Page 53

50

“...บรรดาพุทธบริษท ั โปรดทราบไว้ว่า กรรมที่เป็ นอุปฆาตกรรมที่มาตัดรอนทําให ้คน ตายก่อนอายุข ัย ตายแล้วไปเกิดเป็ นสัมภเวสี บรรดาสัมภเวสีที่เดินเกลื่อนไปเกลื่อน มาในโลกมนุ ษย ์ มีรป ู ร่างหน้าตาคล้ายคนธรรมดา เวลาที่ตายแต่งตัวแบบไหน นุ่ ง ผ้าประเภทไหนก็แต่งตัวแบบนั้น มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่ งคือ มีความทุกข ์ใจไม่รจะ ู้ เกิดที่ไหนได้แน่ นอน บรรดาสัมภเวสีพวกนี ้มีความลําบาก ถ้าญาติของเราตาย ้ ด้วยอํานาจของสัมภเวสี คือยังไม่สินอายุ ข ัย เช่น ฟ้ าผ่าตาย คลอดบุตรตาย ถูก ฆ่าตาย ถูกรถชนตาย เป็ นต้น แต่ก็ไม่แน่ นักบรรดาพวกนี ้ถึงอายุข ัยก็มี แต่ก็เผื่อ เหนี ยวไว้ก่อน สมมุติว่าเขาเป็ นสัมภเวสี พอตายไปแล้วก็ไม่ต ้องทําบุญมาก ทําบุญให ้ได้บุญช ัดๆ หาอาหารชนิ ดที่ไม่มีบาป อย่าทุบแม้แต่ไข่สก ั ๑ ฟอง เอา ผ้าไตรมา ๑ ไตร พระพุทธรูปมา ๑ องค ์ นิ มนต ์พระมารับสังฆทานที่บ ้าน ทํา เงียบๆ อย่ามีเหล้ายาปลาปิ ้ ง เมื่อทําบุญเสร็จก็อท ุ ิศส่วนกุศลให ้เฉพาะคนที่ตาย ้ ไม่ให ้ใครทังหมด ทําอย่างนี ้ท่านพวกนี ้จะมีความสุข ได้รับผลบุญทันที มีความผ่อง ใส มีความอิ่มเอิบ เมื่อเข ้าถึงอายุข ัยเมื่อใด พวกนี ้จะไปถึงด้านของสวรรค ์ก่อน …” ที่มา : หนังสือ ตายไม่สญ ู ...แล้วไปไหน ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราช พรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง อธิบายเพิ่มเติม - เหตุที่หลวงพ่อไม่ให ้ใช ้ไข่ทําอาหารเพื่อถวายสังฆทาน เนื่ องจากป้ องกันไม่ให ้ผิด ์ งๆ หมายความว่า โดยทัวไปไข่ ่ ศีลข ้อ 1 เพื่อให ้เป็ นบุญที่บริสท ุ ธิจริ ที่เราใช ้ ทําอาหารหากเป็ นไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ ย่อมไม่ผิดศีลแต่อย่างใด ได้แก่ ไก่ ่ ั ไป แต่หากเป็ นไข่ที่เกิดจากการปฏิสนธิแล้ว ถือว่าเป็ นการพรากชีวิต พันธุ ์ไข่ทวๆ ด้วยเหตุนี้เพื่อป้ องกันหลวงพ่อเลยไม่ให ้ใช ้ไข่ทําอาหาร... ้ ้ - พระพุทธรูปที่ถวาย หลวงพ่อแนะนํ าว่าควรใช ้พระหน้าตักตังแต่ 5 นิ ้วขึนไป ้ ้ - การถวายสังฆทานควรใช ้พระตังแต่ 4 รูปขึนไป

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement