Page 16

13

สติสมั ปช ัญญะสมบูรณ์ ทําให ้เป็ นคนที่มีศีลเวลาที่มีการสวด พระปริตร จิตก็จะฟั ง พระสวดด้วยความเคารพ จิตจะยึดอยู่กบั พระ หลังจากพระกลับแล้ว จิตจะจับอารมณ์นั้นตลอด เพราะในขณะป่ วยไม่มีโอกาส ทําลายศีลต่อไปอีกเพราะกําลังป่ วยอยู่ก็ไม่สามารถที่ จะไปฆ่าใครหรือลักขโมยใคร ถือว่าเป็ นคนป่ วยที่มีศีลบริสท ุ ธิ ์ ถ้ามีการถวายทานด้วย ไม่ว่าทานนั้นจะเป็ น ธูป เทียน ดอกไม้ หรือปัจจัยโภชนาหารก็ตามถือว่าเป็ นการถวายทานแก่พระสงฆ ์ กําลังของทานจะช่วยคนป่ วยได้อีกแรงหนึ่ ง อีกประการหนึ่ ง ด้านอนุ สสติ ถ้ามีพระพุทธรูปด้วย จิตของเธอจะจับพระพุทธรูป เป็ นพุทธานุ สสติ จําเสียงสวดเป็ น ธัมมานุ สสติ การนึ กถึงพระสงฆ ์ ไปสวดก็เป็ น สังฆานุ สสติ ถ้าเป็ นอายุข ัยที่จะพึงตายบาปกรรมใด ๆ ที่ทํามาแล้วในกาลก่อนจะไม่ มีโอกาสให ้ผลในเวลานั้น เหลือแต่บญ ุ อย่างเดียวที่จะประคับประคองคนนั้นไปสวรรค ์ ไปพรหมโลกหรือไปนิ พพาน ที่มา หนังสือโอวาทหลวงพ่อฯ เล่ม 2 หน้า 34

สวดมนต ์รักษาโรคได้จริงหรือ

(จากหนังสือ โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ ์ พิชต ิ โรค)

ตามประวัติศาสตร ์พระพุทธศาสนา มีปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธเจ ้าทรงรักษาพระ สาวกผูอ้ าพาธด้วยพระพุทธมนต ์อยู่หลายครัง้ หลายรูป หรือแม้แต่พระองค ์เองเมื่อ ประชวร ได้ให ้พระสาวกสวดสาธยายพระพุทธมนต ์ถวายเพื่อบรรเทาความเจ็บไข ้ นี่ จึงเป็ นเรื่องยืนยันได้ว่า พระพุทธมนต ์มีอานุ ภาพรักษาโรคทางกายและโรคทางใจ ่ นัยว่า โรคทางกายและโรคทางใจเกี่ยวข ้องกันอย่างแยกไม่ออก จะต้อง ได้ ซึงมี รักษาควบคู่กน ั ไป พุทธศาสนิ กชนพึงเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพกายและใจ อย่าละเลย อย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังคําที่พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ ปยุตโต) ท่านแนะนํ าไว้ว่า “เป็ นธรรมดาว่า กายกับใจนั้นเป็ นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่ วยไม่สบาย ่ คนทัวไปก็ มก ั จะพาลจิตใจไม่สบาย เศร ้าหมองกระวนกระวาย กระสับกระส่ายไป ่ ้ รบั ประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร ้าหมอง ผิวพรรณซูบซีด ด้วย เริมต้นตังแต่ เป็ นสิ่งที่เนื่ องอาศัยกัน ในทางตรงกันข ้าม คือในทางที่ดี ถ้าจิตใจดีสบาย บางทีก็กลับมาช่วยกาย เช่นใน ยามเจ็บป่ วย ถ้าจิตใจสบาย เช่นมีกําลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่ เป็ นมากก็กลายเป็ นน้อย หรือที่จะหายยากก็หายง่ายขึน้ ยิ่งถ้าหากว่ากําลังใจที่ดี

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement