Page 48

45

“ไงพ่อคุณ พ่ออิมินาคล่อง สวดอย่างนั้นผีจะได้กินเหรอ ” ท่านให ้แปลอิมินาแปลว่าอย่างไรบ ้าง อุปัชฌาย ์ก็ยงั ไม่ตาย คู่สวดญัตติคือท่านก็ยงั ไม่ตายมาให ้ท่าน ผีที่อยู่ข ้างหน้าทําไมไม่ให ้ ท่านก็บอกว่า “ทีหลังผีมาละก็ ผีมน ั อยู่นานไม่ได้ บางทีก็หลบหน้าเขามานิ ดหนึ่ ง ถ้ามานั่งใกล้เรา ทุกขเวทนาอย่างเปรตนี่ ไฟไหม้ทงตั ั้ ว หอกดาบฟั น เวลาที่เรา เจริญพระกรรมฐานอยู่ บุญของเรานี่ สามารถจะช่วยให ้เขามีความสุขได้ เพราะถ้า มานั่งข้างหน้าใกล้ๆเรานี่ ไฟจะดับ หอกดาบจะหลุดไป แต่ว่าจะอยู ่นาน ไม่ได้ ต้องพู ดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษ เวลาอุทิศส่วนกุศลให ้ว่าเป็ น ้ ่สุด ” ภาษาไทยช ัดๆ และให ้สันที

้ ้ ให ้บอกว่า “บุญใดที่ฉันบําเพ็ญมาแล้วตังแต่ อดีตถึงปั จจุบ ัน ผลบุญทังหมด นี ้ จะมีประโยชน์ ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอเธอจงโมทนาผลบุญนั้นและ ้ รับผลเช่นเดียวก ับฉันตังแต่ บ ัดนี ้ เป็ นต้นไป” วันหลังผีตวั ใหม่มา ตัวก่อนที่ถูกลากคอไปมาไม่ได้แล้ว ผีตวั ใหม่ผอมก๋องเอาทนาย มาด้วย ยืนอยู่ข ้างหลังนางฟ้ าที่มีทรวดทรงสวย เป็ นเทวดาใหญ่มากบอกว่า “ท่านนั่งอยู่นี่ไงล่ะ จะให ้ท่านช่วยอะไรก็บอกท่านสิ ” ้ ผีผอมก๋องพู ดไม่ออกเพราะกรรมมันปิ ดปาก อาตมานึ กขึนมาได้ ถ้าขืนให ้อยู่ นานเดี๋ยวโซ่คล้องคอลากไปอีก จึงอุทิศส่วนกุศลให ้ตามที่หลวงพ่อปานสอน จึง บอกว่า ้ “ตังใจโมทนาตาม ทีหลังมา ข ้าไม่ให ้พูดแล้วข ้าให ้เลย ” ้ ้ พอว่าจบผีผอมก๋องก็ก ้มลงกราบ กราบไปครังแรกลุ กขึนมาก็ ผอมตามเดิม กราบ ้ ่ ้ ้ ่ ้ ครังทีสองลุกขึนมาก็ผอมตามเดิม พอกราบครังทีสามลุกขึนมา คราวนี ้ ชฎา แพรวพราวเช้งวับไปเลย ้ การได้รบ ั ส่วนกุศลนี ้ ขึนอยู ่ก ับท่านนั้นมีโอกาสโมทนา ท่านก็ได้รบ ั แต่ ้ ่ ถ้าท่านนันไม่มีโอกาสโมทนาก็ไม่ได้รบ ั เปรียบ เหมือนเราเอาสิงของไปให ้ แต่ ผูร้ บั เขาไม่รบ ั เขาก็จะไม่ได้ของ ถ้าพวกเขาอยู่ในนรก ไฟไหม้ทงวั ั้ น ถูก ้ น ถ้าเราเอาขนมไปให ้กิน เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้กินขนม สรรพาวุธสับฟั นทังวั ปรทัตตูปชีวีเปรตเป็ นเปรตระดับที่ ๑๒ แบ่งเป็ น ๒ พวกคือ พวกที่มีกรรมบางอยู่ ข ้างหน้า เราอุทิศให ้แผ่กระจายเขาโมทนาได้ แต่พวกที่มีกรรมหนาอยู่ข ้างหลัง ให ้ ์ แผ่กระจายนี่ เขาโมทนาไม่ได้ ถึงแม้จะมีสิทธิโมทนาก็ ตาม เขาก็ไม่มีโอกาส พวกปรทัตตูปชีวีเปรตมายืนอยู่นานไม่ได้ ส่วนสัมภเวสีก็มีความหิวแต่อยู่นานได้ จึง ต้องให ้เจาะจงเฉพาะตรง ถ้าไม่ให ้ตรงเฉพาะก็รบั ไม่ได้เพราะกรรมหนัก ฉะนั้นการ ้ ่สุด อุทิศส่วนกุศล เวลาจะให ้ ให ้ว่าเป็ นภาษาไทยให ้เรารูเรื ้ ่องและให ้สันที

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement