Page 1

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานข้อมูล สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น ประจำปี ๒๕๕๕ **************************** ๑. ชื่อ สำนักศำสนศึกษำวัดสูงเม่น ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๑ ถนนยันตรกิจโกศล บ้ำน สูงเม่น หมู่ที่ ๓ แขวง / ตำบลสูงเม่น เขต / อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐–๕๔๕๔– ๑๒๑๙ , ๐–๕๔๖๓ -๒๓๘๗ อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็น ( ) ชุมชนพัฒนำ ( ) ชนบททุรกันดำร ( ) อพป. ( ) ชำยแดน ๒.ในปีกำรศึกษำนี้ ( พ.ศ.๒๕๕๔ ) สำนักศำสนศึกษำ แห่งนี้ ( ดำเนินกำรอยู่หรือไม่ ) () เปิดดำเนินกำรอยู่ ( ) มิได้เปิดดำเนินกำรในปีนี้ จะดำเนินกำรในปี พ.ศ. ๒๕……เพรำะ…………………………… ( ) เลิกดำเนินกิจกำรตลอดไป นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕………เพรำะ………………………………… ๓.คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย ( ในกรณีที่ยังดำเนินกำรอยู่ ) กรรมกำรโดยตำแหน่ง จำนวน ๕ ท่ำน คือ ๑. อำจำรย์ใหญ่ ชื่อ พระครูปัญญำสำรนิวิฐ ๒. รองอำจำรย์ใหญ่ ชื่อ พระฟัก อัตตคุตโต ๓. เลขำนุกำร ชื่อ พระครูวิบูลสรภัญ ๔. ผู้ช่วยเลขำนุกำร ชื่อ พระทินกร อำภำธโร ๕. ผู้ช่วยเลขำนุกำร ชื่อ นำยวีระ ขอบรูป กรรมกำรโดยแต่งตั้ง จำนวน ๑๖ ท่ำน คือ ๑. พระครูสุสีลสังวร ๒. พระครูอุดมพัฒนำนุยุต ๓. นำงสุดใจ เค้ำโคน ๔. นำยดิสกล อินทรสมใจ ๕. นำงไฉน จิตมณีธรรม ๖. นำยธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ ๗. นำยไสว อินทรสัตยพงศ์ ๘. นำงสำววันเพ็ญ แก้วกัน ๙. นำยนิพนธ์ วรรณสุคนธ์ ๑๐. นำยนิรันดร์ ขำนไข ๑๑. นำงจิรำภรณ์ เค้ำโคน ๑๒. นำยสวัสดิ์ รัตนพันธ์ ๑๓. นำยพรหมมินทร์ มหำดิลคนพรัตน์ ๑๔. นำงสุชีรำ สีสุข ๑๕. นำยพรหมำ กำศมณี ๑๖. นำงถนอมศรี หนองแส


๔. ครูผู้สอน เฉพำะที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ปีนี้ ๙ ประกอบด้วย คฤหัสถ์ ๑ คน มีรำยนำมทั้งหมด ๑๐ ดังนี้ ที่

ชื่อ

ฉำยำ / นำมสกุล

บรรพชิต จำนวน ๘ รูป

วุฒิ

๑.

พระครูปัญญำสำรนิวิฐ

ปญฺญำวุโธ

น.ธ.เอก. พม., พธ.บ

๒.

พระครูวิบูลสรภัญ

พุทฺธชำโต

๓.

พระทินกร

อำภำธโร

น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม น.ธ.เอก , วท.บ

๔.

พระปรัชญำ

วินโย

น.ธ.เอก, พธ.บ

๕.

พระมหาสิทธิชัย

ชยสิทฺธิ

น.ธ.เอก, ปธ.๙, พธ.บ

๖.

พระมหาสมทรง

กิตฺติธมฺโม

น.ธ.เอก. ปธ.๔ พธ.บ

๗.

พระมหาได

วชิรเมธี

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,ศน.บ.

๘.

พระมหากฤษณะ

จนฺทวิริโย

น.ธ.เอก. ปธ.๔ พธ.บ

๙.

นำยพรหมำ

กำศมณี

น.ธ.เอก ,ปธ.๔

หมำยเหตุ เจ้ำสำนักงำน / ครูประจำแผนก ธรรม ครูประจำแผนก ธรรม / บำลี ครูประจำ แผนกธรรม ครูประจำ แผนกธรรม ครูพิเศษ แผนกบำลี ครูพิเศษ แผนกบำลี ครูพิเศษ แผนกบำลี ครูพิเศษ แผนกบำลี ครูพิเศษ แผนกบำลี


๓ ๕. สรุปผลกำรสอบบำลี นักธรรม และธรรมศึกษำ ของนักเรียนในปี ๒๕๕๔ นี้ จำแนกได้ดังนี้

บำลี ที่ ประโยค ปธ. ๑ ๑–๒ ๒ ๔ รวม

ส่งสอบ ๒๐ ๑ ๒๑

ขาดสอบ ๕ ๐ ๕

คงสอบ ๑๕ ๑ ๑๖

สอบได้ ๓ ๐ ๓

สอบตก ๑๒ ๑ ๑๓

คงสอบ ๑๐ ๑๐ ๐ ๒๐

สอบได้ ๑๐ ๒ ๐ ๑๒

สอบตก ๑๐ ๘ ๐(รำยชื่อตก) ๑๘

สอบได้ ๗๑ ๔ ๔ ๗๙

สอบตก ๕๙ ๒๖ ๖ ๙๑

นักธรรม ที่ ๑ ๒ ๓

นักธรรม ตรี โท เอก รวม

ส่งสอบ ๑๐ ๑๐ ๓ ๒๓

ขาดสอบ ๐ ๐ ๓ ๓

ธรรมศึกษำ ที่ ๑ ๒ ๓

ธรรมศึกษา ตรี โท เอก รวม

ส่งสอบ ๑๖๖ ๔๓ ๒๐ ๒๒๙

ขาดสอบ ๓๖ ๑๓ ๑๐ ๕๙

คงสอบ ๑๓๐ ๓๐ ๑๐ ๑๗๐

**************


๔ ๖. เปิดสอนเฉพำะ สำหรับธรรมศึกษำ () วันจันทร์ พุธ และ วันอำทิตย์ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๗.๐๐ น. รวมเวลำตลอดวัน ๔ ชั่วโมง / ห้อง ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน ถึงเดือน ตุลำคม รวมเวลำตลอดปี ๔๐๐ ชั่วโมง / ห้อง สำหรับนักธรรม () วันจันทร์ - เสำร์ เวลำ ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลำ ๒๑.๐๐ น. รวมเวลำตลอดวัน ๒ ชั่วโมง / ห้อง ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน ถึงเดือน ตุลำคม รวมเวลำตลอดปี ๒๖๔ ชั่วโมง / ห้อง สำหรับบำลี () วันจันทร์ - ศุกร์ (ทำบันทึกข้อตกลงเรียนร่วมกับโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยำ จังหวัดแพร่) เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๑.๐๐ น. รวมเวลำตลอดวัน ๒ ชั่วโมง / ห้อง ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน ถึงเดือน ตุลำคม รวมเวลำตลอดปี ๒๖๔ ชั่วโมง / ห้อง เรียนที่วัดสูงเม่น วันเสำร์ – อำทิตย์ เวลำ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๗. งบประมำณ ในกำรดำเนินกำรปี ๒๕๕๔ ๑. ค่ำจัดกิจกรรม ๒. ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ๓. ค่ำตอบแทนวิทยำกร ๔. ค่ำอำหำรช่วงบ่ำยสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๕ อำทิตย์ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บำท ๕. ค่ำนำนักเรียนไปทัศนศึกษำ ๖. ค่ำน้ำมันรถ รวม

เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

บำท บำท บำท

เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

บำท บำท บำท บำท


๕ ๘. สำนักศำสนศึกษำ แห่งนี้ได้เปิดดำเนินกำรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ ๒๕๕๐ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลำ ๔ ปี มีปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือ ๑.ด้ำนบุคลำกร อยำกให้มีกำรเพิ่มอัตรำจำนวนบุคลำกร โดยเฉพำะธรรมศึกษำ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมำก แต่ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติ ให้กำหนดอัตรำส่วน ๑ : ๔๐ จะทำให้กำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ๒. ด้ำนงบประมำณ อยำกให้มีกำรสนับสนุนงบประมำณตำมรำยหัวนักเรียนเพื่อควำมยุติธรรม เพรำะ แต่ละสำนักมีนักเรียนไม่เท่ำกัน ถ้ำมีมำก ค่ำใช้จ่ำยย่อมมำก ขอสนับสนุนด้ำนสื่อกำรสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น งบประมำณด้ำนวิทยำกร ด้ำนอำหำร ด้นอุปกรณ์กำรเรียน โดยเฉพำะกำรสอนธรรมศึกษำ ถ้ำเป็นไปได้ น่ำจะเสนอกำรเรียนกำรสอนด้ำนนักธรรม เข้ำโครงกำรเรียนฟรี ๑๕ ปี เพื่อให้มีงบประมำณครบทุกด้ำนต่อไป ๓.ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน อยำกให้สนับสนุนด้ำนสื่อโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพำ และ เอกสำรในกำรจัดพิมพ์ต่ำง ๆ ๒.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร อยำกให้มีกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกธรรม และให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้ทุกสำนักเรียนมีมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนี้อยำกให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนระหว่ำง ธรรมศึกษำกับสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือคณะสงฆ์กับ เขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมตื่นตัวในกำรเรียน และสุดท้ำยอยำกให้มีรำงวัลสำหรับ ผู้เรียนที่สอบผ่ำน เพื่อเป็นกำลังใจในกำรศึกษำต่อไป สำรวจเมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๕๕

ลงนำม ( พระครูปัญญำสำรนิวิฐ ) เจ้ำสำนักศำสนศึกษำวัดสูงเม่น เจ้ำอำวำสวัดสูงเม่น

วัดสูงเม่น โทร. ๐๕๔-๕๔๑๒๑๙


ส่วนที่ ๒ ภาพสถานที่ตั้งและกิจกรรมการเรียนการสอน

สถานที่ตั้งเรียนบาลี - ธรรม

ศาลาอเนกประสงค์สถานทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนการสอนนักธรรม – บาลี

ศูนย์แหล่งเรียนศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา วัดสูงเม่น

ภาพภูมิทัศน์ของวัดสูงเม่น


วิหารวัดสูงเม่น สถานที่ประกอบศาสนกิจ

สานักงานเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น สถานที่ติดต่อประสานงาน และสถานที่ทางานแผนธรรม - บาลี

ภาพภูมิทัศน์ของวัดสูงเม่น


หอพระไตรปิฏกคัมภีร์ใบลานล้านนา

แหล่งเรียนรู้ศิลปะ ศาสน และวัฒนธรรม วัดสูงเม่น

ภาพภูมิทัศน์ของวัดสูงเม่น


เจดีย์หลวงพ่อครูบามหาเถร สถานทีอ่ ันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดสูงเม่น

หอธรรมวัดสูงเม่น สถานที่แหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานและแหล่งเรียนรู้ภาษาบาลีวัดสูงเม่น

ภาพภูมิทัศน์ของวัดสูงเม่น


๑๐

บริเวณถนนรอบพระวิหาร ภายในวัดสูงเม่น

ป้ายสุภาษิตติดตามต้นไม้ภายในบริเวณวัด

ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอน


๑๑

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนักธรรม

บรรยำกำศสอนวิชำนักธรรม

ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอน


๑๒

สอนนักธรรมให้กับนักเรียน

นักเรียนสนใจฟังดีมำก

ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอน


๑๓

สอนบำลีให้กับนักเรียน

นักเรียนตั้งใจฟังดีมำก

ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอน


๑๔

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำบำลีในห้องเรียนร่วมกับโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยำ

ใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย

ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอน


๑๕

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ

ใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย

ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอน


๑๖

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนนักธรรม - บำลี ในวันปฐมนิเทศน์

กิจกรรมนักเรียนนักธรรม - บำลีไปทัศนศึกษำ


๑๗

ภำคผนวก

ผลสอบำลี ประโยค ๑ – ๒ ประจำปี ๒๕๕๔


๑๘

สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น จำนวน ๓ รู ป ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ พรรษา

วัด

สานักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.

1. สำมเณรจิรำยุทธ

เสนำกูล

18

สูงเม่น

แพร่

1022 ป.1-2 2555

2. สำมเณรกำพล

ฟูคำ

16

สูงเม่น

แพร่

1023 ป.1-2 2555

3. สำมเณรชำนนท์

ชัยสีทำ

16

สูงเม่น

แพร่

1024 ป.1-2 2555

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น จำนวน ๑๐ รู ป เลขที่ ปกศ.

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

พร ๓๑๕๔/๐๑๕๒ พระนิยม ธมฺมทีโป ฆราวาส พร ๓๑๕๔/๐๑๕๓ สามเณรพงศธร ปงศรีชัย พร ๓๑๕๔/๐๑๕๔ สามเณรพงศกร ชาวนา พร ๓๑๕๔/๐๑๕๕ สามเณรกัญจน์ หมวดโคกสูง พร ๓๑๕๔/๐๑๕๖ สามเณรธนเทพ ศรีพยัคฆ์ พร ๓๑๕๔/๐๑๕๗ สามเณรภานุวัฒน์ อุตมา พร ๓๑๕๔/๐๑๒๕ สามเณรวุฒิพงศ์ ฉลอม พร ๓๑๕๔/๐๑๔๑ สามเณรนนทยุต สุนันทเวียงทอง พร ๓๑๕๔/๐๑๔๒ สามเณรทวี ลอยฟู พร ๓๑๕๔/๐๑๔๓ สามเณรศราวุธ อินทะพุก

อายุ

24 17 14 13 13 13 13 18 15 15

พษ. สังกัดวัด อาเภอ

1 สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น ดอนทัน ปงพร้าว ปงพร้าว ปงพร้าว

**********

ผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น จำนวน ๒ รู ป

สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น

สนร. คณะ จังหวัด

แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่


๑๙

เลขที่ ปกศ.

ชื่อ

ฉายา นามสกุล

อายุ

พษ.

สังกัดวัด

อาเภอ

สนร. คณะ จังหวัด

พร ๓๒๕๔/๐๐๗๐ สำมเณรจิรำยุทธ

เสนำกูล

18

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

พร ๓๒๕๔/๐๐๗๑ สำมเณรกำพล

ฟูคำ

16

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

ผลสอบนักธรรมชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น

รำยชื่อตก

************* ผลสอบธรรมศึกษำชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น จำนวน ๗๑ ท่ ำน เลขที่ ปกศ.

ชื่อ

นามสกุล

อายุ โรงเรียน / องค์กร สังกัดวัด อาเภอ

สนร.


๒๐ คณะ จังหวัด พร ๓๔๕๔/๑๕๐๑ นางเพชรรัตน์

ทนันไชย

49 วิทยาลัยชุมชนแพร่ สูงเม่น

เมืองแพร่ แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๐๒ นางชรัสนันท์

สกุลอารีวัฒนา

31 วิทยาลัยชุมชนแพร่ สูงเม่น

เมืองแพร่ แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๑๔ เด็กชายณัฐพล

กันทะปริง

13 ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๑๕ เด็กหญิงยุพารัตน์

ชัยชนะ

13 ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๑๖ เด็กชายวรศักดิ์

รักหนองเป็ด

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๑๗ เด็กชายวีระวัมน์

สุดสวาท

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๑๘ เด็กชายอานนท์

รอดทองแดง

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๑๙ เด็กหญิงกรรณิการ์

เม้ามูล

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหล่ารบ

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๑ เด็กหญิงญัฐฐาภรณ์ รัตนกรจินดา

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๒ เด็กหญิงพรนภา

เขียวมูล

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๓ เด็กหญิงวรัญญา

ชาวล้อม

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๔ เด็กหญิงศุธาศณี

กองสร้อย

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๕ เด็กหญิงสุรีรัตน์

มูลแก้ว

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๖ เด็กหญิงโสพิศ

กาญจนสวัสดิ์

12 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๗ เด็กชายทรงฤทธิ์

ชะลอม

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๘ เด็กชายนิสุทธิศักดิ์ เวียงทอง

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๒๙ เด็กชายบุญญโรจน์ ลาไย

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๐ เด็กชายรัฐวุฒิ

เขีวยมูล

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๑ เด็กชายอนุพงศ์

ศรีพรหมชัย

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๒ เด็กหญิงขนิษฐา

กระสาย

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๓ เด็กหญิงนาฝน

เวียงทอง

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๔ เด็กหญิงพรธีรา

ขยิบ

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๕ เด็กหญิงวชิรนนท์

เวียงคา

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๖ เด็กหญิงวรรณวิษา

สายวงศ์

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๗ เด็กหญิงวิชญา

งามเขียว

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๘ เด็กหญิงศุภัทร์ชญา กองสร้อย

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๓๙ เด็กหญิงสุดารัตน์

อุตส่าห์

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๐ เด็กหญิงอังคสุดา

ขอบรูป

11 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๑ เด็กชายศิริพงษ์

หนองนาทิพย์

10 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๒ เด็กชายธนกร

กาทอง

9

ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๓ เด็กชายวริทธิ์นันท์

เกตุดา

9

ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่


๒๑ พร ๓๔๕๔/๑๕๔๔ เด็กหญิงเกวลิน

ขอข้อง

12 ร.ร.สร่างโศก

สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๕ เด็กหญิงกุลธิดา

กินร

10 ร.ร.สร่างโศก

สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๖ เด็กหญิงกุลสตรี

กินร

10 ร.ร.สร่างโศก

สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๗ เด็กชายณัฐภัทร

ดังก้อง

11 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๘ เด็กชายวุฒินันท์

ใยมะเริง

11 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๔๙ เด็กหญิงพิมพ์วิภา

ชลอม

11 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๐ เด็กชายเดชาวัฒน์

แก้วปาเขียว

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๑ เด็กชายธีรภัทร์

กาศโอสถ

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๒ เด็กชายธีรศักดิ์

กาศกุล

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๓ เด็กชายภัทรพงษ์

จาเดิม

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๔ เด็กชายวรวัจน์

บัวเขียว

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๕ เด็กชายศุภกร

สุขใจ

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๖ เด็กชายศุภณัฐ

สีเหลือง

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๗ เด็กชายอนันต์

แพทย์สาหลา

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๘ เด็กหญิงกัณฐิกา

งามพ้อง

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๕๙ เด็กหญิงคนึงนิจ

ธรรมจิตร์

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๐ เด็กหญิงฉัตรภรณ์

พวงขจร

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๑ เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สีขาว

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๒ เด็กหญิงพัชรพร

วิวุฒิ

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๓ เด็กหญิงมานิตา

คะชา

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๔ เด็กหญิงวริษา

ศฤงคาร

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๕ เด็กหญิงสุกัญญา

รอบคอบ

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๖ เด็กหญิงสุพัฒตรา

มั่นอ่วม

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๗ เด็กหญิงอารียา

การูป

10 ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๘ เด็กชายจักรกฤษณ์ งามเขียว

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๖๙ เด็กชายจักรพันธ์

กาอ่วน

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๐ เด็กชายเจษฏากร

สุขสด

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๑ เด็กชายชญาณ์นันท์ ชิดนอก

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๒ เด็กชายธนกฤต

ขันคานันต๊ะ

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๓ เด็กชายธรรณสรณ์

ถุงเงิน

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๔ เด็กชายสุรชัย

บุญเลิศ

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๕ เด็กชายอนุมัติ

งามสวย

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๖ เด็กหญิงกษมพร

สมหมาย

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๗ เด็กหญิงดลฤดี

คามูล

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่


๒๒ พร ๓๔๕๔/๑๕๗๘ เด็กหญิงธนพร

พึ่งพา

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๗๙ เด็กหญิงพิชญากร

ตราชู

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๘๐ เด็กหญิงฟ้ารุ่ง

จากภัย

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๘๑ เด็กหญิงสิริวิมล

แพรศิลป์

9

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

พร ๓๔๕๔/๑๕๘๒ เด็กหญิงสุภาวดี

รัตนพันธ์

8

ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น

สูงเม่น

แพร่

ผลสอบธรรมศึกษำชั้นโท ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น จำนวน ๔ คน เลขที่ ปกศ.

ชื่อ

นามสกุล อายุ

โรงเรียน / องค์กร

สนร. สังกัดวัด อาเภอ คณะ จังหวัด

พร ๓๕๕๔/๑๔๙๒ เด็กชายอนุสรณ์ วงศ์แสนสี

11

โรงเรียนร่องแค

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

พร ๓๕๕๔/๑๔๙๓ เด็กชายประกิจ

กันทะโย

11

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

พร ๓๕๕๔/๑๔๙๔ เด็กหญิงรวิวรรณ กันจะนะ

11

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

พร ๓๕๕๔/๑๔๙๕ เด็กหญิงศิริวรรณ มาสม

11

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

ผลสอบธรรมศึกษำชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักศำสนศึกษำวัดสู งเม่ น จำนวน ๔ คน เลขที่ ปกศ.

ชื่อ

นามสกุล

อายุ

โรงเรียน / องค์กร

สนร. สังกัดวัด อาเภอ คณะ จังหวัด

พร ๓๖๕๔/๐๖๗๔ เด็กหญิงสุภิตรา ชูไธสง

11 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

พร ๓๖๕๔/๐๖๗๕ เด็กหญิงเจนจิรา วงศ์แสนสี

12 โรงเรียนร่องแค

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

พร ๓๖๕๔/๐๖๗๖ เด็กหญิงสุธินี

12 โรงเรียนร่องแค

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

สูงเม่น

สูงเม่น แพร่

สีสุข

พร ๓๖๕๔/๐๖๗๗ เด็กชายบัลลังก์ พงศ์พิชญ์พิทก ั ษ์ 14 โรงเรียนพิริยาลัย

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี วัดสูงเม่น  
สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี วัดสูงเม่น  

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี วัดสูงเม่น www.watsungmen.com

Advertisement