Page 11

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

turnleftthai.blogspot.com

11

ภาพจาก : news.nationalpost.com

เมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจะเห็นบางอย่างที่ คล้ายคลึงกัน เพราะทหารไทยและรัฐบาลประชาธิปัตย์ ที่เป็นตัวแทน อำ�นาจอำ�มาตย์ จัดการเลือกตัง้ เมือ่ ปีทแี่ ล้วเพือ่ สร้างสถานการณ์ปรองดอง ทีจ่ ะให้ความชอบธรรมกับชนชัน้ ปกครองไทย โดยทีพ่ รรคเพือ่ ไทยตกลง ที่จะไม่แตะอำ�นาจนอกและในระบบรัฐธรรมนูญของกองทัพ สัญญาว่า จะไม่ลงโทษพวกที่ฆ่าประชาชนเสื้อแดง และสัญญาว่าจะใช้ 112 หนัก ขึน้ เพือ่ ปกป้อง ลัทธิ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”์ ของทหาร การ เลือกตัง้ ของไทยจึงไม่น�ำ ไปสูป่ ระชาธิปไตยเสรี และถ้าเราไม่น�ำ ข้อเสนอ ของคณะนิตริ าษฏร์มาใช้เพือ่ ลบผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยา กองทัพ ไทยจะสงวนสิทธิท์ จี่ ะทำ�รัฐประหารเพือ่ เปลีย่ นรัฐบาลอีกในอนาคต ซึง่ ไม่ต่างจากกรณีพม่าเลย ในเรื่องนี้ยิ่งลักษณ์กับอองซานซูจีไม่ต่างกัน เพราะแต่ละคนใช้ข้ออ้างเรื่องการ “ปรองดอง” เสมอ อย่างไรก็ตาม ยิ่งลักษณ์ไม่เคยต้องเสียสละติดคุกเพื่อประชาธิปไตยเหมือนอองซาน ซูจี

หลังจากความพ่ายแพ้ของขบวนการ 8-8-88 นักเคลื่อนไหว พยายามหาทางต่อสู้ต่อไป บางส่วนเข้าป่าไปจับอาวุธ แต่ในที่สุดล้ม เหลว และทุกฝ่ายตั้งความหวังว่าประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐ จะกดดันทหารให้ปฏิรปู การปกครองไปในทิศทางประชาธิปไตย ปัจจุบนั นี้หลายกลุ่มในพม่าสรุปว่าแนวทางดังกล่าวใช้ไม่ได้เลย ดังนั้นมีการ สร้างเครือข่ายหลวมๆ เพื่อประท้วงภายในประเทศเอง เมือ่ ปี2007 การต่อสูเ้ ริม่ ต้นด้วยการเดินสวดมนต์ของพระสงฆ์ ต่อมาหลังจากรัฐบาลพม่าขึน้ ราคาเชือ้ เพลิง 500% ตามนโยบายเสรีนยิ ม กลไกตลาด มีการประท้วงโดยพระสงฆ์เป็นหมื่น ซึ่งให้กำ�ลังใจกับ พลเมืองทั่วไปที่ออกมาร่วมจนมีมวลชนประท้วงเป็นแสนนักต่อสู้ยุคนี้ ประกอบไปด้วยแกนนำ�จาก 8-8-88 แต่มีคนรุ่นใหม่ที่ยังเป็นเด็กเมื่อ 20 ปีกอ่ นเข้าร่วมมากมาย และมีการเรียนบทเรียนจากอดีต เพราะหลาย ส่วนไม่ไว้ใจการนำ�ของ อองซานซูจแี ละ N.L.D. อย่างไรก็ตามการต่อสู้ รอบนั้นจบลงชั่วคราวท่ามกลางความรุนแรงของทหารพม่า

ประวัติการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าปัจจุบัน

อองซานซูจีคือใคร?

การลุกฮือครัง้ ยิง่ ใหญ่ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 (8-8-88) เป็นจุดกำ�เนิดของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรอบปัจจุบัน มันเกิดจาก การประท้วงของนักศึกษาเรื่องสภาพเศรษฐกิจ แต่ในไม่ช้าพัฒนาไป เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย ในเช้าวันที่ 8 สิงหาคม การประท้วง เริ่มต้นด้วยการนัดหยุดงานทั่วไปซึ่งเริ่มที่ท่าเรือ การนัดหยุดงาน ครอบคลุมทุกส่วนและให้พลังในการต่อสู้ เช่นข้าราชการและครูก็หยุด งาน มีการเดินขบวนของพระสงฆ์ นักศึกษา และคนทัว่ ไปจากทุกสาขา อาชีพ และทั้งๆ ที่ทหารพม่าพยายามปราบอย่างโหดร้าย ดูเหมือนว่า ขบวนการประชาธิปไตยใกล้จะชนะ เพราะนายพลเนวิน1 หัวหน้า เผด็จการต้องลาออก คณะทหารพยายามเปลี่ยนชื่อเพื่อเปลี่ยนภาพ และมีการสัญญาว่าจะจัดการเลือกตัง้ แต่ปญ ั หาคือขบวนการประชาธิปไตย ไม่ได้ผลักดันการต่อสูถ้ งึ จุดจบ ปล่อยให้ทหารครองอำ�นาจต่อ และนาง อองซานซูจีมีบทบาทในการสลายการชุมนุมและเบี่ยงเบนพลังในการ ต่อสู้ไปในทิศทางการหาเสียงให้พรรค N.L.D. ของเขา

อองซานซูจี คือสตรีผกู้ ล้าหาญทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ ประชาธิปไตยในพม่า เราต้องให้ความเคารพ แต่เราไม่ควรเห็นด้วยกับแนวทางของเขา ซูจี คือผูน้ �ำ พรรค NLD ทีต่ อ่ สูก้ บั รัฐบาลทหารพม่ามาตัง้ แต่สมัยการลุกฮือ ของประชาชนใน "การกบฏ 8-8-88" เธอเป็นลูกสาวของอดีตผู้นำ� การต่อสู้เพื่อเอกราชในยุคอาณานิคมอังกฤษที่ชื่อ อองซาน

แนวทางความคิดของ อองซานซูจี อองซานซูจี เป็นคนที่ไม่เคยสนใจแนวสังคมนิยม และมักจะ เสนอแนวทางแบบ "พุทธ" หรือสันติวิธีในการเรียกร้องประชาธิปไตย ปัญหาสำ�คัญของแนวการนำ�ของ ซูจี คือเขาพยายามชักชวนให้กรรมาชีพ ที่ออกมานัดหยุดงานครั้งยิ่งใหญ่ใน 8-8-88 หรือนักศึกษาที่เป็นหัว หอกสำ�คัญในการจุดประกายwการต่อสูใ้ นครัง้ นัน้ สลายตัว เพือ่ ให้การ เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย และบ่อยครั้ง ซูจี จะ เสนอว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องประนีประนอมกับกองทัพพม่า (อ่านต่อหน้า 12)

นักการเมืองฝ่ายอำ�มาตย์ในไทย เนวิน ชิดชอบ ถูกตั้งชื่อตามนายพลคนนี้– เหมาะสมมาก

1

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement