Page 28

25

ตัวที่จะกําหนดว่าจิตก่อนตายจะเศร ้าหมองหรือผ่องใสนั้นคือ กรรมหรือการกระทํา ่ ่ั ่ ั จะ ที่เราสังสมไว้ในขณะมี ชวี ิตอยู่น่ นเอง ั หากทํากรรมชวไว้มาก ผลกรรมชวก็ ่ ั ่เคยกระทํามา ทําให ้จิตเศร ้าหมอง และนํ าไปเกิดใน กําหนดให ้จิตคิดถึงความชวที ทุคติภม ู ิน่ นเอง ั ้ บ แต่เรื่องของจิตนี ้เป็ นสิ่งที่ฝึ กกันได้ ในเมื่อเรารูแล้วว่ ้ าจะตายดีหรือตายไม่ดี ขึนกั ่ อมตายไว้ จิตก่อนตาย ดังนั้น วิธีที่ดีท่สุ ี ด คือ อย่ากลัวตาย แล้วก็หมันซ้ บ่อยๆ ให ้จิตเคยชินกับความตายเอาไว้ โดยนึ กว่า เราอาจจะตายตอนนี ้ ก็ได้ และให้นึกถึงสิ่งที่เป็ นกุศลไว้ เช่นบุญกุศลต่างๆ ที่เคยทํา แต่ถา้ จะให้ดี ที่สุดคือ นึ กถึงพระพุทธเจ้าไว้ ว่าเราขอยึดพระพุทธเจ้าเป็ นที่พึ่ง ตายไป ขอไปอยู ่ก ับพระพุทธเจ้า ร่างกายหรื อข ันธ ์ห้านี ้ มันไม่เที่ยง มีแต่นํา ความทุกข ์มาให้ ตอนนี ้ มันก็กา ํ ลังจะหมดสภาพแล้ว ร่างกายนี ้ มันไม่ใช่ เราไม่ใช่ของเรา ตายไปก็เป็ นศพเน่ าเหม็นแล้วก็เสื่อมสภาพไป ไม่มีใคร ้ อว่ ่ าร่างกายหรื อข ันธ ์ห้านี ้ เราไม่ตอ เขาต้องการ ขึนชื ้ งการมันอีกต่อไป ้ อบายภู มิทงั 4 เราก็ไม่ตอ ้ งการไปเกิด สวรรค ์ พรหม เราก็ไม่ตอ ้ งการ เราต้องการอย่างเดียวคือ ไปอยู ่ก ับพระพุทธเจ้า ….หากตอนจะตายเราทํา อารมณ์ได้อย่างนี ้ รับรองว่าได้ไปสู่สค ุ ติแน่ นอน เรื่องนี ้มียืนยันไว้ในพระไตรปิ ฎก ดังจะขอนํ ามาเล่าสู่กน ั ฟั งดังนี ้ครับ … เรื่องมัฏฐกุณฑลี เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงปรารภมัฏฐกุณฑลี ตรัส พระธรรมบทพระคาถาที่ 2 นี ้ ่ นเศรษฐีท่มี มัฏฐกุณฑลีเป็ นชายหนุ่ ม มีบิดาชือ่ อทินนปุพพกะ ซึงเป็ ี ความตระหนี่ ไม่เคยบริจาคทานให ้แก่ผใู ้ ด แม้แต่เครื่องประดับสําหรับบุตรชายเขาก็ทําให ้เอง เพื่อ เป็ นการประหยัดค่าใช ้จ่าย(ค่ากําเหน็ จ)สําหรับช่างเงินช่างทอง เมื่อบุตรชายคนนี ้ ล้มเจ็บลง แทนที่ท่านเศรษฐีจะไปจ ้างแพทย ์มาทําการรักษาก็ใช ้ยากลางบ ้านมา ่ รักษาตามมีตาม เกิด จนกระทังอาการของบุ ตรชายเข ้าขนโคมา ั้ เมื่อรูว่้ าบุตรชาย จะต้องตายแน่ แล้ว เขาก็นําบุตรชายที่มีอาการร่อแร่ใกล้ตายนั้นออกไปนอนเสีย นอกบ ้าน เพื่อที่ว่าคนอื่นๆที่มาเยี่ยมลูกชายที่บ ้านจะได้ไม่สามารถมองเห็นทรัพย ์ สมบัติของเขาได้ ในเช ้าวันนั้น พระศาสดาทรงใช ้ข่ายคือพระญาณของพระองค ์ ทําการตรวจดู อัธยาศัยของคนที่จะได้เสด็จไปโปรด ก็ได้พบมัฏฐกุณฑลีนี้มาปรากฏอยู่ในข่าย ดังนั้นเมื่อพระองค ์เสด็จเข ้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีจึงได้ไปประทับยืนอยู่ ที่ใกล้ ประตูบ ้านของ อทินนบุพกเศรษฐี พระศาสดาทรงฉายฉัพพรรณรังสีไปยังที่ที่มัฏฐ กุณฑลีนอนหันหน้าเข ้าหาตัวเรือน มัฏฐกุณฑลีได้หันกลับมามองดูพระศาสดา แต่ ตอนนั้นอาการป่ วยของเขาร่อแร่จนไม่สามารถทําสิ่งใดได้นอกจากน้อม ้ วิตด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธา ใจทําการเคารพพระศาสดา เมื่อมัฏฐกุณฑลีสินชี ต่อพระศาสดา ก็ได้ไปเกิดอยู ่ในสวรรค ์ชนดาวดึ ั้ งส ์

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement