบ แคบๆ ของแนวชาตินิยม ประเด็นหลังเป็นปัญหามาก และขัดแย้งกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแท้ เพราะประเทศ "พม่า" เป็นสิ่งที่อังกฤษ สร้างขึ้นมาในยุคล่าอาณานิคม โดยที่ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติที่ ไม่ใช่คนพม่า กลุ่มชนชาติต่างๆ เหล่านี้ เช่นชาว กะเหรี่ยง คะฉิ่น ฉาน คะเรนนี่ ฯลฯ ไม่พอใจทีจ่ ะถูกกดขีเ่ ป็นพลเมืองชัน้ สองในระบบรวมศูนย์ อำ�นาจที่ดำ�รงอยู่ในปัจจุบัน แต่ อองซานซูจี ไม่เคยเสนอว่ากลุ่มเชื้อ ชาติต่างๆ ควรมีสิทธิ์ปกครองตนเองอย่างเสรี หรือแยกตัวออกเพื่อตั้ง ประเทศอิสระ เพราะเธอต้องการปกป้องรัฐชาติพม่าในรูปแบบปัจจุบัน ในงานเขียนหลายชิน้ เธอจะ "ชม" วัฒนธรรมหลากหลายและงดงามของ กลุ่มเชื้อชาติต่างๆ แต่เป็นการชมเหมือนผู้ปกครองชมลูกๆ มากกว่า การให้เกียรติกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน วิธีการต่อสู้ของ ซูจี เน้นการสร้างพรรคการเมืองกระแสหลัก เพื่อแข่งขันทางการเมืองในรัฐสภา และในการเลือกตั้งปี 1990 พรรค N.L.D. ได้ 392 ที่นั่งจากจำ�นวนที่นั่งทั้งหมด 485 ที่ในรัฐสภา ปัญหา คือว่าการได้รับคะแนนเสียงแบบนี้ไม่ได้สร้างพลังแท้ในการต่อสู้กับ เผด็จการทหาร เพราะหลังการเลือกตั้งครั้งนั้น ทหารพม่าไม่ยอมให้ ซู จี ตั้งรัฐบาลจนถึงทุกวันนี้

พระสงฆ์ คณะสงฆ์ในพม่าเต็มไปด้วยชายหนุม่ ทีม่ จี ติ สำ�นึกประชาธิปไตย สาเหตุสำ�คัญก็เพราะการบวชเป็นพระเกือบจะเป็นวิธีเดียวที่จะได้รับ การศึกษาหลังจากทีท่ หารปิดมหาวิทยาลัย การอาศัยวัดในการประท้วง เป็นยุทธ์วิธีเพื่อป้องกันตัวจากการถูกปราบปรามในขณะที่จัดวงคุย ทางการเมืองด้วย คล้ายๆ กับวิธขี องพวกกบฏในอีหร่านในปี 1979 หรือ คนโปแลนด์ในปี 1980 ที่ใช้สถาบันศาสนาเพื่อป้องกันตัว แต่ในที่สุด ทหารพม่าก็ใช้ความรุนแรงสุดขัว้ ในการปราบพระสงฆ์ทอี่ อกมาประท้วง ในปี 2007

ทางออกในการต่อสู้

การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าจะชนะได้เมื่อมีการโค่นล้ม เผด็จการทหารอย่างเด็ดขาด การประนีประนอมเพือ่ ปรองดอง และการ เชื่อใจทหารจะนำ�ไปสู่การปกป้องความมั่นคงของอำ�นาจในสังคมและ การเมืองของทหาร ชาวพม่าต้องต่อสู้กับทหารในรูปแบบเดียวกับที่พี่ น้องประชาชนในไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เคยต่อสู้ในอดีต ต้อง สู้อย่างที่คนหนุ่มสาวอียิปต์กำ�ลังสู้ ต้องชักชวนให้นายทหารชั้นผู้น้อย ปฏิเสธคำ�สัง่ ของเผด็จการ แต่ถา้ จะสำ�เร็จมวลชนต้องสำ�แดงพลังจริงๆ น่าจะมีการนัดหยุดงาน ทัง้ โดยคนงานในพม่าเอง และคนงานพม่าหรือ กะเหรี่ยงในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นที่แม่สอดในไทย การต่อสูด้ งั กล่าวอาจใช้เวลา แต่เราสามารถให้ความสมานฉันท์ ปัญหาชนชาติ และกำ�ลังใจกับพีน่ อ้ งเราได้ตลอด เช่นการประท้วงหน้าสถานทูตเป็นต้น การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าแยกออกจากการต่อสู้เพื่อ อย่างไรก็ตามสิง่ สำ�คัญทีเ่ ราในไทยต้องทำ�คือการเคลือ่ นไหวต่อไปเพือ่ สิทธิเสรีภาพของกลุ่มเชื้อชาติไม่ได้ คนพม่ามีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ ล้มอำ�มาตย์ของเราเอง และไม่เดินตามแนวปรองดองของพรรคเพือ่ ไทย ประชากรทัง้ หมด และกลุม่ เชือ้ ชาติอนื่ ๆ ไม่ตอ้ งการรัฐรวมศูนย์ ในอดีต และยิง่ ลักษณ์ทจี่ บั มือกับทหาร ยิง่ กว่านัน้ พลเมืองไทยต้องหัดรูจ้ กั แสดง ผู้นำ�ขบวนการชาตินิยมพม่าอย่าง อองซาน (พ่อของซูจี) หรืออูนู ไม่ มิตรภาพ ความเคารพ และความสมานฉันท์กับคนจากประเทศเพื่อน ชัดเจนเรื่องเสรีภาพของเชื้อชาติ และในการประชุมปางลองในปี 1947 บ้าน ไม่ใช่ร่วมด่า ดูถูก และเอาเปรียบคนเหล่านี้ตามกระแสพวกคลั่ง ผู้แทนชาวกะเหรี่ยง คะเรนนี่ มอญ อาราคาน และว้า ไม่ยอมมาร่วม ชาติไทย ประชุมเพื่อร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่ไว้ใจผู้นำ�พม่า ในปัจจุบันนางซูจีก็ เสือ้ แดงก้าวหน้า และนักสหภาพแรงงานไทยทีร่ กั ประชาธิปไตย ยังไม่ชดั เจนเรือ่ งนี้ ดังนัน้ กลุม่ เชือ้ ชาติอาจไม่ไว้ใจการนำ�ของเขาเท่าไร ต้องร่วมมือกับเพื่อนชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง และชนชาติอื่นๆ ที่พักอยู่ ด้วยเหตุนี้ขบวนการประชาธิปไตยพม่าจะต้องมีจุดยืนชัดเจน ในไทย เพื่อให้เราร่วมกันปลดแอกสองสังคมของเรา ทีส่ นับสนุนการปกครองตนเองของกลุม่ เชือ้ ชาติตา่ งๆ โดยไม่มเี งือ่ นไข ประชาธิปไตยไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ใู้ หญ่เบือ้ งบนจะมอบให้ หรือออกแบบ การที่ KNU องค์กรกะเหรีย่ ง ออกมาประกาศสมานฉันท์กบั ขบวนการ ให้ประชาชน มันไม่ใช่สงิ่ ทีป่ ระเทศจักรวรรดินยิ มตะวันตกจะมอบให้เรา ประชาธิปไตยและเรียกร้องให้ทหารพม่าหันปืนใส่นายพลเป็นเรื่องดี เราผู้เป็นมวลชนต้องลุกขึ้นยึดสิทธิเสรีภาพมาเป็นของเราเอง -TLCและองค์กรประชาธิปไตยจะต้องตอบสนองความสมานฉันท์นี้

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement