Page 48

45

“ไงพ่อคุณ พ่ออิมินาคล่อง สวดอย่างนั้นผีจะได้กินเหรอ ” ท่านให ้แปลอิมินาแปลว่าอย่างไรบ ้าง อุปัชฌาย ์ก็ยงั ไม่ตาย คู่สวดญัตติคือท่านก็ยงั ไม่ตายมาให ้ท่าน ผีที่อยู่ข ้างหน้าทําไมไม่ให ้ ท่านก็บอกว่า “ทีหลังผีมาละก็ ผีมน ั อยู่นานไม่ได้ บางทีก็หลบหน้าเขามานิ ดหนึ่ ง ถ้ามานั่งใกล้เรา ทุกขเวทนาอย่างเปรตนี่ ไฟไหม้ทงตั ั้ ว หอกดาบฟั น เวลาที่เรา เจริญพระกรรมฐานอยู่ บุญของเรานี่ สามารถจะช่วยให ้เขามีความสุขได้ เพราะถ้า มานั่งข้างหน้าใกล้ๆเรานี่ ไฟจะดับ หอกดาบจะหลุดไป แต่ว่าจะอยู ่นาน ไม่ได้ ต้องพู ดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษ เวลาอุทิศส่วนกุศลให ้ว่าเป็ น ้ ่สุด ” ภาษาไทยช ัดๆ และให ้สันที

้ ้ ให ้บอกว่า “บุญใดที่ฉันบําเพ็ญมาแล้วตังแต่ อดีตถึงปั จจุบ ัน ผลบุญทังหมด นี ้ จะมีประโยชน์ ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอเธอจงโมทนาผลบุญนั้นและ ้ รับผลเช่นเดียวก ับฉันตังแต่ บ ัดนี ้ เป็ นต้นไป” วันหลังผีตวั ใหม่มา ตัวก่อนที่ถูกลากคอไปมาไม่ได้แล้ว ผีตวั ใหม่ผอมก๋องเอาทนาย มาด้วย ยืนอยู่ข ้างหลังนางฟ้ าที่มีทรวดทรงสวย เป็ นเทวดาใหญ่มากบอกว่า “ท่านนั่งอยู่นี่ไงล่ะ จะให ้ท่านช่วยอะไรก็บอกท่านสิ ” ้ ผีผอมก๋องพู ดไม่ออกเพราะกรรมมันปิ ดปาก อาตมานึ กขึนมาได้ ถ้าขืนให ้อยู่ นานเดี๋ยวโซ่คล้องคอลากไปอีก จึงอุทิศส่วนกุศลให ้ตามที่หลวงพ่อปานสอน จึง บอกว่า ้ “ตังใจโมทนาตาม ทีหลังมา ข ้าไม่ให ้พูดแล้วข ้าให ้เลย ” ้ ้ พอว่าจบผีผอมก๋องก็ก ้มลงกราบ กราบไปครังแรกลุ กขึนมาก็ ผอมตามเดิม กราบ ้ ่ ้ ้ ่ ้ ครังทีสองลุกขึนมาก็ผอมตามเดิม พอกราบครังทีสามลุกขึนมา คราวนี ้ ชฎา แพรวพราวเช้งวับไปเลย ้ การได้รบ ั ส่วนกุศลนี ้ ขึนอยู ่ก ับท่านนั้นมีโอกาสโมทนา ท่านก็ได้รบ ั แต่ ้ ่ ถ้าท่านนันไม่มีโอกาสโมทนาก็ไม่ได้รบ ั เปรียบ เหมือนเราเอาสิงของไปให ้ แต่ ผูร้ บั เขาไม่รบ ั เขาก็จะไม่ได้ของ ถ้าพวกเขาอยู่ในนรก ไฟไหม้ทงวั ั้ น ถูก ้ น ถ้าเราเอาขนมไปให ้กิน เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้กินขนม สรรพาวุธสับฟั นทังวั ปรทัตตูปชีวีเปรตเป็ นเปรตระดับที่ ๑๒ แบ่งเป็ น ๒ พวกคือ พวกที่มีกรรมบางอยู่ ข ้างหน้า เราอุทิศให ้แผ่กระจายเขาโมทนาได้ แต่พวกที่มีกรรมหนาอยู่ข ้างหลัง ให ้ ์ แผ่กระจายนี่ เขาโมทนาไม่ได้ ถึงแม้จะมีสิทธิโมทนาก็ ตาม เขาก็ไม่มีโอกาส พวกปรทัตตูปชีวีเปรตมายืนอยู่นานไม่ได้ ส่วนสัมภเวสีก็มีความหิวแต่อยู่นานได้ จึง ต้องให ้เจาะจงเฉพาะตรง ถ้าไม่ให ้ตรงเฉพาะก็รบั ไม่ได้เพราะกรรมหนัก ฉะนั้นการ ้ ่สุด อุทิศส่วนกุศล เวลาจะให ้ ให ้ว่าเป็ นภาษาไทยให ้เรารูเรื ้ ่องและให ้สันที

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement