Page 1

สารสัมพันธ์ กลางดอน ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

วันที่ 2 ธันวาคม 2556 โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอน เมืองชลบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็ นข้าราชการ ที่ดีและเป็ นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลเดช โดยนายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เป็ นประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ศูนย์กิจกรรมผูน้ าเยาวชน"บ้าน เพชรบูรพา" กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จัดกิจกรรม

พระพร และกล่าวนาคณะครู และบุ คลากรของโรงเรี ยน ในการถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุม 90 ปี กลางดอน

ทาความดีถวายในหลวง มาให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย และพิษภัยร้ายของยาเสพติด ณ ห้องประชุม 90 ปี กลางดอน โดยมีนกั เรี ยนตัวแทนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 เข้าร่ วมกิจกรรม วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นิสิตคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมให้ความรู้กบั นักเรี ยนที่มีน้ าหนักเกิน เรื่ อง 3 อ. คือ อาหาร(เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มากเกินไป) ออกกาลังกาย(ออกกาลังสม่ าเสมอ) และอากาศ(อยูใ่ นที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์) ซึ่ ง 3 อ. นี้จะช่วยให้นกั เรี ยน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากโรคอ้วน


วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ผูบ้ ริ หาร คณะครู บุคลากรและนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 และ 6 ร่ วมกิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ ที่วดั แจ้งเจริ ญดอน นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิ ดกรวย ถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” หลังจากเสร็ จพิธี นักเรี ยนได้ร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาดบริ เวณวัดและ ใกล้เคียง

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 นายวีระ มณีศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ นางมาลัยพร ทองสีเข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 โรงเรี ยนอนุ บาลวัดกลางดอน-

พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ของโรงเรี ยน มอบช่อ

เมื องชลบุ รี จั ด ให้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการ

ดอกไม้และร่ วมอวยพร ฯพณฯสนธยา คุณปลื้ม

สถานศึกษาของโรงเรี ยน ณ ห้องประชุมแสนสุ ข

อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องใน

เพื่ อร่ ว มประชุ ม ปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับ การดาเนิ นงาน

โอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ บ้านแสนสุ ข

กิจกรรมของโรงเรี ยน การแต่ งตั้งคณะกรรมการแทน

ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง และในโอกาสเดี ย วกั น นี้ ได้ ม อบ ของขวัญ และอวยพรแด่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา เนื่องในเทศกาลส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู มอบ ของขวัญและอวยพรปี ใหม่แด่ นายสุ วิทย์ ชลิตาภรณ์ อดีตครู ใหญ่ของโรงเรี ยนอนุบาล วัดกลางดอนเมืองชลบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2557


วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู มอบ ของขวัญและอวยพรปี ใหม่แด่ พอท.หญิงพัฒนา ไทยานันท์ และครอบครัว เจ้าของ คอนโดวิสดอมเบิร์ก ผูอ้ ุปการคุณของโรงเรี ยนเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่ 2557 และในโอกาสเดียวกันนี้ พอท.หญิงพัฒนา ไทยานันท์ ได้มอบเงินสนับสนุ นจานวน 10,000 บาทให้กบั ทางโรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เพื่อนามาจัดกิจกรรมวันเด็กในปี นี้ โดยนายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นผูร้ ับมอบ

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายวีระ มณีศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู มอบ ของขวัญและอวยพรปี ใหม่แด่ คุณนารี เดชสุภา คณะกรรมการสถานศึกษาของ โรงเรี ยน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2557

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายวีระ มณี ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นางมาลัยพร ทองสีเข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู มอบของขวัญและอวยพรปี ใหม่แด่ คุณพณิ ตา แสงเพิม่ ผูอ้ ุปการคุณของโรงเรี ยน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2557

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี โทร. 038-390579 โทรสาร 038-393128 ที่ปรึ กษา : นายวีระ มณี ศรี นางมาลัยพร ทองสี เข้ม นางดวงเดือน วินิจฉัย บรรณาธิ การ : นางสุ พตั รา สิ งห์พริ้ งและคณะครู โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ; http:///www.facebook.com/โรงเรี ยนอนุบาลวัด กลางดอนเมืองชลบุรี ที่อยู่ : โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

สารสัมพันธ์กลางดอน  

สารสัมพันธ์กลางดอน ฉบับเดือนมกราคม 2557

Advertisement