Page 32

29

๓. ถ้าเห็นก้อนเนื ้อ จะเกิดเป็ นคน ๔. ถ้าเห็นสิ่งที่เป็ นบุญ เป็ นกุศล ของที่เคยให ้ทานหรือวัดที่เคยทําบุญ พระที่เคย ไหว้ จะเป็ นพระพุทธรูปก็ตาม พระสงฆ ์ก็ตาม เป็ นอันว่า สิ่งที่เป็ นบุญ เป็ นกุศล อย่างนี ้ก็จะไปเกิดบนสวรรค ์ ไปสู่สค ุ ติ ตามที่ท่านเขียนมาอย่างนี ้ อาตมาก็ไม่ใช่ต ้องการพิสจู น์ แต่ก็เข ้าไปประสบโดยคาด ไม่ถึง นั่นก็คือ มีอยู่ว่า มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ ง ชือ่ จวน นามสกุลว่าอย่างไรก็จําไม่ได้ อยู่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ้ ่ ๒ สมัยท่านจอมพลแปลก เป็ นนายก ฯ เวลานั้น เมื่อเวลาสมัยสงครามโลกครังที ้ ก็เกณฑ ์คนไปทํางานที่เพชรบูรณ์ ตามลีลาที่เขาเล่ากันบอกว่า ตังใจจะต่ อต้าน ญี่ปุ่ น ว่าอย่างนั้นชาวบ ้านพูด แต่ท่านจอมพลแปลกไม่ได้พูดให ้ฟั ง แต่ท่านมา ้ แถลงการณ์ทางวิทยุทีหลัง ก็คล้ายคลึงแบบนี ้ ต้องการจะเอาคนงานทังหมดเป็ น ่ ่ ่ ทหารต่อต้านญีปุ่ น จะเอานักเรียนนายร ้อยไปไว้ทีนัน เป็ นผูบ้ งั คับหมวด อย่างนี ้ เป็ นต้น ก็เป็ นอันว่า เมื่อเลิกสงคราม เธอเลิกงานมาแล้ว ก็ปรากฎว่าเป็ นโรค เป็ นไข ้ ต่อมาก็เป็ นวัณโรค คือ เป็ นโรคฝี ในท้อง เป็ นโรคปอด วันหนึ่ ง เป็ นวันสุดท้ายของ ชีวิตของเธอ อาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก็พอดีกลับมา เขาบอกว่า จวน ป่ วยหนัก เป็ นเวลาเย็น ประมาณสัก ๔ โมงเย็นก็นิมนต ์พระไปเป็ นเพื่อน ๔ องค ์ อาตมาด้วย ๑ องค ์ เป็ น ๕ องค ์ ที่ไปเป็ นเพื่อนไม่ใช่คิดว่ากลัวใครจะทําร ้าย ที่ นํ าไปแบบนั้นก็คิดว่าคนป่ วยหนัก ถ้าเห็นพระอาจจะเป็ นมงคลก็ได้ เพราะว่าตาม ตําราท่านบอกว่า ถ้าเป็ นสิ่งที่เป็ นกุศล คนนั้นจะไปสวรรค ์ พอไปถึงเข ้าจริง ๆ จวนก็อาการหนักจริง ๆ หายใจเบา หายใจช ้า ๆ แล้วก็เบาลง ๆ แต่ว่าอาตมาไปนั่งข ้าง ๆ ก็เรียกชือ่ “จวน จําฉันได้ไหม?” เธอเหลียวหน้ามา ก็พยักหน้าตอบว่า “จําได้” เสียงเบามาก ก็ถามเธอว่า “เวลานี ้เห็นอะไรไหม? ไม่ใช่เห็นฉัน มีภาพอะไรลอยข ้างหน้าบ ้าง ?” เธอก็ตอบว่า “เวลานี ้มีภาพไฟลอยข ้างหน้า ” เธอก็แสดงอาการหวาดกลัวมาก กลัว ไฟ เมื่อฟั งเท่านั้นก็ตกใจ คิดว่า ท่าจะไม่ได้การแล้ว นิ มิตตามที่ท่านเขียนไว้ปรากฏ นึ กในใจ ไม่พูด คิดว่า นิ มิตอย่างนี ้ ถ้าเห็นไปนรกทันที ก็คิดอะไรไม่ถก ู ถามว่า “จวน ภาวนา พุทโธ ไหม ?” เธอส่ายหน้าบอกว่า “คิดไม่ออก” ่ จึงหันไปหาภรรยาเขา อาตมาก็จําชือภรรยาไม่ ได้ ลืมเสียแล้ว ถามว่า “มีสตางค ์ไหม?” เธอก็บอกว่า “มี”

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement