Page 17

14

นั้นมีมากถึงระดับหนึ่ ง ก็ไม่เพียงแต่ให ้โรคบรรเทาเท่านั้น แต่อาจจะช่วยรักษาโรค ้ ้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทําใจของเราหรือรักษาใจของเราได้มากแค่ไหน ไปด้วยเลย ทังนี พระพุทธเจ ้า และพระมหาสาวกนั้น ท่านมีจิตใจที่พัฒนาให ้ดีงามเต็มที่ มีสข ุ ภาพ ด้านจิตที่สมบูรณ์แล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ ก็จึงเรียกเอาด้านจิตมาช่วยด้านกาย ได้เต็มที่ ถ้าไม่เหลือวิสยั ของเหตุปัจจัย ก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากายที่เป็ น โรคให ้หายไปได้” ้ ้ขึนอยู ้ แต่ใช่ว่าการสวดมนต ์จะช่วยรักษาโรคให ้หายได้ทุกอย่าง ทังนี ่กบั เหตุปัจจัย ่ 3 ประการ ดังทีพระนาคเสนเถระได้กล่าวเป็ นอุทาหรณ์เปรียบเทียบไว้ใน หนังสือมิ ลินทปัญหาว่า “อาหารตามปกติแล้วเป็ นสิ่งรักษาชีวิตแต่หากทานเกินขนาด และธาตุไฟหย่อนไม่ ย่อยเผาผลาญแล้วเป็ นเหตุให ้ถึงตายได้ อาหารจึงรักษาชีวิตไว้ไม่ได้เสมอไป พระ ปริตรที่สวดก็เช่นกันบางทีก็รก ั ษาได้ บางทีก็รก ั ษาไม่ได้ เพราะมีเหตุ 3 ประการ คือ ้ 1. ถูกแรงกรรมปิ ดกัน ้ 2. ถูกกิเลสปิ ดกัน ่ 3. มีจิตไม่เชือในพระปริ ตร” บทสวดมนต ์ที่นิ ยมสวดรักษาโรค คือ บทโพชฌังคปริตร และการสวดบท พุทธคุณ หรือที่เรียกว่า บทอิติปิโส จํานวนเท่าอายุ + 1 สําหรับ วิธีสวดโพ ชฌังคปริ ตรพิชิตโรค ศึกษารายละเอียดได้ในภาคผนวกท้ายบทครับ …

สมาธิรก ั ษาโรคได้อย่างไร ประโยชน์ของสมาธิมีอย่างมากมาย ถ้าว่าถึงประโยชน์สงู สุดก็คือ เพื่อเตรียมจิตให ้ พร ้อมที่จะใช ้ปัญญาให ้รูแจ ้ ้งเห็นจริงในสภาวธรรม ในที่นี ้จะกล่าวเฉพาะที่มีผลต่อ การรักษาโรค พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ ปยุตโต) ท่าน กล่าวว่า “สมาธิ… ช่วยเสริมสุขภาพกายและใช ้แก้ไขโรคได้ ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและมี ่ ่อกายไม่สบาย จิตใจก็พลอยอ่อนแอเศร ้าหมองขุน อิทธิพลต่อกัน ปุถช ุ นทัวไปเมื ่ มัว ้ ่ ้ ้ ่ ครันเสียใจไม่มีกําลังใจก็ยิงซําให ้โรคทางกายนันทรุดหนักลงไปอีก แม้ในเวลาที ร่างกายเป็ นปกติ พอประสบเรื่องราวให ้เศร ้าเสียใจรุนแรง ก็ล ้มป่ วยเจ็บไข ้ไปได้ ส่วนผูท ้ ี่มีจิตใจเข ้มแข็งสมบูรณ์ เมื่อเจ็บป่ วยกายก็ไม่สบายอยู่แค่กายเท่านั้น จิตใจ ไม่พลอยป่ วยไปด้วย ยิ่งกว่านั้นกลับใช ้ใจที่สบายมีกําลังจิตเข ้มแข็งนั้น หันกลับมา ส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกด้วย อาจทําให ้โรคหายง่ายและไว ขึน้ หรือแม้แต่ใช ้กําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไว้ก็ได้”

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement