Page 49

46

การอุทิศส่วนกุศลแก่บค ุ คลต่างๆ ที่ตายไปแล้ว ่ ่ ถ้านึ กได้ออกชือเขาก็ ดี เพราะถ้ากรรมหนาอยู่นิด ถ้าออกชือเจาะจงเขาก็ ได้รับ ื่ า เลย ถ้านึ กไม่ออกก็ว่ารวมๆ “ญาติกด ็ ี ไม่ใช่ญาติกด ็ ี ” ถ้า ขืนไปนั่งไล่ชอน่ กลัวจะไม่หมด มีอยู่คราวหนึ่ งนานมาแล้วไปเทศน์ด ้วยกัน ๓ องค ์ บังเอิญมี ่ อารมณ์คล้ายคลึงกัน วันนั้นทายกนํ าอุทิศส่วนกุศลออกชือคนตายกั บบรรดาญาติ ้ ่ ้ ่ ทังหลายทีตายไปแล้ว ปรากฏว่าบรรดาผีทงหลายก็ ั เข ้ามาเป็ นหมืนล้อมรอบศาลา ่ ้ คนทีเป็ นญาติกโ็ มทนาแล้วผิวพรรณดีขึน พวกที่มิใช่ญาติกเ็ ดินร้องไห้ กลับไป ตอนท ้ายมีคนถามถึงการอุทิศส่วนกุศลว่าทําอย่างไร พระองค ์หนึ่ งท่านเลยบอกว่า “ญาติโยมที่นํ าอุทิศส่วนกุศล อย่าให ้ใจแคบเกินไปนัก อย่าลืมว่าการทําบุญแต่ละคราว พวกปรทัตตูปชีวีเปรตก็ดี พวกสัมภเวสีก็ดี จะมา ยืนล้อมรอบคอยโมทนา แต่ถ ้าเราให ้แก่ญาติ ญาติก็จะได้ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็ ้ ้ จะไม่ได้ ฉะนั้นควรจะให ้ทังหมดทั งญาติ และไม่ใช่ญาติ ” และตอนที่พระให้พร เจ ้าภาพและทุกท่านที่บําเพ็ ญกุศลแล้ว มีการถวาย ้ ตอธิษฐานตามความประสงค ์ การ สังฆทานก็ดี การเจริญพระกรรมฐานก็ดี ควรตังจิ ้ ตอธิษฐานเรียกว่า “อธิษฐานบารมี ” ถ้าท่านตังใจเพื ้ ่อพระนิ พพานก็ต ้อง ตังจิ อธิษฐานเผื่อไว้ โดยอธิษฐานว่า ้ ้ จงเป็ นปั จจัยให้ขา้ พเจ้าเข้าถึงพระนิ พพานในชาติ “ขอผลบุญทังหมดนี ปั จจุบ ันนี ้ แต่ถา้ หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิ พพานเพียงใด จะไปเกิดใหม่ ในชาติใดก็ตาม ขอคําว่า “ไม่มี” จงอย่าปรากฏแก่ขา้ พเจ้า” ถ้าเราต้องการอะไรให ้มันมีทก ุ อย่าง จะไม่รวยมากก็ชา่ ง เท่านี ้ก็พอแล้ว

้ ่ งสักกีปี่ ๆ บุญก็ยงั มีอยู ่ การทําบุญไปแล้วครังหนึ ถ้าทําไปแล้วสัก ๓๐ ปี ก็ยงั อุทิศส่วนกุศลได้ บุญไม่หาย ไม่ใช่เราทําบุญแล้ว เดี๋ยวเดียวบุญหายไป ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าทําบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศล ผูท ้ ําเป็ นผูไ้ ด้ ่ ่ บุญเต็มทีสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว อยู่ทีว่าเราจะให ้เขาหรือไม่ให ้ ถ้าเราไม่ให ้เราก็กิน คนเดียว ทีนี้ถ้าเราให ้เขาบุญของเราก็ไม่หมด ส่วนที่เราให ้ไปไม่ได้ยุบไปจาก ของเดิม อย่างเรื่องของ พระอนุ รุทธ สมัย ที่ท่านเกิดเป็ นคนเกี่ยวหญ ้าช ้างของมหา เศรษฐี เวลาที่ท่านทําบุญแล้ว เจ ้านายมาขอแบ่งบุญ ท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญจะ แบ่งได้ไหม จึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ ้าที่ท่านรับบาตร ท่านก็เปรียบเทียบให ้ฟั งว่า

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement