Page 1

โครงการพัฒนาพืน ทีโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นปี 2556 ----------ความเป็ นมา บทบาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ปกติแล้ว ยังมีหน้าที"เป็ นองค์กรที"ให้บริ การวิชาการเพื"อแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนโดยรอบด้วย เนื"องจากมีความ พร้อมของบุคลากรที"มีความรู ้ความสามารถในวิชาการเกษตรสาขาต่างๆจํานวนมาก อีกทั.งเป็ นการฝึ กฝนให้ นักเรี ยนนักศึกษาเกิดการพัฒนาเรี ยนรู ้โดยการร่ วมทํางานกับภาคประชาชน ทําให้มีประสบการณ์ตรงซึ"งไม่ สามารถจะเกิดขึ.นในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ปัญหาสําคัญอย่างหนึ"งของภาคการเกษตรในปัจจุบนั คือ มีการใช้สารเคมีจาํ นวนมาก เกษตรกรขาด ความรู ้ ความเข้าใจและไม่ระมัดระวังในการใช้ ทําให้มีผลกระทบของสารเคมีตอ่ เกษตรกรโดยตรง การ ตกค้างของสารเคมีในผลิตผลที"เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค สร้างปัญหาด้านสุ ขอนามัย เช่น ทําให้เกิดมะเร็ ง มี ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน นํ.า เป็ นต้น นอกจากนี.ผลกระทบของสารเคมีที"ตกค้างใน ผลผลิตซึ"งเกินมาตรฐานความปลอดภัยทําให้ไม่สามารถส่ งไปจําหน่ายต่างประเทศได้ ทําให้เสี ยโอกาสและ รายได้จาํ นวนมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็ นที"ผเู ้ กี"ยวข้องในภาคส่ วนต่างๆต้องหันมาร่ วมมือเพื"อ แก้ปัญหากับเกษตรกรโดยให้เกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง มาตรการเพื"อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีที"มากเกินความจําเป็ นสามารถทําได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ มาตรการเพือ สร้ างความรู้และความเข้ าใจ ได้แก่ การฝึ กอบรมเพื"อให้ความรู ้และความเข้าใจใน เรื" องสารเคมีประเภทต่างๆรวม ข้อควรปฏิบตั ิและข้อควรระวังในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มาตรการเพื"อลดการใช้สารเคมี โดยการหาทางเลือกที"เหมาะสม เช่น การใช้สารสกัดพืชสมุนไพร การใช้กบั ดักกาวเหนียว การใช้ชีวนิ ทรี ยเ์ พื"อควบคุมศัตรู พืช การควบคุมศัตรู พืชแบบผสมผสาน ( IPM ) การ ผลิตพืชในโรงเรื อน การผลิตพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics) เป็ นต้น มาตรการเพื"อเลิกการใช้สารเคมี ได้แก่ การผลิตพืชแบบอินทรี ย ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นโดยการสนับสนุนของสํานักวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสําคัญของการทํางานวิจยั และพัฒนาโดยการมีส่วนร่ วมกับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย จึงได้ ดําเนินงานดังกล่าวขึ.น


วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. 4.

เพื"อพัฒนากระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน เพื"อบริ การวิชาการแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื.นที"เป้ าหมาย เพื"อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนโดยความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆ เพื"อให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชน

เป้าหมาย 1. นักเรี ยนนักศึกษาของ วษท.ขอนแก่น ได้รับความรู ้และประสบการณ์ในการทํางานในพื.นที"ของ เกษตรกร ได้แก่ การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปผลร่ วมกับชุมชน 2. เกษตรกรในพื.นที"เป้ าหมายได้รับความรู ้และนําความรู ้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพจํานวน ไม่นอ้ ยกว่า 40 ราย 3. สร้างแปลงเรี ยนรู ้เพื"อแก้ไขปั ญหาในชุมชน จํานวน 1 แปลง ขั นตอนและวิธีดําเนินงาน 1. การคัดเลือกพื.นที"เป้ าหมาย 1.1 การประสานงานกับหน่วยงานที"เกี"ยวข้อง เช่น สํานักงานเกษตรอําเภอ องค์การบริ หาร ส่ วนตําบล กลุ่มเกษตรกรในพื.นที" 1.2 สํารวจข้อมูลการใช้สารเคมี ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื.นที"เป้ าหมาย โดย การประชุมกลุ่มเกษตรกร การใช้แบบสอบถาม เป็ นต้น 1.3 การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ การสร้างแปลงต้นแบบเพื"อเป็ นแหล่งทดลอง ศึกษา เรี ยนรู ้ ในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 2. การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม 2.1 การฝึ กอบรมเพื"อให้ความรู ้แก่เกษตรกร 2.2 การศึกษาดูงาน 2.3 การทําแปลงทดสอบเพื"อลด ละ เลิก การใช้สารเคมี - เกษตรกรต้นแบบ – แปลงเรี ยนรู ้ในพื.นที"ของเกษตรกร - แปลงต้นแบบในวิทยาลัย 2.4 การเก็บข้อมูลแปลงทดสอบ 2.5 การสรุ ปผลข้อมูลแปลงทดสอบ 2.6 การขยายผลสู่ เกษตรกรอื"น 3. การติดตามประเมินผล สรุ ปผลและจัดทํารายงาน


ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ

มิถุนายน – กันยายน 2556

60,000 บาท

ผลการดําเนินงาน 1. ประชุมทีมงานเพื"อแบ่งหน้าที"ความรับผิดชอบ 2. เตรี ยมข้อมูลเพื"อให้ความรู ้แก่เกษตรกรในเรื" อง การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 1. ประเภทของสารเคมีในการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 2. ทางเลือกในการลดการใช้สารเคมี 2.1 การใช้กบั ดักกาวเหนียว 2.2 การใช้สารสกัดสมุนไพร 2.3 การใช้ชีวนิ ทรี ย ์ 2.4 การใช้ระบบ IPM 2.5 การปลูกพืชในโรงเรื อน / การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 3. การเลิกใช้สารเคมี 3.1 การผลิตพืชแบบอินทรี ย ์ 4. ประสานงานกับหน่วยงานในพื.นที"ซ" ึงเกี"ยวข้อง 5. การเตรี ยมการเพื"อสํารวจพื.นที"เป้ าหมาย 6. การคัดเลือกพื.นที"เป้ าหมาย


แผนการปฏิบัติงาน

ขันตอน  ดําเนินงาน

มิถุนายน

เดือน - ปี 2556 กรกฎาคม สิ งหาคม

ผูร้ ับผิดชอบ

กันยายน

คณะทํางาน

การคัดเลือกพืน ที - ประสานงานผูท้ ี" เกี"ยวข้อง - สํารวจ เก็บ ข้อมูลของพื.นที" - คัดเลือก เกษตรกรต้นแบบ / จัดทําแปลง ต้นแบบในพื.นที" ของเกษตรกร

การสร้ าง กระบวนการเรียนรู้ - การฝึ กอบรมให้ ความรู้เกษตรกร - การศึกษาดูงาน - การทําแปลง ทดสอบ - การเก็บข้อมูล สรุ ปผล ขยายผล การติดตาม ประเมินผล สรุปผล จัดทํารายงาน

↔ ↔ ↔

แม่ใหญ่ปุ๊ก แม่ใหญ่อ๋า ท่านเอ๋ นฤมล

↔ วาสนา

โครงการพัฒนาพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
โครงการพัฒนาพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
Advertisement