Page 15

12

ชีวิตให ้มาเท่าไรถ้ากําหนดชีวิตมา ๒๐ ปี ก็ต ้องแค่ ๒๐ ปี ๑๐ ปี ก็ต ้อง ๑๐ ปี ๓ วัน ก็ต ้องแค่ ๓ วัน นี่ เป็ นอายุข ัยต่อไม่ได้ ถ้าตายก่อนนั้นเขาเรียกว่า อุป ฆาตกกรรม หรือว่า อกาลมรณะ อย่างนี ้ต่อได้ ้ และถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษท ั ทังหลายจะต่ ออายุแบบนี ้ ก็ต่อเสียทุกวันก็หมด เรื่องกัน วิธีต่อทุกวันก็หมายความว่า ให้ทุกท่านมีความเคารพในพระ รัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริ ยสงฆ ์อย่างจริ งจัง และก็ ต้องเว้นจากกรรมที่ เป็ น ปาณาติบาต และ ถ้ามีเวลาเดินผ่านไป มีใครเขา ้ ้ หาปลาหาเต่า ที่เขาจะฆ่ามันให ้ตายก็ออกสตางค ์ซือพอกํ าลังที่เราจะซือได้ แล้วก็ นํ าไปปล่อยในที่ปลอดภัย ไม่ใช่ปล่อยในหม้อข ้าวหม้อแกงของเรานะไปปล่อยใน สถานที่ ๆ เธอจะมีความสุขในแม่นํ้าก็ได้ หนอง คลอง บึงก็ได้ปล่อยให ้เธอรอด ชีวิต ตามวิธีโบราณาจารย ์ท่านสอนไว้อย่างนี ้นะว่า วิธีต่ออายุใหญ่ คือถึงปี หนึ่ งถ้าเป็ น วันเกิดหรือเป็ นวันสําคัญของเรา วันไหนก็ได้ทํากับข ้าว ทําอาหารพิเศษตามที่เรา พอใจ เท่าที่ทุนจะพึงมี จัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ ์ในพระพุทธศาสนา แล้วก็ถ ้าหา กว่ามีสตางค ์ก็สร ้างพระพุทธรูปสัก ๑ องค ์ พระพุทธรูปนี่ จะเป็ นพระดินเหนี ยวก็ได้ เป็ นพระปูนซีเมนต ์ก็ได้ เป็ นปูนปลาสเตอร ์ก็ได้ หรือพระโลหะก็ได้ไม่จํากัด เพราะ เป็ นรูปพระแล้ว มีอานิ สงส ์เสมอกัน แต่ต ้องมีหน้าตักไม่นอ้ ยกว่า ๔ นิ ้ว ถวายไว้ เป็ นสมบัติของสงฆ ์หลังจากนั้นก็เอาสัตว ์ที่จะพึงถูกฆ่าตาย อย่างที่เขานํ าเอามาขาย ้ เพื่อแกงหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาได้ ถ้ามีสตางค ์ก็ไปซือเขาสั กตัว ๒ ตัว ตาม กําลัง แล้วปล่อยไป และก็อท ุ ิศส่วนกุศลให ้ แก่เจ ้ากรรมนายเวร และเทวดาผูร้ ก ั ษาชีวิต ท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี ้เป็ นนิ จ คําว่า อุปฆาตกกรรม คือกรรมที่เข ้ามาริดรอนก่อนอายุข ัยก็ดี และ อกาลมรณะ การที่ จะตายก่อนอายุข ัยก็ดี จะไม่มีสําหรับผูท ้ ี่ทําแบบนี ้ แต่ทว่าถ้ากรรมอย่างนี ้เข ้ามาถึง แค่ป่วยไม่มากก็เป็ นของธรรมดา เรื่องการต่ออายุนี่ มีในพระพุทธศาสนา แต่ว่าวิธีการต่ออายุขององค ์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ ้า ถ้าเดี๋ยวนี ้ที่ทํากันก็จ่ายหนักอยู่เหมือนกันนะ เอาพระไปสวดตัง้ ้ ้าวทังนํ ้ ้านี่ บางทีก็ต ้องจ่ายสตางค ์ด้วย แย่เหมือนกันนะพระเองก็จะ ๗ วันนี่ เสียทังข ทนไม่ไหว ก็เลยใช ้สายสิญจน์ก็แล้วกัน แต่ว่าสายสิญจน์ที่ทํากันนั้น ก็อย่าลืมพระ รัตนตรัย แต่ทางที่ดีญาติโยมพุทธบริษท ั ถ้าจะทําอย่างนั้นนะ ถ้าคนป่ วยจริง ๆ อย่า ้ ่ง ปล่อยให ้ไม่มีความรูสึ้ กตอนที่สติยงั อยู่ดี ๆ อยู่ ให ้นิ มนต ์พระไปสวดสักครังหนึ แต่ไม่ใช่สวด อภิธรรมหากเป็ นสวด พระปริตร วงสายสิญจน์ล ้อมรอบ ถ้าผูป้ ่ วย ้ จะต้องตายเพราะสินอายุ ข ัยก็ต ้องตายแน่ สายสิญจน์ป้องกันไม่ได้ แต่ว่าถ้าท่านผู ้ นั้นจะตาย อย่าลืมว่าคนป่ วยก็เหมือนกับคนที่ตกนํ ้า ว่ายนํ ้าไม่เป็ นเราส่งอะไรให ้ เกาะเขาก็จะเกาะ ส่งไม้ให ้เกาะเธอก็เกาะ ส่งสุนัขเน่ าให ้เกาะ เธอก็เกาะ เพราะ ต้องการทรงชีวิตอยู่ ก็เช่นกันถ้าคนป่ วย เห็นพระสวด พระปริตร จิตของคนป่ วย ในตอนนั้น ได้รับสมาทานศีลก่อน เวลานั้นก็จะรับการสมาทานศีลอยู่ด ้วย

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement