Page 39

36

้ บรรเทาความทุกข ์ทรมานด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยการค้นหาปัญหาตังแต่ ้ ้ เริ่มต้น รวมทังการรั กษาอาการปวด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทังทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ”

4.

5.

6.

7.

้ จะเห็นว่าต้องอาศัยทีมงานหลายฝ่ ายทังแพทย ์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมศาสตร ์ โภชนากร อาสาสมัคร ผูใ้ ห ้การ เยียวยาทางจิตวิญญาณตามวัฒนธรรม ความเชือ่ ศาสนา เช่น นักบวช พระ และสมาชิกในครอบครัวผูป้ ่ วย การทําหนังสือแสดงเจตนาฯ มีกีรู่ ปแบบ? กฎหมายไม่ได้กําหนดบังคับรูปแบบการทําหนังสือไว้ จึงทําหนังสือได้ 2 วิธีการคือ 1. เขียนหรือพิมพ ์หนังสือแสดงเจตนาฯ ด้วยตนเอง 2. การแสดงเจตนาด้วยวาจาต่อแพทย ์ พยาบาลที่ให ้การรักษา ญาติหรือ ผูใ้ กล้ชิด ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยไม่สามารถเขียนหนังสือได้หรือเป็ นคนพิการ แล้วให ้ผูอ้ ่นช่ ื วยเขียนแทนหรือพิมพ ์ข ้อความให ้ และควรมีชอผู ื่ เ้ ขียน หรือผูพ ้ ิมพ ์หนังสือแสดงเจตนาฯ หรือพยานด้วย ่ ใครทีสามารถทําหนังสือแสดงเจตนาฯ นี ้ ได้? ผูท ้ ี่มีสติสมั ปช ัญญะบริบรู ณ์ทก ุ คน สามารถทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ได้ ้ ้ แต่ควรมีอายุตงแต่ ั 18 ปี ขึนไป กรณี ต่ากว่ ํ า 18 ปี สามารถทําได้เช่นกัน และจะต้องให ้พ่อ แม่ ผูป้ กครอง หรือญาติที่เป็ นคนดูแลปกครองเด็กให ้ ความยินยอมในการตัดสินใจร่วมกับเด็กด้วยเสมอ เราจะทําหนังสือแสดงเจตนาฯ นี ้ ได้อย่างไร ควรขอคําแนะนํ าจาก ใคร ต้องมีพยานรู เ้ ห็นด้วยหรื อไม่? ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเอง แต่อาจขอรับทราบข ้อมูลความเจ็บป่ วย ของตน จากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข กฎหมายมิได้บังคับให ้ต้องมีพยานรูเห็ ้ นในการทําหนังสือ แต่ควรมีพยานรู ้ เห็นอย่างน้อย 2 คน เพื่อความสะดวกในการพิสจู น์ความถูกต้องของ หนังสือดังกล่าว ฝ่ ายหนึ่ งควรเป็ นบุคคลที่ไว้วางใจหรือสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนร่วมงาน อีกฝ่ ายหนึ่ งควรเป็ นแพทย ์หรือพยาบาลที่ให ้การรักษา ผูป้ ่ วย กรณี ผู ป ้ ่ วยได้ทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ แต่คนในครอบครัวหรื อ ญาติใกล้ชิดไม่เห็นด้วยก ับการทําหนังสือดังกล่าว แพทย ์หรื อ ่ ผู เ้ กียวข้ องควรปฏิบ ัติเช่นไร? แพทย ์หรือผูด้ แู ลรักษา ต้องเคารพสิทธิและความประสงค ์ของผูป้ ่ วยเป็ น สําคัญ แต่เพื่อป้ องกันความเข ้าใจไม่ตรงกันหรือความข ัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ ก็ควรหารือทําความเข ้าใจกับคนในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิด เพื่อให ้ เข ้าใจสภาวะความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย การดําเนิ นของโรค แนวทางการดูแล ้ แจงแนวทางที ้ ่จะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ่ วย และเป็ นโอกาส รักษา รวมทังชี ่ ที่จะรับฟั งปัญหา ความกังวล หรือประเด็นอันอาจนํ ามาซึงความข ัดแย้ง ่ ่ ่ เพือแพทย ์หรือผูท ้ ีรักษา จะปรึกษาแพทย ์ท่านอืน หรือใช ้ดุลยพินิจตัดสินใจ ่ ทําการรักษาเพือประโยชน์สงู สุดของผูป้ ่ วย

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement