Page 9

6

้ ่อยๆ และคาดการณ์ว่าจะเสียชีวิตในเวลาไม่นานนัก เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย ขึนเรื ที่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะต่างๆ แล้ว หรือผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายที่ไม่ได้รับการ ฟอกไต ผูป้ ่ วยด้วยโรคใดๆ ที่มีภาวะแทรกซ ้อนรุนแรงจนอวัยวะต่างๆ ทํางาน ้ ล้มเหลว เช่น ผูป้ ่ วยอัมพฤกษ ์อัมพาตที่นอนนานๆ จนเกิดปอดบวมและติดเชือใน กระแสเลือด มีภาวะช็อคจนทําให ้อวัยวะต่างๆ ทํางานล้มเหลว เป็ นต้น ผมขอยกตัวอย่างผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้าย.. ผูป้ ่ วยกลุ่มนี ้มีความทุกข ์ทรมานหลายอย่าง ดังนี ้ - อย่างแรกเลย เมื่อรูว่้ าตัวเองเป็ นมะเร็ง นั่นคือความกังวลเรื่องโรค ความ กลัวต่างๆ บางคนกลัวตาย บางคนกลัวความเจ็บปวด บางคนเครียดกับโรค มาก กลับยิ่งทําให ้โรคทรุดลงเร็วขึน้ นั่นเป็ นเหตุผลที่ทําให ้ญาติบางคน บังคับหรือขอร ้องให ้แพทย ์ปิ ดบังผูป้ ่ วยไม่ให ้รับรูความจริ ้ งเกี่ยวกับโรคที่เป็ น ่ นสิ่งที่ผิดต่อผูป้ ่ วย เพราะเขาควรจะได้รับรูโรคที ่เขาเป็ น เนื่ องจาก (ซึงเป็ ้ ์ อผูอ้ ื่นแม้แต่ญาติ) และเป็ นเหตุผลที่ เป็ นเจ ้าของร่างกาย ย่อมมีสิทธิเหนื แพทย ์จํานวนมากเลี่ยงที่จะบอกความจริงกับผูป้ ่ วย แต่เลือกที่จะบอกกับ ้ ที่รู ้ ญาติแทน และส่วนใหญ่แพทย ์มักพูดให ้กําลังใจผูป้ ่ วยเกินจริง คือทังๆ ้ ้เพื่อให ้ผูป้ ่ วยไม่วิตก ว่าหมดหวัง แต่ก็บอกว่ามีโอกาสหาย เป็ นต้น ทังนี กังวลกับโรคจนทําให ้โรคทรุดเร็ว แต่คําถามคือ เป็ นสิ่งที่ดีต่อผูป้ ่ วยจริงหรือ ?? - ความทรมานอย่างที่สอง คือความทรมานจากโรค โรคบางโรคมีอาการ เจ็บปวดมาก อย่างเช่น มะเร็งสมอง มะเร็งลําไส้ ผูป้ ่ วยบางรายจําเป็ นต้อง ใช ้ยาแก้ปวดที่แรงที่สุด คือ มอร ์ฟี น บางคนจําเป็ นต้องทําให ้ติดยาไปเลย แต่เมื่อยาหมดฤทธิก็์ กลับมาปวดทรมานเช่นเดิม อย่าว่าแต่ปวดจากมะเร็ง เลย หากใครเคยเป็ นโรคไมเกรนธรรมดา เวลาปวด บางคนถึงกับเอาหัว ่ ยบไม่ได้เลยกับการปวดจากมะเร็งสมอง เขกฝาบ ้านก็มี ซึงเที - ความทรมานอย่างที่สาม คือ ความทรมานจากการรักษา ปัจจุบน ั เทคโนโลยีทางการแพทย ์ เจริญก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนมาก และก็มีการ พัฒนาไปเรื่อยๆ โรคที่แต่ก่อนเป็ นแล้วตายก็สามารถรักษาให ้หายได้ หรือ ้ ยืดอายุผป ู ้ ่ วยให ้ยาวนานขึนได้ สําหรับการรักษาโรคมะเร็ง ก็มีทงการผ่ ั้ าตัด การให ้ยาเคมีบําบัด การฝั งแร่ หรือการฉายรังสี สําหรับมะเร็งระยะแรกๆ ก็ ถือว่าเป็ นเรื่องดี เพราะอาจทําให ้หายได้ แต่สําหรับมะเร็งสุดท้ายเป็ นเรื่องที่ น่ าคิด เพราะการรักษาทุกอย่าง ย่อมมีผลข ้างเคียง สมัยผมเป็ นนักศีกษา แพทย ์ เคยได้ยินอาจารย ์สอนเรื่องมะเร็งบางอย่างว่า ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย ่ ่ว่า อาจยืดอายุผป และก็มีหลายเคสที่ได้รับการผ่าตัดโดยความเชือที ู ้ ่ วยไป ได้อีกเล็กน้อย แต่ก็มีหลายเคสเช่นกันที่เสียชีวิตระหว่างผ่าตัด ……. นอกจากนี ้ การให ้ยาเคมีบําบัดสําหรับผูป้ ่ วยมะเร็งสุดท้าย จุดประสงค ์คือ ่ ้ ป้ ่ วยไม่มีผลข ้างเคียงจากยา ก็ถือว่าเป็ น ยืดอายุผป ู ้ ่ วยออกไป ซึงบางครั งผู เรื่องดี แต่หลายคนก็ต ้องทนกับผลข ้างเคียงต่างๆ เช่น คลื่นไส้ เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ ผมร่วง หรือบางทียาไปกดภูมิคมกั ุ ้ นจนทําให ้ติด ้ เชือได้ง่ าย และเสียชีวิตจากโรคแทรกซ ้อนเหล่านี ้ สําหรับบทสุดท้ายแห่ง ้ วิตก็คือ ชีวิต เมื่อร่างกายทนไม่ไหวแล้ว หายใจเองไม่ได้ กระบวนการยือชี

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement