Page 9

6

้ ่อยๆ และคาดการณ์ว่าจะเสียชีวิตในเวลาไม่นานนัก เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย ขึนเรื ที่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะต่างๆ แล้ว หรือผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายที่ไม่ได้รับการ ฟอกไต ผูป้ ่ วยด้วยโรคใดๆ ที่มีภาวะแทรกซ ้อนรุนแรงจนอวัยวะต่างๆ ทํางาน ้ ล้มเหลว เช่น ผูป้ ่ วยอัมพฤกษ ์อัมพาตที่นอนนานๆ จนเกิดปอดบวมและติดเชือใน กระแสเลือด มีภาวะช็อคจนทําให ้อวัยวะต่างๆ ทํางานล้มเหลว เป็ นต้น ผมขอยกตัวอย่างผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้าย.. ผูป้ ่ วยกลุ่มนี ้มีความทุกข ์ทรมานหลายอย่าง ดังนี ้ - อย่างแรกเลย เมื่อรูว่้ าตัวเองเป็ นมะเร็ง นั่นคือความกังวลเรื่องโรค ความ กลัวต่างๆ บางคนกลัวตาย บางคนกลัวความเจ็บปวด บางคนเครียดกับโรค มาก กลับยิ่งทําให ้โรคทรุดลงเร็วขึน้ นั่นเป็ นเหตุผลที่ทําให ้ญาติบางคน บังคับหรือขอร ้องให ้แพทย ์ปิ ดบังผูป้ ่ วยไม่ให ้รับรูความจริ ้ งเกี่ยวกับโรคที่เป็ น ่ นสิ่งที่ผิดต่อผูป้ ่ วย เพราะเขาควรจะได้รับรูโรคที ่เขาเป็ น เนื่ องจาก (ซึงเป็ ้ ์ อผูอ้ ื่นแม้แต่ญาติ) และเป็ นเหตุผลที่ เป็ นเจ ้าของร่างกาย ย่อมมีสิทธิเหนื แพทย ์จํานวนมากเลี่ยงที่จะบอกความจริงกับผูป้ ่ วย แต่เลือกที่จะบอกกับ ้ ที่รู ้ ญาติแทน และส่วนใหญ่แพทย ์มักพูดให ้กําลังใจผูป้ ่ วยเกินจริง คือทังๆ ้ ้เพื่อให ้ผูป้ ่ วยไม่วิตก ว่าหมดหวัง แต่ก็บอกว่ามีโอกาสหาย เป็ นต้น ทังนี กังวลกับโรคจนทําให ้โรคทรุดเร็ว แต่คําถามคือ เป็ นสิ่งที่ดีต่อผูป้ ่ วยจริงหรือ ?? - ความทรมานอย่างที่สอง คือความทรมานจากโรค โรคบางโรคมีอาการ เจ็บปวดมาก อย่างเช่น มะเร็งสมอง มะเร็งลําไส้ ผูป้ ่ วยบางรายจําเป็ นต้อง ใช ้ยาแก้ปวดที่แรงที่สุด คือ มอร ์ฟี น บางคนจําเป็ นต้องทําให ้ติดยาไปเลย แต่เมื่อยาหมดฤทธิก็์ กลับมาปวดทรมานเช่นเดิม อย่าว่าแต่ปวดจากมะเร็ง เลย หากใครเคยเป็ นโรคไมเกรนธรรมดา เวลาปวด บางคนถึงกับเอาหัว ่ ยบไม่ได้เลยกับการปวดจากมะเร็งสมอง เขกฝาบ ้านก็มี ซึงเที - ความทรมานอย่างที่สาม คือ ความทรมานจากการรักษา ปัจจุบน ั เทคโนโลยีทางการแพทย ์ เจริญก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนมาก และก็มีการ พัฒนาไปเรื่อยๆ โรคที่แต่ก่อนเป็ นแล้วตายก็สามารถรักษาให ้หายได้ หรือ ้ ยืดอายุผป ู ้ ่ วยให ้ยาวนานขึนได้ สําหรับการรักษาโรคมะเร็ง ก็มีทงการผ่ ั้ าตัด การให ้ยาเคมีบําบัด การฝั งแร่ หรือการฉายรังสี สําหรับมะเร็งระยะแรกๆ ก็ ถือว่าเป็ นเรื่องดี เพราะอาจทําให ้หายได้ แต่สําหรับมะเร็งสุดท้ายเป็ นเรื่องที่ น่ าคิด เพราะการรักษาทุกอย่าง ย่อมมีผลข ้างเคียง สมัยผมเป็ นนักศีกษา แพทย ์ เคยได้ยินอาจารย ์สอนเรื่องมะเร็งบางอย่างว่า ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย ่ ่ว่า อาจยืดอายุผป และก็มีหลายเคสที่ได้รับการผ่าตัดโดยความเชือที ู ้ ่ วยไป ได้อีกเล็กน้อย แต่ก็มีหลายเคสเช่นกันที่เสียชีวิตระหว่างผ่าตัด ……. นอกจากนี ้ การให ้ยาเคมีบําบัดสําหรับผูป้ ่ วยมะเร็งสุดท้าย จุดประสงค ์คือ ่ ้ ป้ ่ วยไม่มีผลข ้างเคียงจากยา ก็ถือว่าเป็ น ยืดอายุผป ู ้ ่ วยออกไป ซึงบางครั งผู เรื่องดี แต่หลายคนก็ต ้องทนกับผลข ้างเคียงต่างๆ เช่น คลื่นไส้ เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ ผมร่วง หรือบางทียาไปกดภูมิคมกั ุ ้ นจนทําให ้ติด ้ เชือได้ง่ าย และเสียชีวิตจากโรคแทรกซ ้อนเหล่านี ้ สําหรับบทสุดท้ายแห่ง ้ วิตก็คือ ชีวิต เมื่อร่างกายทนไม่ไหวแล้ว หายใจเองไม่ได้ กระบวนการยือชี

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement