Page 47

44

สายสิญจน์..! การจู งสายสิญจน์เป็ นหน้าที่ของพระ คนที่จะเดินข้างหน้า ก็คือ บุคคลที่ถือกระถางธู ปก ับรู ปผู ต ้ ายเท่านั้น แล้วโยมเห็นไหม ? บางที่เขา ้ แย่งกันจูงสายสิญจน์จนพระไม่มีที่จะจูง การจู งศพขึนเมรุ เป็ นหน้าที่พระเณร ส่วนญาติโยมตามไปส่งเท่านั้น แต่ที่อื่นเขาไม่ค่อยกล้าว่า ไม่ค่อยกล้าบอกเพราะกลัวโยม อาตมาเองไม่ค่อยจะ เกรงใจโยมหรอก ต่อให ้ใหญ่มาแค่ไหน ผิดท่าผิดทางอาตมาด่ากระจาย เพราะ ถ้า ่ เราไม่บอกในสิ่งที่ถู กต้อง เขาก็จะผิดต่อก ันไปเรื่อยๆ จนกระทังภายหลั ง จะกลายเป็ นถู กไปเอง เพราะเขาทําต่อๆ ก ันมา รุ่นแล้วรุ่นเล่า สนทนาก ับพระครู ธรรมธรเล็ก สุธมฺมป�ฺโญ เก็บตกบ้านอนุ สาวรี ย ์ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

การอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน)

การอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย “..การอุทิศส่วนกุศลในพระพุทธศาสนา ไม่ต ้องใช ้นํ ้า การที่พระเจ้าพิม พิสาร เป็ นองค ์แรกที่อุทิศส่วนกุศลโดยใช้นํ้า ก็เพราะท่านเพิ่งพบ พระพุทธเจ้า เนื่ องจากศาสนาพราหมณ์เขาถือว่า ถ้าจะให้อะไรก ับใคร ต้องให้คนนั้นแบมือแล้วเอานํ ้ าราดลงไป ท่านยังชินอยู ่ก ับประเพณี ของ ้ พราหมณ์ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หา้ ม เพราะเห็นว่าใจท่านตังตรงเวลา อุทิศส่วนกุศล เรื่องการกรวดนํ ้านี ้ สมัยเมื่ออาตมาบวชได้วันที่สอง ขณะเจริญพระกรรมฐานได้มีผี ตัวผอมก๋องเข ้ามานั่งอยู่ข ้างหน้า อาตมาก็สวด “อิมินา ปุญญกัมเมนะ อุปัชฌา ยา” หมายถึงอุปัชฌาย ์ แต่อป ุ ัชฌาย ์ก็ยงั ไม่ตาย “คุณุตตรา อาจาริยู ” ให ้ คู่สวด ่ ้ ่งบท เห็นเดินมา ๒ คน อีก คู่สวดก็ยงั ไม่ตาย ว่าเรือยไปยังไม่ทน ั จะจบเหลืออีกตังครึ เอาโซ่คล้องคอลากผีที่นั่งอยู่ข ้างหน้าไปเลย ผลปรากฏว่ายังไม่ได้ให ้ผีเลย พอตอนเช ้าไปบิณฑบาตกลับมาฉันข ้าว พอฉันเสร็จล้างบาตรเช็ดเรียบร ้อย ปกติ ั นี ้ท่านไม่ยถาฯ ท่านนั่งเฉยมองหน้าถาม ฉันเสร็จหลวงพ่อปานท่านจะยถาฯ แต่วน ว่า

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement