Page 1

สารสัมพันธ์ กลางดอน ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๗ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายวีระ มณีศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นางมาลัยพร ทองสีเข้ม

วันที่ 11 ก.พ. 2557 นักเรี ยนระดับ ประถมศึกษาปี ที่ 2

นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการ

ชมกิจกรรมแสดงละครสั้นเรื่ องเดซี่ กบั คณิ ตศาสตร์ในตานาน

โรงเรี ยนเข้าประชุมร่ วมกับคณะครู ที่ได้รับ

ส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการคิดคานวณและสร้างสมาธิ

การแต่งตั้งเป็ นกรรมการคุมสอบ กรรมการ

ให้กบั นักเรี ยน โดยนิสิตเอกการละคร มหาวิทยาลัยบูรพา

กลาง ผูส้ งั เกตการณ์ ณ ห้องประชุมแสนสุข เพื่อชมวีดีโอแนวทางในการปฏิบตั ิการสอบ โอเน็ตประจาปี การ ศึกษา 2556

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์คุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนและ การบริ หารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวนิอร ศรี สุนทร นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และนางบุญมาก สุ ริยะกุล ศึกษานิเทศก์ สานักงาน เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่ งโรงเรี ยนได้ดาเนินจัดการเรี ยนการสอนโดยสอดแทรกในเนื้อหา ทุกระดับชั้น ทั้งกิจกรรมในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เช่น สวนสมุนไพร ธนาคารขยะ


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 เข้ารับการอบรมโครงการธนาคารขยะ โดยวิทยากร จากเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ลูกเสื อสารองชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 ทากิจกรรมเดินทางไกล ณ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนวินยั ในการแยกและทิ้งขยะให้กบั นักเรี ยน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการ โรงเรี ยน มอบเกียรติบตั รให้กบั นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่ วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู ระดับปฐมวัย สอบสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่สมัครเข้าเรี ยนระดับชั้น อ. 3 ขวบ เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยน ในปี การศึกษา 2557

จ.เพชรบุรี ปี การศึกษา 2556 ประกอบด้วยกิจกรรมวงอังกะลุง ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง กิจกรรมทาหนังสื อ เล่มเล็ก นักเรี ยนเรี ยนร่ วมระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู ระดับปฐมวัย ทาการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยน ระดับชั้นอนุบาล 1 ปี การศึกษา 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายณรงค์ชยั คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุ ข ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานวันวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2556 มี ซึ่ งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานครู นักเรี ยน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผปู้ กครองและนักเรี ยนได้เข้า ร่ วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เช่น กิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย กิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ดอกกุหลาบ การทา โบว์ติดผม เกมการศึกษา กิจกรรมเกม กีฬากลางแจ้ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายณรงค์ชยั คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุ ข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี มอบเกียรติบตั รให้กบั ครู ที่นานักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันและได้รับรางวัล งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ที่จ.เพชรบุรี และนายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน มอบเกียรติบตั รให้กบั ครู ที่ได้นานักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันและได้รับรางวัลงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รับมอบตัวนักเรี ยนระดับ ชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผา่ นการคัดเลือก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่

เข้าเรี ยนในปี การศึกษา 2557

จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลแสนสุ ข บริ การฉีดวัคซี นป้ องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เป็ นตัวแทนโรงเรี ยนรับโล่ ประกาศเกียรติคุณโครงการห้องสมุดสารานุกรมไทยดีเด่น ประจาปี 2556 จาก ฯพณฯองคมนตรี พลอากาศเอกกาธน สินธวานนท์ ประธานโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ณ หอประชุมพระราชวังดุ สิต สานักพระราชวัง กรุ งเทพฯ และรับมอบ หนังสื อสารานุกรมไทยฉบับพิเศษปิ โตรเคมีและพลังงานทดแทน


โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เข้าร่ วม โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์คุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย ขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนและ การบริ หารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช โรงเรี ยนอนุ บ าลวัด กลางดอนเมืองชลบุ รี ได้ด าเนิ น จัดการเรี ยนการสอนโดยสอดแทรกในเนื้อหา ทุกระดับชั้น ทั้งกิจกรรมในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เช่น สวนสมุนไพร ธนาคารขยะ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้สงั คมไทยมีชีวติ ดารงอยูไ่ ด้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ไม่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับ วิกฤตการณ์ หรื อ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนามาประยุกต์ใช้ "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล โดยสร้างภูมิคมุ ้ กันในตัวที่ดีพอสมควร เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจาก โลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี โดยอาศัยความรอบรู ้ รอบคอบ และความระมัดระวังในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ วางแผนและดาเนิ นการทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ ให้สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร ความมีสติปัญญา และ ความรอบคอบ มีเหตุผล


ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็ นไปอย่าง มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคมุ้ กันทีดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้ ดาเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลติดต่อกันมา เป็ นเวลานานหลายปี โดยมีวตั ถุประสงค์ ในการดาเนินโครงการคือ 1.เพื่อให้ นกั เรียนมีจิตสานึกในการคัดแยก ขยะและการรักษาสิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนและ ชุมชน 2.เพื่อเป็ นการลดปริมาณขยะและเสริ ม ความรู้ ให้ แก่เยาวชนในเรื่ องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้ องเหมาะสม 3.เพื่อเป็ นการสร้ างรูปแบบการจัดการขยะ โดยนักเรี ยนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน 4.เพื่อปลูกฝั งให้ นกั เรียนเห็นคุณค่า ของการสร้ างรายได้ จากวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว และฝึ กการเก็บออมเงิน

จากการดาเนินงานธนาคารขยะรี ไซเคิล ส่งผล ให้ สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนดีขึ ้น ขยะในโรงเรี ยนลด น้ อยลง โรงเรี ยนมีความสะอาดมากขึ ้นและมีรายได้ จากการขายขยะ นักเรี ยนมีรายได้ จากการนาขยะ มาฝากขายกับธนาคารขยะรี ไซเคิล

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี โทร. 038-390579 โทรสาร 038-393128 ที่ปรึ กษา : นายวีระ มณี ศรี นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย บรรณาธิ การ : นางสุ พตั รา สิ งห์พริ้ งและคณะครู โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ; http:///www.facebook.com/โรงเรี ยนอนุบาลวัด กลางดอนเมืองชลบุรี ที่อยู่ : โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

3 มีนาคม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you