__MAIN_TEXT__

Page 1

O 2016

NDERNEMEN

Sociaal Jaarverslag Bedrijfsblad JULI 20142016


Missie Zoveel mogelijk uit water halen. Gezuiverd water en residu geven wij

VOORWOORD

een nieuwe bestemming, waardoor we een fundamenteel verschil maken in samenleving en ecosysteem.

Visie

Een ondernemend bedrijf

Wij streven ernaar met het zuiveren van water de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die deze passie delen en samen bieden we onze ketenpartners ongekende meerwaarde.

Het vermogen tot verandering

Ambitie Het meest bewonderde grondstoffen,

energie en waterketenbedrijf van Nederland worden door creativiteit, inventiviteit en hoge performance.

water

Een jaarverslag is een momentopname en een terugblik op wat was. Al onze activiteiten van het afgelopen jaar komen in hun onderlinge samenhang en in een “bezield verband” te staan binnen het kader van onze missie, visie en ambitie. Tegelijkertijd informeert het jaarverslag open en transparant over ons doen en laten. Voor ons bestuur, onze collega’s, samenwerkingspartners in de waterketen, gemeenten, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en natuurlijk ook voor de Limburgse belastingbetaler.

grondstoffen energie

Afgelopen jaar was een jaar waarin veel gebeurde. Samen hebben we weer stappen voorwaarts gezet, nieuwe kennis en inzichten opgedaan en waar nodig onze werkprocessen veranderd om nog beter te presteren. Het vermogen tot verandering is essentieel voor het succes van het bedrijf. De wereld om ons heen verandert voortdurend door sociaalmaatschappelijke, (geo)politieke, economische en technologische ontwikkelingen.

Ondernemend karakter als rode draad

De wijze waarop wij voortvarend inspelen op de veranderingen om ons heen zegt iets over het ondernemende karakter van onze organisatie en van onze mensen en loopt als een rode draad door dit jaarverslag. Dit komt tot uitdrukking in onze algemene bedrijfsvoering en werkprocessen maar ook specifiek in ons integraal personeelsbeleid, onze arbeidsomstandigheden, de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van al onze medewerkers en de wijze waarop we als bedrijf invulling geven aan ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Deze thema’s komen in de verschillende paragrafen van dit jaarverslag aan de orde. Het inleidende hoofdstuk zet de toon over hoe wij aankijken tegen ondernemen, samenwerken, verbinden en innoveren. Ter illustratie van de tekst zijn achterin dit jaarverslag de feiten en cijfers gepresenteerd in grafieken en tabellen om in één oogopslag te zien waar we staan.

Sterk fundament

In 2016 is het fundament voor de toekomst van ons bedrijf verder versterkt. Ik ben ervan overtuigd dat we die trend doorzetten. Samen met alle collega’s, ons nieuw bestuur en onze nieuwe voorzitter. Veel leesplezier!

Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg Water. We halen er samen alles uit.


INHOUD 04

06

10 12 16 18

VOORWOORD

2

1. ONDERNEMEN

4 5 5 5 5 5 5 5

2. ALGEMEEN

6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9

Veranderen Werk en privé Ondernemen Samenwerken Verbinden Innoveren Goed werkgeverschap De beste in de branche Waterschap Limburg Laagste zuiveringstarief van Nederland Beste Werkgever: bij de top tien Unit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement Team Veiligheid en crisisbeheersing Unit Financiën, Planning, Concerncontrol Unit Bouw, Renovatie en Onderhoud Unit Operations, Product- en Procesontwikkeling en IT Slagvaardig Innoveren Digitaal samenwerken De Nieuwe Werkplek Verdygo Creatief denken Themadag: in hogere sferen Samenwerking

3. INTEGRAAL PERSONEELSBELEID

Management Development Programma Opleidingen en trainingen Employability Individueel Keuzebudget Sanering verlofstuwmeer

4. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN

Arbeidsomstandigheden Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid Gezondheid en welzijn

5. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Bedrijf en milieu Bedrijf en maatschappij

10 11 11 11 11 11

12 13 13 13 14 16 17 17

6. FEITEN, CIJFERS EN TRENDS IN 2016 18

COLOFON

31

3


1. ONDERNEMEN ‘…proactief inspelen op veranderingen in de samenleving. Door ons onder nemend op te stellen. Samen met ketenpartners, bedrijven en onderzoeks en onderwijsinstellingen…’


‘Waterschapsbedrijf Limburg heeft veel om trots op te zijn en is een bedrijf dat in alle opzichten maximaal inspeelt op de behoeften in de samenleving. We kunnen nog meer bereiken als we het samen slim aanpakken.’ Ger Driessen (voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg - tot 31 december 2016)

Veranderen

Aan het begin van de 21ste eeuw voltrekken de veranderingen in de wereld zich in een razend tempo. Van klimaatverandering en wijzigingen in de geopolitieke verhoudingen tot en met verdergaande digitalisering, robotisering en technologische vernieuwingen. Al deze veranderingen laten de wereld niet onberoerd en hebben gevolgen voor alle geledingen van de samenleving en ook voor elk individu persoonlijk, van jong tot oud. Wegkijken voor deze ontwikkelingen, lijdzaam toezien, afwachten of stilzitten is er niet bij en werkt niet voor ons bedrijf, noch voor al onze medewerkers.

Verbinden

In het verlengde van samenwerken ligt verbinden: verbinden van mensen, verbinden van organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen. Daar hoort bij dat “we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen” en een open oor hebben voor wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. Dat betekent dat we al onze communicatiemiddelen zo optimaal mogelijk inzetten om aan te sluiten bij hun interesses en wensen. Een voorbeeld daarvan is onze nieuwe website. Om nog zichtbaarder te zijn en een aansprekende verbinding te leggen met burgers, bedrijven, overheden en (jong) talent.

Werk en privé

Innoveren

Ondernemen

Goed werkgeverschap

We zijn ons er van bewust dat door al deze veranderingen de belasting van ieder van ons persoonlijk is toegenomen. Door technologische vernieuwing en verdergaande digitalisering veranderen functies en onze opleiding is geen eindpunt meer. Voortdurend aan jezelf werken en opleidingen en trainingen volgen is aan het begin van de 21ste eeuw een vanzelfsprekend onderdeel van je werk. Ook het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en het vervagen van de scheidslijn privé-werk zijn voorbeelden van deze veranderingen. Ieder van ons is overal en altijd bereikbaar en soms lopen bedrijf en thuis door elkaar. Je wilt je werk goed doen maar ook samen met je (werkende) partner de beste opvoeding aan je kinderen geven. En tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor de mantelzorg van je ouders. Want ook daar heb je het beste mee voor. Door deze combinatie van factoren neemt de mentale én fysieke belasting toe. Dat vraagt om een integrale en vitale aanpak waarbij we met zijn allen samenwerken en waarbij ieder de eigen verantwoordelijkheid heeft én neemt. Als maatschappij, mens én bedrijf zijn we aan de slag om op deze veranderingen te anticiperen. Samen zetten we er met frisse zin de schouders onder en nemen het heft in eigen handen. Waterschapsbedrijf Limburg stelt zich ondernemend op en treedt de maatschappelijke opgaven van onze tijd voortvarend tegemoet. Onze missie, visie en ambitie zijn daarbij de uitgangspunten, met als leidende principe “Water. We halen er samen alles uit”. Dit realiseren we door consequent vorm en inhoud te geven aan onze drie kernwaarden samenwerken, verbinden en innoveren. Goed werkgeverschap en een integraal, duurzaam en vitaal personeelsbeleid staan aan de basis hiervan.

Samenwerken

De uitdagingen waar we voor staan, kunnen we niet alleen het hoofd bieden. Daar hebben we ook anderen voor nodig. Daarom gaan we actief verbindingen aan met andere partijen in de samenleving om elkaar wederzijds te verrijken met nieuwe kennis, informatie en inspiratie. Onze samenwerking spitst zich vooral toe op ketenpartners in de waterketen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Soms werken we samen in het kader van officiële samenwerkingsverbanden, strategische allianties of bij de uitvoering van projecten. Voor welke vorm we ook kiezen, het is het resultaat dat telt: meer slagkracht, meer innovatief vermogen en kostenbesparingen. De groei in de samenwerking met gemeenten heeft ertoe geleid dat steeds meer gemeenten taken wegzetten bij ons bedrijf. In 2016 is tevens gestart met een verkenning tot verdergaande samenwerking tussen de Limburgse gemeenten, Waterleiding Maatschappij Limburg, Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg.

Innoveren zit in onze genen. Continu verbeteren en vernieuwen is geen doel op zich maar een middel: om onze maatschappelijke taak nog beter uit te voeren en uiteindelijk nog effectiever en efficiënter om te gaan met collectieve middelen. In 2016 heeft dat onder meer geresulteerd in het laagste zuiveringstarief in Nederland in onze branche. Tegelijkertijd zetten we fors in op het groeien naar energieneutraal werken. In dat kader is ingestemd met een forse investering om onze energie-voorziening te verduurzamen. Daar starten we mee in de slibverwerking in Hoensbroek en de plaatsing van zonnepanelen op diverse locaties. Een van de hoogtepunten van ons innovatief beleid was de start en afronding van de bouw van Verdygo-installaties in Roermond en Simpelveld. In december was de officiële opening in Simpelveld door de Commissaris van de Koning in Limburg. Onze eigen medewerkers hadden overigens de primeur: een paar dagen eerder konden zij de gloednieuwe installatie in Simpelveld bewonderen. Aan de basis van het succes van al onze activiteiten staan de mensen die het moeten doen. Al onze medewerkers die dag in dag uit invulling geven aan ons werk, niemand uitgezonderd: procesoperator of IT-deskundige, de medewerker van de administratie, teamleider of lid van het managementteam. We doen er alles aan om onze collega’s zo goed mogelijk te laten presteren. Na het winnen van de award voor de Beste Werkgever in 2014 zijn we in 2016 genomineerd in de top tien van beste overheidsbedrijven in Nederland. Met tal van activiteiten hebben we afgelopen jaar fors ingezet op de verdere versterking van onze goede arbeidsomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaarden, op de randvoorwaarden om een leven lang te kunnen blijven leren en op veiligheid, gezondheid en welzijn. Uiteraard doen we dat als een bedrijf dat geworteld is in de (Limburgse) samenleving. We zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

‘De grootste prestatie vind ik dat Waterschapsbedrijf Limburg zich heeft ontwikkeld tot een organisatie met een inherente “drive” om zich voortdurend te verbeteren. Het is in de genen van de organisatie en de mensen gaan zitten om de dingen beter, efficiënter en effectiever te gaan doen.’ Jan Schrijen (vice-voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg - tot 31 december 2016)

5


2. ALGEMEEN

4

‘…met Verdygo is het zuiveren van afvalwater opnieuw uitgevonden: goedkoper, efficiënter, flexibeler en duurzamer. Verdygo werkt, met een wereldprimeur voor Simpelveld en Roermond…’


De beste in de branche

Onze organisatie wil de beste zijn in de branche. Om deze doelstelling in de vorm van een High Performance Organisatie te bereiken, werken we aan vijf pijlers: kwaliteit van management en medewerkers, open en resultaatgericht, lange termijn gericht en continu verbeteren en vernieuwen. Eigen aan een High Performance Organisatie zijn een heldere missie en visie met concrete strategische doelen. In 2015 zijn de missie, visie en strategische doelen nader geformuleerd. De wat abstracte doelen zijn in 2016 verder uitgewerkt in visiedocumenten. Hierin hebben elke unit en elk team beschreven welke bijdragen zij leveren om de strategische doelen te halen. Tevens zijn de strategische doelen verwerkt in de meerjarenraming. In tegenstelling tot voorheen, waarbij door de separate units werd beschreven welke activiteiten worden opgepakt, is nu bewust gekozen voor een Waterschapsbedrijf Limburg-brede aanpak en zijn de activiteiten gekoppeld aan onze strategische doelen. Daar staan we immers met zijn allen samen voor! “Samen” zien we ook terug in enkele overlegstructuren die zijn ingericht of voortgezet. Maandelijks spreken alle leidinggevenden over uiteenlopende thema’s, zoals veiligheid, ATEX, (slib)strategie, Verdygo, waterketen, verzuimbeleid en slagvaardig innoveren. Wat ons bindt aan deze thema’s is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid! Wekelijks spreken teamleiders over (operationele) onderwerpen en ontwikkelingen binnen en tussen teams en units. Ook vindt maandelijks de “bespreking met de directeur” plaats. Een tweemaandelijkse bespreking tussen de directeur en wisselende medewerkers, waarbij we in gesprek gingen over thema’s die tevoren door de medewerkers werden ingebracht. Deze besprekingen zorgen voor verbinding en voor focus. De volgende uitdaging is om de woorden om te zetten in daden.

Waterschap Limburg

In 2016 zijn verregaande voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van Waterschap Limburg, de fusie tussen Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. De fusie is per 1 januari 2017 van kracht geworden. Daardoor veranderde de samenstelling van ons bestuur. Op 23 november 2016 vergaderde het Dagelijks Bestuur en op 7 december 2016 het Algemeen Bestuur voor het laatst in de toenmalige samenstelling. Patrick van der Broeck is de nieuwe Dijkgraaf van het nieuw gevormde Waterschap Limburg. Tegelijkertijd is hij ook voorzitter van het Waterschapsbedrijf Limburg. “Met de omgeving, voor de omgeving” is de titel van het bestuursprogramma 2017 – 2019 zoals dat door het bestuur van Waterschap Limburg eind 2016 is vastgesteld. Ons kantoorgebouw in Roermond wordt ook de vestigingsplek van alle waterschap medewerkers; moeder- en dochter-bedrijf gaan in 2017 officieel samen wonen. Dit is mogelijk door de ruimte die is vrijgekomen door het vertrek van de huidige huurders van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) en de Provincie Limburg. De voorbereidingen voor de verhuizing van Waterschap Limburg naar Roermond zijn in volle gang.

Laagste zuiveringstarief van Nederland

Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg was in 2016 het laagste van heel Nederland! We doen ons werk tegen de beste prijs- en prestatieverhouding. Daarbij zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing van onze bedrijfsprocessen. Dit doen we om de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken en om de Limburgse belastingbetaler zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

‘…innovatief, duurzaam en kostenbesparend om de Limburgse belastingbetaler zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Het resultaat: het laagste zuiveringstarief van Nederland…’

Beste werkgever: bij de top tien

In 2014 werden wij uitgeroepen tot Beste Werkgever. Dat smaakte naar meer en afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan de Verkiezing Overheidsorganisatie van het jaar, een initiatief van de Vereniging voor Overheidsmanagement. We eindigden bij deze verkiezing in de top 10.

Unit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement

De “nieuwe” stafunit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement (BDP) is voortvarend uit de startblokken gegaan. De unit ondersteunt het bestuur en de directie bij het nemen van de noodzakelijke besluiten om de strategische koers te vormen en te realiseren. Daarbij ontwikkelt en implementeert de unit de noodzakelijke hulpmiddelen, organisatorische veranderingen, methodieken en besturingssystemen op het gebied van directie-ondersteuning, veiligheid en KAM, interne en externe communicatie, strategische advisering en programmamanagement en juridische ondersteuning.

Team Veiligheid en crisisbeheersing

Binnen de stafunit BDP is per 1 januari het nieuwe team Veiligheid en Crisisbeheersing van start gegaan. Het team geeft invulling aan de ambitie “veiligste zuiveringsbedrijf van Nederland”. Om de veiligheidsopgaven van het bedrijf in te vullen en uit te voeren is onder andere de nieuwe functie van Inspecteur Veiligheid, Arbo en Milieu geïntroduceerd. Voor alle duidelijkheid: veiligheid is niet het exclusieve domein van het nieuwe team: Veiligheid is een zaak van iedereen vanuit ons uitgangspunt Veilig werken, gewoon doen!

Unit Financiën, Planning en Concerncontrol Verdere optimalisatie

Onze stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol heeft afgelopen jaar kritisch naar zichzelf gekeken en is vol energie aan de slag gegaan met de bevindingen. Aan de basis van die zelfreflectie stond een rapport van Bureau Berenschot waar onder meer uit kwam dat de taakverdeling binnen de unit logischer en efficiënter kon. Dit heeft geleid tot een herziening van de taakindeling voor de verschillende bedrijfsonderdelen: Financial control (voorheen financieel beheer), Concerncontrol (samenvoeging van financieel beleid en de senior-medewerker financiën en control), Businesscontrol en Inkoop. Meer dan ooit zal de stafunit actiever optreden en naar de werkvloer toegaan, met adviezen en als sparringpartner. Motto: Flexibel als het kan, standvastig als het moet.

Inkoop: nog professioneler!

Slimmer, transparanter en goedkoper was de gedachte achter de nieuwe opzet van onze inkooporganisatie zoals die in 2015 was opgezet. Afgelopen jaar is een forse stap verder gezet in de verdere professionalisering daarvan.

7


Een belangrijk onderdeel hiervan is het contractmanagement: het registreren, bewaken en managen van contracten met onze leveranciers. 16 Collega’s zijn intensief begeleid bij de uitvoering van contractmanagementgerelateerde taken binnen hun functie.

tegen gaat. Uitgangspunt is dat de nieuwe aanpak draait binnen het bestaande systeem, Sharepoint. Sharepoint biedt voldoende mogelijkheden, bijvoorbeeld voor digitale samenwerkingsplatforms, in- en externe project-, unit- of teamwebsites.

Unit Bouw, Renovatie en Onderhoud

De Nieuwe werkplek

Inbesteden klein civieltechnisch werk

Veel kleine klussen besteden we nu uit. Dat loopt op zichzelf goed en er zijn kansen en mogelijkheden om het anders en beter te doen. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe aanpak uitgewerkt: Het inbesteden van kleine klussen. Dit betekent dat we in eerste instantie kleinere bouwklussen op de locaties zelf, in eigen huis, uitvoeren. De voorgestelde aanpak leidt tot kwaliteitsverbetering, kostenbesparingen én collega’s die dat willen, krijgen de mogelijkheid tot een nieuwe uitdaging.

Unit Operations, Product- en Procesontwikkeling en IT Team bedrijfsvoering: flexibele en toekomstgerichte inzetbaarheid

De organisatie van het team Bedrijfsvoering is gestart met een programma om tot een verdere optimalisatie en aanscherping te komen. Het traject is begonnen met een Masterplan met twee soorten acties: een gericht op de mensen en een gericht op de werkprocessen. De ene soort acties is bedoeld om de kennis en vaardigheden van onze mensen aan te scherpen, de andere soort acties is gericht op het optimaliseren van de organisatiestructuur en de werkprocessen. In april is met de uitvoering gestart. De doorlooptijd is kort om de aandacht niet te verliezen en snel te kunnen doorpakken.

Slagvaardig Innoveren

Innovatie zit in de genen van ons bedrijf. Verdygo is daar een van de meest spraakmakende voorbeelden van. Om nog meer uit innovatie te halen en de innovatieve slagkracht van ons bedrijf te verbeteren, is het team Product- en Procesontwikkeling van de unit OPPIT gestart met een verbetertraject. Onder begeleiding van Bureau Berenschot hebben workshops plaatsgevonden inclusief een innovatiesafari. Innovatieve bedrijven zijn bezocht om inzicht te krijgen in hoe zij “het” doen.

Digitaal samenwerken

Een aantal jaren geleden is een onderzoek uitgevoerd naar de documenthuishouding en kantoorautomatisering. Inmiddels is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw systeem dat wildgroei in documenthuishouding

Als bedrijf willen we voor onze mensen de beste werkomgeving bieden. De veranderingen in de samenleving (maatschappelijk, politiek, technologisch en financieel) hebben uiteraard gevolgen voor ons werkveld. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en anticipatievermogen van onze medewerkers. Daarom gaan we een nieuwe werkomgeving realiseren. In eerste instantie voor onze medewerkers en op termijn ook voor specifieke externe doelgroepen. Dit houdt in dat we op elke locatie en op elk moment alle benodigde informatie gemakkelijk kunnen vinden en beschikbaar kunnen stellen. We gaan dit realiseren door: • “automatisch” zorg te dragen voor centrale opslag, retentie, versiebeheer, synchronisatie van informatie, beveiliging en back-up (‘informatie gover nance’); • een omgeving te bieden om beter “digitaal” met elkaar te kunnen samen werken; • zodoende de “kennis” van Waterschapsbedrijf Limburg continu te kunnen verbeteren, sneller en efficiënter met elkaar te delen en uit te breiden. Om dit te bereiken is het project De Nieuwe Werkplek (DNW) gestart.

Verdygo

Met de ontwikkeling van Verdygo zijn het afgelopen jaar grote sprongen voorwaarts gezet. Op 18 april begon de bouw van de Verdygo-installatie in Simpelveld. Half december was het zover: onze eigen collega’s hadden de primeur. Nog voor de officiële opening waren zij uitgenodigd voor de feestelijke oplevering van de eerste Verdygo-installatie in Simpelveld. Op 19 december vond de officiële ingebruikname plaats door de Commissaris van de Koning in Limburg en de heer Snoeken, plaatsvervangend directeur van het Ministerie van Economische zaken en Milieu. Met Verdygo heeft ons bedrijf de nieuwe standaard in afvalwaterzuivering uitgevonden: modulair, flexibel en goedkoper! Om Verdygo te vermarkten is de zelfstandige Verdygo BV opgericht. Met Strukton is een intentieverklaring ondertekend om de Verdygo techniek in het buitenland te vermarkten. In dat kader gingen enkele collega’s op werkbezoeken naar Saoedi-Arabië en Egypte. Ook uit andere landen is er belangstelling; een delegatie bestuurders uit Indonesië mochten we op ons bedrijf ontvangen en natuurlijk was Verdygo daarbij een highlight. Ruim 20 medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld om voor Verdygo BV te werken.

‘…samen weet je meer, samen sta je sterker en contact met anderen inspireert…’ 8


Creatief denken

Niet minder dan 80% van ons denken en doen gebeurt volgens bekende patronen en structuren. Dingen loslaten en met een onbevangen blik bekijken, levert vaak verrassende inzichten op. Die hebben we nodig om nieuwe kansen en uitdagingen te zien en op te pakken. Zonder creativiteit lukt dat niet. Sinds afgelopen jaar worden creatieve methoden en technieken structureel ingezet in onze werk- en denkprocessen. We organiseren trainingssessies. Inmiddels heeft een groot aantal medewerkers een tweedaagse basistraining creatieve denktechnieken achter de rug. De volgende stap is om er iets mee te doen en de resultaten zichtbaar en meetbaar te maken. Het team Projecten staat in elk geval in de startblokken om de nieuwe informatie creatief toe te passen.

Themadag: In hogere sferen

Niemand minder dan astronaut André Kuipers gaf tijdens onze traditionele themadag acte de présence om ons in hogere sferen te brengen. Met zijn boeiend betoog kwam de wondere wereld van de ruimte binnen handbereik. Tijdens het middagprogramma kwamen we weer met beide benen op de grond. Met “Wie is de mol?” als leidraad zien we de Roermondse binnenstad voortaan met heel andere ogen. De dag werd in onze eigen Roerzaal afgesloten. De themadag gaf zo perfect vorm aan de doelstellingen: Inspanning én ontspanning, werkgerelateerd én persoonlijk contact, en dat alles in een collegiale sfeer en setting!

Samenwerking

Samen weet je meer, samen sta je sterker en contact met anderen inspireert. Eenvoudiger kunnen de zin en meerwaarde van samenwerking met anderen niet worden uitgelegd. En als dat ook nog kostenbesparingen oplevert, rest er geen enkele barrière voor samenwerking met anderen. Waterschapsbedrijf Limburg is op meerdere fronten actief: met partners in de waterketen, met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Samenwerking in de waterketen

Samenwerken in de Waterketen vloeit voort uit het nationale bestuursakkoord water. Met het oog op de fusie van de beide waterschappen per 1 januari 2017, zijn door de gezamenlijke besturen een aantal onderzoeken in gang gezet naar de toekomstige organisatorische inrichting. In de nulmeting (het zogenaamde “Tauw-assessment”) zijn onze bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten onafhankelijk beoordeeld. Ons bedrijf scoorde op vele onderwerpen aantoonbaar goed. De algehele conclusie was dan ook dat ons bedrijf “in control” is. Uit de overige onderzoeken bleek eens te meer dat verdergaande samenwerking in de waterketen winst oplevert voor de samenleving. Dit door een verbetering van de kwaliteit, kosten, verminderen van kwetsbaarheid en klantgerichtheid. Na de fusie van de twee waterschappen en de totstandkoming van Waterschap Limburg blijft Waterschapsbedrijf Limburg zelfstandig voortbestaan, vooralsnog in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Afgelopen jaar zijn een paar forse stappen in samenwerking gezet: de start van een Limburgbrede verkenning naar samenwerking in de waterketen, gevolgd door een bestuurlijk atelier in juli. Conform het visiedocument “Waardevol Groeien 2015” is de gemeenschappelijke stip op de horizon één Waterhuis Limburg. Deze verkenning loopt door in 2017. De operationele samenwerking tussen ons bedrijf en gemeenten en Waterleiding Maatschappij Limburg gaat vanzelfsprekend gewoon door: monteurs van ons bedrijf en Waterleiding Maatschappij Limburg wisselen kennis en werkzaamheden uit en ook op gebied van terreinbeheer en procesautomatisering werken Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg

‘…creatief in alle geledingen van ons werk, van veiligheid en crisisbeheersing tot en met bedrijfsvoering en inkoop…’

nauw samen. In opdracht van een toenemend aantal gemeenten voert Waterschapsbedrijf Limburg activiteiten uit op het terrein van rioleringszorg.

Samenwerking met gemeenten

In 2003 begon ons bedrijf met het beheer en onderhoud van gemeentelijke installaties voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Daarmee werd de basis gelegd voor samenwerking met een groeiend aantal Limburgse gemeenten. Inmiddels zijn met 23 Limburgse gemeenten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten in de vorm van onderhoudscontracten voor 540 IBA-systemen. In 2016 is de samenwerking met betrekking tot IBA-systemen geëvalueerd. De conclusies uit de steekproefsgewijze enquête zijn onder meer dat de tevredenheid is toegenomen en dat men over de service erg tevreden is. Tien jaar geleden begon ons bedrijf met het beheer en onderhoud van de gemalen en bassins van de gemeente Stein. Eind 2016 is de overeenkomst getekend met de 9e gemeente voor het beheer en onderhoud van gemalen. Voor de komende periode zijn nieuwe afspraken gemaakt. Daarbij gaan we weer een stapje verder: In het kader van het verder toekomstbestendig inrichten van het afvalwaterbeheer is met een aantal gemeenten in de regio Parkstad afgesproken vanaf 2017 samen te gaan werken op het gebied van “Meten en Rekenen”. Deze samenwerking sluit aan op de Limburgse visie “Waardevol Groeien” en draagt bij aan de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water.

Samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven

Onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” werken we actief samen met onderwijsinstellingen om jongeren “waterbewust” te maken. Dat doen we onder meer door de poorten van ons bedrijf wagenwijd open te zetten door excursies te organiseren aan onze rioolwaterzuiverings-installaties en Centrale Regel Kamer. Veel onderwijsinstellingen (én burgers) weten we zo te enthousiasmeren voor ons werk. In 2016 hebben er 71 excursies plaatsgevonden; in dat aantal zijn de bezoeken aan onze Centrale Regel Kamer (voor een meer gespecialiseerd publiek) nog niet eens volledig opgenomen. Binnen dat kader nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door jongeren mee op te leiden en een perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. In 2016 hebben in totaal 11 stagiair(e)s begeleid, waaronder 1 WO-er, 6 HBO-ers en 4 MBO-ers. Dit past in ons algemeen beleid om voortdurend te werken aan onze collega’s van de toekomst door hen te motiveren voor een innovatieve en duurzame baan in de techniek. Om dat te realiseren participeren we in een project als het Technologie Netwerk Nederland. Daarnaast hebben we binnen onze projecten tal van samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen zoals bijvoorbeeld TU Delft en Zuyd-Hogeschool.

Partner van Limburg Magnet

Wij zijn voor het tweede jaar partner van Limburg Magnet. Doel van dit initiatief van de Limburgse Werkgeversvereniging is het binden, boeien en benutten van talent voor de bedrijven die actief zijn in onze provincie. Limburg Magnet doet dat door jongeren al tijdens hun opleiding kennis te laten maken met interessante werkgevers. Na hun opleiding kunnen zij als starter of young professional bij deze bedrijven aan de slag gaan. Ons bedrijf steunt dit initiatief van harte omdat wij jong talent graag helpen in hun ontwikkeling.

9


3. INTEGRAAL PERSONEELSBELEID

‘…kennis staat aan de basis van alle vooruitgang. Tegelijkertijd is kennis nooit klaar, maar voortdurend in ontwikkeling…’


Management Development Programma

Om de kwaliteit van ons team van managers en leidinggevenden op peil te houden is training en (bij)scholing noodzakelijk. Dat is een voortdurend proces. Zo heeft afgelopen jaar een workshop ontwikkelgesprekken en een workshop verzuimmanagement plaatsgevonden.

Workshop ontwikkelgesprekken

Met de workshop Ontwikkelgesprekken zijn managers en leidinggevenden tips en aanbevelingen gegeven om een effectief ontwikkelgesprek te kunnen voeren. Een goed ontwikkelgesprek is gericht op de ontwikkeling en groei van de medewerkers. Dat betekent sturen op ontwikkeling en het maken van goede ontwikkelafspraken. Het eindresultaat is persoonlijke groei. Aanpak en inhoud van een goed ontwikkelgesprek en vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen zijn in de workshop uitgebreid aan de orde gekomen.

Verzuimtraining

Omgaan met verzuim is niet makkelijk. Managers en leidinggevenden lopen vaak tegen tal van vragen aan: over relevante wet- en regelgeving, over het herkennen van signalen om verzuim te voorkomen, hoe om te gaan met frequent verzuim, het voeren van verzuimgesprekken, hoe in dat kader wel en niet te handelen, de rol van de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts etc. In dat kader is een workshop georganiseerd voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de zorg en verzuimbegeleiding van hun medewerkers. Doel van de workshop is dat leidinggevenden in staat zijn signalen van (dreigend) verzuimende medewerkers te herkennen en deze op een effectieve wijze te benaderen. Het uiteindelijk resultaat is een afname van het verzuim, een hogere inzetbaarheid en aanwezigheid van medewerkers. Individueel coachingstraject teamleiders In 2014 hebben alle unitmanagers en teamleiders met veel enthousiasme deelgenomen aan het Management Development Programma. Op de agenda stonden thema’s als leiderschap, innovatie, strategie en verandermanagement. In 2015 is als vervolg hierop een individueel coaching traject gestart voor de teamleiders door Berenschot dat nog steeds doorloopt.

Opleidingen en trainingen

Kennis staat aan de basis van alle vooruitgang. Tegelijkertijd is kennis nooit klaar, want er is voortdurend ontwikkeling. Daarom is “een leven lang leren” geen vrijblijvende kreet maar een absolute must. Dat is zowel in het belang van ons bedrijf als voor de individuele medewerker. Ons bedrijf stimuleert en faciliteert de medewerkers om hun kennisniveau up to date te houden. In totaal zijn in 2016 door 43 collega’s reguliere opleidingen en cursussen gevolgd; 88 collega’s namen deel aan verplichte opleidingen en cursussen. Eén voorbeeld dat je daarvoor niet per se terug hoeft naar de schoolbanken is het nieuwe VAPRO-opleidingstraject voor het team Bedrijfsvoering.

‘…een leven lang leren, geen vrijblijvende kreet maar een absolute must. Dat is zowel in het belang van ons bedrijf als voor de individuele medewerker...’

Daarbij is “Leren op de werkplek” het uitgangspunt: de opleiding gebeurt op individueel niveau. Ieder heeft zijn persoonlijke leerdoelen en gaat met zijn eigen opdrachten aan de slag. Het opleiden gebeurt vooral tijdens de uitvoering van het werk. We gaan dus niet terug naar de schoolbanken met een hoop theorie.

Employability

De employability van een medewerker heeft te maken met de doorstroommogelijkheden en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze voortdurend blijven werken aan hun professionele ontwikkeling op de arbeidsmarkt; zowel binnen als buiten ons bedrijf. Daar hebben zowel de medewerker zelf als ons bedrijf belangen bij. In 2016 zijn 4 personen doorgestroomd naar een andere functie.

Individueel Keuze Budget

Elke medewerker beschikt naast zijn salaris en verlofuren jaarlijks over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit budget kan naar eigen keuze ingezet worden voor onder meer betaling van het vakbondslidmaatschap of voor de vergoeding van de kosten van een studie of opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het budget te laten uitbetalen of verlof te kopen. In 2016 heeft 54% van het aantal medewerkers gekozen voor het tussentijds uitbetalen van het IKB in de periode januari tot en met november. Dat gebeurde het meeste in de maanden mei en juni. In 2016 heeft 31% van het aantal medewerkers gekozen voor de koop van verlof. In totaal is 522 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Individueel Keuze Budget.

Sanering verlofstuwmeer

De regeling Sanering verlofstuwmeer, die in 2012 is ingegaan, is conform afspraak per 31 december 2016 beëindigd. Hiermee is het gehele verlofstuwmeer van begin 2012 volledig afgebouwd. Vanaf 2017 beschikken medewerkers alleen nog over verlof conform wetgeving/CAO, waarbij het wettelijk basisverlof een maximale looptijd heeft van 18 maanden.

‘…sturen op ontwikkeling om te komen tot persoonlijke groei. Om je werk tot in lengte van dagen met plezier te kunnen doen...’

11


4.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN

‘…het veiligste zuiveringsbedrijf van Nederland. In het belang van het bedrijf en voor elke individuele medewerker...’


Arbeidsomstandigheden Kwaliteit, Arbo en audits

De kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuaspecten van al onze werkprocessen zijn verankerd in een Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem. In dat kader zijn we in het bezit van de certificaten ISO 14001, ISO 9001 en OHSA 18001. Periodiek wordt ons bedrijf doorgelicht of we al onze werkzaamheden conform de afgesproken normen verrichten. In mei 2016 is een onafhankelijke certificeringsorganisatie drie dagen in de weer geweest, op ons kantoor, op vijf zuiveringen, het rioolgemaal in Stein, een Installatie voor Individuele Afvalwaterbehandeling en een gemeentegemaal. Alle certificaten zijn verlengd. Daarnaast is een aantal aanbevelingen gedaan en viertal afwijkingen geconstateerd. Die zijn meteen opgepakt.

HLS: nieuwe standaard

We maken al langere tijd gebruik van de ISO-certificering om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het laat onze klanten zien hoe wij omgaan met aspecten van kwaliteit, arbo en milieu. Met ingang van 2018 wordt de High Level Structure (HLS) de nieuwe standaard voor de ISO-certificering. Certificering via de oude norm is dan niet meer mogelijk. De certificering verloopt via een 3-jarige cyclus. Omdat we in 2017 starten met een nieuwe cyclus schakelen we direct over naar de nieuwe normeisen.

Rapportage Arbowet

Jaarlijks rapporteren wij of we voldoen aan de eisen van de Arbowet. In die rapportage leggen we verantwoording af over de werkplekinstructies, meldingen van onveilige situaties en handelingen, ongevallenmeldingen, klachten en meldingen bevoegd gezag en de resultaten van het oefenen van noodplannen. Afgelopen jaar was er een ongeval met verzuim volgens de Arbowet.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Risico Inventarisatie & Evaluatie brengt de risico’s voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in kaart. Aan de hand van vragenlijsten worden allerlei risico’s gecheckt, zoals valgevaar, fysieke belasting, biologische agentia en psychosociale arbeidsbelasting. Dat gebeurt tijdens een inventarisatie van al onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties en circa 140 rioolgemalen. Medio 2017 is de volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie gereed.

Veiligheid

Onze ambitie is om het veiligste zuiveringsbedrijf van Nederland te worden. In dat kader zijn de afgelopen jaren de nodige verbeteracties gestart waaronder de veiligheidscampagne “Veilig werken, gewoon doen” met een heuse mascotte VIC (Veiligheid In Control). Om onze ambitie te realiseren zijn we op 1 januari van start gegaan met het nieuwe team Veiligheid en Crisisbeheersing. Maar veiligheid is vooral een zaak van iedereen. Daarom wordt door het nieuwe team nauw samengewerkt met alle collega’s die verantwoordelijk zijn voor het Kwaliteit-, Arbo- en Milieu-aspecten in de werkprocessen.

ATEX

Met ATEX (officieel ATmosphères EXplosibles) zijn we al een hele tijd onderweg. Mede dankzij de inspanningen van het projectteam ATEX is het ATEXproject langzaam maar zeker op stoom gekomen. Doel is dat alle installaties

‘…gezondheid staat met stip op onze agenda…’ medio 2017 voldoen aan Wet- en regelgeving zodat het risico van explosiegevaar geminimaliseerd is en we met zijn allen op de hoogte zijn en blijven van ATEX-kennis. In dat kader zijn in 2016 tal van acties ingezet: • deelproject Man met Wartels (controle en verbetering van de elektrische installaties); • opstellen/actualiseren Explosie Veiligheids Documenten (beschikbaarheid van deze documenten op Intranet); • opstellen Eenpuntslijsten (voor het goed onderhoud van de installaties); • actualiseren restlijst; hierin staan de bevindingen van de inventarisatie die van belang zijn voor de veiligheid in het algemeen, zowel ATEX-specifiek als in het algemeen afgezet tegen prioriteit; • verder is een opleidingsplan geschreven waarin per functie de kennis behoefte is aangegeven. Om de veiligheid op de gasverwerkende installaties te borgen, moeten de nodige aanpassingen worden gedaan. Hiervoor is een bestek geschreven dat in de markt is aanbesteed en aan het eind van het jaar is gegund. Tot slot zijn de correcte procedures voor werken in de ATEX-zones opgesteld. Zo werken we samen aan een optimaal ATEX-bewustzijn.

Beheer vloeistofdichte vloeren

De oliën en chemicaliën waarmee we werken mogen niet in de bodem terecht komen. Om dat te voorkomen, tellen onze rioolwaterzuiveringsinstallaties zo’n 25 tot 30 vloeistofdichte vloeren. Vloeistofdichte vloeren zijn bedoeld als preventieve maatregel om verontreinigingen op te vangen die anders in de bodem terecht zouden kunnen komen. Een interne jaarlijks verplichte visuele inspectie maakt onderdeel uit van toezicht op vloeistofdichte vloeren. Een keer in de zes jaar vindt er een externe controle plaats.

Eén register: Voorstellen voor veiligheid

Acties die een relatie hebben tot veiligheid stonden tot voor kort in meerdere registers. Dat was omslachtig en inefficiënt. Er is nu één nieuw register waarin alle acties, zoals onveilige voorvallen, situaties en handelingen

13


(OVSH’s), ongevallen, werkplekinspecties (WPI’s), klachten en meldingen bevoegd gezag, worden geregistreerd en gevolgd. Acties die vroeger in deze verschillende registers stonden, worden nu samen met acties uit de directiebeoordeling, en met interne en externe audits in dit nieuwe VVV-register geplaatst.

Gezondheid en welzijn Algemeen

Gezondheid staat bij ons ‘met stip’ op de agenda. De gemiddelde leeftijd van onze werknemers bedraagt 49,7 jaar in 2016. Dat heeft voordelen: zo zit er veel ervaring, kennis en kunde in onze organisatie. Anderzijds treden met het bereiken van een hogere leeftijd vaak ook eerder gezondheidsklachten op. Daar komen nog maatschappelijke ontwikkelingen bij als het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en het vervagen van de scheidslijn werk-privé. Door deze combinatie van factoren neemt de mentale én fysieke belasting toe. Dat vraagt om een integrale en vitale aanpak waarbij we met zijn allen samen optrekken en waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft én neemt. Wij streven ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk kan zijn.

Preventief Medisch Onderzoek

De resultaten uit het Preventief Medisch Onderzoek dat in 2015 onder de medewerkers is gehouden, zijn in 2016 uitvoerig geëvalueerd. Uit de resultaten blijkt dat we beter zijn geworden op het vlak van werkvermogen, arbeidsgerelateerde gezondheid en leefstijlgedrag. Tegelijkertijd blijkt dat 55% van de deelgenomen medewerkers gebruik wil maken van bedrijfsfitness en dat 31% graag begeleiding wil van een voedingsdeskundige en de behoefte heeft aan concrete adviezen over bewegen, voeding en ontspanning. De evaluatie heeft een aantal actie- en verbeterpunten opgeleverd. De verzuimtraining en het vitaliteitsprogramma zijn daar voorbeelden van.

Vitaliteitsprogramma

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is een belangrijk speerpunt. We bieden tal van faciliteiten om de vitaliteit en arbeidsgerelateerde gezondheid te bevorderen. Faciliteiten op het vlak van vitaliteit zijn bedoeld om te helpen verbeteringen aan te brengen in het

14

leefstijlgedrag (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Faciliteiten op het vlak van arbeidsgerelateerde gezondheid komen voort uit de functiegroepgerichte gezondheidsrisicoprofielen. In de gezondheidsrisicoprofielen is door een extern Arbo-adviesbureau vastgesteld welke faciliteiten per functiegroep ingezet dienen te worden om arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s te beheersen of op te heffen.

Gezondheidsrisicoprofielen

Per functiegroep is vastgesteld welke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s voorkomen. Vervolgens is een diepteanalyse uitgevoerd om het risiconiveau te beoordelen. Tenslotte zijn maatregelen geformuleerd om de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s te beheersen of op te heffen. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een gezondheidsrisicoprofiel per functiegroep. Met de functiegroepgerichte gezondheidsprofielen hebben wij een instrument in handen om gezondheid en vitaliteit functiegroepgericht te beïnvloeden. Bovendien dragen deze gezondheidsrisicoprofielen bij aan het vergroten van ieders veiligheidsrisicobewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de beheersing van gezondheidsrisico’s.

BenVitaal

Om collega’s te helpen hun vitaliteit te verbeteren werken wij samen met het bedrijf BenVitaal. BenVitaal is een aanbieder van bedrijfsfitness. Daarnaast leveren zij producten en diensten voor werkgevers die vitaliteitsmanagement stimuleren. In dat kader wordt samengewerkt met gecertificeerde sport- en wellnesscentra, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten etc. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om middels een intake bij een Vitaliteitscoach van BenVitaal een persoonlijk Vitaliteitsprogramma op te stellen. Zo’n persoonlijk Vitaliteitsprogramma kan variëren van een Workshop stoppen met roken tot en met een persoonlijk voedingsadvies.

Verzuim

Doel van al onze vitaliteitsacties is om vitale, gezonde en gepassioneerde medewerkers te hebben. Het resultaat hiervan komt onder meer tot uitdrukking in het verzuim. Het ziekteverzuimpercentage (inclusief langdurig zieken) in 2016 was 6,07%. Dit percentage geeft weer welk deel van de werktijd verloren gaat vanwege verzuim door arbeidsongeschiktheid. Met name het langdurig ziekteverzuim (>42 dagen) is in 2016 met 3,27% hoger


dan de afgelopen jaren. Het korte en middellange verzuim (< 42 dagen) is al sinds 2012 stabiel te noemen. De gemiddelde ziekteverzuimduur (het aantal dagen per ziekmelding) was 23,60. Dat is een stijging ten opzichte van 2015. De stijging van de gemiddelde verzuimduur wordt veroorzaakt door een toename van het langdurig verzuim. Ook de stijging van de verzuimkosten wordt veroorzaakt door het langdurig verzuim. Onze medewerkers hebben zich in 2016 gemiddeld 1,14 keer ziek gemeld, opnieuw een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. De meldingsfrequentie laat een dalende trend zien in de afgelopen jaren. Deze lage meldingsfrequentie in combinatie met een hoge gemiddelde verzuimduur geeft aan dat ons bedrijf te maken heeft met een hoog langdurig ziekteverzuim. Uit de analyse van de langdurig zieken door de bedrijfsarts blijkt dat 71% niet werkgerelateerd is. 24% is zowel werk als niet werkgerelateerd en 5% (1 persoon) is wel werkgerelateerd, het betrof hier een bedrijfsongeval. Het langdurig verzuim heeft de hoogste prioriteit. Het langdurig verzuim wordt nauwlettend gevolgd door de unit HRM, de bedrijfsarts en de leidinggevenden. Daarbij worden diverse interventie- en coachingstrajecten ingezet. In 2016 is gewerkt aan de uitwerking van gezondheidsrisicoprofielen, tevens is een vitaliteitsprogramma en vitaliteitsgids opgesteld.

Ondernemingsraad

Ons bedrijf is permanent in beweging. Intern in de vorm van het steeds verbeteren en optimaliseren van de organisatie, de werkprocessen en het functioneren van de zuiveringstechnische werken. Extern door het zoeken naar, en intensiveren van, samenwerking met de overige belanghebbenden in de waterketen. Dit is noodzakelijk om als bedrijf een factor van belang te blijven in onze steeds sneller veranderende wereld. Tegelijkertijd is dit ook een enorme uitdaging voor al onze medewerkers. Bij veel van de veranderingen is de ondernemingsraad betrokken in de vorm van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Vanuit een positief kritische opstelling is de ondernemingsraad steeds op zoek naar een optimale balans tussen de belangen van de medewerkers en de organisatie.

Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

De commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn is een commissie van de

Ondernemingsraad. De commissie heeft zich in 2016 sterk gemaakt voor het opstellen van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie. Om te komen tot een definitieve en alles omvattende Risico Inventarisatie en Evaluatie is eind 2016 door Team Veiligheid en Crisisbeheersing een werkgroep in het leven geroepen waarin ook de commissie zitting heeft. De definitieve Risico Inventarisatie en Evaluatie inclusief plan van aanpak is naar verwachting eind 2017 gereed. Ook de door diverse medewerkers ervaren (te) hoge psychosociale (arbeids)belasting heeft nadrukkelijk de aandacht gehad van de commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. In overleg met de directeur en collega’s van Human Resource Management is een begin gemaakt met de optimalisatie van de aanpak van psychosociale (arbeids)belasting. Verder blijft het relatief hoge langdurige ziekteverzuim een zorgpunt voor de commissie. Ook hierover is regelmatig overleg gevoerd met de directeur en collega’s van Human Resource Management.

Personeelsvereniging

Personeelvereniging Plons organiseert jaarlijks diverse spannende en ontspannende activiteiten voor de medewerkers. Alle medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zijn lid van Plons. De tijdelijke medewerkers, inhuurkrachten, stagiaires en afstudeerders mogen ook deelnemen aan alle activiteiten. In 2016 heeft PLONS voor haar leden diverse activiteiten georganiseerd: een familiedag naar Toverland, een wandeling, een bezoek aan het Draaksteken, een stedentrip naar Boedapest, een workshop vlaaien bakken, een Sinterklaasochtend, bloemschikken voor Kerst en kienen.

Seniorenvereniging

Seniorenvereniging PAUW is bedoeld voor medewerkers die met pensioen zijn of via de WAO uit dienst zijn gegaan. PAUW is een ontmoetingsplaats voor oud-medewerkers en in dat kader worden diverse activiteiten georganiseerd. Ongeveer 60 voormalige collega’s zijn aangesloten. In mei 2016 bezochten we voetbalvereniging Scharn met aansluitend een bustocht in een Engelse dubbeldekker door Maastricht. De trip werd afgesloten met een excursie in de grotten. In oktober brachten we een bezoek aan het klokkenmuseum in Asten en gingen vervolgens door naar Nijmegen naar Bierbrouwerij ’t Hemeltje. In december vond in onze eigen Roerzaal de Algemene Leden vergadering plaats. Aansluitend was er een lezing over vermogenstoets in de zorg en erfrecht.

‘…dat iedereen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd…’

15


5.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

‘…een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons product, mens en samenleving...’


Waterschapsbedrijf Limburg is geworteld in de Limburgse samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel en geven wij vorm en inhoud in een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Dat betekent dat wij bij al onze bedrijfsbeslissingen een afweging maken tussen People, Profit en Planet. Wij nemen nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons product, de omgeving en voor de mensen. In dit hoofdstuk komen onze inspanningen op dat terrein aan de orde.

‘…samen werken aan een duurzame

Bedrijf en milieu

toekomst...’

Duurzaamheidsaward mobiliteit

Ons bedrijf heeft een duurzaamheidsaward gewonnen in het Lean & Green Personal Mobility-programma van TNO en Connekt. Het programma stimuleert organisaties duurzamer te worden door maatregelen te nemen op het gebied van de mobiliteit van werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Organisaties komen hiervoor in aanmerking als zij met een Plan van Aanpak aantonen dat zij 20% CO2-reductie kunnen behalen in vijf jaar tijd. De eerst maatregel uit ons Plan van Aanpak, de vervanging van de bedrijfsauto’s, is in gang gezet.

Vervanging bedrijfswagenpark

Ons wagenpark was hard aan vervanging toe. Na een Europees aanbestedingstraject zijn we uiteindelijk tot aankoop overgegaan van 15 Citroën Berlingo’s XL en 16 Citroën Jumpers. In februari werden de eerste sleutels aan de gebruikers overhandigd. De fonkelnieuwe auto’s zijn niet alleen representatief en bijzonder comfortabel, maar ook veilig, duurzaam en bovenal efficiënt. Het brandstofverbruik is laag, de CO2-uitstoot gering en de veiligheidsnormen excellent. De inrichtingen zijn voor 95% vervaardigd uit aluminium, waarbij minimaal 33% is vervaardigd uit gerecycled aluminium. De inrichting is voor 95% recyclebaar en alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn voor 100% recyclebaar. Daarmee past de aankoop perfect binnen onze missie en visie en werken we mee aan een duurzame toekomst.

Digitale afvalstoffenadministratie

De wettelijk verplichte administratie van de verwerking en het transport van afvalstoffen en grondstoffen ging tot voor kort nog met papieren transportbonnen. Deze papieren bonnen zijn vervangen door een digitale administratie met een smartphone-app. De eerste ervaringen zijn positief: minder tijdrovend papierwerk en meer efficiency.

Van Wijk van Morgen naar SUPERLOCAL

In de Wijk van Morgen in Heerlen werken we nauw samen met studenten van Hogeschool Zuyd aan de ontwikkeling van een duurzaam waterconcept. De Wijk van Morgen krijgt een vervolg in het project SUPERLOCAL in KerkradeOost. Woningbouwcorporatie HEEM wil daar minimaal 100 huurwoningen bouwen die duurzaam zijn op het vlak van materiaalgebruik, energie en wateren afvalwatertechnologie. Belangrijke uitgangspunten van het waterconcept zijn zoveel mogelijk drinkwater besparen, het hergebruik van restwarmte uit afvalwater en de verdergaande scheiding van afvalstromen.

Barometer Duurzaam terreinbeheer: Niveau Goud

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van groene en verharde terreinen. Het belangrijkste doel van de Barometer is de emissies van

onkruidbestrijdingsmiddelen (op basis van glyfosaat) naar oppervlaktewater zo veel mogelijk terug te dringen en te voorkomen en onder andere ook het gebruik van non-tox en tox-middelen te beheren en registreren (bijvoorbeeld ongediertebestrijding). Op 28 september van vorig jaar heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden. De audit bestond uit een beoordeling van de documentatie en locatiebezoeken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond en rioolgemaal Herkenbosch en Vlodrop waar ook het cultuurtechnisch onderhoud van een buitenfirma is geaudit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Daardoor voldoen wij aan alle punten voor de certificering. Door het behalen van niveau Goud mogen we het Milieukeur logo voeren. In Nederland zijn 11 instanties/bedrijven die het niveau Goud hebben.

Bedrijf en maatschappij Excursies

Wij hechten veel waarde aan een open en transparant contact met onze doelgroepen. De excursies op onze installaties zijn educatief en communicatief een uitstekend middel om het contact met onze doelgroepen aan te halen. Per juli 2016 is het beheer en de uitvoering van excursies op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties helemaal in handen van onze eigen organisatie. Door een verdere professionalisering van de excursies willen we mensen beter inzicht geven in waarom, wat en hoe we onze maatschappelijke taak invullen. Daarbij leggen we, afhankelijk van de doelgroep, de nadruk op thema’s als duurzaamheid, innovatie en kosten. Partners op het terrein van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven zijn meer dan ooit van harte welkom. Vooralsnog rekenen we op circa 100 excursies per jaar. Ook voor onze gloednieuwe en innovatieve Centrale Regelkamer stonden de deuren open voor excursies. De bezoekers zijn over het algemeen vakinhoudelijk geïnteresseerden.

Stageplekken voor de nieuwe Nederlanders

Nieuwkomers die op zoek zijn naar een stageplek kunnen bij ons terecht. Zo bieden we ook die groep op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen en het vak te leren.

Samen voor de voedselbank

Ons bedrijf heeft afgelopen de landelijke actie “Samen voor de voedselbank” ondersteund. In het kantoor in Roermond en op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Limmel, Hoensbroek, Susteren, Roermond en Venlo stonden speciale boxen opgesteld waar iedereen een gift kon doneren.

17


6. FEITEN, CIJFERS EN TRENDS IN 2016


Legenda In de tabellen worden voor de units de volgende afkortingen gebruikt: BRO > Businessunit Bouw, Renovatie en Onderhoud OPPIT > Businessunit Operations, Product- en Procesontwikkeling

BDP > Stafunit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement FPC > Stafunit Financiën, ​Planning, Concerncontrol HRM > Stafunit Human Resource Management

Loonsom

2012

Loonsom*

2013

2014

2015

2016

€ 7.895.922

€ 7.366.299

€ 7.293.130

€ 7.625.586

€ 7.967.060

Loonsom per persoon

€ 55.605

€ 51.875

€ 51.724

€ 53.326

€ 53.831

Loonsom per fte

€ 56.862

€ 53.029

€ 53.626

€ 54.703

€ 55.170

*Loonsom: loon voor loonbelasting/premie volksverzekeringen

Werkgeverslasten

2012

Werkgeverslasten*

2013

2014

2015

2016

€ 8.296.939

€ 8.039.717

€ 8.073.990

€ 8.167.623

€ 8.589.759

Werkgeverslasten per persoon

€ 58.429

€ 56.618

€ 57.262

€ 57.116

€ 58.039

Werkgeverslasten per fte

€ 59.750

€ 57.877

€ 59.368

€ 58.591

€ 59.482

*Werkgeverslasten: som van salariscomponenten + toelagen + afdrachten van pensioenpremies + afdrachten van sociale lasten -/- inhoudingen van pensioenpremies -/- inhoudingen van sociale lasten

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat zowel de loonsom per FTE en per persoon als ook de werkgeverslasten per FTE en per persoon de afgelopen 5 jaar stabiel zijn gebleven.

Bezetting per unit in fte’s BDP 7,67

BDP 8,67 FPC 9,45

FPC 10,45 HRM 10,95

OPPIT 44,45

Bezetting per unit in fte's

HRM 10,95

OPPIT 46,45

Bezetting per unit in fte's

BRO 65,89

BRO 65,89

Aantal FTE's per 1 januari 2016

Aantal FTE's per 31 december 2016

Totaal 138,41

Totaal 142,41

19


Bezetting per unit in aantal personen BDP 8

BDP 9 FPC 11

OPPIT 45

FPC 12 HRM 12

OPPIT 47

HRM 12

Bezetting per unit in aantal personen

Bezetting per unit in aantal personen

BRO 66

BRO 66

Aantal medewerkers per 1 januari 2016

Aantal medewerkers per 31 december 2016

Totaal 142

Totaal 146

Bezetting aantal fulltimers versus parttimers Parttimers 12

Parttimers 12

Bezetting aantal fulltimers versus parttimers

Bezetting aantal fulltimers versus parttimers

Fulltimers 130

20

Fulltimers 134

Aantal fulltimers versus parttimers per 1 januari 2016

Aantal fulltimers versus parttimers per 31 december 2016

Totaal 142

Totaal 146


Bezetting gedetacheerden versus uitzendkrachten Aantal gedetacheerden en uitzendkrachten per 31 december 2016

Aantal gedetacheerden en uitzendkrachten per 1 januari 2016

30

30

25

25

20

20

15

25

15

13

10

10 5

5 1

1

0 BDP

1

5

2 0

FPC

Aantal gedetacheerden

5

4

0 BRO

OPPIT

BDP

1

0

FPC

Aantal gedetacheerden

Aantal uitzendkrachten

7 4

1

0 HRM

7

6 1

0

HRM

BRO

OPPIT

Aantal uitzendkrachten

Eind 2016 waren in totaal 50 gedetacheerden of uitzendkrachten werkzaam voor het Waterschapsbedrijf Limburg.

Bezetting verdeling eigen medewerkers naar man/vrouw Vrouw 17

Vrouw 17

Bezetting verdeling eigen medewerkers man/vrouw

Bezetting verdeling eigen medewerkers man/vrouw

Man 125

Man 129

Eigen medewerkers man/vrouw per 1 januari 2016

Eigen medewerkers man/vrouw per 31 december 2016

Totaal 142

Totaal 146

21


Bezetting opbouw naar leeftijdscategorieën

Aantal mannen

Aantal vrouwen

30 27

27

26

25 20

17 15

14

10 7 5

5 2

≤ 24 jaar

3

3 0

1

0

25-29 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

0

0

6 3

4 0

40-44 jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

1

0 ≥ 65 jaar

Peildatum 31 december 2016

Eind 2016 was de gemiddelde leeftijd bij Waterschapsbesrijf Limburg 49,7 jaar. In verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zullen in de komende 5 jaar 13 medewerkers (9%) onze organisatie verlaten. In de 5 jaren daarna zijn dat nog eens 21 medewerkers. De komende 10 jaar zullen dus 34 medewerkers (23%) onze organisatie verlaten. In de 5 jaren daarna zullen zelfs 37 medewerkers onze organisatie verlaten in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat betekent dat over 15 jaar 71 van de huidige medewerkers (48%) niet meer werkzaam zijn voor het Waterschapsbedrijf Limburg.

Gemiddelde leeftijd per unit

56 54

54,1 53,1

52 50,8 50

49,1 48,1

48 46 44 BDP

22

FPC

HRM

BRO

OPPIT


Bezetting naar dienstjaren in 2016

Aantal medewerkers

30

28

28

25 19

20

17 14

15 10

17

9 4

4

1 jaar

2 jaar

5

3

3

0 0 jaar

3-4 jaar

5-9 jaar

10-14 jaar

15-19 jaar

20-24 jaar

30-39 jaar

25-29 jaar

â&#x2030;Ľ 40 jaar

Peildatum 31 december 2016

Bezetting gemiddeld aantal dienstjaren in 2016 per unit

Bezetting aantal medewerkers in dienst/uit dienst in 2016

Gemiddeld aantal dienstjaren in 2016 per unit

Aantal medewerkers in dienst/uit dienst in 2016

(peildatum 31 december 2016) Man 10

30 25

24

23

Vrouw

9

8

20 20

18

17 15

6

15

4

4 10 2

5 0

0 BDP

FPC

HRM

BRO

OPPIT

WBL

0

0

IN DIENST

UIT DIENST

23


Opleiding en cursussen

Stagiair(e)s/trainees in 2016

Opleidingen en cursussen gevolgd in 2016

Aantal stagiair(e)s en trainees in 2016

Soort cursus Aantal Aantal personen opleidingen/ cursussen

7 6

6 5

Reguliere opleidingen en cursussen

43

53

Verplichte opleidingen en cursussen

88

128

4

4 3

In 2016 is ruim â&#x201A;Ź 200.000 besteed aan opleidingen en cursussen, dit is ruim 2,5% van de loonsom en dus ruim boven het bedrag dat conform SAW minimaal gelijk moet zijn aan 1% van de loonsom.

2 1

1 0

0

MBOBBLHBOstagiair(e)s stagiair(es) stagiair(e)s

WOstagiair/ trainee

In 2016 zijn bij Waterschapsbedrijf Limburg 11 stagiair(e)s (oftewel 7,5% van de bezetting) geplaatst.

HR trends 2010-2016 Verzuim Ziekteverzuim - ziekteverzuimpercentage per maand in 2016 9% 7,97

8% 6,57

6,21

6% 5%

7,21

7,07

7%

5,33

4,88

6,09 5,57

5,85

6,07 5,48 4,88

NORM 4,1% 4% 3% 2% 1% 0% TOTAAL

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

24


Ziekteverzuim in 2016 Gemiddeld verzuimpercentage

Gemiddeld verzuim kort en lang

7%

4% 6,07

6%

5,23

3,27 2,85

3%

5% 4%

3,5%

2,60

2,55 2,5%

3,71

3,34

1,5%

2%

1,11

1%

1%

0,5%

0%

0% 2012

2,38

2,25

2% 2,64

3%

2,80

2013

2014

2015

0,79 0,39

2016

2012

Het verzuimpercentage geeft weer welk deel van de werktijd in het betreffende jaar verloren is gegaan vanwege verzuim door arbeidsongeschiktheid.

2013

Gemiddeld verzuim kort (t/m 42 dagen)

2014

2015

2016

Gemiddeld verzuim lang (> 42 dagen)

Stijging van het langdurig ziekteverzuim; kort verzuim al jaren stabiel Het ziekteverzuimpercentage (inclusief langdurig zieken) in 2016 bedroeg 6,07% voor Waterschapsbedrijf Limburg. We zien duidelijk een stijging bij het langdurig ziekteverzuim (meer dan 42 dagen). Het ziekteverzuimpercentage voor het kort verzuim (tot en met 42 dagen) is al sinds 2012 nagenoeg stabiel.

Gemiddelde duur ziekteverzuim (aantal dagen per melding)

25

Meldingsfrequentie

23,60

1,6 1,4

20

1,32

1,29 1,19

1,2

1,14

1

15 12,11 10

1,27

0,8

9,95

9,19

0,6

6,89

0,4

5

0,2 0

0 2012

2013

2014

2015

2016

De gemiddelde ziekteverzuimduur geeft inzicht in hoeveel dagen medewerkers in een kalenderjaar per afgesloten ziektegeval gemiddeld hebben verzuimd. De stijging van de gemiddelde verzuimduur bij het WBL in 2016 wordt veroorzaakt door een toename van het langdurig verzuim.

2012

2013

2014

2015

2016

De meldingsfrequentie geeft het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker weer. De meldingsfrequentie in de afgelopen jaren laat een dalende trend zien.

25


Ziekteverzuim in 2016 Verzuimkosten

€ 600.000 € 500.000 € 427.582

€ 456.649

€ 400.000 € 323.096 € 300.000

€ 287.874 € 217.548

€ 200.000 € 100.000 €0 2012

2013

2014

2015

2016

Verlofsaldo Saldo eind van het jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Procentuele daling t.o.v. 2011 Totaal verlofsaldo (in uren)

26

Waarde totaal verlofsaldo

26.266 15.135 12.640 10.043 8.816 10.259 60,94% € 703.192

€ 470.243

€ 343.895

€ 281.317

€ 248.807

€ 293.436

58,27%


Verlofsaldo Totaal verlofsaldo (in uren)

Waarde totaal verlofsaldo

30.000

€ 800.000 26.266

€ 700.000

25.000

€ 703.192

€ 600.000 20.000

€ 500.000 15.135

15.000

€ 400.000

12.640 10.043

10.000

€ 470.243

8.816

10.259

€ 343.895 € 281.317

€ 300.000

€ 248.807

€ 293.436

€ 200.000 5.000

€ 100.000 €0

0 2011

2012

2013

2014

2015

2011

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Sanering verlofstuwmeer De regeling Sanering verlofstuwmeer, die in 2012 is ingegaan, is conform afspraak per 31 december 2016 beëindigd. Hiermee is het gehele verlofstuwmeer van begin 2012 volledig afgebouwd. Vanaf 2017 beschikken medewerkers alleen nog over verlof conform wetgeving/CAO, waarbij het wettelijk basisverlof een maximale looptijd heeft van 18 maanden.

Declarabele kosten Declarabele kosten sinds 2012 nagenoeg stabiel De declarabele kosten zijn na 2012 sterk gereduceerd. Er is destijds sterk ingezet in het verlagen van de overwerkuren en het aantal dienstreizen. Sindsdien is het totaal van de declarabele kosten (totaal van overwerk, onregelmatige dienst, wachtdienst en reiskosten) nagenoeg stabiel.

Soort toeslag/vergoeding

2012

2013

€ 192.071

€ 132.868

€ 19.061

€ 14.215

Wachtdienst

€ 146.325

Reiskosten

€ 220.410

Totaal

€ 577.867

Overwerk Onregelmatige dienst

2014

2015

2016

€ 104.733

€ 134.846

€ 129.489

€ 17.175

€ 15.436

€ 13.429

€ 138.556

€ 133.274

€ 131.589

€ 136.092

€ 170.270

€ 176.755

€ 164.036

€ 171.905

€ 455.909

€ 431.937

€ 445.907

€ 450.915

27


Declarabele kosten Overwerk

Onregelmatige dienst

€ 250.000

€ 200.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 192.071

€ 19.061 € 17.175

€ 150.000

€ 134.846 € 129.489

€ 132.868 € 104.733

€ 100.000

€ 5.000

0

0 2013

2014

€ 13.429

€ 10.000

€ 50.000

2012

€ 15.436

€ 14.215

€ 15.000

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

TRENDLIJN Reiskosten

Wachtdienst

€ 150.000

€ 250.000 € 220.410

€ 146.325 € 145.000

€ 200.000 € 170.270

€ 140.000

€ 138.556 € 136.092

€ 135.000

€ 176.755

€ 164.036

€ 171.905

€ 150.000

€ 133.274 € 131.589

€ 100.000

€ 130.000 € 50.000

€ 125.000 € 120.000

0 2012

28

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016


Aantal uitgevoerde werkplekinspecties Unit

2012 2013 2014 2015 2016

Directeur

1 2 2 1 0

BDP

- - - - 8

FPC

1 1 - 1 0

HRM

1 1 1 1 0

BRO

12 13 14 15 4

OPPIT

26 - 21 13 20

Totaal

41 17 38 31 32

Gemiddelde afhandelingstermijn in dagen

29

35

63

10

104

Ten opzichte van 2015 is het aantal werkplekinspecties in 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Het verschil in de gemiddelde afhandelingstermijn in dagen komt door een andere afhandelingsmethodiek. Tot en met 2015 werd een administratieve afhandelingstermijn gehanteerd: als het formulier van commentaar was voorzien door de direct leidinggevende werd de genoemde actie als gereed geboekt. Dit stond los van het feit of deze daadwerkelijk werd uitgevoerd. In 2016 is gestart met het VVV-register waarin acties worden teruggekoppeld op het moment dat ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dat verklaart het verschil in afhandelingstermijn tussen 2015 en 2016.

Aantal OVSH-meldingen (onveilige situaties en handelingen) Unit BRO

2012 2013 2014 2015 2016 10 6 5 10 26

OPPIT

8 12 16 30 24

Totaal

18 18 21 40 50

Gemiddelde afhandelingstermijn in dagen

22 49 25 35 57

Gemiddeld aantal OVSH-meldingen per RWZI/afstrominggebied

0,9 0,9 1,1 2,2 3,3

In 2016 is door het nieuwe team Veiligheid en Crisisbeheersing nog nadrukkelijker aandacht besteed aan veilige werkplekken. Dat betekent dat onveilige situaties gemeld moeten worden; een doelstelling die door alle teams en units in het KAM-jaarplan is opgenomen. Het resultaat hiervan is dat het aantal OVSH-meldingen is gestegen van 40 in 2015 naar 50 in 2016. De toename van de afhandelingstermijn in dagen komt door een andere afhandelingsmethodiek (zie ook de toelichting bij de vorige tabel Aantal uitgevoerde werkplekinstructies).

29


Aantal ongevallen/meldingen volgens arbo-wet Unit 2012 2013 2014 2015 2016 Binnengekomen Binnengekomen Binnengekomen

Binnengekomen

Binnengekomen

Waterschapsbedrijf Limburg 0 0 0 1 1

Aantal ongevallen/meldingen volgens KAM-norm

Unit 2012 2013 2014 2015 2016 Binnengekomen Binnengekomen Binnengekomen

Binnengekomen

Binnengekomen

HRM 0 0 1 1 0 BRO 2 5 2 3 2 OPPIT 3 3 1 3 2 Totaal 5 8 4 7 4 Waarvan met externe medewerkers 4 2 2 2 2

Het verschil in het aantal ongevallen/meldingen volgens arbo-wet en KAM-norm komt door een andere registratie-methodiek. In het kader van de KAM-norm registreren we alle ongevallen, in het kader van de arbo-wet zijn we alleen verplicht de ongevallen met verzuim te registreren.

Meldingen en klachten

Unit 2012 2013 2014 2015 2016 Melding Melding Melding Melding Melding Melding Melding Melding klachten bevoegd gezag klachten bevoegd gezag klachten bevoegd gezag klachten bevoegd gezag

Melding Melding klachten bevoegd gezag 18 rwzi’s 18 rwzi’s

Gemiddeld aantal per rwzi

1 1

0,8 1,3

0,9 1,1

0,5 1,61

0,5 2,1

Totaal aantal voor 18 rwzi’s

18 18

14 23

16 20

9 29

9 36

Gemiddelde afhandelingstermijn in dagen

5 2

4 3

1 1

11 5

11 4

Klachten Bij klachten gaat het om klachten van omwonenden. Het aantal klachten bestaat overwegend uit stankklachten en zijn ook weersafhankelijk. Langdurig warm weer kan sneller tot klachten leiden. Overall is het aantal klachten wel afgenomen. Dit komt door een beter inzicht in de oorzaak van de klachten waardoor we gericht maatregelen aan de bron kunnen nemen.

Meldingen Bij meldingen gaat het om meldingen van ons bedrijf aan het bevoegd gezag. Het is wettelijk voorgeschreven dat bijzondere voorvallen worden gemeld aan het bevoegd gezag. De melding kan zowel pro-actief als reactief zijn. Alle voorvallen die als bijzonder voorval kunnen worden aangemerkt, worden door ons gemeld. Een bijzondere situatie is het afblazen van biogas. De Regionale Uitvoeringsdienst wil zo spoedig mogelijk over een dergelijke situatie geïnformeerd worden. Doel is om de klachten van omwonenden die bij de Regionale Uitvoeringsdienst gemeld worden te kunnen beantwoorden. Door de extra aandacht voor de installaties voor Warmtekrachtkoppeling wordt een eventuele afblaas sneller en vaker geconstateerd. Dit betekent dus een toename aan melding van biogas afblaas. Het aantal meldingen is de laatste jaren toegenomen.

30


Colofon Het sociaal jaarverslag is een uitgave van het Waterschapsbedrijf Limburg Postbus 1315, 6040 KH Roermond Redactie

RenĂŠ Walenbergh,

Walenbergh & Van Os

Communicatie Eindredactie

Communicatie, unit BDP

Waterschapsbedrijf Limburg Vormgeving

Sofieke van Nuenen

Fotografie/beeld maartje van berkel.fotograaf Druk

Tonnaer - meer dan drukkers

Dit jaarverslag is gedrukt op FSCÂŽ-gecertificeerd papier.


Profile for WBL

Sociaal jaarverslag 2016  

Sociaal jaarverslag 2016