Page 1

สารสัมพันธ์ กลางดอน ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อวยพรปี ใหม่ วันที่ 2 มกราคม 2557 นายวีระ มณี ศรี นางมาลัยพร ทองสีเข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู มอบของขวัญและอวยพรแด่นายสุ ชาติ ชมกลิ่น อดีตส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล และนายณรงค์ชยั คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุ ข ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผูอ้ านวยสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สังสรรค์ปีใหม่ เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2557 โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอน อวยพรปี ใหม่

เมืองชลบุรี จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่าต้อนรับ

วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะครู และบุคลากรของ

ปี ใหม่ ให้กบั คณะครู บุคลากร นิสิตฝึ กสอน

โรงเรี ยน มอบของขวัญและร่ วมกันอวยพร นายวีระ

ของโรงเรี ยน ที่ห้องประชุม 90 ปี กลางดอน

มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นางมาลัยพร

ทางโรงเรี ยนได้จดั หาของขวัญมาจับฉลากแจก

ทองสี เข้ม และนางดวงเดือน วินิจฉัย รอง

ให้กบั ผูโ้ ชคดี เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทั้ง 2 ท่าน เนื่องในโอกาส

ของบุคลากรในโรงเรี ยน และสร้างขวัญสร้าง

วันขึ้นปี ใหม่

กาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ต่อไป


กิจกรรมวันเด็ก 2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กประจาปี 2557 โดยมีพิธี ทาบุญเลี้ยงพระ และพรมน้ ามนต์ให้กบั ครู บุคลากรและนักเรี ยนทุกคนเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล กิจกรรมเกมส์ กลางแจ้ง จัดซุ้มบริ การอาหารฟรี ให้กบั นักเรี ยน โดยได้รับความร่ วมมือจากครู ผูป้ กครองและชุ มชนนาอาหาร มาร่ วมเลี้ยงนักเรี ยน ในภาคค่ามีการแสดงความสามารถของนักเรี ยนทุกระดับชั้น

ร่ วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 ผูบ้ ริ หารคณะครู และบุคลากรของโรงเรี ยน ร่ วมงานวันครู ประจาปี 2557 ณ ห้องประชุม HYDE ทัศนาการ์เด้นท์คลับ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบั ครู ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งแสน ครู ดี”และ”ครู ผทู้ าคุณประโยชน์ทางการศึกษา”

วันที่ 11 มกราคม 2557 นางมาลัยพร ทองสี เข้ม รองผูอ้ านวยการฯ นานักเรี ยนไปรับทุนการศึกษาเรี ยนดีและมี ความประพฤติเรี ยบร้อย จานวน 28 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จากเทศบาลเมืองแสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี ในงานวันเด็กแห่ งชาติ 2557


วันที่ 16 มกราคม 2557 โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เป็ นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์คุณครู โรงเรี ยนในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1 "บางแสน - อาคเนย์" ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ของโรงเรี ยน โดยมีนายณงค์ชยั คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข เป็ นประธานในพิธีเปิ ด และได้รับเกียรติจากนางสติล คุณปลื้ม นางสมนวล คุณปลื้ม นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายทวีป กรณี ยกิจ นายวินยั พ้นภัยพาล เป็ นแขกกิตติมศักดิ์ให้เกียรติร่วมงาน และมอบของขวัญพิเศษให้กบั คุณครู ซึ่ งมีการจับฉลากแจกให้กบั คุณครู ที่เข้าร่ วมงานในครั้งนี้

วันที่ 17 มกราคม 2557 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการ สอนเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมค่าย Sci for Kids ให้ความรู ้และประสบการณ์ในเรื่ องของทักษะ กระบวนการขั้นพื้นฐานในการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ ให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนอนุบาล วัดกลางดอนเมืองชลบุรี เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรักและ สนใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ต่อไป

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี โทร. 038-390579 โทรสาร 038-393128 ที่ปรึ กษา : นายวีระ มณี ศรี นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย บรรณาธิ การ : นางสุ พตั รา สิ งห์พริ้ งและคณะครู โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ; http:///www.facebook.com/โรงเรี ยนอนุบาลวัด กลางดอนเมืองชลบุรี ที่อยู่ : โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

สารสัมพันธ์กลางดอน  

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you