Page 11

8

้ วิตผูป้ ่ วยให ้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ ข้อดีของวิธีนี้คือ ช่วยยือชี ข้อเสีย คือ เป็ นการทรมานผูป้ ่ วย เพราะหัตถการต่างๆ ทําให ้เจ็บปวด ้ น ้ ทังสิ 2. การดู แลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผูป้ ่ วยด้วยยาหรือให ้ ออกซิเจนอย่างเดียว โดยไม่ทําหัตถการใดๆ ที่จะทําให ้ผูป้ ่ วยได้รับความ ทรมาน เพื่อให ้ผูป้ ่ วยทรมานน้อยที่สุด และหากร่างกายทนไม่ไหว จะไม่ทํา ้ ป้ ่ วยไว้ กล่าวคือ ไม่ชว่ ยฟื ้ นคืนชีพนั่นเอง เพื่อให ้ หัตถการใดๆ ที่จะยือผู ผูป้ ่ วยจากไปอย่างสงบ ่ ้ ซึงแนวทางเหล่ านี ้แพทย ์จะชีแจงให ้ผูป้ ่ วยและญาติตด ั สินใจ(ส่วนใหญ่จะเป็ นญาติ ์ ดสินใจแทน เป็ นแต่เพียงผูแ้ นะแนวทาง เพราะผูป้ ่ วยมักไม่มีสติ) แพทย ์ไม่มีสิทธิตั เท่านั้น และต้องปฏิบต ั ิตามสิ่งที่ผูป้ ่ วยและญาติได้เลือกแล้ว สําหรับกรณี ที่แพทย ์ยัง ้ บ ไม่ได้คุยแนวทางการดูแลดังกล่าวกับผูป้ ่ วยและญาติ หากเกิดกรณี ฉุกเฉิ นขึนกั ผูป้ ่ วย แพทย ์จะต้องถือแนวทางที่ 1 เป็ นหลักคือ เต็มที่ทุกอย่าง ก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะครับว่า ผมไม่ได้ต่อต้านการช่วยฟื ้ นคืนชีพแต่อย่างใด เพราะตามสถิติทางการแพทย ์ หากเราสามารถช่วยฟื ้ นคืนชีพผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจ หยุดเต้นเฉี ยบพลัน หากช่วยได้เร็วภายใน 4 นาที อาจช่วยให ้ผูป้ ่ วยกลับมามีชวี ิต ได้ ≥ 30% หรือประมาณ 1 ใน 3 เลยทีเดียว แต่น่ นหมายถึ ั งผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ที่ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ จึงมีโอกาสฟื ้ น ้ ขึนมาได้ แต่สําหรับผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายที่ร่างกายไม่ไหวแล้ว โอกาสฟื ้ นคืนชีพ สําเร็จมีนอ้ ยมากๆ และถึงหัวใจกลับมาเต้นได้ แต่ก็ไม่นาน เดี๋ยวก็หยุดเต้นใหม่ ในฐานะแพทย ์คนหนึ่ ง สําหรับผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายที่ร่างกายทนไม่ไหวจนถึงขนหั ั้ วใจ หยุดเต้น ผมไม่อยากทําการช่วยฟื ้ นคืนชีพเลย เพราะเป็ นการทรมานผูป้ ่ วยเฉยๆ โดยมองไม่เห็นโอกาสสําเร็จ และพระพุทธองค ์ทรงสอนว่า ก่อนตายหากจิตผ่องใส ย่อมได้ไปสู่สค ุ ติ แต่หากจิตเศร ้าหมองก่อนตาย ต้องไปสู่ทค ุ ติ คืออบายภูมิทงั้ 4 แล้วท่านผูอ้ ่านลองคิดดูว่าคนที่กําลังถูกใส่ท่อช่วยหายใจหรือกดหน้าอกอยู่นี่ จิต ท่านจะผ่องใสหรือเศร ้าหมองผมว่าส่วนใหญ่น่าจะจิตเศร ้าหมอง แต่ถ ้าจิตท่านผ่องใส ได้นี่ แสดงว่าท่านเก่งจริงๆ แสดงว่าฝึ กจิตมาดี ่ าเรื่องนี ้ยังเป็ นปัญหาของโรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง คือ มุมมองของ ผมเชือว่ แพทย ์และของญาติไม่เหมือนก ัน…. เท่าที่ผมเคยได้สอบถามบุคลากรทางการแพทย ์คนอื่นๆ ว่าถ้าตัวเองเป็ นผูป้ ่ วยระยะ ้ สุดท้าย ทุกคนที่ผมถามมา(รวมทังความคิ ดของผมเองด้วย) จะเลือกแนวทางที่ 2 คือการดูแลแบบประคับประคอง ตรงกันข ้ามกับญาติส่วนใหญ่จะเลือกแนวทางที่ 1 คือเต็มที่ทุกอย่าง เพราะยังทํา ใจยอมรับความตายของผูป้ ่ วยที่จะมาเยือนยังไม่ได้

http://www.dhammatan.net

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

วิธีชนะความตาย..ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

หนงั สือเล่มนี้ เรียบเรยี งขนึ้ ดว้ ยเหตทุ ี่ว่า่ ่จากประสบการณข์ องผมในฐานะที่เป็น แพทยป์ ระจาํ โรงพยาบาลชมุ ชนคนหนึงทีมีโอกาสดแู ลผปู้ ่วย...

Advertisement