Page 1

คู่มอื สุ ขภาพ “จุงหนานห่ าย”  “จุงหนานห่ าย”

คือทีทําการรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นทีรู ้กนั ดีวา่ สมาชิกรัฐสภาจีนล้วนแต่”ขิงแก่”เป็ นส่ วนใหญ่ จึงเป็ นทีมาของคู่มือสุ ขภาพนี  ไม่วา่ คุณจะงานยุง่ เพียงใด ควรหาโอกาสอ่านสักนิ ด เพราะนีเป็ นความหวังดีของนักวิทยาศาสตร์ ศจ.หงจ้าวกวง เขียนขึนเพือขิงแก่พวกนีโดยเฉพาะ ได้เรี ยบเรี ยงใหม่ให้ดูง่าย เข้าใจง่าย เพือเป็ นหลักการในการปฏิบตั ิ  ทุกท่านก็ลว้ นเป็ นขิงแก่ หรื อไม่กอ ็ ่อนกว่ากันไม่เท่าไร ก็ปรับใช้ตามความรู ้เดิมทีเคยมีมา健康秘笈 ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านก็แล้วกัน

1


หลักการ

สาม᾿ ครึงนาที”:

ตืนมาอย่ าเพิงลุกจากเตียงทันที นอนบนเตียง“ครึงนาที” ลุกขึนนังอีก“ครึงนาที” ห้ อยขาลงจากขอบเตียง พักอีก“ครึงนาที” การผ่ านพ้นสาม“ครึงนาที”นี ไม่ เสี ยเงินสั กบาท จะทําให้ สมองไม่ ขาดเลือด หัวใจเต้ นเป็ นปกติ ลดความเสี ยงจากอาการเลือดเลียงสมองไม่ ทัน

健康秘笈

2


สาม“ครึงชัวโมง”

1. ทุกเช้ าออกกําลังกายครึงชัวโมง

ออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ ตามแต่ สะดวก

2. ตอนเทียงนอนครึงชัวโมง นีสําหรับคนแก่ เนืองจากคนแก่ กลางคืนมักนอนน้อย กลางวันเลยต้ องเสริม (KD: แต่ ถ้าใครทีคิดว่ ากลางคืนนอนพอแล้ว ไม่ ต้องก็ได้ )

3. 6 –7 โมงเย็น เดินครึงชัวโมง

จะทําให้ ตอนกลางคืนนอนหลับฝันดียงขึ ิ น

健康秘笈

3


ต้ องปรับทัศนคติ ขอให้ จําคําขวัญข้ างล่ างนีไว้

กินให้ เหมาะสม ออกกําลังกายแต่ พอดี จํากัดเหล้ าเลิกบุหรี มีจติ ใจทีสมดุล

合理膳食;适量运 动; 戒烟限酒;心理平衡。

( ข้ างต้ นเป็ นการแปลตรงตัวจากต้ นฉบับ ได้ ความหมายแต่ อาจจํายาก)

หมันกินผัก รั กการเดิน ดืมเหล้ า( ให้ ร้ ู) เขิน เมินบุหรียา 常吃素,多走路,少喝酒,戒烟毒。 ( ข้ างล่ างเป็ นคําขวัญทีสะท้ อนความหมายของคําขวัญข้ างต้ น

KD

เรียบเรียงจากสู ตรสุ ขภาพของครู จีนคนหนึง.. จําชือไม่ ได้ แล้ ว.. ซึงตรงกับที ศจ. หง กล่ าวเปรียบเทียบให้ ฟังว่ า ทีจริงโครงสร้ างฟันของมนุษย์ ถูกสร้ างมาให้ เหมาะกั บการกินผักมากกว่ าเนือสั ตว์ ) 健康秘笈

4


สรุป คู่มอื สุ ขภาพฉบับนีมีว่า หนึงศูนย์ กลาง สองสั ณฐาน สามรูปแบบ และแปดเฝ้ าระวัง ดังนี ᾿ หนึงศูนย์ กลาง῀ ศูนย์ กลางอยู่ที“สุ ขภาพ”คือให้ ระวังสุ ขภาพเป็ นหลัก ᾿ สองสั ณฐาน῀

สั ณฐานที 1 “เอาหละ เอาหละ”( แกล้งโง่ ซะบ้ าง จะได้ หาแฟนได้ ง่ายไง) สั ณฐานที 2 “ใจกว้ างหน่ อย”( จะได้ ไม่ เครียด ไม่ แค้ นใครให้ หนักใจตัวเอง)

᾿ สามรูปแบบ῀

ช่ วยคนเป็ นสุ ข รู้จักพอเป็ นสุ ข รู้จักสุ ขเป็ นสุ ข ( รักษาจิตใจให้ เป็ นสุ ขอยู่เสมอ)

健康秘笈

5


᾿ แปดเฝ้ าระวัง῀ คือ หมันติดตามสี พืนฐานและสี ดีทสุี ด สี พืนฐาน คือ

หมันกินผัก รักการเดิน ดืมเหล้ าเขิน เมินบุหรียา

สี ดีทสุี ด คือ

แพทย์ ทดีี ทสุี ดคือ ตัวเอง ยาทีดีทสุี ดคือ เวลา จิตทีดีทสุี ดคือ ความเงียบ การออกกําลังกายทีดีทสุี ดคือ การเดิน

หากมีพนฐานเหล่ ื านีพร้ อม ก็ไม่ จําเป็ นต้ องพึงยาอะไร รับรองทุกคนมีสิทธิอายุยนื เท่ าอัตราทีวิทยาศาสตร์ นาโนจะให้ ได้ คือ 160 ปี ... สาธุ 健康秘笈

6

Jung Nan Hai Heath Manual  

Health Manual Chinese Way