Page 1

บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ

เรื่องที่ 829...ระวังอันตรายจากการอุจจาระของทาน

ระวังอันตรายจากการอุจจาระของทาน

ปญหาเรื่องการอุจจาระ เปนเรื่องที่มีความสําคัญ ที่ทุกทานไมควรละเลย ปกติ หากคนเราเคี้ยวอาหารไมละเอียด กินอาหารที่มีกากใยนอย มีพยาธิ หรือ เชื้อรา ระบบ การดูดซึมเสีย ไมถายอุจจาระ ในเวลา 05.00-07.00 น. เชา หรือ หากถายอุจจาระ หลัง เวลา 7 โมงเชา ลําไสจะบีบ ใหอุจจาระขึ้นไปขางบน เวลาถาย จะถายไมหมด อุจจาระที่ คาง ก็จะเกาะที่ผนังลําไส พอมีอุจจาระใหมที่เหลวกวา มันก็แซงหนาไปกอน แตมันไม สามารถดันพวกที่คางแข็งใหออกไปได พวกที่ คางแข็งไว ก็เกาะติดแนนไปเรื่อย ๆ อุจจาระตกคางจะไปทับเสนเลือดตาง ๆ ในกระเพาะ และ กดทับกระดูกหลัง ทําใหเกิด อาการมากมาย เชน ทองอืด ปวดหลัง ปวดขา ปวดกลามเนื้อที่ไหล และ สะบัก เวียนหัว ออนเพลีย นอนไมหลับ เปนฝา ไมเกรน และ อื่น ๆ อีกหลายเรื่อง เพื่อใหผูอานหายของใจ นพ. กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบันเวชศาสตรอายุร วัฒนนานาชาติ จะมาไขขอของใจใหทุกทานไดรับทราบ นพ. กฤษดาฯ อธิบายวา เรื่องอุจจาระตกคาง หรือ อึคางเปนเรื่องจริง แตไม ทุกคน เราอาจตรวจสัญญาณ อึคางในลําไสใหญไดเองงาย ๆ โดยการนอนหงาย แลวเอา มือคลําทองดานซายลาง เลยสะดือไปทางซายหนอย แลวเอานิ้วทั้ง 5 ลองกดดูจนลึก เต็มที่ เลื่อนไปมา ถามีอึคางอยู จะคลําไดเปนลํา คลายแทงยาว ๆ อยูตามรูปลักษณ ของลําไส โดยลําไสใหญนี้จะยิ่งคลําไดชัด ในคนที่ผอม สําหรับคนเจาเนื้อ อาจตองใช เทคนิคนอนแลวแขมวพุงชวย แลวคอยคลํา จะชัดขึ้น ที่จริงเรื่องการอึ ที่ดูเหมือนเปน กิจวัตรธรรมดา ไมมีอะไรนั้น มันตองมีการฝกเขาสวมกันใหติดเปนนิสัย กลุมคนที่มักมีปญ  หาเรื่องอึคาง ไดแก

1.เด็กเล็กทีใ่ หกินนมแลวนอนเลย ไมพาอุมพาดบาลูบหลัง หรือ ไมพา ขยับตัวกลิ้งไปมาสักนิดหนอย ใหไสไดบีบตัวบาง และ ในเด็กที่อึแข็งมาก อึนี่อาจแข็ง หนา 1 จาก 4

มงคล กริชติทายาวุธ


บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ

เรื่องที่ 829...ระวังอันตรายจากการอุจจาระของทาน

ถึงกับบาดรูกนได เปนแผล แลวครั้งตอไป เด็กจะไมอยากอึออกมา เพราะกลัวเจ็บ แผลแยก เลยยิ่งกลั้น พอยิ่งกลั้น อึก็ยิ่งแข็งคางไปเรื่อย

2.คนที่ผาตัดบอย จะมีพังผืด ไปรัดลําไสขางในนุงนัง ทําใหบีบตัวไมดี อาจ มีอึคางอยู ตามซอกโนนซอกนี้ในลําไส จนบางทาน กลายเปนลําไสอุดตันไปไดก็มี

3.ผูสูงอายุ และ คนไขนอนโรงพยาบาล ที่ไมคอยไดขยับตัวลุกเดิน 4.คนที่ไมคอ ยไดออกกําลังกาย แถมกลั้นอึบอ ย โดยเฉพาะทานที่ทํางาน ออฟฟศ ตองนั่งแปะอยูกับที่นานๆ หรือ งานเขาบอย ตองขอผลัดเขาหองน้ํา ไปเรื่อย ๆ ก็ไมดีครับ

5.ทานที่มีลําไสยาว คือยิ่งยาว ก็ยิ่งเปนไซโล เก็บอึไวไดนานขึ้น บางทาน จะสังเกตวา ผักก็กินเยอะ แตอึแคสัปดาหละหนเทานั้น สําหรับเทคนิค “อึใหดี ไมมีตกคาง” มีดังนี้ 1.อยาอัน ้ อึตอนเชา

เพราะถาเลยเชาไปแลว กวารางกาย จะสง สัญญาณใหปวดอีก อาจจะนานจนผิดเวลา เหมือนเปนการชวย “โปรแกรม ลําไส” ใหคอยบีบไลอึ ออกมาสม่ําเสมอ ก็จะไมมีอึตกคาง 2..อึใหตรงกับเวลาเดิม 3.รอจังหวะขณะอึ

ถาขณะนั่งหองน้ํา ถายหนักอยู ถาไมปวดอยาเบง ครับ ใหลองสังเกตวามันจะ “ปวดเปนชวง ๆ” แลวก็คลายไป แลวประเดี๋ยวก็ปวดบีบ ขึ้นมาอีก นั่นเปนเพราะ ลําไสทานบีบตัวเปนลูกคลื่นเหมือนงูเลื้อย ถามันเลื้อยมาถึงตรงอึ พอดี มันจึงปวดขึ้นมา ถาเบงตอนไมปวด จะเหมือนเปนการ “แกลงลําไส” ใหเกิด แรงดันขึ้นมา โดยใชเหตุ เกิดลําไสตอนปลายโปงพองขึ้นมา กลายเปน “ริดสีดวงทวาร” ไป 4.นวดลําไส ถาในเด็ก ใหนวดรอบสะดือ ในผูใหญใหนวดตรงทอง

ดานลางซาย เลยสะดือไป นวดเบา ๆ นวดไปมา แลวทิ้งไวสกั พัก จะรูสึกปวดถายขึน้ มาได

หนา 2 จาก 4

มงคล กริชติทายาวุธ


บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ

เรื่องที่ 829...ระวังอันตรายจากการอุจจาระของทาน

5.เอามือกดทองดานซายลางขณะถาย หรือ จะลุกขึ้น นั่งยองเอาหนาขา เปนตัวกดไลออ ึ อกมา เพราะที่จริงแลว การอึที่ดี

ตามธรรมชาติของคนคือ “นั่งยอง” เพราะจะได มีแรงกดจากหนาขาดวย การที่ฝรัง่ เอา สวมแบบนั่งโถ มาใหเราใช เปนการผิดธรรมชาติมนุษย ที่จะไมมีแรงเบงอึมากในทานั่ง หอยขา ทําใหคนเอเชีย กลายเปนทั้งริดสีดวง และ ทองผูกมากเหมือนฝรั่งดวย จะทําใหไสบีบตัวดี สักพักไสจะบีบรีดเอา “อึทาย ขบวน” ที่เหลือออกมา แลวเราจะรูสึกปวดเบงอีกที 6.ลุกขึ้นเดินไปมา

7.หมุนเอวเปนเลขแปดนอน หรือ รูปอินฟนิตี้

ในสวนนี้ ดร. วัลลภ ปยะมโนธรรม ทานเลาวาพี่นองทาน 11 คน เปนมะเร็งลําไสหมด โดยทุกทานนั้น ปรากฏวามีปญหาในการขับถายทุกคน มีทานคนเดียว ที่ไมเปนมะเร็งลําไส เพราะทานไม เคยมีปญหาในการขับถาย ทานขับถายไดเปนปกติทุกวัน โดยทานใหคําแนะนําวา เราตอง กระตุนใหลําไสของเราเคลื่อนไหว ทํางานในการขับเคลื่อนของเสียออกทางทวารหนักของ เรา ทานใชวิธีการ ดังนี้ เมื่อตื่นนอนแลว หากตองยืนทําอะไรก็ตาม เชน การยืนลางหนา หรือ ยืน แปรงฟน หรือ ยืนดูทีวี ทานจะไมยืนนิ่งๆ แตทานจะยืนบริหารลําไส ดวยการหมุนเอว ของทานในรูปอินฟนิตี้ หรือ รูปเลขแปดผรั่งในแนวนอน การยืนบริหารลําไสเชนวา ทานทํามาในสมัยเปนหนุม จนปจจุบันอายุ 66 ปแลว ไมเคยมีปญหาในการขับถาย และ ไปตรวจหามะเร็งลําไส ก็ไมปรากฏ ทั้งๆ พี่นอง 11 คน เปนมะเร็งลําไสหมดทุกคน ก็ขอ นํามาเลาเสริมในสวนนี้ดวยครับ ทดลองทําดูแลว ก็ไดผล ทําใหขับถายไดวันละ 2 เวลา ครับ - มงคลฯ ปกติ ไมวาใครก็ตามถาความถี่ในการอึนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาหถือวา “ทองผูก” แลว นอกจากการออกกําลังกายแลว อาจใชอาหารลางลําไสชวยได เชน 1. น้ํามะขามเปยก หนา 3 จาก 4

มงคล กริชติทายาวุธ


บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ

เรื่องที่ 829...ระวังอันตรายจากการอุจจาระของทาน

2.ลูกพรุนแหง รับประทานทั้งผล เพราะจะไดกากดวย ไมตองแยกกิน แต น้ํา ยกเวน ถาเปนเด็ก 3.แอปเปลเขียว กินทั้งผล หรือ ปนทั้งกากก็ได 4.ถั่วดํา จัดเปนอาหารลางพิษไดดวย 5.สับปะรด และ มะละกอ ซึ่งมีน้ํายอยชวยกัดกากคราบโปรตีน เกา ๆ ที่ถูกยอยไมหมด และ จะมีสภาพติดเปนอุจจาระยางเหนียวสีดําคลายกับ “จาระบี” ออก 6.ใหเลี่ยงการ ดื่มน้ําเย็น ในตอนเชา โดย ใหดื่มน้ําสะอาด หรือ น้ําอุนตอนเชาสัก 4 แกว หลังตื่นมาทองวาง จะชวยใหลําไสบีบรัดตัวไดดี ชวนใหปวดอึ

ขึ้นมามากขึ้นครับ เพื่อสุขภาพที่ดี ทราบแลวตองปฏิบัติ อยาไดละเลย และ ชวนบุคคลที่ทานรัก และ ปรารถนาดีใหรวมกันปฏิบัติตามดวยครับ

ดวยความปรารถนาดี จาก อ.มงคล กริชติทายาวุธ   

หนา 4 จาก 4

มงคล กริชติทายาวุธ

Danger of poop  

the explanation of danger of poop....we should poop regulary

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you