Page 50

47

“สมมติว่าโยมมีคบและก็มีไฟด้วย แต่คนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟ ทุกคนต้องการแสง สว่างก็มาขอต่อไฟที่คบของโยม แล้วคบของทุกคนก็สว่างไสวหมด อยากทราบว่า ไฟของโยมจะยุบไปไหม” ท่านพระอนุ รท ุ ธก็ตอบว่า “ไม่ยบ ุ ” แล้วพระปัจเจกพุทธเจ ้าท่านก็บอกว่า “การอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน เราให ้เขา เขาก็โมทนา แต่บญ ุ ของเราก็ยงั อยู่ เต็ม ๑๐๐ เปอร ์เซ็นต ์ ไม่ได้หายไป”

ท่านพระยายมราชได้มาบอกอาตมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย ่ นปวารณาออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ว่า เมือวั “ที่สํานักท่านพระยายมราชจะหยุดทํางานเรี ยกว่า “หยุดนรกการ ๓ วัน” คือ วันออกพรรษา วันปวารณา และวันรุ่งขึน้ รวมเป็ น ๓ วัน วันมหา ปวารณาเป็ นวันสําคัญท่านไม่สอบสวน พวกที่คอยการสอบสวน ตามปกติเขามี อิสระอยู่แล้วจะไปไหนก็ได้ แต่ถึงเวลาสอบสวนก็จะมาเองเพราะกฏของกรรมบังคับ คนที่มาคอยอยู่ที่นี่ จะมีโอกาสพ้นนรกหรือไม่ก็ยงั ไม่แน่ ถ้าบรรดาญาติฉลาด หมายถึงทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให ้ตรงเฉพาะคนเดียว โดยเอ่ยชือ่ นามสกุล อย่าให ้คนอื่น เพราะเวลานั้นยังเป็ นเวลาปลอดอยู่ มีสภาพคล้าย สัมภเวสี ” อาตมาจึงถามว่า “ทําบุญอะไร พวกนี ้ จึงจะไปสวรรค ์ชนสู ั้ งและมีความสุข มาก” ท่านตอบว่า “แดนใดที่ไม่มีบญ ุ ทําแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกัน หมายความว่าพระสงฆ ์ ่ ้ ทีเราไปทําบุญนัน เป็ นพระแค่ศีรษะกับห่มผ้าเหลือง ไม่ปฏิบต ั ิในศีล สมาธิ ้ ปัญญาให ้ครบถ้วนเรียกว่า “สมมติสงฆ ์” อย่าง นี ทําไปเท่าไรก็ไม่มีผล อุทิศส่วน กุศลให ้คนตายเขาก็ไม่ได้รับ ถ้าทําบุญในเขตที่มีบญ ุ น้อย ผูร้ บั ก็มีอานิ สงส ์น้อยมี ่ ความสุขน้อย ทําบุญในเขตทีมีอานิ สงส ์ใหญ่ ผูร้ บั ก็มีอานิ สงส ์มากได้รับผลบุญมาก ก็มีความสุขมาก และการสร ้างบุญเต็มร ้อยเปอร ์เซ็นต ์ก็ขนอยู ึ้ ่กบั สร ้างดีก็ได้บุญ ถ้า สร ้างไม่ดีก็ได้บาป หมายถึงก่อนจะทําบุญก็กินเหล้าก่อน พอพระกลับก็กินเหล้ากัน ้ อีก แต่ถ ้าหากตังใจทํ าบุญโดยมีเจตนาบริสท ุ ธิ ์ ไม่มีบาปมีแต่บญ ุ อย่างนี ้ผูส้ ร ้างบุญ ก็ได้บุญเต็มร ้อยเปอร ์เซ็นต ์ คือบุญนี่ จะต้องได้แก่ผส ู ้ ร ้างบุญก่อน แล้วผูส้ ร ้างจึงจะ ่ อุทิศส่วนกุศลให ้คนอืนได้” ท่านจึงบอกว่า “สังฆทาน ดีที่สุด ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท่านจะช่วยได้ จริ งๆ ต้องเฉพาะคนที่ไปคอยการสอบสวนที่สํานักท่านเท่านั้น อย่าง สัมภเวสี เปรต อสุรกาย ไม่ผ่านท่าน ท่านช่วยไม่ได้ และคนที่ตายแล้ว ลงนรกทันที ท่านก็ชว ่ ยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสํานักท่าน

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement