Page 44

41

หน่ วย Palliative Care (พัลเลียทีฟแคร ์)

ปัจจุบน ั โรงพยาบาลบางแห่งในเมืองไทยเริ่มมีหน่ วยดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผป ู ้ ่ วย ่ ระยะสุดท ้ายทีเรียกกันในทางการแพทย ์ ว่า หน่ วย Palliative Care (พัลเลีย ทีฟแคร ์) ตามหลักคิดใหม่ที่ว่า กลุ่มผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถรักษาให ้หายขาดได้แล้ว การดูแลด้านจิตใจจึงมีความสําคัญไม่นอ้ ยกว่าการรักษาทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่น ่ าทีมโดย หมอเต็มศักดิ ์ - โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร ์ (มอ.) ซึงนํ พึ่งรัศมี แพทย ์รังสีรก ั ษา ์ ดถึงการงานตามหน้าที่ “ คนไข ้ของผมครึ่ง “ผมเป็ นหมอรังสีรก ั ษา” หมอเต็มศักดิพู ต่อครึ่ง รักษาไม่หายแล้ว ถ้าเอาตามหลักการแพทย ์ก็หมดหนทางอยู่ตรงนี ้ เราก็ รูสึ้ กว่ายังให ้คนไข ้ได้ไม่เต็มที่ ” ่ าทีมโดย หมอคมสรรค ์ พงษ ์ภักดี - โรงพยาบาลนครปฐม ซึงนํ วิสญ ั ญีแพทย ์ คุณหมอได้เล่าในหนังสือ วิธีดูแลคนที่เรารัก ถึงงานที่ งานที่ท่านและเพื่อนพยาบาลในกลุ่มทํากันอยู่ “ จะถามเขาก่อนว่าชอบอะไร ชอบทําบุญใส่บาตร สวดมนต ์ไหว้พระก็ชวนเขาทํา แต่ไม่จํากัดอยู่แค่เรื่อง ศาสนา บางคนชอบฟั งเพลงก็เปิ ดเพลงฟั ง บางคนชอบอยู่กบั ญาติมิตรที่ รายล้อมทําให ้เขารูสึ้ กถึงความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัวช่วยให ้เขา เผชิญหน้ากับความตายได้อย่างสงบ ” หมอเล่าให ้ฟั งถึงคนไข ้บางรายที่เคยให ้ความช่วยเหลือ “คนไข ้คนหนึ่ ง ลูกๆ ยอมรับแล้วว่าแม่คงไม่ไหว แต่ลูกสาวคนสุดท้องที่ เพิ่งมาถึง บอกว่าต้องปั้ มอีก อาจเพราะไม่ได้ดูแลก ันมาก่อนเท่าที่ สังเกตดู คนที่ไม่ค่อยได้ดูแลก ัน มักมีความข ัดแย้งในใจสู ง เลยต้อง แสดงการทําอะไรเพื่อคนไข้มาก เพราะความรู ส ้ ึกผิดในใจหรื อไม่ ้ อ ันนี ผมขอไม่พูดถึง ผมก็คย ุ กับเขาตรงๆ ว่า คุณยายอายุเกือบ 90 ้ ่ แล้ว การปัมอาจทําให ้ซีโครงหัก เจ็บปวดทรมาน แล้วถึงอย่างไรก็ไม่ใช่จะ ้ ทําให ้คนไข ้ฟื ้ นขึนมาเป็ นปรกติได้ แล้วจะทรมานไปเพื่ออะไร การยืดลม หายใจออกไปเป็ นความต้องการของเรา หรื อของคนไข้ก ันแน่ ผม บอกเขาด้วยว่า ไม่ได้ต้องการก้าวก่ายเรื่องในครอบครัว ไม่ได้ช ักจูงโน้ม ่ น้าวให ้เชืออะไร แต่ส่งที ิ ่ต้องการจะบอกคือ วาระสุดท้ายเป็ นสิ่งสําคัญ

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement