Page 5

2

สนทนาก ับพระอาจารย ์เล็ก สุธม ั มปั ญโญ เก็บตกบ ้านอนุ สาวรีย ์ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

โรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่เกิดจากกรรมเก่าที่ทํามา ถาม : หนู มีอาชีพเป็ นหมอ น้องสาวที่อยู่ด ้วยกันเรียนจัดดอกไม้ ขณะคุยโทรศัพท ์ กันอยู่ดีๆ เขาก็พูดไม่ได้ อ่อนแรงไปค่ะ ขนาดหนู เป็ นหมอ ยังคิดว่าไม่น่าจะมาเกิด กับน้อง หนู พยายามทําใจยอมรับ แต่หนู ก็ยงั ทําใจไม่ได้ ตอบ : ไม่ต ้องยอมรับจ ้ะ เขาให้เราทําหน้าที่ แต่เราทําผิดเอง เราทําผิดตรงที่ ้ ไปตังใจให ้ยอมรับ ถ้ากําลังใจของเราไม่พอ จะยอมรับไม่ได้ ให้เปลี่ยนกําลังใจ ของเราไปทําหน้าที่แทน อย่างเช่นว่า ต้องดูแลเขาอย่างไร จะต้องรักษาเขาอย่างไร ต้องฟื ้ นฟูสภาพจิตใจ เขาอย่างไร แสดงว่าเราหลงประเด็นเอง ้ วน ถาม : น้องหนู ยงั นอนที่ ไอ.ซี.ยู. ตังแต่ ั ที่ ๑๕ แล้ว เหมือนกับเขาดีขน ึ ้ แต่ก็ยงั ไม่รบั รู ้ ้ ตอบ : ภาษาพระเขาบอกว่า วาระกรรมมาถึงพอดี เอาอย่างนี ..อะไรๆ เราก็จ่าย มาแล้ว จ่ายอีกสักหมื่นห ้าก็แล้วกัน ไปบอกเขาว่าจะปล่อยชีวิตสัตว ์ ปล่อยพวกวัว ้ ่ ควายให ้เขา แล้วอุทิศให ้เจ ้ากรรมนายเวรให ้เขาอโหสิกรรมให ้ด้วย แต่ต ้องไปซือที โรงฆ่าสัตว ์ แถว ๆ โรงฆ่าสัตว ์ปทุมธานี ก็ได้ ้ โรงฆ่าสัตว ์ปทุมธานี อยู่ตรงกันข ้ามกับ ธนาคารโคกระบือของในหลวง เราซือจากโรง ฆ่าสัตว ์ก็จงู ข ้ามไปที่ธนาคารโคกระบือ ให ้เขาเอาเข ้าบัญชีไปเลย เท่ากับว่าเรา ช่วยชีวิตสัตว ์ใหญ่ เรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บ ส่วนใหญ่เกิดจากกรรมเก่าที่ทํามา ในการที่เราไป ฆ่าคนฆ่าสัตว ์เอาไว้ จึงต้องคืนให ้เขาด้วยชีวิต อาการที่หนักแบบนี ้ควรจะคืนเขา ด้วยชีวิตของสัตว ์ใหญ่ จะให ้ไปช่วยชีวิตคนก็คงหาที่ไหนไม่ได้ เพราะไม่มีใครเอา คนไปฆ่าให ้เราเห็น ก็ต ้องเอาสัตว ์มีชวี ิตนี่ แหละ ลองไปเลือกดู…ราคาน่ าจะไม่เกิน หนึ่ งหมื่นห ้าพันบาท ไปสื่อสารกับคนป่ วย ถ้าเขาสามารถกระพริ บตาได้หรื อจับ มือเราบีบได้ ก็ ้ บอกให้เขารับรู ้ พอทําเสร็จก็กลับมาบอกเขาอีกที บอกให้เขาตังใจว่ าบุญ

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement