Page 1

อินเตอร์ เน็ต คือ อะไร อินเตอร์เน็ต(Internet) คือ กลุ่มของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงติดต่อเข้าด้วยกันภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมความรู้ทุกๆด้านให้ผทู้ ี่ตอ้ งการ ค้นคว้าหาข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปยังห้องสมุดด้วยตนเอง แผนผังการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต


ประวัตคิ วามเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ต ความเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ตในต่างประเทศ - อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็ น หน่วยงานที่สงั กัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) - ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ARPA ได้ถกู ก่อตั้งและได้ถกู พัฒนาเรื่ อยมา - ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่ าย ซึ่งหนึ่งในผูส้ นับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็ น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) พร้อม เปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง และในปี ค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี้เองที่ได้ทดลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คน ละชนิด จาก 4 แห่งเข้าหากันเป็ นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจยั สแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครื อข่ายทดลองประสบความสาเร็ จอย่างมาก ดังนั้นในปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2518) จึงได้เปลี่ยนจากเครื อข่ายทดลอง เป็ นเครื อข่ายที่ใช้งานจริ ง ซึ่ง DARPA ได้โอนหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ให้แก่ หน่วยการสื่อสารของกองทัพสหรัฐ (Defense Communications Agency ปัจจุบนั คือ Defense Informations Systems Agency) แต่ในปัจจุบนั Internet มีคณะทางานที่รับผิดชอบ บริ หารเครื อข่ายโดยรวม เช่น ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก, IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมตั ิมาตรฐานใหม่ในInternet, IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐาน ที่ใช้กบั Internet ซึ่งเป็ นการทางานโดยอาสาสมัคร ทั้งสิ้น - ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนา TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มา ใช้กบั คอมพิวเตอร์ทุกเครื่ องในระบบ ทาให้เป็ นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครื อข่าย Internet จนกระทัง่ ปัจจุบนั จึงสังเกตุได้ว่า ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่ องที่จะต่อ internet ได้จะต้องเพิม่ TCP/IP ลง ไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือข้อกาหนดที่ทาให้คอมพิวเตอร์ทวั่ โลก ทุก platform คุยกันรู้เรื่ อง และสื่อสารกัน ได้อย่างถูกต้อง - การกาหนดชื่อโดเมน (Domain Name System) มีข้ ึนเมื่อ ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) เพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบ กระจาย (Distribution database) อยูใ่ นแต่ละเครื อข่าย และให้ ISP(Internet Service Provider) ช่วยจัดทา ฐานข้อมูลของตนเอง จึงไม่จาเป็ นต้องมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ เหมือนแต่ก่อน เช่น การเรี ยกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปที่ตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ หรื อไม่ ที่ www.thnic.co.th ซึ่งมีฐานข้อมูลของเว็บที่ลงท้าย ด้วย th ทั้งหมด เป็ นต้น- DARPA ได้ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ internet เรื่ อยมาจนถึง - ค.ศ.1980 (พ.ศ.2533) และให้ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation - NSF) เข้ามา ดูแลแทนร่ วม กับอีกหลายหน่วยงาน


ความเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย - พ.ศ. 2530 ประเทศไทยได้มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายเตอร์เน็ตครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย (AIT) เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลีย แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจาก การส่งข้อมูลล่าช้า - พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectect) ร่ วมกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมมือกันเช่าสายโทรศัพท์เพื่อต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน โดยเรี ยกเครื อข่ายสมัยนั้นว่า "เครื อข่ายไทยสาร" - พ.ศ. 2537 เครื อข่ายไทยสารเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ และมีหน่วยงานต่างๆของราชการเข้ามาเชื่อมต่อในเครื อข่าย มากขึ้นเรื่ อยๆ และต่อมาทางหน่วยงานเอกชนมีความต้องการใช้บริ การมากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับบริ ษทั เอกชนเปิ ดให้บริ การอินเตอร์เน็ตแก่บิษทั ต่างๆ หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ โดยเรี ยก บริ ษทั เอกชนที่ให้บริ การทางอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิ ชย์ว่า ISP (Internet Service Provider) ในความเป็ นจริ ง ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ internet และไม่มีใครมีสิทธิขาดแต่เพียงผูเ้ ดียว ในการกาหนด มาตรฐานใหม่ต่าง ๆ ผูต้ ิดสินว่าสิ่งไหนดี มาตรฐานไหนจะได้รับการยอมรับ คือ ผูใ้ ช้ ที่กระจายอยูท่ วั่ ทุกมุม โลก ที่ได้ทดลองใช้มาตรฐานเหล่านั้น และจะใช้ต่อไปหรื อไม่เท่านั้น ส่วนมาตรฐานเดิมที่เป็ นพื้นฐานของ ระบบ เช่น TCP/IP หรื อ Domain name ก็จะต้องยึดตามนั้นต่อไป เพราะ Internet เป็ นระบบกระจาย ฐานข้อมูล การจะเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก มาตรฐานการสื่อสารบนนอินเตอร์ เน็ต โปรโตคอล (Protocal) โปรโตคอล คือ ตัวกลางหรื อภาษากลางที่ใช้เป็ นมาตรฐานในการสื่อสารในเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต เปรี ยบเสมือนล่ามที่ใช้แปลภาษาของเครื อข่ายต่างๆ ให้สื่อสารเข้าใจกัน เช่น TCP/IP เป็ นต้น ไอพีแอดเดรส (IP Address) เมื่อเราต้องการสื่อสารกันเราจะต้องรู้จกั ชื่อ ที่อยูข่ องผูท้ ี่จะติดต่อด้วยในเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตจะเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่ องเข้าด้วยกัน ฉะนั้นจึงจะต้องมีการกาหนดชื่อหรื อเลขประจาเครื่ องที่ไม่ซ้ ากัน กับเครื่ องอื่นๆ ซึ่งรู ปแบบการกาหนดเช่นนี้ เรี ยกว่า ไอพีแอดเดรส (IP Address) โดยไอพีแอดเดส ใน ปัจจุบนั จะใช้อยู่ 2 มาตรฐาน คือ IPV4 และ IPV6 ยกตัวอย่าง เช่น ไอพีแอดเดรส มาตรฐาน IPV4


ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด คัน่ ด้วย (.) เช่น 61.35.42.11 แทน หมายเลขเครื่ อง 1 เครื่ องในเครื อข่าย อินเตอร์เน็ต สาหรับผูท้ ี่ควบคุมและจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสเพื่อไม่ให้ซ้ ากัน เราเรี ยกองค์กรนั้นว่า อินเตอร์นิก (InterNIC) โดเมนเนม (Domain Name) โดเมนเนม คือ ระบบที่นาอักษรมาใช้แทนไอพีแอดเดรสที่เป็ นตัวเลขของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ยากต่อการ จดจา โดยแต่ละโดเมนจะต้องไม่ซ้ ากันเช่นเดียวกับไอพีแอดเดรส การตั้งชื่อโดเมนนิยมตั้งชื่อให้สะดวกต่อ การจดจา เช่น google.co.th เป็ นต้น ความรู้เกีย่ วกับ Domain โดเมนเนม ประกอบด้วย ชื่อองค์กร . ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร . ส่วนขยายบอกประเทศ เช่น google.co.th ประกอบด้วย google แทน บริ ษทั Google . co ย่อมาจาก commercial (องค์กรเอกชน) . th ย่อมาจาก thailand เป็ นต้น อื่นๆ เช่น sisaket.go.th ประกอบด้วย sisaket แทน จังหวัดศรี สะเกษ . go แทน Goverment (ราชการ) . th ประเทศไทย ตัวอย่างส่วนขยายองค์กร เช่น ac , edu แทน สถาบันทางการศึกษา net แทน องค์กรที่ให้บริ การ เครื อข่ายทัว่ ไป ตัวอย่างส่วนขยายประเทศ เช่น th : ไทย , uk : อังกฤษ , jp : ญี่ปุ่น, fr : ฝรั่งเศส , de : เยอรมันนี , ca : แคนาดา เป็ นต้น บริการบนเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต Telnet | Electronic mail | Usenet news | FTP | WWW | Net2Phone | NetMeeting | ICQ | IRC | Game online | Software updating | Palm หรื อ PocketPC | Wap telnet • เครื่ องมือพื้นฐาน ที่ใช้สาหรับติดต่อกับเครื่ อง Server ที่เป็ น UNIX หรื อ LINUX เพื่อใช้เข้าไปควบคุมการ ทางานของเครื่ อง หรื อใช้อ่าน mail หรื อใช้ปรับปรุ ง homepage หรื อใช้เรี ยกโปรแกรมประมวลผลใด ๆ หรื อ ใช้พฒั นาโปรแกรมและใช้งานในเครื่ องนั้น เป็ นต้น เพราะระบบ UNIX หรื อ LINUX จะยอมให้ผใู้ ช้สร้าง application ด้วย Compiler ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ Internet เริ่ มต้นมาจากระบบ UNIX นี้เอง


• ประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผใู้ ช้โปรแกรม Telnet มักคุน้ เคย คือการใช้โปรแกรม PINE ซึ่งมีอยูใ่ น Telnet สาหรับรับ-ส่ง mail และมีผใู้ ช้อีกมากที่ไม่รู้ตวั ว่าตนเองกาลังใช้งาน UNIX อยู่ ทั้ง ๆ ที่ใช้ PINE ติดต่องาน อยูท่ ุกวัน เดิมที่ระบบ UNIX ไม่มีโปรแกรม PINE แต่มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัย WASHINGTON University เพราะใช้ง่ายกว่าการใช้คาสัง่ mail ในการรับ-ส่งมาก • แต่ผใู้ ช้ที่ใช้ E-Mail กับเครื่ อง UNIX หรื อ LINUX ซึ่งใช้ตามมาตรฐาน IMAP มักเป็ นกลุ่มนักศึกษาใน มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริ การ E-Mail ซึ่งมีขอ้ จากัดบางประการ และหลายมหาวิทยาลัยเช่นกันที่ ทาฐานข้อมูล Mail ใน UNIX และให้บริ การ Mail ผ่าน browser ได้ ซึ่งเป็ นหลักการที่ผใู้ ห้บริ การ mail ฟรี หลายแห่งใช้กนั อยู่ • สาหรับโปรแกรม Telnet ผูต้ อ้ งการใช้บริ การ ไม่จาเป็ นต้องไป download เพราะเครื่ องที่ทาการติดตั้ง TCP/IP จะติดตั้งโปรแกรม telnet.exe ไว้ในห้อง c:\windows เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถเรี ยกใช้ได้อยูแ่ ล้ว แต่ ปัญหาหนักอยูท่ ี่วิธีการใช้ เพราะระบบ UNIX เป็ นการทางานใน Text mode เป็ นหลัก การจะใช้คาสัง่ ต่าง ๆ ผูใ้ ช้จะต้องเรี ยนรู้มาก่อน จึงจะใช้งานได้ในระดับที่พ่งึ ตนเองได้ มิเช่นนั้นก็จะเหมือน คนตาบอดเดินอยู่ กลางถนน หากใช้คาสัง่ ไม่ถกู ต้อง อาจทาให้เกิดปัญหาทั้งกับตนเอง และระบบได้

Electronic mail • บริ การ E-Mail ฟรี เป็ นบริ การที่มีผใู้ ช้กนั มาก เพราะใช้สาหรับส่ง และอ่านข้อความ กับผูท้ ี่ตอ้ งการติดต่อ ด้วย และใช้แทนจดหมายได้อย่างดี เพราะไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย และผูร้ ับจะได้รับในเวลาเกือบทันทีที่ส่งไป ผู้


ใหับริ การ E-Mail ฟรี ในปัจจุบนั เช่นของ hotmail หรื อ yahoo mail หรื อ ตามแต่ละประเทศ ที่คนในประเทศ จะทา Server ให้บริ การ สาหรับกลุ่มที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน เช่น thaimail.com หรื อ chaiyo.com ซึ่งเป็ น ของคนไทย และ mail ฟรี เหล่านี้จะให้บริ การไปเรื่ อย ๆ ไม่มีการหมดอายุ แต่จะหมดอายุถา้ ผูใ้ ช้เกิดเลิกใช้ เป็ นเวลานานเกินไป สาหรับ E-Mail ของสถาบัน จะหมดอายุแน่นอน หลักจากที่สาเร็ จการศึกษา จึงเป็ น จุดบกพร่ องข้อใหญ่ ที่ทาให้นกั ศึกษา หันไปใช้ E-Mail ฟรี มากกว่าที่สถาบัน จัดไว้ให้ • การใช้ E-Mail กับผูใ้ ห้บริ การฟรี เช่น thaimail.com, lampang.net, thaiall.com หรื อ chaiyo.com นั้น ผูใ้ ช้ จะต้องไป download โปรแกรม browser เช่น netscape หรื อ Internet Explorer หรื อ Opera หรื อ NeoPlanet มาไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Internet แล้วเปิ ดหน้าเว็บของแหล่งบริ การ เพื่อใช้บริ การ E-Mail ดังกล่าว ซึ่งผูใ้ ช้จะต้องขอใช้บริ การ และจะได้รับ userid และ password ประจาตัว เพื่อ login เข้าใช้บริ การ E-Mail ทุกครั้ง • ปัจจุบนั การขอใช้บริ การ E-Mail สามารถเลือกได้ที่จะใช้ web-based หรื อ POP เพราะแต่ละแบบมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน โดย web-based จะเหมาะกับผูท้ ี่เดินทางเป็ นประจา ส่วน pop จะเหมาะกับผูม้ ี คอมพิวเตอร์ส่วนตัว • รายละเอียดเกี่ยวกับ e-mail อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiall.com/article/mail.htm


USENET news หรือ News group • ในยุคแรกของ Internet บริ การ USENET ได้มีผใู้ ช้บริ การ อย่างแพร่ หลายอย่างมาก เพราะเป็ นแหล่งที่ผใู้ ช้ จะส่งคาถามเข้าไป และผูใ้ ช้คนอื่น ๆ ที่พอจะตอบคาถามได้ จะช่วยตอบ ทาให้เกิดสังคม ของการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร นอกจากการส่งข้อความเข้าไปใน USENET แล้ว ผูใ้ ช้ยงั ส่งแฟ้ มในรู ปแบบใด ๆ เข้าไป ก็ได้ ซึ่งเรี ยกว่า Attach file หากแฟ้ มที่ส่งเข้าไปเป็ นภาพ gif หรื อ jpg หรื อแฟ้ มที่มีการรองรับในระบบ internet ก็จะเปิ ดได้ทนั ทีดว้ ย browser หรื อแล้วแต่โปรแกรมที่ใช้เปิ ด USENET นั้น • แต่สาหรับประเทศไทย ผมสังเกตุว่า มีการเข้าไปใช้บริ การในส่วนนี้ไม่มาก เพราะกลุ่มข่าว(News group) ที่ ชื่อ soc.culture.thai ซึ่งเป็ น 1 ในหลายหมื่นกลุ่มข่าว และมีชื่อที่เป็ นไทยอย่างชัดเจน กลับมีคนต่างชาติ เข้า ไปฝากข้อความไว้กว่าครึ่ ง และมีคนไทยเพียงครึ่ งเดียว ซึ่งเข้าใจว่าผูใ้ ช้ Internet ในประเทศไทยมักเน้นการ ใช้บริ การ Internet 3 อย่างนี้ คือ Browser และ PIRC และ ICQ • อีกเหตุผลหนึ่ง ที่คนไทยไม่ได้เข้าไปใช้บริ การ USENET เท่าที่ควรก็เพราะ ในเว็บของคนไทยหลาย ๆ เว็บ จะให้บริ การที่ชื่อว่า wwwboard ผ่าน browser อยูแ่ ล้ว ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ USENET อย่างมาก ทาให้ คนไทยหันมาใช้ wwwboard แทน USENET ซึ่งต้องติดตั้งข้อกาหนดเพิ่มเติมให้กบั browser ซึ่งอาจรู้สึก ยุง่ ยาก ไม่รู้ หรื อไม่คุน้ เคยก็เป็ นได้ และปัจจุบนั บริ การต่าง ๆ มักจะรวมมาไว้ใน browser อย่างสมบูรณ์ ทา ให้ผใู้ ช้มากมาย ไม่เห็นความจาเป็ นที่ตอ้ งไปใช้โปรแกรมอื่น เพราะทุกวันนี้ก็ใช้บริ การที่อยูใ่ น browser ไม่ หมดแล้ว เช่น web, mail, chat, wwwboard, game, quiz, pager, news, postcard, shopping, download เป็ นต้น • ถ้าเครื่ องท่านถูก setup ให้อ่าน news ได้ ท่านสามารถเข้าไปที่ soc.culture.thai เพื่ออ่าน หรื อส่งข่าวสารต่าง ๆ ได้


FTP (File Transfer Protocal - บริการโอนย้ายข้ อมูล) • บริ การนี้ สามารถใช้ download แฟ้ มผ่าน browser ได้เพราะการ download คือ การคัดลอกโปรแกรมจาก server มาไว้ในเครื่ องของตน แต่ถา้ จะ upload แฟ้ ม ซึ่งหมายถึง การส่งแฟ้ มจากเครื่ องของตน เข้าไปเก็บใน server เช่นการปรับปรุ ง homepage ให้ทนั สมัย ซึ่ง homepage ของตนถูกจัดเก็บใน server ที่อยูอ่ ีกซีกโลก หนึ่ง จะต้องใช้โปรแกรมอื่น เพื่อส่งแฟ้ มเข้าไปใน server เช่นโปรแกรม cuteftp หรื อ wsftp หรื อ ftp ของ windows • การ download นั้นไม่ยาก หากผูใ้ ห้บริ การยอมให้ใครก็ได้เข้าไป download แฟ้ มใน server ของตน และ ผูใ้ ช้บริ การรู้ว่าแฟ้ มที่ตอ้ งการนั้นอยูท่ ี่ใด แต่การ upload มักไม่ง่าย เพราะต้องใช้โปรแกรมเป็ น และมีความ เป็ นเจ้าของในเนื้อที่ที่จะกระทา รวมทั้งมี userid และ password เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าใช้บริ การ การศึกษาการส่งแฟ้ มเข้าไปใน server อาจต้องหา บทเรี ยน ftp มาอ่านเพื่อศึกษาวิธีการส่ง หรื อหาอ่านได้จาก เว็บที่ให้บริ การ upload แฟ้ ม ซึ่งมักเขียนไว้ละเอียดดีอยูแ่ ล้ว

WWW • World Wide Web คือบริ การที่ให้ผใู้ ช้ ใช้โปรแกรม Browser เช่น Netscape, Internet Explorer, Opera หรื อ Neoplanet เป็ นต้น ในการเปิ ดข้อมูลในลักษณะ Homepage ซึ่งสามารถนาเสนอได้ท้งั ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ทาให้มีการแพร่ หลาย และเป็ นสื่อที่ได้รับความสนใจ และเติบโตอย่างรวดเร็ ว


• บริ การผ่านเว็บนี้ ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้ผใู้ ช้สามารถติดต่อในลักษณะ Interactive ด้วย โปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ จนทาให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การดูภาพยนต์ผา่ นเว็บ, การเล่นเกมส์, การทาข้อสอบ, การส่ง mail, การส่ง pager, การติดต่อซื้อขาย, การส่ง postcard เป็ นต้น

Net2Phone • บริ การนี้คือการโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่ องรับโทรศัพท์จริ ง ๆ และได้รับความนิยมเป็ นอย่าง มาก เพราะมีอตั ราค่าโทรศัพท์ที่ถกู กว่า และยังมีบริ การ Net2Fax ซึ่งให้บริ การ Fax เอกสารจากคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่ อง Fax จริ ง ๆ ซึ่งมีอตั ราค่าบริ การที่ถกู กว่าเช่นกัน • บริ การนี้ผใู้ ช้ตอ้ งไป download โปรแกรมมาติดตั้ง และจะต้องจ่ายเงินก่อน ซึ่งเป็ นการซื้อเวลาล่วงหน้า เมื่อมีการใช้บริ การ จึงจะหักค่าใช้บริ การ จากที่ซ้ือไว้


Netmeeting • เป็ นโปรแกรมที่มีชื่อมาก เพราะทาให้คนจากซีกโลกหนึ่ง สามารถติดต่อกับอีกซีกโลก ด้วยเสียง จาก คอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายโทรศัพท์ แต่ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างใด และโปรแกรมในลักษณะนี้ ยัง เพิ่มความสามารถในการทางานร่ วมกับ เครื่ องรับภาพ digital ดังนั้นคนที่มีโปรแกรมนี้จะคุยกัน และเห็น ภาพของแต่ละฝ่ าย จึงทาให้การติดต่อมีประสิทธิภาพ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม • บริ การนี้ผใู้ ช้ตอ้ งไป download โปรแกรมาติดตั้ง แต่ปัญหาที่สาคัญในการติดต่อแบบนี้คือเรื่ องของ ความเร็ ว เพราะการติดต่อด้วยเสียง อาจได้เสียงที่ไม่ชดั เจน หรื ออาจขาดหายระหว่างการสนทนา หาก ความเร็ วในการเชื่อมต่อ internet ไม่เร็ วพอ และจะเป็ นไปไม่ได้ ถ้าจะเพิ่มการรับ-ส่งภาพ แบบ VDO สาหรับเครื่ องที่เชื่อมต่อด้วยความเร็ วต่า

ICQ • บริ การนี้เป็ น บริ การที่เยีย่ มมาก และได้รับความนิยม เพิม่ ขึ้นทุกวัน เพราะผูท้ ี่มีคอมพิวเตอร์เป็ นของตนเอง และมีโปรแกรม ICQ อยูใ่ นเครื่ อง จะสามารถติดต่อกับเพื่อน ที่ใช้โปรแกรม ICQ อยูไ่ ด้อย่างสะดวก เพราะ เมื่อเปิ ดเครื่ อง โปรแกรมนี้จะแสดงสถานะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ทาการตรวจสอบไว้ ว่า Online อยู่ หรื อไม่ เปรี ยบเสมือนการมี pager ติดคอมพิวเตอร์ไว้ทีเดียว


• ได้มีผพู้ ฒั นาโปรแกรมเสริ มอีกมากมาย ให้ ICQ สามารถทางานได้หลายหลายมากขึ้น และยิง่ แพร่ กระจาย ได้เร็ ว ในกลุ่มหนุ่มสาว ที่ตอ้ งการเพิม่ เพราะจะแสดงสถานะของ เครื่ องเพื่อน เมื่อเปิ ดคอมพิวเตอร์ ทาให้ สามารถติดต่อได้รวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งโทรไปถามบ่อย ๆ ว่าเปิ ดคอมพิวเตอร์หรื อยัง เป็ นต้น • บริ การนี้ผใู้ ช้ตอ้ งไป download โปรแกรมาติดตั้ง และเป็ นโปรแกรมที่ download ได้ฟรี เบอร์ที่ผมใช้อยูค่ ือ 20449588 มีคนใช้กนั เยอะมาก ขนาดผมใช้มาหลายปี ยังได้เบอร์ 20 ล้านเลยครับ

IRC : Internet Relay Chat • บริ การนี้คนไทยทุกวัย ชอบกันมาก โดยเฉพาะโปรแกรม PIRC เพราะทาให้สามารถคุยกับใครก็ได้ ที่ใช้ โปรแกรม PIRC การคุยกันจะใช้ผา่ นแป้ นพิมพ์เป็ นสาคัญ โดยไม่ตอ้ งเห็นหน้า หรื อรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่พิมพ์ ออกไป อย่างจริ งจัง เพราะไม่มีการควบคุมจากศูนย์ที่ชดั เจน ทาให้ทุกคนมีอิสระที่จะคิด จะส่งข้อมูลออกไป ได้ทุกชาติ ทุกภาษา • ใน IRC ใด ๆ มักจะมีการแบ่งเป็ นห้อง ๆ โดยมีชื่อห้องบอกว่า ในห้องนั้นจะคุยกันเรื่ องอะไร เช่น "วิธีแก้ เหงา" หากใครต้องการคุยถึงวิธีแก้เหงา เข้าไปในห้องนั้น หรื อหลาย ๆ ห้องได้ และแสดงความเห็นอะไร ออกไปก็ได้ และยังสามารถเลือกคุยกับใครเป็ นการส่วนตัว หรื อจะคุยให้ทุกคน ที่เปิ ดหัวข้อนี้รับทราบก็ได้ เมื่อคุยกันถูกคอก็สามารถ ที่จะนัดพบกันตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรื อจะนัดคุยกัน ในคอมพิวเตอร์ ในครั้งต่อไป ในห้องที่กาหนดขึ้นก็ได้ จึงทาให้ทุกเพศทุกวัย ชื่นชอบที่จะใช้บริ การนี้อย่าง มาก


• บริ การนี้ผใู้ ช้ตอ้ งไป download โปรแกรมาติดตั้ง และเป็ น Shareware หากผูใ้ ช้พอใจ สามารถที่จะ ลงทะเบียน เพื่อจ่ายเงิน $20 ได้

Game online • เกมส์กลยุทธหลาย ๆ เกมส์ที่ โปรแกรมจะจาลองสถานการณ์การรบ ทาให้ผใู้ ช้สามารถ ต่อสูก้ บั คอมพิวเตอร์ เสมือนคอมพิวเตอร์คิดเอง และสูก้ บั เราได้ แต่ก็ยงั มีจุดบกพร่ องของเกมส์ ที่ไม่สามารถสร้าง ความมันส์ เหมือนกับการสูก้ บั คนที่คิด และพูดกับอีกฝ่ ายได้ จึงได้มีการสร้างเกมส์ และบริ การที่ทาให้ผใู้ ช้ ต่อสูก้ นั โดยให้ผใู้ ช้ติดต่อเข้าไป ในเครื่ องบริ การ แล้วเสียเงินลงทะเบียน จากนั้นจะสามารถ ขอเข้าไปเล่น เกมส์ กับใครก็ได้ในโลก ที่เสียเงินเช่นกัน และพูดคุยกันผ่านแป้ นพิมพ์ เป็ นการทาความรู้จกั กัน ในขณะเล่น เกมส์ได้อีกด้วย ซึ่งเป็ นบริ การที่กาลังเติบโต อย่างรวดเร็ วอีกบริ การหนึ่ง ในโลก Internet


Software Updating • มีโปรแกรมมากมายที่ใช้ประโยชน์จาก Internet และหนึ่งในนั้นก็คือ บริ การปรับปรุ งโปรแกรม แบบ Online เช่น โปรแกรมฆ่าไวรัส ที่มีชื่อเสียง เกือบทุกโปรแกรม จะยอมให้ผใู้ ช้สามารถปรับปรุ งข้อมูลใหม่ เพื่อใช้สาหรับเตรี ยมต่อสูก้ บั ไวรัส ที่มาใหม่เสมอ ผูใ้ ช้เพียงแต่เลือก Click บนปุ่ ม Update จากนั้น โปรแกรม จะทาทุกอย่างใหม่หมด จนกระทัง่ การ update สมบูรณ์ หรื อแม้แต่ Microsoft Windows ที่ยอมให้ผใู้ ช้ สามารถ Update โปรแกรมที่ตนขายไปแล้ว แต่มาพบข้อผิดพลาดทีหลัง หลังจากแก้ไข จะยอมให้ผใู้ ช้ Update โปรแกรมได้ฟรี เพราะถือเป็ นความผิดพลาดที่ตอ้ งรับผิดชอบ เป็ นต้น

Palm หรือ PocketPC • Palm หรื อ PocketPC นั้นต่างก็เป็ น Organizer ยุคใหม่มีอีกชื่อหนึ่งว่า PDA (Personal Digital Assistant) ซึ่ง ถูกตั้งชื่อโดย Apple ตั้งแต่ปี 1990 แต่สมัยนั้นยังไม่สาเร็ จ จึงมีการพัฒนาการเรื่ อยมา จนถึงปัจจุบนั • คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีความสามารถสูงมาก เพราะสามารถพัฒนาโปรแกรม สัง่ ให้ palm ทางานได้ หลาย ๆ อย่าง ทาให้ความสามารถหลักด้าน organizer กลายเป็ นส่วนประกอบไปเลย เพราะมี ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมให้กบั palm มากทีเดียว คนไทยก็ทาครับ เพื่อให้ palm เข้าใจภาษาไทย และใช้ปากกา เขียนภาษาไทยให้ palm อ่านรู้เรื่ องได้ทนั ที • Palm สามารถทางานร่ วมกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยผูใ้ ช้ palm สามารถเขียน mail ใน palm เพื่อต้องการส่งก็ upload เข้าคอมพิวเตอร์ที่ online กับ internet แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะทาหน้าที่ส่ง


mail ให้อตั โนมัติ รวมถึงการรับ mail ใหม่เข้าไปใน palm ทาให้สามารถอ่าน mail จากที่ไหนก็ได้ แต่เป็ น การทางานแบบ offline นะครับ ไม่เหมือนมือถือที่อ่าน mail ได้แบบ online แต่ palm ไม่ใช่มือถือครับ ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับ palm ได้มาจาก http://www.palm.com/

คู่แข่งของ palm ยังมีอีกหลายบริ ษทั เช่น REVO plus mobile internet organizer ซึ่งผลิตโดย psion.com มีหน้าจอที่กว้าง น่าสนใจดี PocketPC คืออะไร คือ ผลจากที่ปี 1998 Microsoft แนะนา WindowCE ซึ่งทางานกับ Palm-sized PC ซึ่งพยายามตี palm ให้แตก ด้วยการสร้างระบบปฏิบตั ิการ ที่เป็ นมาตรฐานใหม่ บริ ษทั ต่าง ๆ ที่สนใจจึงเริ่ มผลิตสินค้า ที่ใช้ Windows CE โดยมีชื่อเรี ยกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า PocketPC คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่กาหนดมาตรฐานโดย Microsoft เจ้า เก่า(งานนี้ palm อาจต้องหนาว) ทาให้ PocketPC ที่ผลิดโดยบริ ษทั ใดก็แล้วแต่ เช่น Compaq, Casio, HP เป็ น ต้น สามารถเปิ ดเว็บ พิมพ์ Word หรื อ Excel ฟัง MP3 หรื อแม้แต่ดูหนัง ก็ยงั ได้ กองทัพอุปกรณ์เทคโนโลยี จาก casio.com นาทัพโดย PocketPC ที่จะมาโค่น palm ข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2543 (คนรัก palm ก็ยงั รักอยู่ แต่ของใหม่อย่าง PocketPC ยัว่ ยวนจริ ง ๆ)

ภาพนี้ 4 เครื่ องนี้จาก pocketpc.com


WQV1-1CR Wrist Camera Watch จาก casio.com กล้องถ่ายภาพบนข้อมือ รุ่ นแรกของโลก และยังมีความสามารถอีกเพียบ 40.0 (W) x 52.0(H) x 16(D) mm and weighs only 32g

WAP • Wireless Application Protocal เป็ นเทคโนโลยีที่ทาให้โทรศัพท์ สามารถเปิ ดเว็บที่ถกู เขียนมาเพื่อ โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะได้ เว็บของไทยที่ให้บริ การแล้ว เช่น http://wap.wopwap.com/, http://wap.siam2you.com/, http://wap.a-roi.com/, http://wap.mweb.co.th/ เป็ นต้น • โทรศัพท์ที่ออกมาให้บริ การแล้ว เช่น Nokia7110, Nokia9110i, EricssonR320, EricssonA2618, Alcatel OneTouch View WAP หรื อ 300 family หรื อ 500 family หรื อ 700 family, MotorolaV8088 เป็ นต้น • เว็บที่มีขอ้ มูลเรื่ อง wap เช่น wapinsight.com, wap-uk.com, waphq.com, wapjag.com, yourwap.com, waptastic.com เป็ นต้น

html  

html lesson1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you