Page 18

15

กรรมฐานแก้กรรมแก้โรค หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลวงพ่อจรัญท่านได้เมตตาสอนเรื่อง กรรมฐานแก้กรรม ได้รับการพิสจู น์ จากหลายท่านแล้วว่า สามารถแก้กรรมต่างๆ ให ้เบาบางลงได้ ไม่ว่าจะเป็ น ลูก เกเร สามีติดสุรา หรือแม้แต่โรคภัยไข ้เจ็บต่างๆ ผมขอยกคําสอนหลวงพ่อมา บางส่วนดังนี ้ครับ .. “…..เราต้องแก้กรรมของเราเสีย อ๋อ ! ปาณาติบาตเมื่อชาติก่อนติดมา เรา ้ ยขาในขณะนี ้ เราจะต้องรับสนองผลงานในโอกาสหน้า เราก็ รีบ ยังไม่ง่อยเปลียเสี บําเพ็ ญกุศล ด้วยการปฏิบต ั ิกรรมฐาน เราก็มาบําเพ็ ญทานศีลและภาวนา สวดมนต ์เป็ นนิ จ อธิษฐานจิตเป็ น ้ ประจํา อโหสิกรรมเสียก่อนและเราก็แผ่เมตตาให ้สรรพสัตว ์ทังหลาย ที่เราไปสร ้าง ้ ต รูบ้ ้าง ไม่รบ กรรมมาครังอดี ู ้ ้าง รูเท่ ้ าทันหรือไม่เท่าทันก็ตาม ถ้า ้ ้ รูเท่ ้ าไม่ถึงการณ์เช่นนี แล้ว ขอสรรพสัตว ์ทังหลายจงอโหสิ กรรมให ้แก่ข ้าพเจ ้า มัน ก็จะน้อยลงไป ยกตัวอย่างอาตมาเป็ นต้น อาตมารูตั ้ ว ๖ เดือน ก็ขออโหสิกรรมทุกวัน ว่าเราก็ไปหักคอนกมามาก หลาย เราก็บอกว่า พ่อนกเอ๊ยตอนที่ข ้าพเจ ้าเป็ นเด็กรูเท่ ้ าไม่ถึงการณ์ อย่าเอา โทษเราเลย ขอให ้โทษเราลดลงไป ให ้อภัยโทษเถิด เหมือนให ้การกับศาลรับสภาพ ฉะนั้น ศาลจะเมตตาเราที่ให ้ความสะดวกในการพิจารณาของศาล จึงลดโทษลงไปอีก ๖๐% เราอาจจะรอดจากความตายได้เลย ก็เตรียมให ้รถชนคอหักหมุนได้ แล้วก็ ้ ดในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น ผ่านจากหนักเป็ นเบาได้ กลับมาใช ้เวรกรรมให ้สินสุ คือมิได้ปฏิเสธทุกข ้อหาด้วยกรรมฐาน แก้กรรมได้อย่างนี ้ โดยรูตั ้ วของเราเอง ญาติโยมผูป้ ฏิบต ั ิธรรมทุกท่าน ถ้ามีเวทนาต้องสู ้ กําหนดให ้ได้ ปวดท้อง ปวดขา หรือปวดตรงไหน ปวดหนอ ตายให ้ตาย เดี๋ยวท่านจะเห็นกรรม เมื่อ อดีตชาติท่านทําอะไรไว้ท่านจะโล่งใจนะ ท่านจะดีใจเดี๋ยวท่านจะได้แก้กรรมด้วย การแผ่เมตตา อโหสิกรรม ข ้าพเจ ้าจะไม่ปฏิเสธกรรมทุกข ้อหา นี่ กรรมฐานแก้ กรรมอย่างนี ้

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement