Page 65

62

ส่วนเสริ มพิเศษ สมัยเป็ นเด็กผมเคยสงสัยว่า ผมเกิดมาเพื่ออะไร เป้ าหมายสูงสุดของผมคืออะไร ้ ตอนสมัยห ้าหกขวบ คิดเอาไว้ว่าโตขึนอยากเป็ นคนขายไอศกรีม จะได้กินไอศกรีม อร่อยๆ ทุกวัน ต่อมาสมัยประถมก็อยากเป็ นคนฉายหนัง จะได้ดูหนังบ่อยๆ นั่น เป็ นความอยากของเด็กๆ ที่ปรุงแต่งไปตามสภาพแวดล้อม ้ นมั ้ั ธยม ได้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา หนังสือเขาสอนว่าเป้ าหมาย เมื่อสมัยขึนช สูงสุดของคนเราคือ ไปพระนิ พพาน แต่เขาสอนว่า นิ พพานแปลว่า สู ญ ไม่ เหลืออะไรเลย ไม่เหลือแม้แต่จิตวิญญาณ ผมมานั่งคิดนอนคิด ว่าหากเราเวียน ว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ก็คงจะดีกว่า แค่เราทําบุญมากๆ ก็จะได้เกิดในสวรรค ์ แค่นี้ ก็มีความสุขแล้ว ไม่อยากไปนิ พพานหรอก ไม่อยากจะสู ญสลายไปโดยที่ไม่ เหลืออะไรเลย… ดังนั้นคําว่า นิ พพาน เป็ นเรื่องไกลตัวผมมากในตอนนั้น เป้ าหมายคือ ตายไปจะไปอยู ่สวรรค ์ กว่าจะได้รูว่้ า หลงผิด ก็เมื่อไม่นานมานี ้เอง หลังจากที่ได้ศึกษาคําสอนครูบา ้ ่ หลวงพ่อฤาษีฯ ท่านว่า นิ พพานนั้นไม่สูญ อาจารย ์ต่างๆ ทังสายหลวงปู่ มัน สิ่งที่สู ญจากพระนิ พพานคือ กิเลส เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าและพระ อรหันต ์ในอดีตท่านยังอยู ่ อยู ่บนพระนิ พพาน พระนิ พพานมีอยู ่ ไม่ได้ สู ญสลายไปแต่อย่างใด ท่านว่า นิ พพานเป็ นสถานที่ที่มีแต่ความสุขบรมสุข ที่ไม่อาจเอาความสุขของ ่ น สวรรค ์หรือแม้แต่พรหมไปเทียบได้ ความสุขของสวรรค ์และพรหมนั้นไม่จีรงั ยังยื ้ ้ ด …. สุดท้ายเราก็ต ้องลงมาเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารทังหลายไม่ มีที่สินสุ ส่วนนี ้เป็ นของขวัญพิเศษแด่ท่านผูท ้ ี่เบื่อหน่ ายการเวียนว่ายตายเกิดทุกท่าน ผม ขอนํ าวิธีการหรือแนวทางที่เราจะไปสู่พระนิ พพานได้ตรงที่สุดและเป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด ดังคําสอนหลวงพ่อฤาษีฯ พระอรหันต ์แห่งวัดท่าซุง ดังนี ้ครับ …(พูดถึงเรื่องนิ พพาน หลายท่านมักออกปากว่ายังไม่เคยคิด เพราะบารมียงั ไม่เต็ม แต่ตราบใดที่เรายังคิด แบบนี ้ จะอีกกี่ร ้อยกี่พันชาติมน ั ก็ไม่เต็มหรอกครับ เพราะคําว่า บารมีเต็ม คือ กําลังใจเราเต็ม หากเราจะทําให ้มันเต็มในชาตินี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ)

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement