__MAIN_TEXT__

Page 1

Technologisch jaarverslag 2015

Technologisch jaarverslag 2015


Technologisch jaarverslag 2015


INHOUDSOPGAVE Technologisch jaarverslag 2015 ................................................................................................................................. 5 Waterschapsbedrijf Limburg ....................................................................................................................................... 7 In het kort .................................................................................................................................................................. 7 Biologische zuivering ............................................................................................................................................. 7 Zuiveringsslib ........................................................................................................................................................ 7 Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties .......................................................................................................................... 9 Sluiting rwzi Heerlen: van 18 naar 17 rwzi’s .............................................................................................................. Afvalwater zuiveren ................................................................................................................................................. 17 Normen voor gezuiverd afvalwater ........................................................................................................................ 17 Slib verwerken ......................................................................................................................................................... 23 Ontwateren van zuiveringsslib, hoe werkt dat? ....................................................................................................... 23 Zuiveringsslib nuttig hergebruikt ........................................................................................................................... 24 Verwerking zuiveringsslib in de toekomst .............................................................................................................. 24 Energie .................................................................................................................................................................... 25 Waterschapsbedrijf Limburg werkt steeds energie-efficiënter ................................................................................. 25 Soorten energieverbruik ....................................................................................................................................... 25 Energie besparen in de zomermaanden ................................................................................................................. 27 Chemicaliën ............................................................................................................................................................ 29 Grondwatermonitoringsysteem ................................................................................................................................. 31 Kwaliteit Arbo Milieu ................................................................................................................................................ 33 Innovatieve ontwikkelingen ...................................................................................................................................... 35 Chemicaliënverbruik Thermische Drukhydrolyse .................................................................................................... 35 Aanbesteding voor ontwerp en bouw eerste Verdygo-installaties ............................................................................ 35 Virtuele computermodellen ondersteunen verbetertrajecten ................................................................................... 36 Studie naar duurzame oplossing drijflagen ............................................................................................................ 36 Onderzoek naar verwijdering geneesmiddelen ....................................................................................................... 36 Chemicaliënbesparing door real time control ......................................................................................................... 37

Technologisch jaarverslag 2015


4


TECHNOLOGISCH JAARVERSLAG 2015 Procesvoering optimaliseren In technologisch opzicht was 2015 een goed jaar voor Waterschapsbedrijf Limburg. We hebben de normen op het gebied van afvalwater zuiveren ruimschoots gehaald. Ook zijn we verder gegaan met de voorbereidingen die nodig zijn om te voldoen aan de strengere lozingsnormen voor stikstof en fosfaat conform de Kaderrichtlijn Water. Dit houdt in dat op een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) aanpassingen zijn doorgevoerd, uitgaande van de individuele normen per rwzi die gelden per 1 januari 2016. In het licht van de aangescherpte zuiveringsnormen, en voor een duurzame en efficiënte inrichting van onze installaties, hebben we veel aandacht besteed aan de optimalisering van onze procesvoering. Onze Centrale Regelkamer in Roermond geldt hierbij als het hart van de procesvoering, het centrale punt waar onze operators het grootste deel van de zuiveringsinstallaties, gemalen en bergbezinkbassins in Limburg aansturen. Tevens hét middel om steeds beter, duurzamer en kosten-efficiënter te kunnen zuiveren. In 2015 lag de focus op de verdere inbedding van de centrale aansturing van onze processen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering daaromheen. Het streven is om met een volledige centrale bediening en een optimale werkwijze kostenbesparingen te realiseren en de samenwerking met ketenpartners verder te optimaliseren. Dit verslag geeft de belangrijkste resultaten weer van het jaar 2015. Voor meer gedetailleerde gegevens (zoals de printversie van het jaarverslag, tabellen en het overzicht van de voorzieningen) verwijzen wij u naar onze website, www.wbl.nl/jaarverslagen.

5


6


WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG IN HET KORT Werken aan schoon water in Limburg Het Waterschapsbedrijf Limburg (afgekort WBL) is een samenwerkingsverband van de Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Het Waterschapsbedrijf Limburg zorgt voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater van de hele provincie Limburg en het milieu-hygiënisch verwerken van het hierbij vrijkomende zuiveringsslib. Het afvalwater is afkomstig van Limburgse huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. Daarnaast komt ook een deel van het regenwater in het riool terecht. Om het afvalwater te kunnen zuiveren, transporteren we het naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (afgekort rwzi's) in Limburg. Jaarlijks wordt zo ongeveer 150 miljoen m³ afvalwater aangevoerd via het rioolstelsel. Dat is qua inhoud vergelijkbaar met 4 miljoen tankauto's.

Biologische zuivering In de rwzi's wordt het afvalwater (eventueel gemengd met regenwater) biologisch gezuiverd. Dit gebeurt met microorganismen die de afvalstoffen als voedsel gebruiken. Op deze manier wordt ook een groot deel van de fosfaat- en stikstofverbindingen verwijderd. Na het zuiveringsproces wordt het gezuiverde water gescheiden van de 'volgegeten' bacteriën. Het gezuiverde water gaat vervolgens terug de natuur in, naar het oppervlaktewater zoals de Maas of een beek.

Zuiveringsslib Bij biologische zuivering ontstaat naast gezuiverd water ook een restproduct: zuiveringsslib. Dit wordt in zeefbandpersen en centrifuges ontwaterd. De helft van het ontwaterde slib wordt vervolgens in de slibdrooginstallatie in Susteren gedroogd tot korrels (granulaat). Deze korrels worden door het maalbedrijf Biomill BV fijngemalen en nuttig hergebruikt als brandstof voor de cementindustrie. De andere helft van het ontwaterde slib wordt verwerkt door Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

Cijfers 2015 Waterschapsbedrijf Limburg • • • • • • • • •

Aantal medewerkers: ruim 150 Totale hoeveelheid afvalwater gezuiverd door alle Limburgse zuiveringsinstallaties samen: 150 miljoen m³ Aantal huishoudens dat afvalwater loost op het riool: 493.000 Aantal bedrijven dat afvalwater loost op het riool: 30.000 Aantal zuiveringsinstallaties: 17 Aantal slibdrooginstallaties: 1 Lengte aan transportriool: 501 km Totale hoeveelheid ontwaterd zuiveringsslib: ± 100.000 ton Aantal pompgemalen: 144

7


8


ONZE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES Soorten en maten Limburg heeft rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in vele soorten en maten. Grote, zoals in Venlo, Susteren en Hoensbroek, maar ook kleinere, zoals die in Meijel en Simpelveld. Ook wat betreft techniek verschillen de rwzi's van elkaar. Dit komt omdat ze in verschillende periodes zijn gebouwd, op basis van de toen geldende inzichten en de toen geldende stand van de techniek. In de loop der jaren zijn sommige installaties verbouwd om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In de toekomst zullen de rwzi’s steeds onderhevig zijn aan aanpassingen vanwege de strengere eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook nieuwe eisen zullen in de toekomst aanpassingen vragen van onze rwzi’s. Denk aan eisen met betrekking tot het verwijderen van bijvoorbeeld medicijnresten.

Sluiting rwzi Heerlen: van 18 naar 17 rwzi’s De rwzi Heerlen is dicht. Op 10 juni 2015 is het terrein van de rwzi Heerlen gesloten en veiliggesteld. De installatie dateert uit het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw en is na meer dan 50 jaar trouwe dienst niet meer ‘state of the art’. Grote investeringen zouden nodig zijn om de installatie te moderniseren. Daar komt bij dat de rwzi midden in ‘Ter Worm’ ligt, een natuurgebied in wording. Daarom is besloten de rwzi Heerlen te sluiten. Het afvalwater dat hier werd verwerkt, gaat nu naar de rwzi Hoensbroek. Daarmee zal de Hoensbroekse installatie nu tot 1.200 m³ per uur extra water gaan verwerken. Waterschapsbedrijf Limburg heeft nu dus nog 17 rwzi’s in bedrijf. Op het voormalige terrein van de rwzi Heerlen wordt door de gemeente Heerlen een regenwaterbuffer gebouwd. Hierbij wordt ook een gedeelte van het water van Waterschapsbedrijf Limburg gebufferd. Op deze manier zijn extra kosten voor de transportleiding en uitbreiding van de rwzi Hoensbroek vermeden en zijn de totale maatschappelijke kosten het laagste bij een gelijk zuiveringsresultaat.

9


Figuur 1 Soorten en maten, dit is een overzicht van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. Hoe groter de cirkel, hoe meer kubieke meters vervuild water de desbetreffende installatie krijgt aangevoerd. De drie grootste rwzi's zijn Venlo, Susteren en Hoensbroek. Samen zuiveren zij bijna de helft van al het Limburgse afvalwater.

Gennep car-vb

Venray lb+vb

N++

P++

Venlo car-vb

N+

N++

P+

Meijel ulb-vb

Roermond Weert as+vb

lb+vb N+

N+

P+

P+

Panheel as+vb

Susteren ulb+vb

N+

N++

P+

P++

DR

Stein as+vb

Hoensbroek car-vb

N+

P+

Rimburg Maastricht-Bosscherveld ulb-vb

N+

N++

P+

car-vb

Heerlen P++

ob+as

Kerkrade

Wijlre as+vb

Maastricht-Heugem car-vb

car-vb

N+

N++

as+vb

Actief slibsysteem met voorbezinking

lb+vb

Laagbelast slibsysteem met voorbezinking

ulb+/-vb Ultralaagbelast systeem met/zonder voorbezinking car-vb

Carrousel-installatie zonder voorbezinking

ob+as

Simpelveld ob+as

Maastricht-Limmel lb+vb

P++

Legenda

P+

P++

10

N+

Hoge bijdrage aan gebiedsreductie stikstof

N++

Individuele doelstelling stikstofreductie

P+

Hoge bijdrage aan gebiedsreductie fosfaat

P++

Individuele doelstelling fosfaatreductie

DR

Slibdrooginstallaties


Rioolwaterzuiveringsinstallaties voorbereiden op de nieuwe normen We voeren gefaseerd verbeteringen door aan onze rioolwaterinstallaties om te zorgen dat de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (effluent) uiterlijk in 2027 voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen die zijn gebaseerd op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij hanteren we de individuele normen per rwzi uit het Limburgs effluentbeleid, gebaseerd op de KRW. Ook in 2015 hebben we op een aantal rwzi’s weer aanpassingen doorgevoerd om deze installaties te laten voldoen aan de aangescherpte lozingsnormen voor stikstof en fosfaat. Rioolwaterzuiveringsinstallaties Meijel, Gennep en Hoensbroek In het laatste kwartaal van 2015 zijn in Meijel, Gennep en Hoensbroek verschillende maatregelen genomen om deze installaties voor te bereiden op de strengere individuele lozingsnormen die voor deze installaties gelden vanaf 1 januari 2016. Het ging hierbij onder andere om het plaatsten van online meetapparatuur en het optimaliseren van de regeling. Bovendien zijn we, als voorbereiding op het behalen van de aangescherpte fosfaatnorm, gestart met het doseren van ijzerzouten (ijzerchloridesulfaat). Centrale Regelkamer Daarnaast speelt onze Centrale Regelkamer (CRK) in Roermond een belangrijke rol bij het behalen van de aangescherpte lozingsnormen uit het Limburgs effluentbeleid. De CRK is het centrale punt waar onze operators het grootste deel van de zuiveringsinstallaties, gemalen en bergbezinkbassins in Limburg aansturen. In 2015 is veel aandacht besteed aan de verdere inbedding van de centrale aansturing van onze processen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering daaromheen. De centrale aansturing stelt ons in staat om de prestaties van onze installaties te verbeteren door korter op de bal te spelen, bijvoorbeeld door sneller in te grijpen bij afwijkingen in de processen. Ook vergroot de CRK de mogelijkheden om onze informatie slimmer te benutten door het combineren van data. Besturingssysteem > CRK Op twee rwzi’s - Rimburg en Wijlre – zijn in 2015 maatregelen genomen ten behoeve van de aansluiting op PCS7, het geïntegreerde besturingssysteem waarmee de rwzi’s op afstand bestuurd worden. Dit gebeurt in het kader van het project WAUTER (WaterAUtomatisERing). Alle 17 rwzi’s nu zijn aangesloten. ATEX-veiligheid In 2015 zijn we verder gegaan met het optimaliseren van de ATEX-veiligheid (explosieveiligheid) van onze biogasinstallaties. Onvolkomenheden die in 2014 bij technische inventarisaties zijn opgespoord werden f d kt H t j tl td i 2016

11


Figuur 2 Vuilvracht, dit is een overzicht van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. Hoe groter de cirkel, hoe groter de vuilvracht (TZV-i.e. 150) die de desbetreffende installatie krijgt aangevoerd. Vuilvracht staat voor de hoeveelheid vervuiling in het water.

Gennep (2,54) 44.668 ▼▼ 0,83

Venray (3,40) 60.579 ▼ 1,09

Venlo (17,28) 305.858 ▲▲1,23 Meijel (0,49) 8.738 ● 0,75 Roermond (15,14)

Weert (7,57)

269.516 ▲▲ 1,64

132.001 ● 1,41 Panheel (2,02) 35.580 ● 1,44

Susteren (12,40) 220.830 ▼▼ 0,92 Stein (1,89) 33.385 ▼ 1,15 Hoensbroek (10,62) 189.859 ▼ 0,81 Rimburg (2,99) Heerlen (1,45)

53.205 ▲▲ 0,78

25.786 ▼▼ 0,40

Kerkrade (3,93)

Maastricht-Bosscherveld (4,66) 83.012 ▼ 0,83 Maastricht-Limmel (7,29) 129.342 ● 1,10

70.067 ▲▲ 0,97

Wijlre (3,37) 60.080 ▲▲ 1,32

Maastricht-Heugem (2,24)

Simpelveld (0,72) 12.828 ▲▲ 0,81

39.866 ▼▼ 0,65

12

Legenda ▼ = meer dan -5% afwijking ▼▼ = meer dan -10% afwijking ▼▼ = meer dan -15 % afwijking ▲ = meer dan +5 % afwijking ▲▲ = meer dan +10 % afwijking ▲▲ = meer dan +15 % afwijking ● = afwijking binnen +/- 5%


Toelichting op figuur 2 De vuilvracht waarmee een rwzi belast wordt, wordt bepaald uit de hoeveelheid chemisch zuurstofverbruik (CZV) en Kjeldahl-stikstof (Kj-N) in de waterstromen. Het resultaat van de berekening wordt uitgedrukt in TZV-i.e. (TotaalZuurstofVerbruik per inwoner equivalent). Bij elke rwzi worden drie getallen weergegeven en symbolen (de driehoekjes): • Het getal tussen haakjes geeft de verhouding weer tussen de vuilvracht van de rwzi’s onderling (alle installaties samen = 100) aan. • Het getal links van de symbolen geeft de gemiddelde vuilvracht (uitgedrukt in TZV-i.e.150) weer in het inkomende vuile water (influent) in 2015. Dit wordt de maatgevende aanvoer genoemd. • De verhouding tussen de gemiddelde hoeveelheid vuilvracht die de installatie binnenkrijgt (de maatgevende aanvoer) en de vuilvracht waar de betreffende installatie voor ontworpen is (ontwerpcapaciteit) wordt weergegeven met het getal rechts van de symbolen. Als dit getal hoger is dan 1, komt er meer vuilvracht binnen dan de rwzi in principe aan kan, wat zou kunnen duiden op problemen bij de verwerking van piekbelastingen. Echter, op dit punt zijn er, bij de huidige stand van zaken, geen problemen te verwachten: onze installaties zijn flexibel en robuust genoeg om piekbelasting aan te kunnen. • De symbolen, tot slot, geven aan in hoeverre de vuilbelasting afwijkt ten opzichte van het voortschrijdend vierjaarlijks gemiddelde van de jaren 2011 t/m 2014 (zie ook de legenda). De dubbele donkerblauwe pijltjes duiden dus op een opvallende daling van de vuilbelasting. In 2015 is op 6 rwzi’s de aangevoerde vuilvracht toegenomen ten opzichte van het voortschrijdend vierjaarlijks gemiddelde. Het gaat hierbij om de rwzi’s Venlo (13,2%), Roermond (11,3%), Rimburg (12,3%), Kerkrade (14,3%), Wijlre (10,7%) en Simpelveld (12,7%). Van 4 rwzi's is de aangevoerde vuilvracht nagenoeg gelijk aan 2014. Dit zijn de rwzi’s Meijel, Weert, Panheel en Limmel. Van de overige 7 rwzi’s is de aangevoerde vuilvracht gedaald. Dit geldt voor de rwzi's Gennep (11,8%), Venray (8,6), Susteren (13,8%), Stein (5,8%), Hoensbroek (5,7%), Heerlen (13,9%), Bosscherveld (5,5%) en voor de rwzi Heugem (25,8%).

13


Figuur 3 Volumeverwerking, dit is een overzicht van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. Hoe groter de cirkel, hoe groter de hydraulische belasting. Dit is de hoeveelheid gezuiverd afvalwater (effluent), exclusief het water geloosd uit bergbezinkbassins.

Gennep (2,5) 3.363 ▼ 307

Venray (3,8) 5.598 ▼ 0

Venlo (16,9) 23.770 ● 1.177

Meijel (0,3) 512 ▼ 0 Weert (5,2)

Roermond (9,9)

7.434 ▼ 308

14.270 ▼ 299

Panheel (1,9) 2.712 ▲▲ 132 Susteren (13,5) 19.576 ● 317 Stein (2,1) 2.848 ● 201

Hoensbroek (17,7) 23.205 ● 2.924 Rimburg (2,4) Heerlen (0,6)

Maastricht-Bosscherveld (3,6) 5.316 ● 51 Maastricht-Limmel (7,5)

Kerkrade (3,7)

891 ▼▼ 7

5.430 ▲ 0

Wijlre (4,0)

5.685 ▲ 199 10.867 ▼▼ 195 Maastricht-Heugem (3,6) 5.389 ▼0

3.429 ▼ 50

Simpelveld (0,9) 1.338 ● 0

14

Legenda ▼ = meer dan -5% afwijking ▼▼ = meer dan -10% afwijking ▼▼ = meer dan -15 % afwijking ▲ = meer dan +5 % afwijking ▲▲ = meer dan +10 % afwijking ▲▲ = meer dan +15 % afwijking ● = afwijking binnen +/- 5%


Toelichting op figuur 3 Bij elke rwzi worden drie getallen weergegeven en symbolen (de driehoekjes): • Het getal links geeft de omvang van de hoeveelheid biologisch gezuiverd afvalwater (effluent) (x1000 m³/jaar) weer. Dit is de hydraulische belasting van de biologische zuivering. De hydraulische belasting is de geloosde hoeveelheid effluent exclusief het water geloosd uit de bergbezinkbassins. • Het getal rechts geeft de omvang van het mechanisch gezuiverd effluent weer (x1000 m³/jaar). Dit is de hydraulische belasting van de bergbezinkbassins. • Het getal tussen de haakjes geeft de verhouding weer tussen de hydraulische belasting van de rwzi’s (biologische zuivering en bergbezinkbassin) onderling (alle installaties samen = 100). • De symbolen geven aan wat de afwijking is van de hydraulische belasting van de biologische zuivering ten opzichte van het vierjaars gemiddelde 2011-2014. Verklaring voor de toegenomen hoeveelheid gezuiverd afvalwater: meer regenval In 2015 is ongeveer 2 miljoen m3 afvalwater meer aangevoerd naar de rwzi’s dan in 2014. Dit is 1,3% meer water. Er is ongeveer 0,5 miljoen m3 meer afvalwater geloosd door de bergbezinkbassins en ongeveer 1,5 miljoen m3 meer afvalwater is biologisch gezuiverd ten opzichte van 2014. De reden is dat er in 2015 meer regen is gevallen dan het jaar ervoor. De neerslag in 2015 lag echter nog onder het langjarig landelijk gemiddelde. In 2015 viel gemiddeld in Nederland 831 mm neerslag, waar het langjarig gemiddelde rond de 847 mm per jaar ligt. Verder is het jaar 2015 als jaar van extremen de boeken in gegaan, zowel qua temperatuur uitschieters als ook de intensiteit van buien (bron KNMI).

15


16


AFVALWATER ZUIVEREN Zuiveringsresultaten 2015 Alle rioolzuiveringsinstallaties (rwzi's) samen hebben in 2015 zo'n 150 miljoen m³ afvalwater gezuiverd. Dit is ongeveer 2 miljoen m³ (oftewel 1,3%) meer dan in 2014. Deze toename wordt veroorzaakt door een grote hoeveelheid neerslag in 2015 in vergelijk met 2014. Ten opzichte van het langjarig gemiddelde in Nederland was het jaar 2015 een relatief droog, warm en zonnig jaar. Er was een lichte toename van de hoeveelheid water dat werd geloosd door de bergbezinkbassins ten opzichte van 2014. Het rendement van het zuiveringsproces (inclusief de bergbezinkbassins) is met 0,3% gedaald naar 92,0%. Verder is het verwijderingsrendement van stikstof gedaald en van fosfaat gestegen t.o.v. 2014: er is 80,6% fosfaat en 78,7% stikstof verwijderd. De voornaamste reden voor de daling van het CZV en stikstof verwijderingsrendement zijn een aantal keren slibuitspoeling, met als voornaamste oorzaak technische storingen aan apparatuur én lozingen op het rioolstelsel die op verschillende installaties tijdelijk hebben gezorgd voor een slechtere prestatie van het zuiveringsproces. Met de behaalde resultaten hebben we voldaan aan de gestelde lozingseisen en was 2015 alsnog één van de betere jaren qua verwijderingsrendement. De stijging van het verwijderingsrendement fosfaat komt door de voorbereiding op het behalen van de aangescherpte fosfaatnorm, per 1-1-2016, op de rwzi’s Hoensbroek, Gennep en Meijel. Hier zijn we namelijk in het laatste kwartaal gestart met het doseren van ijzerzouten (ijzerchloridesulfaat) met een hoger verwijderingsrendement van fosfaat als gevolg.

Normen voor gezuiverd afvalwater Op een rwzi wordt afvalwater (influent) gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater (effluent) moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in een maatwerkvoorschrift dat voor iedere rwzi apart is verleend. Om dit te controleren worden zowel van het aangevoerde afvalwater als van het gezuiverde water dat de installatie weer verlaat monsters genomen. Dit noemen we de bemonstering. Iedere rwzi wordt maandelijks verplicht gecontroleerd. De bemonsteringsfequentie per maand ligt vast in de Watervergunning. De bemonsteringen werden in 2015 uitgevoerd door een externe partner (AWS (Afvalwater Services)) en geanalyseerd door een extern laboratorium (Eurofins Omegam Laboratorium). De analyses worden gebruikt om te rapporteren aan het bevoegd gezag (Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat). De vervuilende stoffen in afvalwater zijn onderverdeeld in 4 soorten: 1. zuurstofbindende stoffen (biologisch afbreekbaar); 2. nutriënten (stikstof en fosfaat); 3. microverontreinigingen (zware metalen); 4. micro-organismen (virussen en bacteriën). 1.

Zuurstofbindende stoffen (biologisch afbreekbaar) Oppervlaktewater heeft van nature een zelfreinigend vermogen. Dit wil zeggen dat in het water levende microorganismen zuurstof aan het water onttrekken om vervuiling, in de vorm van zuurstofbindende stoffen, af te breken. Teveel zuurstofbindende stoffen leiden echter tot een te hoge onttrekking van zuurstof aan het oppervlaktewater. Daarom moeten deze vervuilende stoffen door middel van het zuiveringsproces zoveel mogelijk worden verwijderd voordat ze het oppervlaktewater bereiken. De vervuilingsgraad van afvalwater voor zuurstofbindende stoffen wordt uitgedrukt in inwonerequivalenten (i.e.’s). Een i.e. is de maat voor de hoeveelheid vervuilende stoffen in het afvalwater die één persoon per etmaal produceert. Per definitie is er 150 g zuurstof nodig voor het afbreken van 1 i.e. vervuiling. Het verwijderingsrendement (biologisch zuiveringsproces) van de i.e.’s in 2015 was 92,2% en voldeed daarmee ruimschoots aan de lozingseisen en was zelfs qua i.e. verwijdering een goed resultaat.

17


Vergelijkingstabel verwijderingsrendement (biologisch) 2012 tot en met 2015 Jaar

Debiet [103 x m³ ]

Verwijderingsrendement CZV [%]

i.e. [%]

2012

149.141

93,3

92,8

2013

139.349

92,2

91,5

2014

142.745

93,5

92,7

2015

144.346

93,0

92,2

CZV: Chemisch Zuurstofverbruik. Dit is een maat voor de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de afbraak van organische stoffen in afvalwater. Deze stoffen bestaan uit zowel biologisch afbreekbare organische stoffen alsook uit biologisch niet-afbreekbare (inactieve) organische stoffen. BZV: Biochemisch Zuurstofverbruik. Dit geeft de hoeveelheid zuurstof weer die nodig is voor de afbraak van biologisch afbreekbare stoffen in afvalwater door bacteriën. Het BZV is dan ook altijd lager dan CZV. 2.

Nutriënten (stikstof en fosfaat) Fosfaat en stikstof zijn voedingsstoffen (nutriënten) die, in te hoge concentraties, een bedreiging vormen voor het leven in het oppervlaktewater. Ze veroorzaken als het ware overbemesting van het oppervlaktewater, wat overmatige algengroei tot gevolg kan hebben. Afstervende algen onttrekken bovendien zuurstof aan het water waardoor ander waterleven het moeilijk krijgt. Vanwege de schadelijke effecten gelden hoge eisen op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering. In 2015 was de eis dat 75% van de stikstof en fosfaten uit het aangevoerde water (influent) wordt verwijderd. Een aantal rwzi's had in de lozingsvergunning een individuele concentratienorm voor stikstof en fosfaat of had reeds een individuele norm opgenomen in het maatwerkbesluit. Deze indivuduele norm is gebaseerd op de samenstelling van het oppervlaktewater waar de rwzi op loost. Het verwijderingsproces: hoe werkt het? Stikstof wordt tegelijkertijd met de zuurstofbindende stoffen uit het afvalwater verwijderd, mits de juiste procescondities (bacteriën en zuurstof) aanwezig zijn. Fosfaat wordt deels biologisch verwijderd doordat het wordt opgenomen door bacteriën in het slib. Een andere vorm van fosfaatverwijdering is langs chemische weg. Door het toevoegen van chemicaliën ontstaat een neerslag (vaste stof) van fosfaat, die met het biologisch slib als chemisch slib wordt verwerkt op de rwzi. Verwijderingsrendement voldeed weer ruim aan de norm In 2015 voldeed Waterschapsbedrijf Limburg ruim aan de wettelijke verwijderingseis van 75% voor zowel stikstof als fosfaat. De hoeveelheid fosfaat die werd aangevoerd in 2015 was circa 23.500 (3%) kg minder ten opzichte van 2014. De hoeveelheid geloosde kilo’s fosfaat daarentegen was ongeveer 30.000 kg en daarmee 17 % minder dan in 2014. Voor stikstof geldt dat er ongeveer 80.000 kg (1,2%) meer is aangevoerd en is daarmee nagenoeg gelijk aan de aanvoer in 2014. De hoeveelheid geloosde kilo’s stikstof was ongeveer 135.500 kg meer en daarmee circa 10% meer dan in 2014. Hoofdzakelijke rede hiervoor zijn de reeds eerder vermelde slibuitspoelingen en lozingen op het rioolstelsel. In de grafiek op de volgende pagina staan de resultaten voor stikstof- en fosfaatverwijdering van de afgelopen vijf jaar. Deze gegevens geven het resultaat weer van alle installaties in Limburg samen, inclusief de overstorten van de bergbezinkbassins op de locaties van de rwzi's.

18


Overgang naar individuele normen voor onze rwzi’s Het gezuiverde afvalwater (effluent) van onze rwzi’s moet voldoen aan de daarvoor gestelde normen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en aan de normen in het Limburgse effluentbeleid. De algemene lozingsnormen schrijven voor dat per beheersgebied 75% van de stikstof en fosfaat uit het aangevoerde water (influent) wordt verwijderd. Om te zorgen dat alle lozingen in 2027 zijn afgestemd op de ecologische doelstellingen en draagkracht van het ontvangende oppervlaktewater stappen we gefaseerd over op individuele lozingsnormen per rwzi. Dit betekent dat we in de toekomst voor elke zuivering beschikken over maatwerkvoorschriften. Voor de ene zuivering kan het maatwerk strenger zijn dan de algemene regels, voor een aantal andere juist soepeler. Dit laatste is vanwege het ontwerp en daarmee de werking van een rwzi noodzakelijk. Dit is tijdelijk van aard en deze rwzi’s moeten op termijn worden aangepast om ook hier te kunnen voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit en het Limburgs effluentbeleid. Aanvankelijk was het streven om alle maatwerkbesluiten per 1 januari 2015 vast te stellen. Door externe factoren is dit niet gelukt. Om die reden is het verwijderingsrendement in 2015 nog gerapporteerd, zoals afgesproken met de bevoegde gezagen: de beide Limburgse waterschappen en Rijkswaterstaat. Per 1 januari 2016 beschikken we over maatwerkbesluiten, oftewel individuele lozingsnormen, voor al onze rwzi’s.

Incidentele overschrijdingen Bij dit onderwerp moet een onderscheid worden gemaakt tussen een overschrijding en een overtreding van de vergunningsnormen. Voor de parameters CZV, BZV, OB (Onopgeloste Bestanddelen) geldt dat deze in beginsel moeten voldoen aan de gestelde grenswaarden uit de vergunning (vanaf 2016 het Activiteitenbesluit). Echter er mag voor alle drie de parameters, een aantal keer per jaar, een overschrijding van deze grenswaarde plaatsvinden tot een vastgestelde maximale waarde. Het aantal keren dat een overschrijding mag plaatsvinden is standaard in het Activiteitenbesluit (en voorheen in de vergunning) vastgelegd. Van een overtreding is er vervolgens sprake als er niet wordt voldaan aan de hiervoor beschreven regels. Voor de parameters stikstof en fosfaat geldt dat de grenswaarde op een aantal rwzi’s vervalt als de verwijdering van stikstof en fosfaat voor heel WBL meer dan 75% bedraagt. Behoudens iets meer dan de helft van de rwzi’s waarvoor een individuele jaargrenswaarde voor stikstof en fosfaat geldt. Bij het overschrijden van de individuele jaargrenswaarden wordt direct gesproken van een overtreding. In 2015 was sprake van een aantal overschrijdingen en overtredingen van de geldende norm voor CZV, BZV en OB. Zo hebben er bijvoorbeeld op een aantal rwzi’s zogenoemde slibuitspoelingen plaatsgevonden. Oorzaak hiervan was een combinatie van langdurig maximale hydraulische belasting in combinatie met slechte bezinkeigenschappen van het slib. Verder zijn een aantal rwzi’s geconfronteerd met een lozing van één of meerdere stoffen die het zuiveringsproces tijdelijk nadelig hebben beïnvloed. In alle gevallen is er steeds overleg geweest met het bevoegd gezag en zijn alle zogenaamde ongewone voorvallen direct gemeld. Vervolgacties hierop zijn dan ook altijd in overleg met het bevoegd gezag in gang gezet.

19


Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen wij u graag naar onze website, www.wbl.nl/jaarverslagen. Daar is in het download menu de tabel ‘Vergelijking kwaliteit met vergunningsnormen’ opgenomen. Calamiteuze lozingen rwzi’s Gennep en Roermond Op de rwzi Gennep was in april 2015 sprake van een ernstige verstoring van het biologisch zuiveringsproces, waarbij nagenoeg geen stikstof meer werd verwijderd uit het afvalwater. Oorzaak waren onbekende stoffen die we via een lozing in de rwzi binnenkregen. Als gevolg van deze calamiteit heeft de rwzi circa 7 weken niet volgens de vergunningsnormen gefunctioneerd. Er zijn direct acties uitgezet om het bacteriemateriaal in Gennep weer te activeren, waaronder het toevoegen (‘enten’) van slib uit een andere zuivering. Met waterschap Peel en Maasvallei en verschillende gemeenten zijn we op zoek gegaan naar de veroorzaker van het probleem. De veroorzaker is niet gevonden. In december werd het biologisch proces in Gennep opnieuw verstoord door een illegale lozing, echter in minder heftige mate. De rwzi heeft toen gedurende 3 weken niet goed gefunctioneerd. Ook in Roermond hebben we - in december 2015 - last gehad van lozingen die het biologisch proces verstoorden. Hierdoor functioneerde de zuivering in de laatste 3 weken van het jaar niet naar behoren. Oorzaak bleek een verhoogde concentratie van aluminium en koper te zijn. Deze zorgde voor een vergiftigende werking op het bacteriemateriaal. De veroorzaker is (nog) niet gevonden. Verder onderzoek vindt plaats in 2016.

3.

Microverontreinigingen Microverontreinigingen zijn onder andere zware metalen, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Voor een klein deel worden deze stoffen tijdens het zuiveringsproces omgezet in minder schadelijke producten. Dit geldt voor sommige medicijnen: medicijnresten worden slechts deels afgebroken en verwijderd; het merendeel wordt echter niet afgebroken.Van de zware metalen wordt ongeveer 80% opgenomen in het slib. Het restant aan zware metalen wordt samen met het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. In de tabel staan de resultaten voor de zware metalen van de afgelopen vijf jaar van het afgevoerde slib. De fluctuaties worden veroorzaakt doordat de hoeveelheid afhankelijk is van de aanvoer van zware metalen in het influent. Metaal [mg/kg]

4.

2011

2012

2013

2014

2015

Arseen

3,8

3,7

4,3

5,0

4,8

Cadmium

2,0

2,0

1,5

0,7

0,9

Chroom

43,7

51,5

47,5

36,4

44,0

Koper

268

272

252

214

276,6

Kwik

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

Nikkel

43,9

41,5

48,3

36,6

42,7

Lood

181

181

127

92

83

Zink

1.042

1.400

1.032

846

1.025

Micro-organismen (virussen en bacteriën) Water dat de zuiveringsinstallatie verlaat, bevat altijd een kleine resthoeveelheid micro-organismen: virussen en bacteriën. ‘Gezond’ oppervlaktewater kan dit gezuiverde water echter prima ontvangen. Omdat het oppervlaktewater de virussen en bacteriën geen gunstig leefmilieu biedt, sterven deze micro-organismen hier meestal snel af. Geen van de zuiveringsinstallaties loost op zwemwater en daardoor zijn extra desinfecterende maatregelen niet noodzakelijk.

20


Schoon regenwater, niet in het riool maar in de natuur Een groot deel van het regenwater komt in het riool terecht, waar het vermengd wordt met huishoudelijk en industrieel afvalwater. Bij zware en/of langdurige regenval geeft dit nogal eens problemen, want de piekhoeveelheden afvalwater die naar de rwzi getransporteerd worden, kunnen het zuiveringsproces verstoren. Soms moet dan het teveel aan rioolwater via een gemeentelijk overstortpunt overgestort worden op het oppervlaktewater. Dit water is sterk verdund door de regen en reeds (mechanisch) ontdaan van vaste bestanddelen. Toch moet, in het belang van schoon oppervlaktewater, zo'n overstortpunt zo weinig mogelijk in werking treden. In sommige gemeenten in Limburg worden daarom (ondergrondse) bergbezinkbassins in het transportstelsel opgenomen. De meeste rwzi's beschikken ook over bergbezinkbassins op locatie om te veel aangevoerd afvalwater tijdelijk te bufferen. Beter is het natuurlijk als het schone regenwater helemaal niet in het riool stroomt, maar in de bodem. Daarom werkt WBL in verschillende projecten samen met gemeenten met als doel schoon regenwater te scheiden van het afvalwater. Vaak kan regenwater worden losgekoppeld van het riool. Dit betekent dat het hemelwater dat op wegen, trottoirs en andere verharde oppervlakten terecht komt, niet langer in het riool stroomt. In diverse gemeenten lopen projecten gericht op hergebruik van regenwater en vermindering van het waterverbruik. Dit betekent dat er minder afvalwater en regenwater via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties stroomt. Het gaat hierbij meestal om lokale projecten, door individuele gemeenten opgezet en in de wijk tot uitvoering gebracht.

21


22


SLIB VERWERKEN Resultaten slibverwerking en slibdrooginstallaties De slibdrooginstallatie Susteren heeft in 2015 goed gedraaid. De installatie heeft de helft van het ontwaterd slib van de rwzi's gedroogd tot korrels (granulaat). De andere helft is afgevoerd naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk.

Ontwateren van zuiveringsslib, hoe werkt dat? Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat naast gezuiverd water nog een ander product, namelijk zuiveringsslib. Om het volume van het zuiveringsslib zo klein mogelijk te maken wordt het ontwaterd. Bij het WBL verloopt dit proces in twee of drie stappen. Eerst wordt het natte slib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) op mechanische wijze ingedikt. Het bestaat dan uit ongeveer 4% droge stof en 96% water. Vervolgens wordt er een vlokmiddel (zogenaamde polyelektrolyten) aan het slib toegevoegd om de vorming van grote slibvlokken en daarmee de afscheiding van water te stimuleren. Daarna wordt het slib in zeefbandpersen of centrifuges ontwaterd tot het slib uit 20 tot 30% droge stof bestaat (het watergehalte is nu dus nog 80 tot 70%). Per vrachtwagen wordt dit slib deels vervoerd naar de eigen slibdrooginstallatie in Susteren en deels naar de externe slibverbrandingsinstallatie SNB. De eigen slibdrooginstallatie droogt het slib tot korrels (granulaat) met een watergehalte van nog maar Âą 7,5%. Afvoer van ontwaterd slib interne afzet (slibdroger)

Jaar

Hoeveelheid ontwaterd slib

Gewogen gemiddeld d.s.-gehalte [%]

Ton

Ton ds

2012

53.300

13.060

24,5

2013

51.722

13.290

24,5

2014

49.182

12.798

26,0

2015

48.092

13.397

27,9

Afvoer van ontwaterd slib externe afzet (SNB) Hoeveelheid ontwaterd slib Jaar

Gewogen gemiddeld d.s.-gehalte [%]

Ton

Ton ds

2012

52.400

12.840

24,5

2013

49.204

12.502

25,4

2014

49.470

12.852

26,0

2015

45.577

12.105

26,6

23


Elektriciteits- en aardgasverbruik slibdrooginstallatie Susteren

Jaar

Elektriciteitsverbruik [kWh]

Aardgasverbruik [m3]

2012

2.285.724

3.898.423

2013

2.190.589

3.670.210

2014

2.050.000

3.602.933

2015

2.094.000

3.605.259

Zuiveringsslib nuttig hergebruikt In 2015 is ongeveer 51,5% van het ontwaterd slib door de slibdroger gedroogd tot korrels (granulaat). Deze korrels worden door Biomill (onderdeel van ENCI Maastricht) in Maastricht fijngemalen. Vervolgens wordt het materiaal door de ENCI milieuverantwoord hergebruikt als brandstof voor de cementovens in Maastricht en eventueel in Lixhe (B). De vliegas die overblijft na verbranding, wordt gebruikt als vulstof in het cement.

Geproduceerd granulaat Jaar

Hoeveelheid granulaat [ton]

Hoeveelheid granulaat [ton ds]

Gemiddeld d.s.-gehalte [%]

2012

15.800

14.650

92,7

2013

14.238

13.199

92,7

2014

10.531

9.716

92,2

2015

10.292

9.452

91.8

Het andere deel van het ontwaterd slib is verbrand bij Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. Voor het garanderen van de slibafzet bij calamiteiten zijn afspraken gemaakt met buitenlandse energiecentrales en wordt nauw contact onderhouden met de overige slibverwerkers in Nederland.

Verwerking zuiveringsslib in de toekomst Medio 2018 eindigen de contracten met de ENCI en met Slibverwerking Noord-Brabant voor de afzet van ontwaterd slib. Waterschapsbedrijf Limburg heeft in 2015 een traject opgestart om de toekomstige afzetmogelijkheden te onderzoeken. Hierbij zijn mogelijke afzetroutes en kansen voor samenwerking in kaart gebracht en beoordeeld op waardecreatie en duurzaamheid. In 2016 wordt, op basis van een marktconsultatie, een aantal scenario’s opgesteld met verschillende afzetroutes. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

24


ENERGIE Op weg naar duurzame afvalwaterzuivering in Limburg Ook in 2015 heeft Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hard aan de weg getimmerd om de ambities op het gebied van duurzaam energieverbruik waar te maken, zoals vastgelegd in de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA), het Klimaatakkoord en het SER-energieakkoord. De waterschapssector streeft naar een verbetering van de energieefficiency van minimaal 24% in de periode 2008 - 2020 en een aandeel eigen duurzaam opgewekte energie van 40% in 2020.

Waterschapsbedrijf Limburg werkt steeds energie-efficiënter Afgelopen jaren heeft Waterschapsbedrijf Limburg maatregelen en innovaties gerealiseerd met als doel het verbruik van fossiele energie en grondstoffen te verminderen en zelf zoveel mogelijk (duurzame) energie terug te winnen uit afvalwater. Dit tegen lagere kosten en met behoud van kwaliteit. Zo wekt WBL duurzame energie op door met eigen biogas elektriciteit en warmte te maken. De focus op duurzaamheid heeft z'n vruchten afgeworpen. Dit terwijl de geleverde prestaties juist zijn toegenomen, zoals een betere effluentkwaliteit en een toename van de aanvoer van afvalwater. De hoeveelheid eigen duurzaam opgewekte energie is nagenoeg gelijk gebleven. Waterschapsbedrijf Limburg maakt ook elk jaar een Energie Jaarverslag. Hierin wordt teruggekeken op de gerealiseerde maatregelen en innovaties.

Soorten energieverbruik Het zuiveren van afvalwater en het drogen van slib kost energie. Het grootste deel van de energieconsumptie komt voor rekening van de beluchting. Toevoegen van lucht (zuurstof) aan het afvalwater met de bacteriemassa in de beluchtingstanks is noodzakelijk om de biologische processen op gang te brengen en te houden. In de toelichting hieronder is het energieverbruik opgedeeld in vier categorieën: elektriciteit uit eigen biogas, ingekochte elektriciteit, ingekocht aardas en ingekochte huisbrandolie. Elektriciteit uit eigen biogas Een deel van de benodigde energie en warmte produceren we zelf uit biogas dat tijdens het slibvergistingsproces ontstaat. Dit gebeurt onder andere in een Warmte Kracht Koppeling-installatie (WKK). Ook wordt biogas gebruikt voor directe aandrijving van gasmotoren voor het beluchtingsysteem. In totaal is er in 2015 een recordhoeveelheid van 7.780.000 m³ biogas geproduceerd. Met de WKK’s is 9,8 miljoen kWh elektriciteit opgewekt. Alleen in 2013 is er meer elektriciteit opgewekt (10,7 miljoen kWh). De tijdelijke afname ten opzichte van 2013 werd veroorzaakt door onvoorziene verstoringen van slibgistingen waardoor de kwaliteit van het biogas negatief is beïnvloed en technische storingen aan de WKK’s. In 2012 voorzag Waterschapsbedrijf Limburg voor 20% in de eigen energiebehoefte (van rwzi’s en rioolgemalen). In 2015 is dat toegenomen tot 26,4%. Deze grote toename wordt vooral veroorzaakt door de eind 2012 in Venlo gebouwde slibvergistingsinstallatie met voorgeschakelde Thermische Drukhydrolyse-techniek en WKK’s. Zonder onvoorziene storingen van slibgistingen en WKK’s is het mogelijk om voor ongeveer 28% in de eigen energiebehoefte te voorzien.

25


Méér energie uit biogas door optimalisatie Warmte Kracht Koppelingen Op de rwzi’s in Roermond, Susteren en Venray wordt energie opgewekt met Warmte Kracht Koppeling (WKK). Dat betekent dat biogas afkomstig van onze eigen installaties wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Wat aanvankelijk een rest- of afvalstof was die uitsluitend in warmte werd omgezet, wordt zo ook een belangrijke grondstof voor duurzaam opgewekte elektriciteit. Het resultaat: milieuwinst en kostenbesparingen. Deze aanpak past uitstekend bij de duurzame vorm van werken die ons bedrijf nastreeft: kringlopen worden gesloten, hoeveelheden afvalstoffen verminderen en grondstoffen worden herwonnen. Een vuistregel is dat je met één kubieke meter biogas gemiddeld zo’n twee kilowattuur elektriciteit zou moeten kunnen opwekken. Op jaarbasis was er in de praktijk een verschil tussen de werkelijk geproduceerde hoeveelheid elektriciteit en de hoeveelheid die we zouden moeten kunnen produceren. Een reden om onderzoek te doen naar de oorzaken van dit verschil. In 2015 zijn medewerkers vanuit verschillende vakdisciplines met elkaar in overleg gegaan om de inzet van WKK’s op de diverse rwzi’s verder te optimaliseren. Na een uitvoerige analyse blijkt dat onderlinge afstemming, coördinatie en rolduidelijkheid belangrijke randvoorwaarden zijn om het proces nog beter te laten verlopen. Ook het structureren en borgen van het onderhoud draagt bij aan optimalisatie van WKK’s. In het najaar van 2015 zijn de eerste acties opgepakt.

Ingekochte elektriciteit Het grootste gedeelte van de elektriciteit wordt ingekocht. In 2015 was dit in totaal 52,1 miljoen kWh (inclusief drogers en inclusief rioolgemalen). De verwachting is dat deze hoeveelheid de komende jaren zal gaan dalen. Dit omdat Waterschapsbedrijf Limburg werkt aan het verhogen van de hoeveelheid eigen opgewekte duurzame energie en de implementatie van energie besparende maatregelen. Elektriciteitsverbruik in miljoen kWh Jaar

Inkoop rwzi’s

Inkoop rioolgemalen

Inkoop droger

Totaal inkoop

Eigen opwekking

2012

44,9

6,4

2,7

54,0

7,7

2013

42,2

6,2

2,2

50,6

10,7

2014

42,5

6,3

2,1

50,9

9,7

2015

44,1

5,9

2,1

52,1

9,8

Ingekocht aardgas Het aardgasverbruik is de afgelopen jaren fors gedaald: van meer dan 10 miljoen m³ (in de periode voor 2010) naar 3,9 miljoen m³ in 2015. Deze daling is voornamelijk veroorzaakt door het sluiten van de slibdrooginstallaties in Venlo (in 2009) en Hoensbroek (in 2012) en door betere prestaties van de slibontwateringen (waardoor minder water hoeft te worden verdampt). Verder is ook het aardgasverbruik van de rwzi’s flink gereduceerd: van circa 1 miljoen m³ (in de periode voor 2010) naar 0,3 miljoen m³ in 2015. De besparing is vooral gerealiseerd door de WKK’s zo weinig mogelijk op aardgas te bedrijven. Aardgasverbruik in miljoen m³ Jaar

Inkoop rwzi’s

Inkoop droger

Totaal inkoop

2012

0,3

4,4

4,7

2013

0,4

3,7

4,1

2014

0,2

3,6

3,8

2015

0,3

3,6

3,9

Ingekochte huisbrandolie In 2015 is geen huisbrandolie ingekocht voor het verwarmen van de gebouwen op de rwzi Kaffeberg. 26


Energie besparen in de zomermaanden In de zomermaanden stijgt de temperatuur van het afvalwater in de beluchtingstanks. Hierdoor verbetert het rendement van de stikstofverwijdering. Er kan dus met minder biologische massa (lees aantal bacteriĂŤn) net zo goed gezuiverd worden. Minder bacteriĂŤn in de tanks leidt weer tot een lager energieverbruik. Want een groot gedeelte van de zuurstof (dus beluchtingsenergie) wordt verbruikt door de bacteriĂŤn, voor hun ademhaling. Dit is alleen mogelijk op de ultralaagbelaste installaties, dat zijn installaties met een lage BZV-belasting per kg actief slib. Hierdoor wordt energie bespaard, terwijl het verwijderen van stikstof net zo goed verloopt.

27


28


CHEMICALIËN Verontreinigingen verwijderen met chemische technieken Bij verschillende processtappen binnen het zuiveringsproces worden chemicaliën ingezet waarmee verontreinigingen makkelijker verwijderd kunnen worden. 1.

Voor chemische defosfatering gebruikt het WBL de volgende chemicaliën: ijzerchloridesulfaat in vloeibare vorm en ijzersulfaat als kristallen. Het gebruik van chemicaliën bij de chemische defosfatering leidt tot een toename van de hoeveelheid zuiveringsslib. Ook leidt het tot een toename van de hoeveelheid zouten in het oppervlaktewater; met name chloriden en sulfaten. Om overdosering van chemicaliën te voorkomen wordt het fosfaatgehalte regelmatig gemeten in het gezuiverde afvalwater (effluent). Op een aantal installaties wordt de dosering van chemicaliën (ijzerzouten) geregeld middels een online fosfaatmeting op de voorbezinktank. Deze nauwkeurige doseertechniek leidt tot een reductie van het chemicaliënverbruik: beter voor het milieu én ook nog kostenbesparend. Op de rwzi’s Gennep, Meijel en Hoensbroek is in 2015 het gebruik van ijzerchloridesulfaat flink toegenomen. De toename is het gevolg van de strenger wordende normen voor fosfaatverwijdering. Vanwege de lay-out van de zuiveringsinstallaties en grenzen van het biologische zuiveringsproces kunnen de normen niet gehaald worden met enkel biologische defosfatering. De verwachting is dat het gebruik van ijzerchloridesulfaat de komende jaren nog verder zal toenemen vanwege de steeds lagere normen. Om zo efficiënt en duurzaam mogelijk met deze chemicaliën om te gaan hebben we in Kaffeberg een pilot uitgevoerd. De proef betreft het werken met een slimme regeling voor het doseren van ijzerchloridesulfaat op de hoeveelheid te verwijderen fosfaat. De pilot is in 2015 succesvol afgerond, verdere implementatie wordt in 2016 bekeken.

2.

Voor het verbeteren van de slibbezinking gebruikt WBL o.a. aluminiumchloride. Vooral in de winter kan de hoeveelheid bezonken slib toenemen (het volume hiervan wordt uitgedrukt aan de hand van de slibvolume-index (SVI). De toename wordt veroorzaakt door het ontstaan van andere soorten bacteriën (draadvormende bacteriën) in het water die ervoor zorgen dat het slib niet goed te scheiden is van de watermassa in het nabezinkproces. Hierdoor neemt de kans op slib in het afvalwater toe. Om deze specifieke bacteriën te bestrijden voegen we aluminiumchloride toe dat een vergiftigende werking op de draadvormende bacteriën heeft. Deze sterven vervolgens af, waarna de goede bacteriën weer de overhand krijgen, zodat het slib beter bezinkt. We krijgen steeds meer kennis over de verschillenden soorten draadvormende bacteriën. Dit zorgt ervoor dat we steeds gerichter chemicaliën kunnen inzetten ter bestrijding hiervan. We doseren dus niet alleen aluminiumchloride, maar zetten ook andere producten in ter verbetering van de slibvolume-index.

3.

Voor het indikken en ontwateren van slib wordt een vlokmiddel (poly-elektrolyten) aan het slib toegevoegd om de vorming van grote slibvlokken te stimuleren en daarmee tevens de spontane afscheiding van water. Gemeten over een langere termijn blijkt dat het gebruik van poly-elektrolyten toeneemt en dat het ontwateringsresultaat afneemt. Deze landelijke trend doet zich ook voor bij Waterschapsbedrijf Limburg. Op nationaal niveau is er steeds meer aandacht voor deze ontwikkeling en de mogelijke oorzaken ervan. Ook bij Waterschapsbedrijf Limburg onderzoeken wij deze ontwikkeling.

29


30


GRONDWATERMONITORINGSYSTEEM Optimale bodembescherming op rwzi’s In 2010 heeft de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, kortweg STOWA, een adviesrapport gepubliceerd dat ingaat op bodembeschermende maatregelen en voorzieningen die getroffen kunnen worden op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Dit heeft bij Waterschapsbedrijf Limburg geresulteerd in een inventarisatie van de mogelijke bodemrisico’s per rwzi. Ook zijn per locatie de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen vastgesteld die nodig zijn om eventueel aanwezige risico’s te beheersen. Als leidraad voor de risico-inventarisatie en het vaststellen van voorzieningen en maatregelen is gebruik gemaakt van het STOWA rapport no. 2010-04 ‘Bodembescherming op rwzi’s’ en de handreiking ‘Bescherming van de bodem op rwzi’s (versie 5 maart 2012)’. Inmiddels zijn alle locaties voorzien van een grondwatermonitoringssysteem. Dit systeem bestaat uit een aantal peilbuizen, strategisch verdeeld over de locatie, waarmee eventuele vervuilingen in het grondwater opgespoord kunnen worden. Conform het advies van STOWA worden de peilbuizen jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd, zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden in geval van vervuiling. Uit de metingen en rapportage, eind 2015 uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau is gebleken dat op geen enkele Limburgse rioolwaterzuiveringinstallatie sprake is van bodemverontreiniging.

31


32


KWALITEIT ARBO MILIEU Opnieuw positieve beoordeling Sinds 2008 werken alle units van WBL volgens het gecertificeerd integraal KAM-management-systeem. Concreet betekent dit dat de organisatie voor de drie afzonderlijke onderdelen – Kwaliteit, Arbo en Milieu – voldoet aan internationaal erkende normen. De NEN-EN-ISO 9001 voor Kwaliteit, OSHAS 18001 voor Arbo en NEN-EN-ISO 14001 voor Milieu. De certificeringsinstantie is TUV Nederland QA. Deze voert de jaarlijkse verplichte audits uit. De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt drie jaren. Dat betekent dat één keer per drie jaren een certificeringsaudit (2014) wordt uitgevoerd en in de twee tussenliggende jaren (2015 en 2016) een jaarlijkse controle audit. In 2015 is de controle audit goed verlopen en de certificaten zijn opnieuw afgegeven voor een periode tot 2017. Dan vindt er wederom een certificeringsaudit plaats. In de tussenliggende jaren 2015 en 2016 wordt het KAM-managementsysteem door het uitvoeren van verplichte jaarlijkse controle audits getoetst aan de normelementen door TUV Nederland QA.

33


34


INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN Een nieuwe manier van kijken Verantwoord omgaan met onze toekomst vraagt van de watersector een geheel nieuwe manier van kijken. Het vraagt ook om verdergaande samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid. Door in deze ‘Gouden Driehoek’ samen te werken, kunnen we creatieve processen stimuleren en met elkaar nog meer kansen en mogelijkheden creëren voor innovaties. Tevens ontstaan door samenwerking de schaalvoordelen die nodig zijn om tegen lagere maatschappelijke kosten een beter en duurzamer product aan te bieden. Om bij te dragen aan doelmatig werken en kostenbesparing, zoeken we pro-actief naar nieuwe zuiveringstechnieken en onderzoeken we duurzaamheid en optimalisaties. De doelmatige oplossingen implementeren we. De afgelopen jaren heeft WBL verschillende innovatieve ontwikkelingen geïnitieerd of hierin geparticipeerd. Enkele voorbeelden van recente of lopende innovatieprojecten: • • • • • •

Thermische Drukhydrolyse Venlo Verdygo, een nieuw concept in waterzuivering Verbeteren op basis van computermodellen Studie naar duurzame oplossing drijflagen Onderzoek naar verwijdering geneesmiddelen Chemicaliënbesparing door real time control

Chemicaliënverbruik Thermische Drukhydrolyse (bewerkingsmethode voor slib) De thermische drukhydrolyse-techniek (TDH) is een bewerkingsmethode voor slib en heeft als voordeel dat het slib vloeibaarder wordt, dit zorgt voor een betere vergisting en daarmee een verbeterde ontwaterbaarheid van het slib. Dit leidt tot zo'n 30% hoger droge stofgehalte na ontwatering. Met als resultaat dat er minder slib afgevoerd (transport) hoeft te worden: kostenbesparend én minder uitstoot van CO2. Om het beoogde ontwateringsresultaat te behalen is in het najaar van 2014 een pilotproject gestart. Doel van dit project is het verbeteren van de ontwatering door een verhoogd drogestofgehalte en vermindering van het polymeerverbruik (poly-elektrolyten: vlokmiddel om de afscheiding van water te stimuleren). Deze pilot liep door in 2015. De maatregel die getoetst is in 2015 is het verleggen van de plek voor het doseren van het ijzerchloridesulfaat, namelijk aan het uitgegist slib vóór ontwatering. IJzerchloridesulfaat zorgt o.a. voor de binding van fosfaat in een neerslag, hierdoor neemt het drogestofgehalte toe in het ontwaterd slib en hoeven minder polymeren toegevoegd te worden. De pilot was succesvol: dosering van ijzerchloridesulsfaat op de nieuwe plek bespaart € 165.000 op jaarbasis aan polymeerverbruik. Eind 2015 is een vaste doseerinstallatie aangelegd. Het fosfaat wordt als neerslag vastgelegd in het slib. Dit slib wordt verbrand bij Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. Planning is om vanaf 2018 in het Franse Duinkerke door het bedrijf Ecophos fosfaat terug te winnen uit de vliegas die overblijft na verbranding. Een goed voorbeeld dus van grondstofterugwinning in de keten.

Aanbesteding voor ontwerp en bouw eerste Verdygo-installaties Verdygo is de naam van een nieuw concept in waterzuivering. Een concept dat gebaseerd is op de ontwikkeling van de modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie met een kortere bouwtijd, lagere netto kosten en de mogelijkheid om innovatieve processen snel toe te passen. Het Verdygo-concept is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. Zo kan je effectief en vooral flexibel inspelen en anticiperen op dynamische ontwikkelingen en veranderende normen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bevolkingssamenstelling, klimaatverandering, afkoppelen van regenwater of de inzet van restenergie van bedrijven in de toekomst. Voor de uitvoering van het Verdygo-concept is in eerste instantie gekozen om de eigen rioolwaterzuiverings-installaties geleidelijk te vervangen. Na een intensief en zorgvuldig aanbestedingstraject is in oktober 2015 het startsein gegeven voor de daadwerkelijke ontwikkeling, ontwerp en bouw van de eerste Verdygo-installaties in Simpelveld en Roermond.

35


Royal Haskoning/DHV levert de innovatieve NEREDA®-zuiveringstechnologie en voor de bouw van de tanks (in beton, hout, staal en roestvrijstaal) zorgen vier verschillende leveranciers.

Virtuele computermodellen ondersteunen verbetertrajecten Het onderzoeken, testen en invoeren van verbeteringen op rwzi’s wordt vaak bemoeilijkt door hoge kosten, veranderende omstandigheden en langdurige trajecten. Virtuele computermodellen van rwzi’s maken het mogelijk om op voorhand verbeteropties door te rekenen en effecten van maatregelen te kwantificeren zonder de genoemde nadelen van real-time verbetertrajecten. Zo kunnen op efficiënte wijze verbetervoorstellen gegenereerd worden die leiden tot betere kwaliteit van het gezuiverde afvalwater en/of energiebesparing. In 2014 is in dit kader een studie voor de rwzi Roermond afgerond. Doel was om met virtuele computermodellen te bepalen welke aanpassingen in Roermond nodig zijn om te kunnen voldoen aan de strengere lozingsnormen voor stikstof en fosfaat die voortkomen uit de Kaderrichtlijn Water. Uitkomst van de studie was dat er verbetermogelijkheden zijn op het gebied van energie-efficiëntie en zuiveringsrendement. In 2015 is echter gebleken dat de verbetervoorstellen niet toereikend zijn om te kunnen voldoen aan de normen uit de Kaderrichtlijn Water. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om de doelstellingen te halen. In 2015 is ook de rwzi Susteren doorgelicht. Dit heeft wel een aantal verrassende uitkomsten opgeleverd die we kunnen inzetten ter verbetering van de bedrijfsvoering.

Studie naar duurzame oplossing drijflagen Drijflagen worden gevormd door alle vetresten van huishoudens (eten, afwas, douche) en van de industrie die op de waterzuivering terechtkomen. De restanten van deze vetten blijven samen met een aantal andere afvalstoffen bovenop het water van de zuiveringsinstallaties drijven. Met het hergebruik van deze drijflaag heeft WBL nog geen ervaring. De huidige praktijk bestaat uit het opzuigen en via een tankwagen afvoeren naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf. Het is echter steeds lastiger om bedrijven te vinden die afval uit de drijflaag willen en kunnen verwerken. Waterschapsbedrijf Limburg is ervan overtuigd dat er een duurzame en structurele oplossing moet komen. In 2015 is, in samenwerking met afstudeerstudenten van de HAS in ’s Hertogenbosch, het onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen voor de drijflaag problematiek. De slogan van WBL is: “Water. We halen er samen alles uit.” Vanuit deze slogan komt het streven naar het intern verwerken van afvalstromen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in plaats van afvoer naar een externe verwerker. WBL heeft een drijflaagproductie van circa 450 ton per jaar. Dit is ongeveer 1 m3 drijflaag per dag voor de gehele provincie. Uit de hoeveelheid m3 drijflaag per dag, de bedrijfsbezoeken aan waterschappen en de verwerker van drijflagen en laboratoriumproeven is gebleken dat vergisten de meest duurzame verwerking is. Bij zelf verwerken van de drijflagen geldt dat er geen extra transportkosten naar de verwerker worden gemaakt plus er wordt extra energie opgewekt bij het vergisten in de eigen installatie. Tijdens de laboratoriumproeven is gewerkt met slib van de RWZI Limmel. De RWZI Limmel is de meest gunstige locatie om de drijflagen te gaan vergisten op de korte termijn, vanwege de komst van een grotere WKK (meer capaciteit om biogas om te zetten in energie) en het niet ontstaan van drijflaag- of schuimvorming in de gistingstank, mede door de technische constructie. Het zelf vergisten van de drijflaag levert WBL een extra methaanproductie van 44.000 m3 per jaar op. Daaruit kan dan 150.000 kWh extra elektriciteit uit het biogas worden opgewekt. Hiermee wordt circa € 50.000 per jaar bespaard, op het transport naar de externe verwerker en minder inkoop van elektriciteit. Een bijkomend duurzaamheidsaspect is dat 6,6 ton CO 2 per jaar op het transport wordt bespaard. In 2016-2017 wordt een pilot uitgevoerd in Limmel om dit in de praktijk te testen.

Onderzoek naar verwijdering geneesmiddelen Medicijnen, hormonen, plastics, nanodeeltjes, insecticiden en herbiciden vormen een potentieel gevaar voor waterorganismen en voor de drinkwatervoorziening. Om dit gevaar tegen te gaan, wordt onder andere onderzoek gedaan naar nieuwe technieken en methoden voor het verwijderen van medicijn- en hormoonresten. Zo participeert Waterschapsbedrijf Limburg in het TKI-project (Topconsortia voor Kennis en Innovatie): Verwijdering van geneesmiddelen uit effluent. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KWR Watercycle Research in samenwerking met verschillende bedrijven. Het gaat hierbij om combinaties van technieken voor de bereiding van drinkwater die succesvol worden toegepast in de praktijk. In de eerste stap worden restgehalten aan organische stof uit het gezuiverde afvalwater (effluent) verwijderd en in de tweede stap restgehalten aan (afbraakproducten van) geneesmiddelen. Na laboratoriumonderzoek volgde in de periode oktober 2015-februari 2016 een pilotproef op de rwzi Panheel, waarbij een kleine deelstroom van het effluent is behandeld. De volgende combinatie van technieken is uitgetest: ionenwisseling, biofiltratie, ozonisatie, UV, UV/H2O2 en actief kool. De rapportage wordt in 2016 afgerond.

36


Daarnaast participeert Waterschapsbedrijf Limburg ook in het Schone Maaswaterketenproject. Bij dit initiatief wordt met 5 waterschappen en 4 drinkwaterbedrijven een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd (2015-2017) naar geïntegreerde verwijdering in het biologische zuiveringsproces door continue toevoeging van poederkool (het zogenaamde PACASproces).

Chemicaliënbesparing door real time control De rwzi Kaffeberg is de eerste installatie binnen WBL die moest voldoen aan strengere effluentnormen ten aanzien van fosfaat (P) en waarbij voor het eerst normen zijn opgelegd voor zomer- en wintergemiddelde. Het grootste deel van 2015 is gebruikt om de regeling te testen en te optimaliseren. In Kerkrade is zowel biologisch als chemisch defosfateren mogelijk. Echter om vooral de lagere norm in de zomer te halen is aanvullende dosering van chemicaliën noodzakelijk. Het aanvoerpatroon van fosfaat in Kerkrade fluctueert nogal en hiermee moet bij de dosering van chemicaliën dan ook rekening worden gehouden. In 2014 is overleg geweest met de leverancier van online metingen binnen WBL, over een real time control fosfaat regeling (P-RTC regeling) die al met succes in diverse landen in Europa wordt toepast. Kerkrade is vervolgens gekozen als pilotlocatie voor het testen van deze regeling binnen WBL. Concreet betekent dit dat we met hulp van deze regeling in combinatie met een nauwkeurige online meting van het fosfaatgehalte precies voldoende chemicaliën doseren om de zomer- of winternorm te behalen, zonder over te doseren. De regeling draagt dus bij aan de juiste kwaliteit van het effluent én zorgt voor een optimaal chemicaliën verbruik. Een bijkomend voordeel hiervan is ook dat de hoeveelheid chemisch gevormd slib geminimaliseerd wordt. Dit resulteert uiteindelijk in kostenvoordeel voor wat betreft het afvoeren en verwerken van slib. De terugverdientijd van deze regeling is geraamd op ongeveer 4 jaar door lagere kosten op chemicaliënverbruik. Een ander belangrijk niet-financieel aspect is echter ook het behalen van de strenge normen vooral in de zomer (voldoen aan wet- en regelgeving) en dit is niet uit te drukken in geld. Er zijn 100.000 liter minder chemicaliën gedoseerd wat meteen een direct positief effect heeft op duurzaamheid en milieu. Op dit moment wordt gekeken hoe de regeling integraal opgenomen kan worden in de procesautomatisering van WBL (PCS7) zodat het ook vanuit de CRK op afstand mogelijk is om de fosfaatsetpoints aan te passen naar zomer en/of winterwaarde. Als de meerwaarde hiervan aangetoond is zal vanuit de businesscase uiteindelijk gekeken worden naar uitrol van de regeling op meerdere locaties binnen Waterschapsbedrijf Limburg.

37


Postbus 1315 | 6040 KH Roermond 088 8420000 | info@wbl.nl | wbl.nl


Tabel 1 Jaar van inbedrijfname en ontwerpcapaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 2015

Ontwerpcapaciteit Rwzi

Jaar in bedrijf

Biologisch (i.e.) BZV 54 i.e.

Hydraulisch (mÂł/uur)

TZV150 i.e.

Biologie

Bergbezinkbassin

Totaal

Gennep

1990

58.000

69.904

1.250

1.900

3.150

Heerlen

1968/1981

65.600

79.152

1.800

1.800

3.600

Hoensbroek

1974 / 1990

240.000

289.136

9.000

51.480

60.480

Kerkrade

1973 / 2004

75.000

90.395

4.050

1994

100.000

120.496

3.000

Maastricht-Heugem

1975/2000

62.000

74.709

4.250

Maastricht-Limmel

1987/2003

111.110

147.787

3.800

Meijel

1977/1992

12.000

14.416

400

Panheel

1984

25.000

30.192

625

1.310

1.935

Rimburg

1973

75.000

90.395

2.240

860

3.100

Roermond

1985/2003

150.700

206.811

7.000

4.406

11.406

Simpelveld

1966/1981

17.000

20.491

850

1984

30.000

36.176

825

1.540

2.365

1984/1997/2011

210.650

292.400

7.000

6.750

13.750

Venlo

1976/1996

279.600

307.813

7.500

7.500

15.000

Venray

1979/2010

54.700

71.200

4.800

Weert

1990

100.000

120.496

3.000

3.000

6.000

Wijlre

1978

48.000

57.845

1.400

1.400

2.800

1.714.360

2.119.814

62.790

87.278

150.068

Maastricht-Bosscherveld

Stein Susteren

Totaal per 31-12-2015

4.050 3.270

6.270 4.250

2.062

5.862 400

850

4.800


Tabel 2 Aanvoer uit het rioolstelsel (influent) en de belasting van de biologie (aangevoerd influent of voorbezonken influent) van de installaties in 2015 (na correctie op uitschieters in de meetresultaten) Influent

Aangevoerd influent

Gemiddeld

Rwzi BZV

54

i.e.

Gemiddeld

Maatgevend

TZV 150 i.e.

BZV

54

i.e.

TZV 150 i.e.

BZV

54

i.e.

Voorbezonken influent

Maatgevend

TZV 150 i.e.

BZV

54

i.e.

TZV 150 i.e.

Gemiddeld BZV

54

i.e.

Maatgevend

TZV 150 i.e.

BZV

54

i.e.

TZV 150 i.e.

Gennep

36.762

45.264

48.651

59.063

35.687

44.668

46.116

58.056

-

-

-

-

Heerlen

19.104

25.786

22.105

31.299

19.104

25.786

22.105

31.299

1.356

4.374

2.099

5.490

149.825

189.203

191.880

233.097

149.432

189.859

190.950

233.661

-

-

-

-

Kerkrade

61.962

70.067

84.912

87.808

61.962

70.067

84.912

87.808

-

-

-

-

Maastricht-B'veld

75.604

83.054

93.575

99.946

75.597

83.012

93.551

99.845

-

-

-

-

Maastricht-Heugem

28.840

39.866

34.038

48.718

28.840

39.866

34.038

48.718

-

-

-

-

Maastricht-Limmel

105.591

129.895

135.943

164.132

105.095

129.342

135.402

163.007

51.119

81.542

66.648

100.027

7.698

8.738

9.327

10.799

7.698

8.738

9.327

10.799

-

-

-

-

Panheel

29.897

36.038

36.480

42.894

29.560

35.580

36.741

43.479

19.511

24.255

25.707

30.684

Rimburg

39.642

53.205

51.111

70.178

39.642

53.205

51.111

70.178

-

-

-

-

Roermond

192.000

269.801

240.388

339.479

192.000

269.516

240.388

338.619

99.551

145.922

145.518

185.646

Simpelveld

10.846

12.828

14.531

16.674

10.846

12.828

14.531

16.674

1.403

3.171

2.076

4.278

Stein

28.604

33.754

35.298

41.266

28.444

33.385

35.478

41.635

14.420

22.629

19.309

28.759

Susteren

195.712

221.015

246.685

268.594

195.584

220.830

246.681

268.549

140.540

157.776

178.453

192.751

Venlo

241.000

307.953

307.206

380.241

240.142

305.858

305.703

377.730

-

-

-

-

Venray

52.843

60.579

66.396

77.437

52.843

60.579

66.396

77.437

36.122

46.155

51.486

58.061

Weert

122.164

134.994

167.537

177.925

122.164

132.001

167.537

169.355

50.435

68.663

67.966

87.032

Wijlre

56.433

60.080

81.386

76.391

56.433

60.080

81.386

76.391

21.724

30.921

33.159

39.317

1.454.528 1.782.120 1.867.450 2.225.938 1.451.074 1.775.200 1.862.353 2.213.241

436.182

585.407

592.421

732.043

Hoensbroek

Meijel

Totaal


Tabel 3 Geloosde hoeveelheden vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties

Geloosde hoeveelheid in 2015 Effluenthoeveelheid bij bemonstering in 2015

Rwzi

Lozing op

Coรถrdinaten (X-Y) lozingspunt

Effluent

m3/etmaal Gem.

Mechanisch gezuiverd effluent

Effluent

m3/jaar x 103

m3/etmaal Max.

Gem.

Totaal

Totaal

Totaal

Gennep

Niers

195.034 - 413.170

9.251

27.031

9.215

3.363

307

3.670

Heerlen

Geleenbeek

194.980 - 322.200

5.262

12.744

5.672

891

7

898

Hoensbroek

Caumerbeek

192.140 - 325.010

68.685

173.023

63.576

23.205

2.924

26.129

Kerkrade

Anselderbeek

201.684 - 322.025

15.099

50.222

14.875

5.430

-

5.430

Maastricht-B'veld

Zuid-Willemsvaart

afstandcijfer 0,280

13.848

38.762

14.564

5.316

51

5.367

Maastricht-Heugem

Zeep

177.958 - 314.043

13.606

47.840

14.763

5.389

-

5.389

Maastricht-Limmel

Maas

afstandcijfer 15,040

30.924

84.280

29.772

10.867

195

11.062

Meijel

Haaglossing

188.825 - 373.458

1.662

5.879

1.402

512

-

512

Panheel

Slijbeek

189.479 - 353.624

8.499

16.499

7.430

2.712

132

2.844

Rimburg

Worm

204.679 - 325.777

10.398

31.063

9.419

3.429

50

3.479

Roermond

Maasnielderbeek

197.215 - 358.478

37.976

120.432

39.095

14.270

299

14.568

Simpelveld

Eijserbeek

195.987 - 315.938

4.054

8.608

3.666

1.338

-

1.338

Stein

Ur

180.716 - 331.674

9.180

19.257

7.802

2.848

201

3.048

Susteren

Vloedgraaf

186.380 - 341.620

46.988

170.235

53.634

19.576

317

19.894

Venlo

Maas

afstandcijfer 109,540

65.363

170.293

65.124

23.770

1.177

24.947

Venray

Smakterveld

196.833 - 396.039

13.777

58.661

15.336

5.598

-

5.598

Weert

Zuid-Willemsvaart

afstandcijfer 59,940

20.441

62.600

20.367

7.434

308

7.742

Wijlre

Geul

190.736 - 315398

15.100

25.909

15.576

5.685

199

5.884

390.115

1.123.338

391.288

144.346

6.167

150.513


Tabel 4a Influent en gezuiverd afvalwater (inclusief buffers) Toevoer en afvoer van zuurstofbindende stoffen, chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en Kjeldahl-stikstof in 2015 (berekend in kg/jaar op basis van alle beschikbare meetresultaten) TZV 150 i.e. Rwzi

influent

Gezuiverd afvalwater

CZV (kg/j) Reductie in %

Influent

Gezuiverd afvalwater

BZV (kg/j) Reductie in %

Influent

Gezuiverd afvalwater

Kjeldahl-stikstof (kg/j) Reductie in %

Influent

Gezuiverd afvalwater

Reductie in %

Gennep

48.773

6.739

86,2

1.771.224

232.891

86,9

742.832

36.342

95,1

197.138

29.835

84,9

Heerlen

25.786

1.191

95,4

981.918

47.011

95,2

376.806

5.011

98,7

94.280

3.994

95,8

200.738

19.383

90,3

7.540.322

671.577

91,1

3.070.102

87.320

97,2

756.592

85.418

88,7

Kerkrade

73.868

4.066

94,5

2.955.353

161.096

94,5

1.222.102

28.536

97,7

238.885

13.500

94,3

Maastricht-B'veld

85.716

3.796

95,6

3.262.606

137.615

95,8

1.491.183

14.261

99,0

313.691

15.394

95,1

Maastricht-Heugem

42.263

4.212

90,0

1.393.497

122.963

91,2

586.322

15.391

97,4

201.753

23.589

88,3

Maastricht-Limmel

131.430

9.850

92,5

4.967.634

351.181

92,9

2.129.231

51.241

97,6

488.641

40.865

91,6

8.738

818

90,6

333.528

23.583

92,9

155.597

3.264

97,9

31.779

4.649

85,4

Panheel

36.864

5.563

84,9

1.385.147

135.185

90,2

605.386

19.858

96,7

138.852

37.114

73,3

Rimburg

59.026

3.558

94,0

2.476.400

136.889

94,5

869.512

13.654

98,4

165.757

12.704

92,3

Roermond

281.715

28.216

90,0

11.520.129

960.115

91,7

3.946.957

88.923

97,7

856.529

128.178

85,0

Simpelveld

14.413

1.270

91,2

564.811

46.987

91,7

245.560

8.165

96,7

49.194

4.942

90,0

Stein

33.754

4.161

87,7

1.302.327

130.864

90,0

564.178

20.559

96,4

119.685

21.247

82,2

Susteren

228.497

11.836

94,8

9.327.290

458.229

95,1

4.170.771

54.043

98,7

736.755

44.082

94,0

Venlo

315.872

25.086

92,1

11.667.944

918.703

92,1

4.860.807

110.580

97,7

1.233.670

110.755

91,0

Venray

64.682

4.717

92,7

2.348.248

180.802

92,3

1.091.423

17.852

98,4

261.602

16.984

93,5

Weert

141.472

9.414

93,3

5.950.337

308.351

94,8

2.506.331

67.685

97,3

393.992

52.297

86,7

Wijlre

62.583

5.434

91,3

2.527.288

197.605

92,2

1.113.059

35.964

96,8

197.260

21.909

88,9

Totaal

1.856.191

149.311

92,0

72.276.003

5.221.648

92,8

29.748.161

678.649

97,7

6.476.054

667.456

89,7

Hoensbroek

Meijel

Berekening:

TZV 150-i.e.:

influent/effluent: Qx(CZV+4,57xKj-N)/150

kg CZV/BZV/Kj-N:

365 x som van(concentratie per waarneming x debiet per waarneming) / aantal waarnemingen


Tabel 5a Influent en gezuiverd afvalwater (inclusief buffers) Toevoer en afvoer van totaal-fosfor en totaal-stikstof in 2015 (berekend in kg/jaar op basis van alle beschikbare meetresultaten) Totaal fosfor Rwzi Influent

Gezuiverd afvalwater

Totaal stikstof Reductie in %

Influent

Gezuiverd afvalwater

Reductie in %

Gennep

20.737

9.402

54,7

193.272

55.075

71,5

Heerlen

9.587

7.442

22,4

94.764

44.560

53,0

Hoensbroek

74.732

33.787

54,8

767.451

124.887

83,7

Kerkrade

25.580

1.988

92,2

238.962

18.061

92,4

Maastricht-B'veld

32.401

6.513

79,9

314.451

23.916

92,4

Maastricht-Heugem

20.343

8.732

57,1

209.819

31.505

85,0

Maastricht-Limmel

56.012

9.371

83,3

491.136

92.917

81,1

4.217

1.517

64,0

31.825

7.613

76,1

Panheel

14.497

12.350

14,8

139.278

80.793

42,0

Rimburg

21.394

1.519

92,9

166.751

23.308

86,0

Roermond

101.976

10.207

90,0

859.622

183.206

78,7

Simpelveld

5.120

816

84,1

49.663

28.005

43,6

Stein

12.072

1.576

86,9

120.623

66.723

44,7

Susteren

85.537

8.935

89,6

742.374

98.222

86,8

176.882

15.917

91,0

1.242.837

232.908

81,3

Venray

29.299

2.043

93,0

262.063

35.586

86,4

Weert

39.875

11.835

70,3

392.301

136.291

65,3

Wijlre

23.243

2.382

89,7

199.555

102.983

48,4

Totaal

753.503

146.333

80,6

6.516.747

1.386.561

78,7

Meijel

Venlo

Berekening:

kg totaal fosfor;totaal stikstof: 365 x som van(concentratie per waarneming x debiet per waarneming) / aantal waarnemingen


Tabel 4b Aangevoerd influent en effluent (inclusief buffers) Toevoer en afvoer van zuurstofbindende stoffen, chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en Kjeldahl-stikstof in 2015 (berekend in kg/jaar op basis van alle beschikbare meetresultaten) TZV 150 i.e. Rwzi

Aangevoerd influent

CZV

Effluent

Reductie in %

Aangevoerd influent

Effluent

BZV Reductie in %

Aangevoerd influent

Kjeldahl-stikstof

Effluent

Reductie in %

Aangevoerd influent

Effluent

Reductie in %

Gennep

48.216

6.247

87,0

1.755.616

219.092

87,5

739.225

28.541

96,1

193.879

26.954

86,1

Heerlen

25.786

1.191

95,4

981.918

47.011

95,2

376.806

5.011

98,7

94.280

3.994

95,8

201.012

19.251

90,4

7.568.960

669.398

91,2

3.059.518

83.738

97,3

753.612

84.311

88,8

Kerkrade

73.868

4.066

94,5

2.955.353

161.096

94,5

1.222.102

28.536

97,7

238.885

13.500

94,3

Maastricht-B'veld

85.667

3.747

95,6

3.260.933

135.943

95,8

1.491.040

13.979

99,1

313.468

15.171

95,2

Maastricht-Heugem

42.263

4.212

90,0

1.393.497

122.963

91,2

586.322

15.391

97,4

201.753

23.589

88,3

Maastricht-Limmel

130.886

9.306

92,9

4.948.840

332.386

93,3

2.119.726

42.243

98,0

486.233

37.828

92,2

8.738

818

90,6

333.528

23.583

92,9

155.597

3.264

97,9

31.779

4.649

85,4

Panheel

36.422

5.121

85,9

1.373.036

123.074

91,0

598.979

13.450

97,8

136.203

34.465

74,7

Rimburg

59.026

3.558

94,0

2.476.400

136.889

94,5

869.512

13.654

98,4

165.757

12.704

92,3

Roermond

281.413

27.914

90,1

11.509.773

949.758

91,7

3.941.943

83.244

97,9

855.170

126.820

85,2

Simpelveld

14.413

1.270

91,2

564.811

46.987

91,7

245.560

8.165

96,7

49.194

4.942

90,0

Stein

33.385

3.792

88,6

1.291.335

119.872

90,7

561.018

17.399

96,9

117.663

19.225

83,7

Susteren

228.318

11.658

94,9

9.322.452

453.391

95,1

4.168.323

51.843

98,8

735.745

43.072

94,1

Venlo

313.846

23.060

92,7

11.610.217

860.977

92,6

4.842.770

63.908

98,7

1.222.015

92.675

92,4

Venray

64.682

4.717

92,7

2.348.248

180.802

92,3

1.091.423

17.852

98,4

261.602

16.984

93,5

Weert

141.220

9.143

93,5

5.941.187

298.469

95,0

2.506.331

57.313

97,7

392.980

49.886

87,3

Wijlre

62.583

5.434

91,3

2.527.288

197.605

92,2

1.113.059

35.964

96,8

197.260

21.909

88,9

Totaal

1.851.746

144.505

92,2

72.163.392

5.079.297

93,0

29.689.254

583.494

98,0

6.447.479

632.679

90,2

Hoensbroek

Meijel

Berekening:

TZV 150-i.e.:

influent/effluent: Qx(CZV+4,57xKj-N)/150

kg CZV/BZV/Kj-N:

365 x som van(concentratie per waarneming x debiet per waarneming) / aantal waarnemingen

Opmerking: de gegevens van Roermond voor de ingaande stromen zijn niet geheel conform de vergunning gemeten, gedurende een paar monsters (slib via influentgemaal)


Tabel 5b Aangevoerd influent en effluent (exclusief buffers) Toevoer en afvoer van totaal-fosfor en totaal-stikstof in 2015 (berekend in kg/jaar op basis van alle beschikbare meetresultaten) Totaal fosfor Rwzi

Aangevoerd influent

Effluent

Totaal stikstof Reductie in %

Aangevoerd influent

Effluent

Reductie in %

Gennep

20.373

9.080

55,4

189.184

51.498

72,8

Heerlen

9.587

7.442

22,4

94.764

44.560

53,0

Hoensbroek

74.823

34.132

54,4

764.680

124.887

83,7

Kerkrade

25.580

1.988

92,2

238.962

18.061

92,4

Maastricht-B'veld

32.380

6.492

79,9

314.187

23.652

92,5

Maastricht-Heugem

20.343

8.732

57,1

209.819

31.505

85,0

Maastricht-Limmel

55.711

9.070

83,7

488.517

90.298

81,5

4.217

1.517

64,0

31.825

7.613

76,1

Panheel

14.237

12.090

15,1

136.492

78.008

42,8

Rimburg

21.394

1.519

92,9

166.751

23.308

86,0

Roermond

101.838

10.069

90,1

858.263

181.847

78,8

Simpelveld

5.120

816

84,1

49.663

28.005

43,6

Stein

11.838

1.342

88,7

118.271

64.372

45,6

Susteren

85.416

8.814

89,7

741.365

97.213

86,9

175.580

14.615

91,7

1.230.936

221.007

82,0

Venray

29.299

2.043

93,0

262.063

35.586

86,4

Weert

39.774

11.726

70,5

391.158

135.149

65,4

Wijlre

23.243

2.382

89,7

199.555

102.983

48,4

Totaal

750.753

143.871

80,8

6.486.455

1.359.551

79,0

Meijel

Venlo

Berekening:

kg totaal fosfor;totaal stikstof: 365 x som van(concentratie per waarneming x debiet per waarneming) / aantal waarnemingen


Tabel 6 Vergelijking van de kwaliteit van het geloosde water met de normen van de WVO-vergunning (aantal waarnemingen) CZV

BZV

Onopgeloste bestanddelen

<=Ntot :

<= P-totaal:

Rwzi <=125

Jaarbemonsteringsfrequentie:24

>125 <=250

>250

toelaatbaar>125<=250: 3

<=10

<=20

>20 <=40

>40

<=30

toelaatbaar>20<=40: 3

>30 <=75

>75

*

norm :

ja

neen

#

norm :

ja

neen

Aantal monsters

toelaatbaar>30<=75: 3

Meijel -effluentlozing

23

1

0

22

2

0

21

3

0

2 / 75%

x

15 / 75%

x

24

-totale lozing

28

0

0

28

0

0

28

0

0

2 / 75%

x

10 / 75%

x

28

-effluentlozing

24

0

0

24

0

0

24

0

0

2 / 75%

x

15 / 75%

x

24

0

23

1 0 toelaatbaar>30<=75: 5

2 / 75%

x

10 / 75%

x

24

Panheel

Simpelveld

Stein -totale lozing Jaarbemonsteringsfrequentie:48

24 0 0 toelaatbaar>125<=250: 5

24 0 toelaatbaar>20<=40: 5

Gennep -totale lozing

66

2

1

63

4

2

55

11

3

2 / 75%

x

10 / 75%

x

56

-totale lozing

20

0

0

20

0

0

20

0

0

2 / 75%

x

10 / 75%

x

20

-effluentlozing

48

0

0

47

1

0

47

0

1

2 / 75%

x

10 / 75%

x

48

-effluentlozing

48

0

0

48

0

0

48

0

0

2 / 75%

x

10 / 75%

x

48

-totale lozing

48

0

0

48

0

0

46

2

0

0,8/ -

x

10 / 75%

x

48

Heerlen

Kerkrade

Maastricht- Heugem

Rimburg

#

^/*/#

= berekend als voortschrijdend gemiddelde over 6 ( ^ ) of 10 ( * ) waarnemingen of als jaargemiddelde ( )


Tabel 6 Vergelijking van de kwaliteit van het geloosde water met de normen van de WVO-vergunning (aantal waarnemingen) CZV

BZV

Onopgeloste bestanddelen

<=Ntot :

<= P-totaal:

Rwzi <=125

Jaarbemonsteringsfrequentie:48

>125 <=250

>250

<=10

toelaatbaar>125<=250: 5

<=20

>20 <=40

>40

>30 <=75

<=30

toelaatbaar>20<=40: 5

>75

*

norm :

ja

0

2 / 75%

3 1 toelaatbaar>30<=75: 6

neen

#

neen

Aantal monsters

norm :

ja

x

10 / 75%

x

48

2 / 75%

x

10 / 75%

x

48

toelaatbaar>30<=75: 5

Venray -totale lozing

48

0

0

48

0

0

48

0

44

0

Wijlre -totale lozing Jaarbemonsteringsfrequentie:60

47 1 0 toelaatbaar>125<=250: 6

45 3 toelaatbaar>20<=40: 6

Hoensbroek -totale lozing

60

0

0

60

0

0

59

1

0

1 / 75%

x

10 / 75%

x

60

-totale lozing

63

0

0

63

0

0

62

1

0

1 / 75%

x

10 / 75%

x

63

-totale lozing

64

0

0

64

0

0

60

0

0

1/-

x

10 / -

x

60

2/-

x

10 / -

x

52

Roermond

Susteren

Rijkslozers: Jaarbemonsteringsfrequentie:var. Maastricht- B'veld -effluentlozing

52

*

52

*

Venlo -effluentlozing

60

0

0

204

0

0

60

1

0

1 / 75%

x

10 / -

x

60

-totale lozing

60

0

0

120

0

0

59

1

0

1 / 75%:5

x

10 / 75%:20

x

60

-effluentlozing

49

1

0

247

8

3

47

5

7

4,83/ 75%:1

x

32,5/ 75%:10

x

50

Totaal

821

Maastricht- Limmel

Weert

#

^/*/#

= berekend als voortschrijdend gemiddelde over 6 ( ^ ) of 10 ( * ) waarnemingen of als jaargemiddelde ( )


Tabel 7 Slbiafvoergegevens

Slibproductie

Afvoer als

Afvoer als

Afvoer als :

Ontwaterd slib naar

Gedroogd slib naar

Nat slib naar

Drogers-intern / tijd. opsl.

Uit rwzi

VNL Wessem

HNS

RWE power AG (Duitsland)

SNB Moerdijk

SST

Cementindustrie S.A. Cimenteries Lixhe

ENCI

Rwzi's / drogers te Via Wessem

HNS

RRM

BSS

GNN

SST

VNL

WLR

LMM (indikking)

Slib d.s. Product

Gennep Heerlen Hoensbroek (incl. HRL) Kerkrade

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

269 4.508

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

9.826 64

17

4.624

1.192

20.797

5.389

226

48

4.716

1.012

768

164

430

108

11.512

2.903

2.701

681

Product

Slib d.s.

23.076

712

5.311

111

384

8

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

295

955 1.265

Maastricht-Heugem

1.234

Maastricht-Limmel (incl. HGM)

4.049

Meijel

114

Panheel

284

Rimburg

1.002

Roermond

4.230

Simpelveld

355

Susteren

Product

692

Maastricht-B'veld

Stein

Slib d.s.

26

7

9.556

2.688

5.254

1.478

504 10.292

3.405

9

508

21

73

2

2.936

336

96

Venlo (incl. VNR, GNN, MLE)

4.899

12.346

3.259

Venray

1.020

Weert

1.348

Wijlre (incl. SMP)

1.070

4.513

1.896

5.877

9.452

408

217

6

9.469

285

994

26

1.512 8.805

18.043

483

72

2

33

336

3.115

1.560 1.702

50

34.159

978

53.920

1.173

3.818

85

185

110

4

58.244

1.856

611

20

73.573

2.367

85.066

2.047

948

20

72

2

21.529

848

23.113

882

Centrale slibverwerking: Abdissenbosch (KFF + RMB) Totaal rwzi

26.989

746

180

0

0

30.408

7.796

0

0

42.203

11.068

5.877

1.560

0

0

10.292

9.452

3.405

3.115

948

20

0

0

0

0

66.819

1.896

8.805

336


Tabel 7 Slibafvoergegevens Afvoer als Slibproductie ontw. slib

Ontwaterd slib naar Drogers-intern / tijd. opsl.

Uit rwzi

VNL Wessem

RWE power AG (Duitsland)

SNB Moerdijk

SST

Slib d.s. Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Gennep Heerlen Hoensbroek (incl.HRL)

6.337

64

17

4.624

1.192

19.792

5.128

1.158

226

48

4.716

1.012

768

164

3.631

430

108

11.512

2.903

2.454

619

4.065

26

7

9.556

2.688

4.894

1.377

17.684

5.601

336

96

11.455

3.161

5.877

1.560

39.700

10.545

5.877

1.560

Kerkrade Maastricht-B'veld Maastricht-Heugem Maastricht-Limmel (incl. HGM) Meijel Panheel Rimburg Roermond Simpelveld Stein Susteren

4.690

Venlo

4.721

Venray Weert Wijlre (incl. SMP) Slibverwerking Abdissenbosch Totaal rwzi

24.601

746

180

0

0

48.092

13.397

0

0


Tabel 7 Slibafvoergegevens Afvoer als Gedroogd slib naar Cementindustrie

Uit rwzi S.A. Cimenteries Lixhe Product

Slib d.s.

ENCI Product

Via Wessem

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

Gennep Heerlen Hoensbroek (incl.HRL) Kerkrade Maastricht-B'veld Maastricht-Heugem Maastricht-Limmel (incl. HGM) Meijel Panheel Rimburg Roermond Simpelveld Stein Susteren

10.292

9.452

3.405

3.115

10.292

9.452

3.405

3.115

Venlo Venray Weert Wijlre (incl. SMP)

Totaal rwzi

0

0


Tabel 7 Slibafvoergegevens Afvoer als Nat slib naar Rwzi's / drogers te

Uit rwzi HNS Product

RRM

Slib d.s.

Product

BSS

Slib d.s.

Product

GNN

Slib d.s.

Product

SST

Slib d.s.

Product

VNL

Slib d.s.

Gennep Heerlen

9.826

Product

WLR

Slib d.s.

23.076

712

5.311

111

384

8

Product

LMM (indikking)

Slib d.s.

Product

Slib d.s.

295

Hoensbroek (incl.HRL) Kerkrade Maastricht-B'veld Maastricht-Heugem Maastricht-Limmel (incl. HGM)

217

6

Meijel Panheel

9.469

285

994

26

Rimburg Roermond

408

9

Simpelveld

508

21

73

2

Stein

8.805 18.043

483

72

2

1.702

50

34.159

978

53.920

1.173

3.818

85

1.512

33

72

2

21.529

848

23.113

882

336

Susteren Venlo Venray Weert Wijlre (incl. SMP)

948

20

4.513

185

110

4

Slibverwerking Abdissenbosch

58.244

1.856

611

20

Totaal rwzi

73.573

2.367

85.066

2.047

948

20

0

0

0

0

66.819

1.896

8.805

336


Tabel 8 Zware metalen in het effluent in het jaar 2015 (na herberekening bij analyseresultaten kleiner dan de detectiegrens)

Gemiddelde concentratie zware metalen (Âľg/l )

Hoeveelheid zware metalen (kg /jaar )

totaal

Rwzi As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

2015

Gennep

1,77

0,20

1,8

7,50

0,02

5,7

2,1

167,2

5,7

0,6

6,5

26,6

0,1

19,2

7,7

523,0

590

Heerlen

1,44

0,20

2,1

14,90

0,02

2,3

1,9

47,8

2,6

0,4

4,7

26,7

0,1

5,6

4,0

85,6

130

Hoensbroek

1,30

0,20

2,0

6,42

0,02

2,8

2,0

29,5

35,8

5,3

52,9

179,8

0,5

80,6

52,9

780,9

1.189

Kerkrade

1,60

0,20

1,8

5,00

0,02

2,3

2,0

33,2

9,7

1,1

11,4

27,1

0,1

18,7

10,8

179,7

259

Maastricht-B'veld

0,86

0,20

1,9

5,36

0,02

3,0

2,0

66,4

6,2

1,2

12,2

33,3

0,1

17,4

11,6

386,0

468

Maastricht-Heugem

1,31

0,20

2,0

5,00

0,02

3,0

2,0

29,7

5,4

0,7

7,5

18,6

0,1

11,2

7,5

110,9

162

Maastricht-Limmel

0,94

0,20

1,8

5,00

0,02

3,9

2,0

35,2

13,7

2,3

22,6

56,3

0,2

52,9

22,5

396,8

567

Meijel

1,15

0,20

2,0

8,27

0,02

3,0

2,1

57,5

0,6

0,1

0,9

4,2

0,0

1,3

1,0

24,8

33

Panheel

1,82

0,20

2,6

7,58

0,02

2,5

2,0

42,4

5,1

0,6

8,0

23,5

0,1

8,6

5,6

117,8

169

Rimburg

1,94

0,20

2,3

5,44

0,02

19,0

1,7

71,3

6,5

0,7

8,3

20,7

0,1

63,9

7,4

239,9

347

Roermond

1,19

0,22

5,0

20,42

0,02

145,7

8,2

128,9

16,9

2,8

55,4

225,9

0,2

1.611,8

91,0

1.425,6

3.430

Simpelveld

1,89

0,20

2,0

5,20

0,02

2,7

1,7

71,0

3,2

0,3

3,4

11,0

0,0

6,0

3,7

119,9

147

Stein

1,35

0,20

1,8

5,00

0,02

3,8

2,0

44,5

4,5

0,6

6,2

15,2

0,1

12,8

6,1

135,0

180

Susteren

0,90

0,20

2,0

4,63

0,02

2,1

2,0

36,5

23,1

3,8

38,3

96,8

0,4

63,1

38,3

698,6

962

Venlo

1,84

0,20

4,6

5,60

0,02

36,3

2,0

59,5

41,3

4,2

100,3

126,6

0,4

768,0

42,4

1.259,5

2.343

Venray

1,05

0,20

1,9

4,51

0,02

6,9

2,0

43,2

5,7

0,9

9,2

26,4

0,1

31,7

8,9

192,5

275

Weert

1,43

0,20

2,5

6,05

0,02

15,0

1,9

71,7

10,0

1,3

18,1

43,3

0,1

96,3

13,1

459,3

641

Wijlre

1,52

0,20

2,0

6,91

0,02

4,3

2,5

41,7

9,3

1,1

12,4

41,9

0,1

23,7

15,1

231,0

335

205,3

27,9

378,3

1.003,9

2,8

2.892,9

349,7

7.366,5

12.227

11,4

1,6

21,0

55,8

0,2

160,7

19,4

409,2

Totaal Gemiddelde (gew.)

1,31

0,20

2,8

7,59

0,02

28,1

2,8

59,0

Gemiddelde (rek.)

1,40

0,20

2,3

7,16

0,02

14,7

2,3

59,8


Tabel 9 Zware metalen in het ingedikt slib in het jaar 2015 Concentratie zware metalen (mg/kg slib)

Hoeveelheid zware metalen (kg/jaar)

Totaal

Rwzi Slib ton d.s.

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

2015

Gennep

692

0,9

25,50

340

295

0,62

27

78

1.513

3,3

0,7

17,6

235,2

0,4

18,9

54,2

1.046,2

1.376

Heerlen

269

1,1

59,20

253

145

0,68

26

170

1.398

1,9

0,3

15,9

68,1

0,2

7,1

45,7

375,7

515

4.239

0,7

30,58

129

156

0,41

19

83

917

22,6

2,9

129,7

548,3

1,7

82,0

351,9

3.886,1

5.025

955

0,6

27,36

103

89

0,27

17

68

566

4,4

0,5

26,1

98,6

0,3

16,0

64,9

540,1

751

Maastricht-B'veld

1.265

0,5

15,33

111

137

0,51

13

75

1.369

5,1

0,6

19,4

139,9

0,6

16,6

95,3

1.732,3

2.010

Maastricht-Heugem

1.234

1,3

20,50

114

131

0,77

13

85

1.101

5,7

1,6

25,3

140,3

1,0

16,1

104,5

1.357,9

1.652

Maastricht-Limmel

2.815

1,1

25,67

136

130

0,50

25

84

1.135

14,0

3,1

72,3

383,5

1,4

70,4

237,4

3.195,0

3.977

Meijel

114

0,7

19,08

265

211

0,56

17

93

1.410

0,6

0,1

2,2

30,1

0,1

1,9

10,6

160,2

206

Panheel

284

1,4

35,58

768

660

0,57

25

130

1.933

2,5

0,4

10,1

217,6

0,2

7,2

36,8

548,2

823

Rimburg

1.002

0,4

25,08

105

98

0,33

16

69

400

5,8

0,4

25,1

105,4

0,3

16,1

69,0

400,9

623

Roermond

4.230

0,4

57,17

553

284

0,85

87

61

953

18,9

1,7

241,8

2.340,5

3,6

368,0

256,6

4.028,8

7.260

Simpelveld

355

0,4

19,75

99

119

0,29

13

54

618

1,7

0,1

7,0

34,9

0,1

4,7

19,1

219,3

287

Stein

504

1,2

34,17

156

151

0,47

28

91

1.208

2,2

0,6

17,2

78,9

0,2

14,1

45,7

609,3

768

Susteren

2.936

2,6

28,92

223

224

0,47

25

77

980

12,8

7,7

84,9

655,8

1,4

72,9

227,1

2.877,5

3.940

Venlo

3.073

0,8

121,33

466

348

0,57

118

151

1.298

18,5

2,4

372,8

1.431,5

1,8

363,4

465,3

3.989,7

6.645

Venray

1.020

0,8

28,83

628

500

0,55

25

88

1.325

6,4

0,8

29,4

640,3

0,6

25,4

89,6

1.352,1

2.145

Weert

1.348

1,7

70,67

293

266

0,91

41

97

1.578

5,7

2,3

95,3

395,5

1,2

55,2

131,3

2.127,9

2.814

Wijlre

715

0,6

31,75

111

124

0,53

23

76

878

4,7

0,4

22,7

79,2

0,4

16,5

54,7

627,8

806

27.050

4,8

0,93

44,0

276,6

0,53

42,7

83

1.025

131

25

1.190

7.483

14

1.156

2.255

27.717

39.972

Hoensbroek Kerkrade

Totaal / gemiddeld


Tabel 10 Totaal aan zware metalen (kg/jaar) in het jaar 2015 As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

Totaal

Totaal

Rwzi Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

Effl.

Slib

2015

Gennep

5,7

3,3

0,6

0,7

6,5

17,6

26,6

235,2

0,1

0,4

19,2

18,9

7,7

54,2

523,0

1.046,2

590

1.376

1.966

Heerlen

2,6

1,9

0,4

0,3

4,7

15,9

26,7

68,1

0,1

0,2

5,6

7,1

4,0

45,7

85,6

375,7

130

515

645

35,8

22,6

5,3

2,9

52,9

129,7

179,8

548,3

0,5

1,7

80,6

82,0

52,9

351,9

780,9

3.886,1

1.189

5.025

6.214

Kerkrade

9,7

4,4

1,1

0,5

11,4

26,1

27,1

98,6

0,1

0,3

18,7

16,0

10,8

64,9

179,7

540,1

259

751

1.009

Maastricht- B'veld

6,2

5,1

1,2

0,6

12,2

19,4

33,3

139,9

0,1

0,6

17,4

16,6

11,6

95,3

386,0

1.732,3

468

2.010

2.478

Maastricht- Heugem

5,4

5,7

0,7

1,6

7,5

25,3

18,6

140,3

0,1

1,0

11,2

16,1

7,5

104,5

110,9

1.357,9

162

1.652

1.814

Maastricht- Limmel

13,7

14,0

2,3

3,1

22,6

72,3

56,3

383,5

0,2

1,4

52,9

70,4

22,5

237,4

396,8

3.195,0

567

3.977

4.544

Meijel

0,6

0,6

0,1

0,1

0,9

2,2

4,2

30,1

0,0

0,1

1,3

1,9

1,0

10,6

24,8

160,2

33

206

239

Panheel

5,1

2,5

0,6

0,4

8,0

10,1

23,5

217,6

0,1

0,2

8,6

7,2

5,6

36,8

117,8

548,2

169

823

992

Rimburg

6,5

5,8

0,7

0,4

8,3

25,1

20,7

105,4

0,1

0,3

63,9

16,1

7,4

69,0

239,9

400,9

347

623

970

Roermond

16,9

18,9

2,8

1,7

55,4

241,8

225,9 2.340,5

0,2

3,6 1.611,8

368,0

91,0

256,6 1.425,6

4.028,8

3.430

7.260

10.689

Simpelveld

3,2

1,7

0,3

0,1

3,4

7,0

11,0

34,9

0,0

0,1

6,0

4,7

3,7

19,1

119,9

219,3

147

287

434

Stein

4,5

2,2

0,6

0,6

6,2

17,2

15,2

78,9

0,1

0,2

12,8

14,1

6,1

45,7

135,0

609,3

180

768

949

Susteren

23,1

12,8

3,8

7,7

38,3

84,9

96,8

655,8

0,4

1,4

63,1

72,9

38,3

227,1

698,6

2.877,5

962

3.940

4.902

Venlo

41,3

18,5

4,2

2,4 100,3

372,8

126,6 1.431,5

0,4

1,8

768,0

363,4

42,4

465,3 1.259,5

3.989,7

2.343

6.645

8.988

Venray

5,7

6,4

0,9

0,8

9,2

29,4

26,4

640,3

0,1

0,6

31,7

25,4

8,9

89,6

192,5

1.352,1

275

2.145

2.420

Weert

10,0

5,7

1,3

2,3

18,1

95,3

43,3

395,5

0,1

1,2

96,3

55,2

13,1

131,3

459,3

2.127,9

641

2.814

3.456

Wijlre

9,3

4,7

1,1

0,4

12,4

22,7

41,9

79,2

0,1

0,4

23,7

16,5

15,1

54,7

231,0

627,8

335

806

1.141

Totaal effl. c.q. slib

205,3 131,0

27,9

25,0 378,3 1.189,6 1.003,9 7.483,2

2,8

12.227 39.971,5

52.036,8

Totaal per metaal

336

Hoensbroek

53

1.568

8.487

17

14,4 2.892,9 1.156,3 349,7 2.255,2 7.366,5 27.716,8 4.049

2.605

35.083

52.199

52.037


Tabel 11 Energiehoeveelheden in 2015

Biogas

Inkoop Elektra

Aardgas

HBO

Productie

Nuttig verbruik

kWh/jaar

m3/ jaar

l/jaar

m3/ jaar

m3/ jaar

Totaal primair energieverbruik [GJ]

Aandeel duurzaam opgewekt

Elektra

Aardgas

Rioolgas

%

kWh/jaar

m3/ jaar

m3/ jaar

Primair energieverbruik

Verbruik beluchting

TZV verw. (rwzi)

Beluchting [GJ]

Rwzi

Abdissenbosch

Per ton TZV

Totaal

verw.(rwzi)

Beluchting totaal

Per ton TZV

Ton/ jaar

verw.(bel.)

66.717

473

615

Gennep

1.286.117

5.582

11.752

280

0%

810.671

7.296

174

42

Heerlen

302.542

2.723

111

0%

81.146

730

30

25

78.574

433

0%

6.498.524

58.487

322

181

16.879

242

0%

1.684.774

15.163

217

70

Hoensbroek

8.730.267

53

Kerkrade

1.875.423

Maastricht- B'veld

2.498.566

5.277

22.654

277

0%

1.866.596

16.799

205

82

Maastricht- Heugem

1.772.895

2.050

16.021

421

0%

1.166.236

10.496

276

38

Maastricht- Limmel

2.633.417

4.552

43.674

359

45%

1.422.138

12.799

105

122

2.001

253

0%

160.060

1.441

182

8

7.151

228

53%

0

4.631

148

31

13.138

237

0%

1.046.464

9.418

170

55

58.026

229

34%

2.253.770

20.284

80

253

4.194

319

0%

102.291

921

70

13

5.389

182

30

911.547

851.040

Meijel

222.384

Panheel

217.821

45.131

Rimburg/Abd.bosch

1.452.217

2.136

Roermond

3.746.945

147.325

Simpelveld

456.936

2.580

Stein

274.611

14.545

277.431

277.431

9.396

318

69%

0

Susteren

6.699.020

950

1.288.046

1.129.931

86.649

400

30%

3.165.440

28.489

131

217

Venlo

8.806.607

23.030

2.302.140

2.288.325

133.306

458

40%

6.975.697

62.781

216

291

921.683

2.311

437.139

437.139

18.554

309

55%

1.210.019

10.890

182

60

Weert

1.843.404

26.071

746.992

608.358

31.591

239

45%

1.802.616

16.224

123

132

Wijlre

350.330

47.320

506.910

479.922

15.833

277

71%

662.242

5.960

104

57

288.198

169

1.707

Venray

Rioolgemalen

44.157.902

Totaal rwzi's + rioolgemalen

50.007.772

Droger Susteren Primair [GJ]

1.151.633

161.486

842.938

5.849.870

Totaal rwzi's

Primair [GJ] rwzi's + gemalen

161.486

52.649 329.386

0

0

7.783.324

181.351

7.076.570

336

29%

625.379

366

26%

10.425

2.094.000

3.605.259

132.952

18.846

114.106

132.952

7.297

146.421

221.380

0%

572.730

450.070

38.530

164.884

30.908.684

45.827

367.801

278.178

1.450

8.570

0%

Totaal primair energieverbruik van een installatie [GJ/j] =(elektra : totaal kWh/j x 0,009) + (aardgas : totaal mÂł/j x 0,03165) + (HBO : totaal l/j x 0,0427) + (rioolgas : totaal mÂł/j x 0,0233); Opm.: Droger Susteren valt niet onder de meerjarenafspraak MJA3


Tabel 12

Aangevoerd influent (na correctie op uitschieters) en effluent , verwijderingspercentage vanaf 2011 t/m 2015 : TZV i.e. aangevoerd influent Rwzi

2011

2012

2013

2014

TZV i.e. effluent 2015

2011

2012

2013

Verwijderingspercentage

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Gennep

64.552

47.959

46.081

43.927

44.668

5.204

3.727

3.668

4.122

6.247

91,9

92,2

92,0

90,6

86,0

Heerlen

25.873

38.644

31.825

23.394

25.786

2.204

1.442

1.369

1.491

1.191

91,5

96,3

95,7

93,6

95,4

202.488

216.903

206.037

180.136

189.859

18.704

17.101

21.029

15.163

19.251

90,8

92,1

89,8

91,6

89,9

Kerkrade

48.577

61.279

69.807

65.527

70.067

3.312

3.347

3.041

3.885

4.066

93,2

94,5

95,6

94,1

94,2

Maastricht- B'veld

91.083

99.731

85.109

75.621

83.012

4.176

3.757

4.622

3.706

3.747

95,4

96,2

94,6

95,1

95,5

Maastricht- Heugem

55.884

60.857

56.866

41.394

39.866

3.625

4.737

5.609

4.727

4.212

93,5

92,2

90,1

88,6

89,4

Maastricht- Limmel

141.584

129.022

124.403

122.410

129.342

10.258

8.163

8.222

9.139

9.306

92,8

93,7

93,4

92,5

92,8

8.180

10.362

8.074

7.614

8.738

447

612

561

293

818

94,5

94,1

93,1

96,1

90,6

Panheel

36.966

34.847

32.761

36.143

35.580

4.685

3.339

3.306

3.821

5.121

87,3

90,4

89,9

89,4

85,6

Rimburg

48.603

49.595

42.678

48.664

53.205

3.247

2.367

2.184

2.541

3.558

93,3

95,2

94,9

94,8

93,3

Roermond

203.435

230.437

229.986

304.692

269.516

27.228

28.037

26.313

27.703

27.914

86,6

87,8

88,6

90,9

89,6

Simpelveld

11.592

10.681

10.640

12.616

12.828

1.244

1.294

1.173

1.118

1.270

89,3

87,9

89,0

91,1

90,1

Stein

40.398

37.026

31.956

32.346

33.385

4.314

3.864

3.949

3.113

3.792

89,3

89,6

87,6

90,4

88,6

Susteren

246.476

277.786

252.069

248.913

220.830

15.146

13.726

18.742

12.433

11.658

93,9

95,1

92,6

95,0

94,7

Venlo

267.676

276.136

239.788

297.125

305.858

17.749

19.844

16.609

24.205

23.060

93,4

92,8

93,1

91,9

92,5

67.151

67.695

62.486

67.817

60.579

7.818

5.205

4.909

5.352

4.717

88,4

92,3

92,1

92,1

92,2

Weert

135.434

136.587

127.324

136.720

132.001

16.951

12.658

14.796

10.525

9.143

87,5

90,7

88,4

92,3

93,1

Wijlre

53.658

58.934

46.899

57.665

60.080

3.288

4.518

4.202

3.550

5.434

93,9

92,3

91,0

93,8

91,0

Totaal (statistisch getoetst)

1.786.526 1.814.834 1.638.012 1.829.369 1.775.200

149.601

137.739

144.303

136.886

144.505

91,6

91,8

91,2

92,5

91,9

Totaal (alle meetresultaten)

1.847.913 1.905.036 1.693.827 1.876.652 1.851.746

149.601

149.601

144.303

136.886

144.505

91,9

92,1

91,5

92,7

92,2

Hoensbroek

Meijel

Venray


Tabel 13

Aangevoerd influent en effluent: gemiddelde vrachten (in kg/dag) vanaf 2011 t/m 2015: CZV

BZV

Aangevoerd influent Rwzi Gennep Heerlen

2011 7.333

2012 5.263

2013 4.915

2014 5.192

Effluent 2015 4.810

2011 476

2012 375

2013 343

Aangevoerd influent 2014 395

2015

2011

2012

2013

600

2.148

2.085

2.017

129

1.936

1.479

1.834 10.556

9.353

2014

Effluent 2015

2011 41

2012 36

2013 40

Aangevo 2014 44

2015

1.877

2.025

78

1.071

986

1.032

13

10

20

16

14

8.206

7.719

8.382

162

129

225

162

229

2.869

4.610

3.655

3.116

2.690

234

171

151

148

23.258

24.747

22.916

19.200

20.737

2.011

1.718

2.050

1.461

5.722

7.021

7.716

7.556

8.097

357

377

331

420

441

3.051

3.488

3.834

3.248

3.348

21

23

31

37

78

10.331

11.498

9.491

9.804

8.934

465

407

497

365

372

4.802

4.424

3.968

3.830

4.085

35

34

48

33

38

Maastricht- Heugem

6.299

6.454

6.227

4.447

3.818

352

368

332

345

337

2.599

2.328

2.059

1.942

1.606

25

25

41

38

42

Maastricht- Limmel

16.041

15.167

14.130

13.519

13.558

1.044

883

781

924

911

6.269

6.334

5.891

5.489

5.807

70

83

110

99

116

Hoensbroek Kerkrade Maastricht- B'veld

Meijel

1.053

938

1.131

800

914

44

65

46

28

65

437

520

414

356

426

3

6

6

3

9

Panheel

3.472

4.035

3.863

3.892

3.762

286

291

292

281

337

1.814

1.557

1.701

1.650

1.641

17

21

30

28

37

Rimburg

5.360

5.368

5.801

5.625

6.785

348

269

242

289

375

1.953

2.300

1.969

2.032

2.382

14

13

19

19

37

Roermond

23.707

22.776

26.643

34.508

31.534

2.481

2.623

2.464

2.563

2.602

9.816 10.540 10.800

149

191

231

219

228

Simpelveld

1.408

1.240

1.184

1.401

1.547

121

137

127

123

129

545

536

558

559

673

10

11

17

18

22

Stein

4.489

4.665

4.158

3.496

3.538

345

287

257

243

328

1.899

1.679

1.604

1.418

1.537

41

33

40

43

48

Susteren

27.527

28.116

35.690

28.269

25.541

1.630

1.451

1.944

1.239

1.242 11.240 13.757 12.707 10.745 11.420

109

105

252

112

142

Venlo

30.004

29.982

29.925

31.481

31.809

2.125

2.151

1.735

2.375

2.359 12.382 13.000 11.875 11.991 13.268

131

131

183

162

175

8.134

7.064

7.228

7.305

6.434

545

543

488

537

495

2.707

2.910

2.861

2.825

2.990

31

30

50

45

49

Weert

18.252

15.594

16.233

15.987

16.277

1.268

1.289

1.308

1.045

818

6.204

6.371

7.098

7.275

6.867

117

176

157

239

157

Wijlre

6.681

6.084

6.728

6.340

6.924

408

506

457

382

541

2.757

2.875

2.543

2.684

3.049

39

61

64

51

99

200.624 207.634 178.100

201.937

197.708 14.540 13.912 13.845 13.163 13.916 82.312 85.956 80.193 77.166 81.340

1.027

1.118

1.565

1.367

1.599

Venray

Totaal

9.013 10.959


Tabel 13-vervolg Tabel 13

Aangevoerd Aangevoerd influent influent enen effluent: effluent:gemiddelde gemiddelde vrachten vrachten (in(in kg/dag) kg/dag) vanaf vanaf 2011 2011 t/m t/m 2015: 2015: Kj-N CZV

Totaal-N

Aangevoerd Aangevoerd influent influent Rwzi Gennep Heerlen

2011 516

2012 489

2013 510

2014 522

Effluent 2015 531

2011 41

2012 40

2013 45

Aangevoerd influent 2014 49

2015 74

2011 520

2012 493

2013 513

2014 525

Effluent 2015

2011

2012

2013

Aangevoerd 2014

2015

518

86

71

78

69

141

329

280

259

263

258

14

10

12

16

11

335

283

262

264

260

141

120

134

145

122

2.058

2.104

1.941

1.878

2.065

164

184

242

178

231

2.116

2.152

1.988

1.895

2.095

300

314

339

230

342

Kerkrade

569

668

673

625

654

21

27

27

36

37

573

672

675

626

655

29

34

43

42

49

Maastricht- B'veld

898

843

839

857

859

38

38

40

42

42

905

848

843

859

861

57

52

53

55

65

Maastricht- Heugem

619

572

543

543

553

63

75

112

80

65

636

604

567

565

575

79

96

138

99

86

1.396

1.326

1.352

1.262

1.332

86

95

98

93

104

1.419

1.345

1.364

1.269

1.338

217

249

277

237

247

Hoensbroek

Maastricht- Limmel Meijel

82

92

86

81

87

4

6

8

4

13

82

92

86

81

87

11

16

21

8

21

Panheel

372

346

359

382

373

38

46

45

64

94

374

348

360

383

374

211

168

148

227

214

Rimburg

452

438

421

410

454

24

19

19

20

35

463

443

425

411

457

39

31

32

27

64

1.906

2.161

2.220

2.601

2.343

284

344

325

349

347

1.942

2.193

2.246

2.607

2.351

459

546

487

486

498

Simpelveld

125

126

129

140

135

14

12

11

10

14

128

129

131

141

136

73

69

78

78

77

Stein

358

345

350

335

322

103

64

73

49

53

362

350

354

339

324

182

185

190

199

176

Susteren

2.156

2.137

2.183

2.117

2.016

146

132

190

137

118

2.180

2.155

2.198

2.127

2.031

267

244

315

246

266

Venlo

2.615

2.732

2.564

3.145

3.348

167

170

194

241

254

2.652

2.771

2.586

3.159

3.372

354

459

397

568

605

701

701

717

725

717

44

52

54

58

47

706

705

713

727

718

129

106

98

108

97

Weert

1.092

1.098

1.027

1.061

1.077

124

144

174

137

137

1.138

1.107

1.037

1.066

1.072

325

365

357

276

370

Wijlre

465

506

489

507

540

25

37

38

33

60

477

519

497

512

547

263

290

287

256

282

16.708 16.966 16.663 17.452 17.664

1.399

1.493

1.709

1.597

1.733 17.009 17.209 16.847 17.553 17.771

3.225

3.417

3.473

3.354

3.725

Roermond

Venray

Totaal


Tabel 13-vervolg Tabel 13

Aangevoerd influent en effluent: gemiddelde vrachtenvrachten (in kg/dag) 2011 t/m 2011 2015:t/m 2015: Aangevoerd influent en effluent: gemiddelde (in vanaf kg/dag) vanaf Totaal-P CZV

Effluenthoeveelheid

Aangevoerd Aangevoerd influent influent Rwzi Gennep Heerlen

2011 72

2012 65

2013 60

2014 58

gemiddelde (m 3 /dag)

Effluent 2015 56

2011 46

2012 40

2013

2014

2015

33

36

25

2011 10.242

2012 10.041

2013 9.222

2014 9.251

2015 9.215

45

36

28

30

26

31

24

25

25

20

5.696

5.932

5.334

5.511

5.672

280

253

214

202

205

124

109

101

93

94

63.314

63.796

61.828

61.310

63.576

84

83

84

79

70

12

10

12

7

5

12.559

14.536

14.417

14.228

11.157

116

103

98

94

89

15

13

17

15

18

14.228

14.744

14.277

14.351

14.564

Maastricht- Heugem

83

74

67

60

56

30

29

26

24

24

17.129

17.129

15.168

14.536

14.763

Maastricht- Limmel

183

168

163

144

153

33

49

41

37

25

30.979

34.134

32.599

35.153

29.772

Meijel

13

15

14

11

12

6

8

8

6

4

1.387

1.511

1.410

1.447

1.402

Panheel

50

44

40

44

39

29

33

37

39

33

6.780

6.906

6.651

6.701

7.430

Rimburg

75

73

55

50

59

5

4

3

2

4

9.304

10.111

9.000

9.639

9.419

Roermond

265

343

273

298

279

48

43

41

37

28

42.999

40.846

39.186

41.107

39.095

Simpelveld

17

17

15

16

14

13

12

14

15

2

3.827

3.888

3.528

3.268

3.666

Stein

50

45

39

36

32

4

4

3

3

4

7.727

7.974

7.774

7.476

7.802

Susteren

358

326

290

277

234

37

31

52

20

24

50.182

54.059

53.399

53.447

53.634

Venlo

453

462

424

459

481

12

24

38

66

40

62.385

65.709

56.469

63.684

65.124

Venray

103

96

89

88

80

14

5

3

5

6

17.323

17.654

15.910

15.840

15.336

Weert

144

140

107

116

109

54

54

47

41

32

22.432

23.439

21.194

20.695

20.367

Wijlre

72

73

56

61

64

8

10

6

6

7

14.085

15.100

15.076

13.607

15.576

Totaal

2.464

2.416

2.115

2.121

2.057

523

503

507

476

394

392.579

407.510

382.442

391.253

387.570

Hoensbroek Kerkrade Maastricht- B'veld


Tabel 14

Geloosde effluenthoeveelheid ( in m 3 x10 3 /jaar ) vanaf 2011 t/m 2015: Rwzi

2011

2012

2013

2014

2015

Gennep

3.728

3.675

3.366

3.377

3.363

Heerlen

2.079

2.171

1.947

2.011

891

Hoensbroek

23.110

23.349

22.567

22.378

23.205

Kerkrade

4.559

5.320

5.262

5.193

5.430

Maastricht- B'veld

5.193

5.396

5.211

5.238

5.316

Maastricht- Heugem

6.064

6.269

5.536

5.306

5.389

Maastricht- Limmel

11.307

12.493

11.899

12.831

10.867

505

553

515

528

512

Panheel

2.427

2.528

2.427

2.446

2.712

Rimburg

3.396

3.701

3.222

3.518

3.429

Roermond

15.695

14.950

14.303

15.004

14.270

Simpelveld

1.397

1.423

1.260

1.193

1.338

Stein

2.744

2.911

2.838

2.729

2.848

Susteren

18.266

19.785

19.490

19.508

19.576

Venlo

22.770

24.049

20.611

23.245

23.770

Venray

6.323

6.461

5.791

5.782

5.598

Weert

8.076

8.579

7.736

7.492

7.434

Wijlre

5.141

5.527

5.367

4.967

5.685

Totaal

142.780

149.141

139.349

142.745

144.346

Meijel


Tabel 15

Productie van zuiveringsslib vanaf 2011 t/m 2015: Productie ( ton slib d.s./ jaar.) Rwzi

2011

2012

2013

2014

2015

Gennep

813

818

661

718

692

Heerlen

653

544

477

472

269

Hoensbroek

4.460

4.383

5.032

4.353

4.239

Kerkrade

1.084

975

994

1.015

955

Maastricht- B'veld

1.537

1.452

1.259

1.347

1.265

Maastricht- Heugem

1.097

1.085

1.020

1.518

1.234

Maastricht- Limmel

2.909

2.846

2.834

2.738

2.815

Meijel

104

95

112

106

114

Panheel

359

364

317

269

284

Rimburg

891

965

854

820

1.002

Roermond

3.350

3.225

3.484

3.690

4.230

Simpelveld

365

346

429

311

355

Stein

579

547

491

459

504

Susteren

2.582

2.458

3.133

3.057

2.936

Venlo

5.639

4.907

3.335

3.256

3.073

916

984

1.085

1.146

1.020

1.285

1.382

1.247

1.153

1.348

789

746

1.011

827

715

27.950

26.692

27.776

27.256

27.050

Venray Weert Wijlre (incl. SMP) Totaal


Tabel 16

Afvoer van zware metalen via het slib en het effluent vanaf 2011 t/m 2015 ( in kg/jaar) : Slib Rwzi

2011

2012

2013

Effluent 2014

2015

2011

2012

2013

Totaal 2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Gennep

1.317

1.461

1.151

1.225

1.376

405

226

232

220

590

1.722

1.687

1.383

1.444

1.966

Heerlen

1.164

689

581

462

515

222

119

337

121

130

1.387

808

918

583

645

Hoensbroek

7.634

17.296

7.575

5.157

5.025

1.707

6.840

2.381

931

1.189

9.341

24.136

9.956

6.087

6.214

Kerkrade

1.081

911

849

759

751

186

289

271

170

259

1.267

1.200

1.121

929

1.009

Maastricht- B'veld

1.992

1.827

1.504

1.684

2.010

362

249

256

297

468

2.354

2.076

1.760

1.982

2.478

Maastricht- Heugem

1.353

1.192

1.205

2.039

1.652

131

138

138

252

162

1.484

1.329

1.342

2.291

1.814

Maastricht- Limmel

3.712

3.464

3.657

3.330

3.977

1.082

880

597

677

567

4.794

4.344

4.255

4.007

4.544

Meijel

138

136

169

147

206

26

34

39

25

33

164

170

208

171

239

Panheel

771

810

814

686

823

186

244

346

176

169

957

1.054

1.160

862

992

Rimburg

789

745

698

534

623

220

190

225

228

347

1.009

935

923

762

970

4.700

4.264

4.011

3.778

7.260

1.463

2.111

2.155

1.536

3.430

6.163

6.376

6.166

5.314

10.689

310

348

621

299

287

109

85

82

134

147

419

433

703

433

434

Stein

1.031

1.093

820

689

768

553

233

322

359

180

1.584

1.326

1.142

1.048

949

Susteren

3.574

3.127

4.267

3.931

3.940

773

811

1.044

913

962

4.347

3.938

5.311

4.845

4.902

10.976

10.218

6.992

5.804

6.645

2.724

2.651

2.809

2.348

2.343

13.700

12.869

9.800

8.152

8.988

Venray

1.954

2.032

2.106

2.026

2.145

357

242

286

253

275

2.311

2.273

2.391

2.279

2.420

Weert

2.712

3.254

3.248

2.162

2.814

990

945

1.396

469

641

3.702

4.199

4.644

2.631

3.456

Wijlre

743

773

668

877

806

148

311

222

142

335

891

1.084

890

1.019

1.141

Totaal

44.288

53.640

40.937

33.549

39.972

11.646

16.598

13.138

9.252

12.227

44.288

70.238

54.075

42.549

52.037

Roermond Simpelveld

Venlo


Tabel 16 (vervolg )

Overzicht concentraties zware metalen in het slib en het effluent vanaf 2005 t/m 2015 (in mg/kg resp. µg/l ) : Slib ( mg/kg ) Jaar

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Effluent ( µg/l ) Ni

Pb

Zn

som

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

som

2005

3,64

0,77

71,1

263,1

0,70

64,9

223

1.029

1.655

0,35

0,04

2,92

10,12

0,06

15,62

1,84

67,18

98,13

2006

3,75

2,10

58,1

264,3

0,78

56,5

160

1.145

1.690

0,84

0,05

5,47

5,29

0,03

12,20

1,01

58,35

83,24

2007

4,09

2,09

59,8

287,0

0,81

65,2

211

1.158

1.788

0,94

0,05

3,76

4,85

0,03

12,39

1,39

60,75

84,16

2008

4,58

2,15

57,0

271,6

0,82

55,5

185

1.062

1.639

1,06

0,05

2,53

7,19

0,03

14,14

2,06

74,56 101,62

2009

3,91

2,09

59,9

282,4

0,81

51,2

205

1.047

1.652

0,99

0,04

2,75

5,55

0,04

13,03

1,59

63,02

87,02

2010

3,59

2,06

50,7

268,8

0,56

45,4

179

1.019

1.569

1,23

0,03

2,55

4,87

0,04

7,76

1,13

56,01

73,64

2011

3,77

2,03

43,7

267,9

0,58

43,9

181

1.042

1.585

0,83

0,03

2,17

4,70

0,05

13,05

0,85

57,18

78,85

2012

3,71

2,03

51,5

271,6

0,70

41,5

181

1.400

1.952

0,68

0,02

2,20

4,79

0,03

6,41

0,79

73,10

88,03

2013

4,31

1,48

47,5

252,2

0,49

48,3

127

1.032

1.514

1,91

0,59

3,57

6,37

0,03

9,87

2,90

61,59

86,84

2014

5,00

0,66

36,4

213,7

0,47

36,6

92

846

1.231

1,52

0,33

2,88

4,97

0,02

18,35

3,04

49,03

80,15

Profile for WBL

Technologisch jaarverslag 2015  

Technologisch jaarverslag 2015