Page 1

สารสั มพันธ์ กลางดอน ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒๑ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

วันที่ 1 สิ งหาคม 2556 กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก การใช้พลังงานผ่านสื่ ออนิเมชัน่ ภายใต้ชื่อ "รักษ์พลังงานให้กอ้ งโลก" ที่หอ้ งประชุม 90 ปี กลางดอน มีนกั เรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3-6 เข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 2 สิ งหาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยน พร้อมด้วยตัวแทน ของโรงเรี ยนเข้าร่ วม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ บางแสนโบว์ ห้างแหลมทองบางแสน โดยมี นายสุ เทพ ชิตยวงศ์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน เปิ ดการแข่งขัน มีตวั แทนจากโรงเรี ยนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ สพป.ชบ.1 เข้าร่ วมการแข่งขันในครั้งนี้

วันที่ 5 สิ งหาคม 2556 เทศบาลเมืองแสนสุ ข จัดกิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์และปลูกป่ าชายเลน ให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอนุบาล วัดกลางดอนเมืองชลบุรี ที่ห้องประชุม 90 ปี กลางดอน ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อม


วันที่ 6 สิ งหาคม 2556 นิสิตปริ ญญาโท สาขาการสร้าง

วันที่ 8 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ฟรี สแลนด์คมั พิน่า

เสริ มสุ ขภาพ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตนมโฟร์โมสต์

บูรพา จัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยห่างไกลโรคอ้วน

ยูเอชที จัดกิจกรรมให้ความรู ้กบั นักเรี ยนเรื่ องการเลือก

บรรยายให้ความรู้เรื่ องอาหารหลัก 5 หมู่ ธงโภชนาการ

ซื้ ออาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษ

ฉายวิดิทศั น์หลักการเลือกซื้ ออาหาร และสาธิต

และความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของโอเมก้าซึ่ งมีอยูใ่ นนม

การออกกาลังกายเต้นแอโรบิก โดยมีนกั เรี ยน

พร้อมทั้งแจกนมยูเอชทีให้กบั นักเรี ยนระดับชั้น

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประถมศึกษาปี ที่ 1-3

วันที่ 9 สิ งหาคม 2556 คุณครู พรรณี ศรี ประสงค์ ครู ประจาชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4/1 รับการประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรมการ เรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้าง ระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) จาก อ.ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต โครงการพัฒนาครู โดยใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)เพื่อ พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยให้ครู สาธิ ตการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและมีการสะท้อนการเรี ยนการ สอน ร่ วมกันระหว่างครู ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศน์ และครู พี่เลี้ยง

วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 8 คน มาฝึ กประสบการณ์ตรวจสุ ขภาพ อนามัยให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยบริ การตรวจสุ ขภาพในช่องปาก ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดสายตาและการได้ ยิน รวมทั้งให้คาแนะนาในเรื่ องของการดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย เพื่อให้นกั เรี ยนไปปฏิบตั ิตนให้ถูกวิธี


วันที่ 9 สิ งหาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยน คุณครู ประชิต จันทร์พร และตัวแทน นักเรี ยนของโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการฟื้ นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เฉลิมพระเกียรติและ โครงการอนุรักษ์และปลูกป่ าชายเลน ประชาอาสา ปลูกป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชิ นี จัดโดย เทศบาลเมืองแสนสุ ข ร่ วมกับอาเภอเมืองชลบุรี

วันที่ 9 สิ งหาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2556 เพื่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และให้นกั เรี ยนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อแม่ผู ้ มีพระคุณ ซึ่ งในปี นี้ทางโรงเรี ยนได้เชิญตัวแทนคุณ แม่หอ้ งละ5 ท่าน เข้าร่ วมกิจกรรม ได้รับความ ร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากผูป้ กครองนักเรี ยน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานเดียวกันยังได้ จัดให้มีการทอดผ้าป่ าสามัคคีขยะรี ไซเคิลและขยะ อันตราย เพื่อนาเงินที่ได้จากจัดจาหน่ายมอบเป็ น เงินทุนการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนในเขต เมืองแสน สุ ข จานวน 13 โรงเรี ยน โดยนายวีระ มณี ศรี เป็ น ผูร้ ับมอบเงินทุนดังกล่าว

วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 นายณรงค์ชยั คุณปลื้ม เป็ นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมแสนสุ ข โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ซึ่ งวาระการประชุมในครั้งนี้ มีการนาเสนอเรื่ องการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี การศึกษา 2556 สรุ ปผลการดาเนินงาน 90 ปี ศรี กลางดอน รายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯแทนตาแหน่งที่วา่ ง และการขอขยาย ห้องเรี ยนชั้นอนุบาล 3 ขวบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรี ยง


วันที่ 16 สิ งหาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ยูนิลิเวอร์ ผูผ้ ลิต

นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นายเสน่ห์ เทียนรุ่ งรัศมี

ไอศกรี มวอลล์จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนร่ วมเล่นเกม

และหัวหน้าสายชั้นของโรงเรี ยนอนุบาล

แจกไอศกรี มให้กบั นักเรี ยน และประชาสัมพันธ์

วัดกลางดอนเมืองชลบุรี ให้การต้อนรับผูบ้ ริ หาร

โครงการมหัศจรรย์แห่งไม้ไอศกรี ม เชิญชวน

"ผอ.ปจ.รุ่ น 24 กะรัต" ที่มาทาบุญถวายสังฆทาน

ให้นกั เรี ยนร่ วมสร้างสรรค์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์

อุทิศส่ วนกุศลให้กบั เพื่อนที่ถึงแก่กรรมแล้ว ณ วัด

จากไม้ไอศกรี มใช้แล้ว หัวข้อ " ไดโนเสาร์ทะลุมิติ" และ

แจ้งเจริ ญดอน มีผมู ้ าร่ วมทาบุญอาทิ นายกมล ศิริ

โครงการ "Dino Pop Dance" คิดท่าเต้นประกอบท่าทาง

บรรณ ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.

เพื่อชิงทุนการศึกษา เป็ นการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์

ประเวศน์ คาหงส์ ผอ.สมเดช ศรี แสง ผอ.วสันต์

ให้กบั เยาวชนและส่ งเสริ มการใช้เวลาว่าง

นาวเหนียว ผอ.วิทยา ศักดา และท่านอื่น ๆ

ให้ เป็ นประโยชน์

รวม 16 คน

วันที่ 16 สิ งหาคม 2556 คณะครู สายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 นานักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 127 คน ไปทัศนศึกษาที่พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหารและมิวเซียมสยาม กรุ งเทพมหานคร นักเรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติความเป็ นมาของวัดสาคัญของประเทศไทยรวมทั้ง ชมความงามของ พระมหาราชวัง ซึ่งเป็ นประสบการณ์ตรงที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จากของจริ งด้วย ตนเอง


วันที่ 19 สิ งหาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี นางมาลัยพร ทองสี เข้ม ตัวแทน ครู อนุบาลและตัวแทนครู ผสู้ อนวิทยาศาสตร์ รับตราพระราชทานโครงการ

วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั สเต็ดเล่อร์

บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน -

ประเทศไทย จากัด ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย

ราชสุ ดา ซึ่ งโรงเรี ยนได้ส่งผลงานและเอกสารโครงการและผ่านตามเกณฑ์

อุปกรณ์เครื่ องเขียนตราสเต็ดเล่อร์ ได้มาจัด

ประเมิน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพมหานคร

กิจกรรม"สเต็ดเล่อร์ ชวนน้องมา(รักษ์)

และในโอกาสเดียวกันนี้คณะครู ได้ศึกษานิทรรศการความรู ้ทางด้าน

สิ่ งแวดล้อมกันเถอะ" ที่หอ้ งประชุม 90 ปี

วิทยาศาสตร์ที่ จัดภายในงานเดียวกัน

กลางดอน ซึ่ งกิจกรรมประกอบไปด้วย ละครนิทานประกอบเพลง เกมอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม กิจกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ แจกผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนให้กบั นักเรี ยน

วันที่ 20 สิ งหาคม 2556 คณะครู สายชั้นประถมศึกษา

และมอบผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนให้กบั ทาง โรงเรี ยน

ปี ที่ 2 และ 3 นานักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 127 คนและนักเรี ยนชั้นประถม ศึกษาปี ที่ 3 จานวน 122 คน ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต กรุ งเทพมหานคร ฟังการบรรยายชีวติ ความ เป็ นอยูข่ องสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ จากวิทยากรผูม้ ีประสบการณ์ ชมการแสดง ความสามารถของแมวน้ า และได้รู้จกั กับสัตว์ที่นกั เรี ยนไม่เคยเห็นไม่เคย รู ้จกั มาก่อนซึ่ งเป็ น ประสบการณ์นอกห้องเรี ยนที่แปลกใหม่ วันที่ 23 สิ งหาคม 2556 โรงเรี ยนอนุบาล วัดกลางดอนเมืองชลบุรีรับการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการฝ่ าย ตรวจสอบภายในจากสพป.ชบ.1 ตรวจสอบ แผนปฏิบตั ิการและเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้างของโรงเรี ยน โดยมีนายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นางมาลัยพร ทองสี เข้ม รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ เจ้าหน้าที่การเงินและคุณครู ผรู้ ับผิดชอบให้การต้อนรับดูแล อานวยความสะดวก กับคณะกรรมการ


วันที่ 29 สิ งหาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยน มอบเกียรติบตั รให้กบั ครู และนักเรี ยน ที่ได้เข้าร่ วมการแข่งขันตอบคาถามจากสารานุกรมไทย

วันที่ 29 สิ งหาคม 2556 นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา

สาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ประจาปี 2556 ระดับจังหวัด

จัดกิจกรรม "หมอสมุนไพร" ที่หอ้ งประชุม 90 ปี กลาง

รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2556 ได้แก่ เด็กหญิง

ดอน ให้ความรู้กบั นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง

แก้วกาญจน์ เทียนรุ่ งรัศมี เด็กหญิงสิ มิลนั สมเจริ ญ และ

สมุนไพรไทย ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน

เด็กหญิงชลธิชา ณ พล นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ชีวติ ประจาวัน

ครู สุรียพ์ ร สนองค์ เป็ นครู ผคู้ วบคุมดูแลการฝึ กซ้อม

วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 คณะครู สายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 นานักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทัศนศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้อุทธยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาและตลาดน้ าอโยธยา นักเรี ยนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็ นมาและโบราณสถาน ที่เป็ นร่ องรอยของประวัติศาสตร์ ชาติไทย

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี โทร. 038-390579 โทรสาร 038-393128 ที่ปรึ กษา : นายวีระ มณี ศรี นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นายเสน่ห์ เทียนรุ่ งรัศมี บรรณาธิการ : นางสุพตั รา สิ งห์พริ้ งและคณะครู โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ; http:///www.facebook.com/โรงเรี ยนอนุบาลวัด กลางดอนเมืองชลบุรี ที่อยู่ : โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

สารสัมพันธ์กลางดอนเดือนกันยายน