Page 67

64

อรู ปพรหมก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ปรารถนา…ข้าพเจ้าปรารถนาเพียงพระ ่ ่ ้น.. นิ พพานเป็ นที่สุด..ตายเมือไหร่ ขอไปพระนิ พพานเมือนั 4. พิจารณานึ กถึงความตายอยู ่เสมอ ้ ใช่ เรา ไม่ใช่ของๆ เรา เราไม่มี พร ้อมกับพิจารณาให ้เห็นว่าสังขารร่าง กายนี ไม่ ในสังขารร่างกายนี ้ สังขารร่างกายนี ้ไม่มีในเรา… นึ กน้อมพิจารณาจนจิตยอมรับ สภาพตามความเป็ นจริง … และมีการปล่อยวางในสังขารร่างกายนี ้ 5. พิจารณาตัดข ันธ ์ 5 และพิจารณาถึงความทุกข ์ ความไม่เที่ยงของ สรรพสิ่งต่างๆ อยู ่เสมอ… ่ บสิ่งที่ไม่ชอบใจ เมื่อทุกข ์ขนาดนี ้แล้ว มีแต่โรคภัยไข ้เจ็บแบบนี ้ ต้องกระทบกระทังกั ้ ไม่พอใจทังหลาย ต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักและคนที่รักเรา … สิ่งเหล่านี ้มันทุกข ์ใช่ไหม… เมื่อ ทุกข ์ขนาดนี ้แล้วเรายังอยากที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือไม่ ่ ่ น ่ และ จับภาพ 6. เมือพบความจริ งของชีวิตแล้ว … ต่อมา ให้จิตเชือมั พระพุทธเจ้า หรื อ ภาพพระพุทธรู ปที่เรารักชอบ ่ นที่ประทับแห่งองค ์สมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ ้าเป็ นที่สุด … (ไม่ว่า ที่พระนิ พพานซึงเป็ ่ าความดี ละเว้นความชว่ ั และอธิษฐาน เราจะได้ มโนมยิทธิหรือไม่ก็ตาม) … หมันทํ ให ้บ่อยๆ ทําจนจิตชิน จนเขาภาวนาของเขาเองได้ยิ่งดี ว่า … “สังขารร่างกายนี ้ เป็ นทุกข ์ เป็ นรังของโรค มีแต่ความสกปรกโสโครก ่ ่ น่ าเบือหน่ าย …ถ้าข้าพเจ้าตายลงเมือไหร่ ขอให้ดวงจิต ของข้าพเจ้าพุ่ง ่ ตรงสู ่พระนิ พพานเป็ นทีสุดด้วยเถิด และขอให้ขา้ พเจ้าได้พบองค ์สมเด็จ พระผู ม ้ ีพระภาคเจ้าบนพระนิ พพานนั้นโดยทันทีดว้ ยเถิด“ ่ ข้อสําคัญของการเข้าพระนิ พพาน คือ จิตจะต้องเกิดอาการเบือหน่ ายใน ร่างกาย(ข ันธ ์5) อย่างจริ งๆ จัง… ้ ดังนั้น ต้องมีการพิจารณาตัดข ันธ ์ 5 พิจารณาถึงความตาย ความทุกข ์ทังหลาย อยู่เสมอๆ ้ …พิจารณาบ่อยๆ วันละหลายๆ ครังได้ก็ จะดีมาก… ่ จารณามากเข้าๆ จิตอาจจะเบือจนนึ ่ แต่เมือพิ กอยากจะฆ่าตัวตาย ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาสมทบเข ้าไปว่า … “ถึงสังขารร่างกายนี ้เป็ นทุกข ์ น่ าเบื่อ หน่ าย แต่ข ้าพเจ ้าจะยังคงรักษาธาตุข ันธ ์นี ้ต่อไป เพื่อยังประโยชน์ต่อสรรพชีวิตอื่น ่ และ ธํารงไว้ซึงพระพุ ทธศาสนา ตราบจนกว่าจะ ถึงอายุข ัยของข ้าพเจ ้าเอง ” เสร็จแล้ว พยายามพิจารณาทุกสิ่งให ้เป็ น “ธรรมดา” ยอมรับสภาพของชีวิตตาม ้ ความเป็ นจริงที่เกิดขึน…

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement