Page 1

Re-evaluating waste

iswa key messages water & waste english section


E ditorial

Τ

ο water & Waste ξεκινάει μια προσπάθεια εισό-

δου στις αγορές της «γειτονιάς» της Ελλάδας. Τις αναδυόμενες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης που στη φάση της ανάπτυξης ή και ανασυγκρότησής τους αναζητούν συνεργάτες και τεχνολογίες που η ελληνική αγορά μπορεί να προσφέρει. Το περιοδικό φιλοδοξεί να γίνει το όχημα και ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο, όπως πάντα, την προώθηση των ελληνικών εταιρειών σε νέες αγορές. Αφετη-

ρία αυτού του εγχειρήματος η παρουσία του W&W στο iSWa BEaCoN που πραγματοποιείται το Δεκέμβριο στο Νόβισατ της Σερβίας. Αυτός είναι και ο λόγος που στις επόμενες σελίδες του περιοδικού θα δείτε μια μεγάλη ενότητα ύλης στην αγγλική γλώσσα. Πιστεύουμε ότι η κίνησή μας αυτή θα έχει συνέχεια αλλά και αποτελέσματα. Με εκτίμηση Α. Ζευγίτης Σύμβουλος έκδοσης W&W


06

Στο Ευρωδικαστήριο έξι κράτη-μέλη για μη χορήγηση αδειών σε βιομηχανίες

Η

χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών και των έργων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, αποτελούν σημαντικά προαπαιτούμενα για τη σωστή προετοιμασία και την επιτυχή υλοποίηση όλων των έργων και παρεμβάσεων και ειδικά εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι περιττή πολυτέλεια, αλλά απολύτως αναγκαίες για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των έργων, άρα τελικά του δημόσιου συμφέροντος. Τα παραπάνω επισημαίνει το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), με υπόμνημά του προς όλα τα πολιτικά κόμματα, εν όψει των εκλογών της 5ης Οκτωβρίου 2009. Για την έξοδο από την κρίση ο ΣΕΓΜ προτείνει: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει έξι κράτη μέλη στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επειδή παρέλειψαν να εκδώσουν νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες για πάνω από 1.500 βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο έδαφος τους. Οι έξι χώρες είναι η Δανία, η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία,

η Σλοβενία και η Ισπανία. Η Επιτροπή αποστέλλει επίσης πρώτη γραπτή προειδοποίηση στην Αυστρία, τη Γαλλία και τη Σουηδία για άλλες 1.700 εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια. Σε όλες τις περιπτώσεις οι άδειες έπρεπε να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007. Οι παραβάσεις αφορούν την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία «iPPC» 96/61/ΕΚ), στόχος της οποίας είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των βιομηχανικών εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο νερό και στο έδαφος.Η οδηγία υποχρέωνε τα κράτη μέλη να εκδώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 νέες άδειες ή να επανεξετάσουν, και όπου απαιτείται να αναπροσαρμόσουν τις υφιστάμενες άδειες για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1999. Από τα στοιχεία που υπέβαλαν η Δανία, η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία, προέκυψε ότι για κάτι παραπάνω από 1.500 εγκαταστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν εκδοθεί νέες ή αναπροσαρμο-

σμένες άδειες. Κατά συνέπεια, έχοντας αποστείλει ήδη δύο γραπτές προειδοποιήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα έξη κράτη μέλη στο Δικαστήριο για παράβαση της οδηγίας. Ωστόσο, ο αριθμός των αδειών που δεν έχουν εκδοθεί είναι σαφώς μικρότερος από τις περισσότερες των 4.500 που ίσχυαν στα εν λόγω κράτη μέλη όταν η Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες επί παραβάσει το Μάιο του 2008. Η Επιτροπή έχει επίσης αποστείλει πρώτη γραπτή προειδοποίηση στην Αυστρία, τη Γαλλία και τη Σουηδία για ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά την έκδοση αδειών για 1.700 περίπου εγκαταστάσεις που λειτουργούν στις εν λόγω χώρες, από τις οποίες 1.647 βρίσκονται μόνο στη Γαλλία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία iPPC και την εφαρμογή της διατίθενται στις ιστοσελίδες: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm


08

ΠοΣοΣτο ΑνΑκυκλωΣηΣ οικιΑκων ΑΠοβλητων

Η

ποσότητα των οικιακών αποβλήτων που ανακυκλώνεται είναι ο πλέον χρήσιμος δείκτης καθώς κάνει σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών δίνοντας έτσι μεγαλύτερο νόημα. Όμως οι στατιστικές για τα οικιακά από-

βλητα δεν είναι πρόσφατα διαθέσιμες καθόσον το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων συνήθως περιλαμβάνεται στο μεγάλο εύρος του ορισμού των δημο-

τικών αποβλήτων. Δευτερογενή υλικά Η τιμή των δευτερογενών υλικών επηρεάζεται πολύ από την τιμή των πρωτογενών υλικών και κατ’ επέκταση από την συνολική οικονομική ανάπτυξη. Τα έσοδα από τα δευτερογενή υλικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαχείριση διαφόρων σχημάτων αποβλήτων.Κάποια ανακυκλώσιμα υλικά όπως το γυαλί, χαρτί και πλαστικό αναγράφονται στις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου, αμφότερα σε όγκο και αξία. Τα δεδομένα αναφέρονται σε πρόσφατες εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι

περιλαμβάνουν πρόσφατες τιμές καθώς και μακροπρόθεσμες ,από συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ο δείκτης απεικονίζει ένα αριθμό τιμών (ευρώ/τόνο) των ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, χαρτιού και πλαστικού). Για κάθε υλικό η Στατιστική για το Εξωτερικό Εμπόριο έχει διάφορες θέσεις, από την στιγμή που απορρίπτεται σαν απόβλητο από τον καταναλωτή μέχρι την υψηλή τιμή του όταν αυτή καθορίζεται. Για να τονισθεί η επίδραση στα διάφορα σχήματα διαχείρισης αποβλήτων ο δείκτης κατασκευάζεται από μία επιλογή

κοινών ανακυκλώσιμων υλικών. Για κάθε ανακυκλώσιμο υλικό αναπτύσσεται ένας δείκτης τιμών που να μην συμπεριλαμβάνει παράγωγες τιμές που απλά αντανακλούν διαφορετικούς όγκους αποβλήτων. Ο δείκτης σκοπεύει να παρακολουθεί την ειδική τιμή ενός καθορισμένου σταθερού σετ υλικών και όχι απλώς μία μέση τιμή. Για τα έτη 2000-2008 η κατανομή κάθε υποκατηγορίας (όγκος υποκατηγορίας προς τον συνολικό όγκο) υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη σαν σταθερή κατανομή του δείκτη στον υπολογισμό του. Σαν πρόσθετος δείκτης παρουσιάζεται ο συνολικός όγκος (εισαγωγών – εξαγωγών) των εμπορευομένων υλικών. Ο δείκτης αυτός ( τόνοι/μήνα) δείχνει την δραστηριότητα της αγοράς. Τα στοιχεία καλύπτουν εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. Τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου δημοσιεύονται μία φορά τον μήνα, με μία καθυστέρηση περίπου 3,5 μηνών. Το έτος 2000 επελέγη σαν σημείο έναρξης λόγω του ότι από το 2000 και μετά υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία για διάθεση. Γυαλί Η διαμόρφωση της τιμής και του όγκου των υλικών υάλου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο δείκτης τιμών και όγκου εμπορίου ετησίως και μηνιαίως σε (€/τόνο και όγκου σε τόνους) http://tinyurl.com/yz79q3c Γραφική παράσταση : Η διαμόρφωση της τιμής και του όγκου των υλικών υάλου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. http://tinyurl.com/ykx27gu Χαρτί Η διαμόρφωση της τιμής και του όγκου των υλικών χάρτου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο δείκτης τιμών και όγκου εμπορίου ετησίως και μηνιαίως σε (€/τόνο και όγκου σε τόνους) http://tinyurl.com/ygvlmgy Γραφική παράσταση: Η διαμόρφωση της τιμής και του όγκου των υλικών χάρτου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. http://tinyurl.com/yfshxpm Πλαστικό Η διαμόρφωση της τιμής και του όγκου των υλικών πλαστικού στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο δείκτης τιμών και όγκου εμπορίου ετησίως και μηνιαίως σε (€/τόνο και όγκου σε τόνους) http://tinyurl.com/ylgxguo Γραφική παράσταση : Η διαμόρφωση της τιμής και του όγκου των υλικών πλαστικού στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. http://tinyurl.com/yhog3sj


09

Τ

ην κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 504kW ανέλαβε η iNtraKat στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,93 εκατ. Ευρώ.

Σ

το πλαίσιο της προώθησης νέων τρόπων χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναπτύχθηκε από την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSiCa (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable investment in City areas), το οποίο αναμένεται να βοηθήσει στην προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και στην προαγωγή της ανάπτυξης σε αστικές περιοχές. Το εργαλείο JESSiCa, ουσιαστικά εισαγάγει μια σειρά νέων διαδικασιών, βάση των οποίων παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ε.Ε., για να δημιουργήσουν ένα νέο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), το οποίο θα διαχειρίζεται Ειδική Επιτροπή. Οι πόροι του ΤΑΑ θα επενδύονται σε έργα που εντάσσονται στα πλαίσια ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (π.χ. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ), Εξοικονόμηση Ενέργειας). Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΕΤΕπ, σε συνέχεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομίας, ανέθεσε στην ένωση νομικών προσώπων ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. τη «Μελέτη αξιολόγησης των δυνατοτήτων εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSiCa για τη χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ στην Ελλάδα». Στόχοι της μελέτης, είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου για την ΔΣΑ στην Ελλάδα, καθώς και η αξιολόγηση και πρόταση συγκεκριμένων έργων ΔΣΑ, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το εργαλείο JESSiCa.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος θα υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου από την iNtraKat. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν

εντός τεσσάρων μηνών. Η iNtraKat ειδικεύεται στην ανάληψη έργων (turn key) Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατασκευάζοντας μεσαίας και μεγάλης κλίμακας συστήματα απευθείας Σύνδεσης στο Κύριο Δίκτυο

Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, Σταθερά Αυτόνομα Συστήματα και Φορητά Συστήματα Αυτόνομης (aoSS) για βιομηχανικές, αγροτικές και επενδυτικές εφαρμογές. Από την αρχή του έτους η iNtraKat έχει αναλάβει και εκτελεί έργα συνολικής ισχύος 1,3MW σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα.


10

KainotomΕΣ λυΣΕιΣ Στην ΑυτομΑτη κΑτΑγρΑφη μΕτρηΣΕων των υδρομΕτρων

Η

τεχνολογία SMart log αποτελεί μία καινοτομία στο χώρο της αυτόματης καταγραφής μετρήσεων των υδρομετρτηών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μία από τις πλέον πρακτικές λύσεις για την αυτόματη συλλογή δεδομένων και την αδιάλειπτη παρακολούθηση της οικιακής κατανάλωσης. Η τεχνολογία SMart log αναπτύχθηκε από την εταιρεία radio tech με στόχο τη δημιουργία ενός εξελιγμένου τεχνολογικά συστήματος, το οποίο θα είναι σε θέση να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την προσφερόμενη παροχή. Το καταγραφικό της SMart log καταγράφει και αποθηκεύει την παροχή του νερού που διέρχεται από τον οικιακό υδρομετρητή. Τα δεδομένα καταγράφονται ως παλμοί και στη συνέχεια εκπέμπονται για να διαβαστούν από την αντίστοιχε συσκευή συλλογής δεδομένων. Η πληροφορία αυτή αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή κάθε 2 δευτερόλεπτα. Η συχνή εκπομπή δεδομένων επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών με πολύ εύκολο τρόπο, ακόμη και μέσα από οχήματα εν κινήσει!! Ακόμη και στην περίπτωση που το τηλεμετρικό-καταγραφικό έχει τοποθετηθεί υπογείως μέσα σε φρεάτιο (μέχρι ενός μέτρου), ή σε κιβώτιο υδρομετρητή, παρέχει τη δυνατότητα απόμακρυσμένης ανάγνωσης από κινούμενο όχημα (π.χ. αυτοκίνητο) από απόσταση έως και 100 μέτρων! Η ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται οι μετρήσεις, καθότι δεν απαιτείται πλέον άμεση πρόσβαση στο υδρόμετρο, αλλάζει τα δεδομένα στη διαδικασία καταγραφής μετρήσεων. Περισσότερο από ένα απλό τηλεμετρικό Πέραν του προφανούς πλεονεκτήματος της απομακρυσμένης μέτρησης, και της μέτρησης εν κινήσει (drive-by metering), το SMart log προσφέρει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα της διαδικασίας μετρήσεων. Για πρώτη φορά προσφέρεται η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας ανάμεσα στην εταιρεία παροχής νερού, στον καταναλωτή, και τη συσκευή μέτρησης! Το SMart log μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί την ύπαρξη διαρροών από την πλευρά του καταναλωτή, να επιβάλλει περιορισμούς κατανάλωσης σε περιόδους ξηρασίας, να πραγματοποιεί με ακρίβεια την κοστολόγηση του καταναλισκού-

μενου νερού, να εφαρμόζει κλιμακωτή τιμολόγηση για αυξημένη κατανάλωση, και τέλος να ανιχνεύει τυχόν κακόβουλες απόπειρες επέμβασης στη μετρητική διάταξη. Οι δυνατότητες που προσφέρει το SMart log είναι πρωτοποριακές για το χώρο της αυτόματης καταγραφήςκαι

μετάδοσης μετρήσεων και υπόσχεται να απαλείψει τις δυσκολίες που ενέχονται στις διαδικασίες αυτές. Το SMart log είναι σε θέση να μεταφέρει ασύρματα μέσα σε μόλις 2-3 δευτερόλεπτα όλες τις μετρήσεις ενός μήνα για ένα οικιακό υδρόμετρο!! (για μεσοδιάστημα μετρήσεων 30 λεπτών κατά τη διάρκεια του μήνα) Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραματικά το κόστος της διαδικασίας καταμέτρησης και καταγραφής των μετρούμενων ποσοτήτων ανά υδρόμετρο και καταργεί την ανάγκη για «εκτίμηση» της κατανάλωσης και έναντι χρεώσεων. Το λογισμικό SMart Patrol PC έχει

σχεδιαστεί για το SMart log και επιτρέπει στον καταμετρητή να σχεδιάσει αποτελεσματικότερα το δρομολόγιο που πρέπει να ακολουθήσει για την καταγραφή των μετρήσεων, και επιτρέπει τον καθορισμό νέων θέσεων τοποθέτησης συσκευών. Με τη χρήση χρωματιστών δεικτών προόδου (progresss bars) ο καταμετρητής είναι συνέχεια ενήμερος για τη φάση στην οποία βρίσκεται η μετάδοση των δεδομένων. Μεγιστοποιείται έτσι η αποδοτικότητα του όλου συστήματος, καθώς επιτρέπει στον χειριστή του SMart Patrol PC να κινείται με τη βέλτιστη μέγιστη ταχύτητα για τη συλλογή δεδομένων. Επίσης, όλα τα δεδομένα των καταγεγραμμένων καταναλώσεων επεξεργάζονται και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο. Η καινοτομία του SMART View Το SMart log συνεργάζεται με απόλυτα με το SMart View. Το SMart View αποτελεί μία πρωτοποριακή καινοτομία που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το νερό σήμερα και να περιορίσει τις όποιες συνήθειες υπερκατανάλωσης νερού. Το SMart View αποτελείται από μία συσκευή η οποία επικοινωνεί με το SMart log και με τη βοήθεια μίας ευμεγέθους και ευανάγνωστης οθόνης, επιτρέπει στον καταναλωτή να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συνολική, μέση και στιγμιαία οικιακή του κατανάλωση νερού. Το SMart View τροφοδοτείται ενερ-

γειακά από μία μικρή συστοιχεία φωτοβολταϊκών, η οποία είναι ενσωματομένη στη συσκευή. Δε χρειάζεται δηλαδή εξωτερική πηγή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ή μπαταρίες! Σε πιλοτική εφαρμογή του εν λόγω συστήματος στο Weymouth της Αγγλίας, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατάφερε με τη βοήθεια του SMart log και του SMart View να επιτύχει μείωση της οικιακής κατανάλωσης κατά 39% !! Οι ian και Jean reekie υπήρξαν οι πρώτοι οικιακοί χρήστες του SMart View. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα από την τοποθέτηση του SMart log και του SMart View στο διαμέρισμά τους, κατάφεραν να μειώσουν τη μέση ημερήσια κατανάλωση νερού από τα 222 λίτρα στα 136. Οι ίδιοι δηλώνουν: «Η πρωταρχική αξία του SMart View εντοπίζεται στην ευκολία εντοπισμού του πιο αποδοτικού τρόπου εξοικονόμησης νερού. Δοκιμάσαμε διάφορες μεθόδους και είμασταν σε θέση να βλέπουμε αμέσως τη διαφορά. Επίσης είμασταν σε θέση να εντοπίσουμε άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις και να λάβουμε τα μέτρα μας.» Το SMart View απαλείφει την ανάγκη να «μαντεύει» το ηλικωμένο ζευγάρι ποιος θα είναι ο επόμενος λογαριασμός, κάτι πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι καταμετρήσεις πραγματοποιούνταν κάθε έξι μήνες! Τώρα πια ο ian δε χρειάζεται να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να προσπαθεί να διαβάσει την ένδειξη του υδρομέτρου μέσα από το φρεάτιο. Το αυτόνομο ενεργειακά SMart View παρουσιάζει ευανάγνωστα και ευνόητα όλα τα απαραίτητα αρθιθμητικά μεγέθη και γραφήματα που χρειάζονται για την εύκολη και άμεση σύγκριση των καταναλώσεων. “Η Jean κι εγώ πιστεύουμε ότι το νερό σύντομα θα αποτελέσει ένα σπάνιο και πολύτιμο αγαθό» λέει ο ian. “Τώρα είναι η ώρα για να αρχίσουμε να προσέχουμε και να διαφυλάσσουμε το νερό. Απαιτείται συλλογική συμμετοχή και θέλουμε να εκπληρώσουμε επιτυχώς το μικρό κομμάτι του έργου που μας αναλογεί.” Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι το SMart View αποτελεί έναν απαραίτητο σύμμαχο στην προσπάθεια για τον ενεργητικό εντοπισμό των διαρροών, την ώρα που αυτές παρουσιάζονται. Το SMart log αποτελεί μία πολύ προσιτή πρόταση στον τομέα της αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων, η οποία ταυτόχρονα προσφέρει μία σειρά από πολύτιμα και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Το σύστημα είναι σε θέση


11 να λειτουργήσει και με υφιστάμενες παλμοδοτικές διατάξεις. Η μονάδα καταγραφής μετρά τους παλμούς και τους μεταφράζει σε παροχή και κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια εκπέμπονται κάθε δύο δευτερόλεπτα μέσω μίας ασφαλούς ασύρματης σύνδεσης σε ένα δέκτη με συνδεσιμότητα USB, ο οποίος μπορεί να είναι τοποθετημένος και σε κινούμενο όχημα. Ακόμη και σε περίπτωση υπόγειας τοποθέτησης, το SMart log είναι σε θέση να μεταδόσει ασύρματα τα δεδομένα του σε απόσταση έως και 100 μέτρων. Το κάθε SMart log είναι σε θέση να αποθηκεύσει έως και 17.000 μετρήσεις στην του τοπική μνήμη. Για παράδειγμα, οι καταναλώσεις ενός μηνός που είναι αποθηκευμένες τοπικά στη μνήμη του SMart log, μπορούν να μεταδοθούν ασύρματα στον κινούμενο δέκτη εντός 2-3 δευτερολέπτων (ισχύει για μεσοδιάστημα μετρήσεων της τάξης των 30 λεπτών). Το SMart log επιτρέπει στις εταιρείες ύδρευσης τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με αυξημένη ακρίβεια την τιμολόγηση, να παρακολουθούν για τυχόν διαρροές στα σπίτια των καταναλωτών, να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα κατανάλωσης σε περιόδους ξηρασίας, να εφαρμόζουν κλιμακωτές ή/και εποχιακές τιμολογήσεις, και να ανιχνεύουν κακόβουλες ενέργειες στο υδρόμετρο, χωρίς να χρειαστεί ποτέ επιτόπου επίσκεψη και άμεση επαφή με το υδρόμετρο. Η συσκευή προμηθεύεται με μπαταρία διάρκειας 10 ετών, και μία προαιρετική οικιακή μονάδα παρακολούθησης, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την οικιακή κατανάλωση και να εντοπίζουν τυχόν εστίες διαρροών. Κύρια Χαρακτηριστικά και Προτερήματα του SMart log 4Χαμηλού κόστους εναλλακτική των ΑΜΡ σταθερού δικτύου αναμετάδοσης. 4Χωρίς περιορισμούς υποδομής και κάλυψης παρόχων κινητήςς τηλεφωνίας. 4Απαλείφει του λογαριασμούς «έναντι» 4Τα δεδομένα είναι 100% σίγουρα και ασφαλή κατά τη μετάδοση. 4Επιτρέπει τον υπολογισμό υδατικών ισοζυγίων μέσα σε μία ζώνη μέτρησης (dMa) για ανάλυση ανίχνευσης διαρροών. 4Συναγερμοί με φωνητική λειτουργία για την ανίχνευση διαρροών, επέμβασης, και αντίστροφης ροής, κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων. 4Συμβατό με όλες τις υφιστάμενες παλμοδοτικές διατάξεις. 4Μοναδικό μαγνητικό σύστημα στήριξης για μεγαλύτερο εύρος λειτουρ-

γίας. 4Αυτόνομο ενεργειακά (φωτοβολταϊκά) ασύρματο οικιακό σύστημα ενδείξεων με συναγερμό εντοπισμού διαρροών. 4Δυνατότητα λειτουργίας σε «κατάσταση ταχείας συλλογής δεδομένων» (rapid data collection mode) η οποία συλλέγει το τελευταίο σύνολο καταγεγραμένων παλμών, συναγερμό διαρροής, συναγερμό επεμβάσεων, συναγερμό αντίστροφης ροής, και συναγερμό χαμηλής μπαταρίας. 4Αποθηκεύει τα δεδομένα ενός

έτους για μεσοδιάστημα μετρήσεων 30 λεπτών. 4Υποστηρίζει reed switch, ηλεκτρονικό κωδικοποιητή παλμών, και τουρμπίνες ροής. 4Γρήγορη, ασφαλής και αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία δεδομένων με ευελιξία στις συχνότητες επικοινωνίας. 4Συναγερμοί φωνητικής ειδοποίησης διαρροής και επέμβασης στον υδρομετρητή κατά τη διάρκεια της ασύρματης μετάδοσης, για την ενεργητική διαχείριση και συντήρηση του δι-

κτύου. 4Δυνατότητα λειτουργίας ταχείας λήψης δεδομένων για ανάγνωση από κινούμενο όχημα. Η λειοτυργία αυτή επιτρέπει ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς λήψης των δεδομένων. 4Λογισμικό SMart Patrol το οποίο δείχνει τον κωδικό συσκευής του SMart log id, διεύθυνση, κατάσταση μετρητή και κατανάλωση στην ίδια σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία Ολύμπιος Εμπορική ΑΕΕ. Τηλ. 210.600.4.600


12

to μΕγΑλο ρΑντΕβου των ΕγκΑτΑΣτΑτων Στη WiLo: μιΑ νΕΑ ΠΑρΑδοΣη γΕννηΘηκΕ

Η

Wilo Hellas διοργάνωσε μια ημέρα ανοικτής επικοινωνίας αφιερωμένη στους εγκαταστάτες. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της στην Άνοιξη Αττικής. Δεν υπήρχε πρόγραμμα, η προσέλευση ήταν ελεύθερη από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και ο κρύος καιρός δεν στάθηκε ικανός να κρατήσει τους επαγγελματίες μακριά από την εταιρεία που παραδοσιακά τους στηρίζει, τους ενημερώνει και τους δίνει τα εφόδια για ακόμα ποιοτικότερη δουλειά εδώ και 36 χρόνια. Οι άνθρωποι της Wilo καλωσόρισαν τους επισκέπτες και τους ξενάγησαν στην Αίθουσα Πρακτικής «Κωνσταντίνα Πρέντζα», όπου ήταν σε λειτουργία εκθέματα με 50 αντλίες διαφόρων εφαρμογών, όπως και στην μονάδα συναρμολόγησης υποβρυ-

Επισκέπτες στον χώρο συναρμολόγησης δίπλα στις εντυπωσιακές αντλίες λυμάτων της Wilo EMU χίων αντλιών, πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων, στις εγκαταστάσεις του Service και στην κεντρική αποθήκη.Φυσικά την ατμό-

σφαιρα ζέστανε η γνήσια γερμανική μπύρα και τα λουκάνικα που ψήνονταν στο μπάρμπεκιου, αλλά πάνω απ’ όλα η καλή διάθεση και το αμοι-

βαίο ενδιαφέρον για επαγγελματικά και άλλα θέματα. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η αποτελεσματικότερη εγκατάσταση για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων επισκέψεων (χωρίς χρέωση) των εγκαταστατών, καθώς και η ευρύτατη γκάμα προϊόντων για όλες τις εφαρμογές μεταφοράς νερού, έκλεψαν το ενδιαφέρον.Όλοι οι επισκέπτες συμμετείχαν σε κλήρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στις 10 Νοεμβρίου 2009 από τον κο Αλεβίζο, υπάλληλο της Θερμογκρούπ, η οποία ανέδειξε 37 νικητές! Η Ημέρα του Εγκαταστάτη θα πραγματοποιείται στο εξής κάθε χρόνο στη Wilo, το ζήτησαν οι εγκαταστάτες και χαίρονται να το ζουν οι άνθρωποι της. Αυτό είναι κάτι που στη Wilo ονομάζουν Pumpen intelligenz.

ΣυΣτημΑ ΑνΑΖωογονηΣηΣ βοΘρων

aQUa BUBBLE-StREam

Η

συσκευή οξυγόνωσης aQUa BUBBlE-StrEaM, εισάγει αέρα στον βόθρο για επίτευξη αερόβιων συνθηκών επεξεργασίας, και ανάπτυξη αερόβιων βακτηρίων. Η μεταφορά οξυγόνου στο νερό μεγιστοποιείται μέσω οξυγόνωσης λεπτής φυσαλίδας. Τα αερόβια βακτήρια (μικροοργανισμοί) επιτυγχάνουν αποδεδειγμένα, γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι οσμές, οι αποφράξεις και το συχνό άδειασμα. Η διαδικασία αυτή αυξάνει τα χρόνια που ο βόθρος παραμένει απορροφητικός και λειτουργεί χωρίς προβλήματα, στις περισσότερες δε περιπτώσεις, επανα-

φέρει την αρχική (χαμένη) απορροφητικότητα.Η διαδικασία της αναζωογόνησης αρχίζει αμέσως μετά την - πολύ απλή - τοποθέτηση του aQUa BUBBlEStrEaM και τα αποτελέσματα είναι φανερά από τις πρώτες εβδομάδες.Σε συνδυασμό με το CESClEaN η επαναφορά του βόθρου στην κανονική λειτουργία είναι μόνιμη και συγχρόνως επιτυγχάνεται διάσπαση των στερεών υπολειμμάτων (λάσπη) έως και 95%. Η μονάδα αερισμού aQUa BUBBlEStrEaM έχει σχεδιασθεί για εύκολη τοποθέτηση και πρακτικά αθόρυβη λειτουργία. Το δε κόστος λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερο από την κατανάλωση μιας λάμπας των 60W.


ΕΞΑγορΑ του 50% τηΣ ΠριΣμΑ δομη ΑτΕ ΑΠο την ιντρΑκΑτ

Σ

το πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού η iNtraKat επεκτείνεται στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων και των έργων διαχείρισης φυσικών πόρων με την εξαγορά του 50% της εξειδικευμένης σε αντίστοιχα έργα εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης ΜΕΕΠ. Το πτυχίο 5ης τάξης της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ θα αξιοποιηθεί τόσο στην διεκδίκηση και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε περιβαλλοντικά έργα υψηλής τεχνολογίας όσο και σε δημόσια έργα υποδομών. Η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1994 και διαθέτει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο. Στο ανθρώπινο δυναμικό της συγκαταλέγονται εξειδικευμένοι επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε περιβαλλοντολογικά έργα. Η εταιρεία έχει εκτελέσει έργα προστασίας περιβάλλοντος, έργα διαχείρισης υγρών, στερεών, αερίων και επικίνδυνων αποβλήτων, έργα επεξεργασίας υδάτων με έμφαση σε βιολογικούς καθαρισμούς και σε διυλιστήρια υδάτων. Επιπλέον η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση έργων οδοποιίας, έργων κατασκευής λιμένων υδραυλικών, κτιριακών υποδομών και έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που έχει εκτελέσει, περιλαμβάνονται η εξυγίανση των εδαφών και οι συμπληρωματικές εργασίες στο τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου, η κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης και επεξεργασίας πόσιμου νερού της Θήβας, η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και τα έργα αποκατάστασης ζώνης Α1 πάρκου Σχοινιά. Η διοίκηση της iNtraKat εκτιμά ότι η συνεργασία με την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις προοπτικές ανάπτυξης που προκύπτουν από την υπάρχουσα στρατηγική συνεργασία με τη SUEZ Environnment στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής βιώσιμων, τεχνολογικά προηγμένων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έργων πράσινης ανάπτυξης.

Διόρθωση: Στο τεύχος Οκτωβρίου στο άρθρο «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» έγινε λανθασμένη αναφορά στον αριθμό των κάδων που έχει τοποθετήσει η ΑΦΗΣ. Στην πραγματικότητα ο αριθμός των κάδων είναι 45.500 (αριθμός που μας φέρνει στην δεύτερη θέση στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία) και όχι 16.150 όπως αναγράφεται στο άρθρο.

*

Θεσμικό Πλαίσιο: Στα παρα-

κάτω links θα βρείτε για την ενημέρωσή σας επικαιροποιημένη τόσο την Κοινοτική, όσο και την Εθνική Νομοθεσία που λειτουργεί με υπερσυνδέσμους: Κοινοτική: http://tinyurl.com/yb9jh4f Ελληνική: http://tinyurl.com/ygo7hzp


the english section

nEWS FoR WaStE anD RESoURCE manaGEmEnt inDUStRY a)Recycling 1.Serbia to establish large-scale aluminium recycling plant by Editorial Staff. october 21, 2009 Serbia / Switzerland / Serbia’s Deputy Prime minister & minister of the Economy, mladjan Dinkic and mr. Jan Driessens, former President of american company Ball Packaging Europe, said today that work will begin on constructing a US $ 150 miLLion aLUminiUm RECYCLinG PLant in tHE anCiEnt CitY oF Sremska mitrovica, about 60 miles west of the Serbian capital. For more : http://www.recyclingbizz.com/nonferrous/La906770.html source: www.recyclingbizz.com 2.Waste management in Romania offers new opportunities for German waste disposal technology Bucharest - a completely new market for German sorting, recycling and disposal technology is currently being built in Romania. about 99 percent of Romania's waste has ended up without any sort on one of the many heaps. Under pressure from the EU, Romanians have to build more waste produced every year, 117 sorting and 79 composting facilities, 93 transfer stations and 33 EU-compliant landfill. also making a number of mechanical-biological treatment plant (mBt) are formed, reports Germany trade & invest. For more at: http://tinyurl.com/ylxf375 3. E-scrap processing plant for Romania Romania | a new e-scrap recycling venture named GreenWEEE has opened its doors in Bazau, Romania. Described as the first WEEE recycling facility of its kind in southeastern Europe, the plant has the capacity to process 50 000 tonnes of e-scrap each year covering ten types of electrical and electronic equipment. For more: http://www.recyclingbizz.com/glass /La864637.html acknowledgement www.greenweee.ro Source: a cooperation of Recycling

international and Recyclenet 4. EBRD to finance paper production in albania albania. the European Bank for Recostruction and Development (EBRD) is making an equity investment of Euro 2 million (US $ 2.58 miLLion) in Edipack Sh.a, the only paper –producing company in albania, to support the company’s plans to install recycled paper production line and establish paper recycling networks throughout albania. For more: http://www.recyclingbizz.com/paper_textile/La851459.html Source: a cooperation of Recycling international and Recyclenet 5.municipal Waste in Europe – towards a European Recycling Society an analysis of European waste prevention and recycling has been published by the aCR+, with the support of Suez Environnement and its waste subsidiary Sita. the study includes, in particular, data on the various waste management models in the 27 European capitals. the book "municipal Waste in Europe – towards a European Recycling Society" brings together Europe’s waste management policies and outlines the challenges which public authorities need to address. For more at: http://www.recyclingportal.eu/artikel/22911.shtml Source: www.recyclingportal.eu/ 6.new Zero Waste Places Standard! the Zero Waste Places Standard has been developed by Defra, the BREW Centre for Local authorities and the University of northampton, for more http://www.lga.gov.uk/lga/core/pa ge.do?pageid=4684811 Source: http://www.lga.gov.uk/ B)PaCKaGinG 1.a non – technical guidance document for corporate decision makers aiming to achieve a common understanding of sustainability principles among packaging supply chain stakeholders covering the entire life cycle. Packaging in the Sustainability

agenda: a Guide for Corporate Decision makers 28 pages (44 pages including appendices and bibliography), July 2009, free of charge You can download it at: http://tinyurl.com/ykcuute Source: http://www.europen.be 2.a comprehensive and wide ranging study of how much packaging a typical household shopping basket contains and what materials it is made of, published by the European Shopping Baskets Program (ESB), a joint project of EURoPEn (the European organization for Packaging and the Environment) Public Report – the European Shopping Baskets, Packaging trends for Fast-moving Consumer Goods in Selected European Countries. Part 1: First data collection. You can download at: http://tinyurl.com/yfkulk9 Source: http://www.europen.be 2.aceptance criteria in Denmark and the EU Environmental Project no. 1269, 2009 in connection with an environmental and emergency-planning review of major hazard establishments in Denmark, the Danish Emergency management agency, the agency for Spatial and Environmental Planning, and the Environmental Protection agency decided to investigate the use of acceptance criteria for risk to third parties in other EU countries, and compare these with Danish criteria. major hazard authorities need risk acceptance criteria that can be used in the following situations: o when auditing environmental permits for existing major hazard establishments, o when planning changes in land use (in municipal or local plans) close to existing major hazard establishments, o in connection with environmental impact assessment and environmental permit for expansion or changes to existing major hazard establishments, and

o when establishing new major hazard establishments. http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2. mst.dk/udgiv/publications/2009/978-87-7052-9204/html/helepubl_eng.htm Source: http://www2.mst.dk/ 3. ireland Environmental Protection agency 194 pages Published 2009 municipal Waste Characterisation 2008 Surveys - Final Report http://www.epa.ie/downloads/pubs /waste/plans/EPa_waste_characterisation_2008_final_report.pdf Source: http://www.epa.ie 4.the norwegian Pollution Control authority Cooperation with Romania on Environmental technology and Green Public Procurement the norwegian and Romanian ministries of the Environment have launched a joint project on Environmental technology and Green Public Procurement. the aim of the project is to strengthen the national infrastructure in Romania in order to support eco-innovation... http://tinyurl.com/yc2532r 5.Cleaning up polluted soil in daycare centers and playgrounds 5. Guide for soil pollution assessments in existing day – care centers and playgrounds: Soil contamination in day-care centers and playgrounds. http://www.sft.no/publikasjoner/2550/ta2550.pdf Source: http://www.sft.no/ WaStE manaGEmEnt EVEntS Waste management 2010: Fifth international Conference on Waste management and the Environment http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/waste-management2010.html Source: http://www.wessex.ac.uk/ Via EXPo (BULGaRia) http://www.viaexpo.com/index.php ?lang=en Source: http://www.viaexpo.com/


business 15

“the environmental crisis is systemic and requires Radical sustainable development strategies” Corporations should not only focus on the profitable site of “green business strategies”, but also feel that they contribute to making the world a better place to live in, argues Mr. Polychronopoulos, general manager of Polyeco, the leading waste Management & valorization industry in the Balkans. in his interview he underlines that the time to act is now, because the environmental crisis is systemic, and that governments and local authorities in the Balkans should adopt more radical actions in order to comply with the eu environmental standards.

w

Why is it so crucial to succeed in reaching an agreement to Copenhagen? New estimates are being daily released regarding the seriousness of Global Warming, the reduction of oxygen, acidic rain, the toxic waste, the accelerating pace of disappearance of types species’ extinction and the exhaustion of natural resources. Most enterprise’s activities and practices iin the beginning of the 21st century the way with which most enterprises practiced their activities, had as an exclusive objective the increase maximization of profits, while, at the same time, being they were indifferent to the effect of these activities to the environment. Consequently, the damage in the global ecosystem has received shocking dimensions. it is non-negotiable anymore that citizens, organizations, companies and governments have to take certain measures in favor of the environmental protection to protect the environment. When President obama undertook his duties, he characterized this period as “New Era of responsibility” concerning environmental issues. the international trend requires from us to prove our Environmental responsibility. the protection of environment is a one way road street for the necessary quality of life both for the present and the future generations. Governments and modern enterprises, by acting as organizations of growth and social responsibility, owe to undertake the initiative and engage in the worldwide effort action to protect the environment. it is our duty to decrease in the minimal possibleminimize, as much as possible, the negative effects of our existence to the environment. We must act now, tomorrow will be too late.

a practical example of how an environmentally Burdened area can be rehabilitated the former Hellenic Chemical industries plant in Vasilico, Cyprus, were was constructed there in 1982. and were located in Vasiliko, Cyprus, an area Vasiliko is located 25klm east of lemesos. the plant ceased its operations in 1995. and a after the shut down, the area was abandoned, while with various hazardous chemicals and other wastes were left unmanaged, which were posing significant risk to the local community and the wider environment in general. t Τhe main hazards to the local area were around 100.000 tons of phosphogypsum dumped next to the sea without any barrier protective measure to control obstruct their leakage. , vVarious strong acids from the fertilizer production process were left present throughout in the broader area, while anhydrous ammonia quantities in the ammonia spheres of the plant and various metals were contaminated with radioactivity from by the raw materials of the phosphoric fertilizer production process.

the Ministry of Commerce, industry and tourism of Cyprus managed to raise the funds to decontaminate the area, with the aim to recreate the wider area regenerate the district by constructing a new commercial port and liquefied Natural Gas (lNG) terminal. the contract for the decommissioning, decontamination, remediation and demolition of the former

mr. Polychronopoulos, you are the General manager of Polyeco the no1 Waste management & Valorization industry in the Balkan Region; do you believe that green development projects could boost our economy? the crisis is systemic and requires the change transformation of the traditional development models towards through sustainable development strategies. For many environmentally developed countries, such as denmark and Sweden, green entrepreneurship for many decades constitutes an essential factor that contributes to the national economies for many decades. the business opportunities that this sector offers are great unique. But what is even greater more important is the contribution to making the world a better place to live in. Environmentally burdened areas can be

Hellenic Chemical industries plant was awarded to the Consortium of Polyeco S.a., Environmental Protection Engineering S.a. and Van Vliet Sloopwerken B.V. in 2005. at first in the beginning, all buildings were decontaminated and waste was transferred to Polyeco S.a. and to other dedicated waste treatment and storage areas within the EU for fur-

rehabilitated and developed for touristic or other purposes. Municipal and industrial waste can be converted into energy and replace fossil fuels. Polyeco, loyal to its vision for sustainable development, leads in this effort, by investing in infrastructure and expertise so that it can offer modern, direct, financially viable and in full compliance with National and European legislation, integrated environmental services. For many of the Balkan countries the management of the municipal waste remains an unsolved problem. Do you consider this as an obstacle for the harmonization with the EU environmental standards? all Balkan countries are trying hard to achieve the harmonization with the EU standards. Progressive However, more

ther management. Based on its characteristics, waste was either treated on site or transferred to Polyeo’s licensed waste management facilities in Greece, following issuance of all relevant licenses and certificates by the competent authorities. at the same time, decommissioning and demolition works were taking place progressing. all buildings on site were demolished and demolition products debris were was removed. Scrap derived from demolition was and transferred to recycling facilities abroad, whilst concrete material was crushed in small pieces shattered and was re-used as fill material on site after suitable the appropriate testing. a geosynthetic liner, covered by a thick compacted soil layer, was placed at the phosphogypsum area in order to prevent potential releases emissions of phosphogypsum to the environment. at the same time a barrier was constructed at the sea front to prevent the wash out of the material. after completion of demolition, remediation of the area was undertaken. the site was finally handed over clean and ready for future development.

radical decisions need to be taken in order to meet the EU standards. indeed, municipal waste management is a major problem and unless local authorities undertake the correct rigth action, the situation will worsen in the near future. Concerning the management of municipal waste, there are have been many different methods applicable to many of the EU countries over the last four decades. Nowadays, among them the most preferred ones is the waste- toenergy method in which municipal waste is converted into energy and replaces fossil fuels. above all, what is important is to design sustainable, financially feasible municipal waste strategies. in addition, these strategies should take into consideration the actual needs, the local characteristics, the national as well as the European legislation. w&w


16

interview

Serbia is about to open its waste management sector to private investors the serbian government is ready to embark in a streak of privatizations in the sector of waste management, and this is a golden opportunity for foreign companies to acquire an early mover advantage in what seems to be a potentially growing market, argues goran vujic, in his interview with water & waste. serbia doesn’t posses the required capital to promote advanced technology in waste treatment and is looking for public-private partnerships with waste management companies that have knowledge of the region and the peculiarities of the Balkan societies.

g

ive us a description of the waste management in Serbia, and, in more details, inform us about the waste production, the treatment technologies etc. is there any waste management plan for the future? Can you give us more information about that? Waste management in the republic of Serbia is typical for countries in transition. republic of Serbia is at the beginning of solving the problem of waste. the Ministry of Environment and Spatial Planning of republic of Serbia founded a project where the Faculty of technical Science - department of Environmental Engineering in Novi Sad, implement the analysis analyses of the composition and quantities of municipal waste in Serbia. the results show that Serbia annualy generates annually over 2.200.000 tons of municipal solid waste, or 0.76 kg per capita per day. it should be noted that the quantity of generated waste varies significantly, depending on the development and socio-economic parameters of a each particular region. , iin other words, smaller and less developed municipalities in Serbia produces only about 0.4 kg/capita/day, while residents of major cities such as Belgrade and Novi Sad created produce over 1kg of waste per day. regarding the morphological composition of the waste, the results of the analysis indicate that organic waste, which include garden and other biodegradable waste, is the dominant fraction (about 40% of total sample weight), followed by plastics and paper with cardboard (10% -15%) . Glass, textiles, and metal contribute by 2% to 10%. republic of Serbia adopted the Strategy for Waste Management in 2002, and while this year adopted a new waste management strategy. Serbia is has choose chosen to build regional sanitary landfills as a first step, and it is need to adopt a wait-and-see approach for further adoption of the strategy.

mostly on Recycling, followed by the thermal treatment of the residuals. Please give us the stance of Serbia’s position on various waste management technologies; especially about on energy recovery methods and mechanical biological treatment methods. Waste management in Europe is not mostly based mostly on recycling. , wWaste management in Europe is still based on quality landfiling, waste composting or using MBt and incineration. But you are right about the fact that in the last few years EU has a tendency tends to increase the percentage of recycling, reuse and reduction. However, , but most represented treatments are those that we have just mentioned. this tendency is a great challenge for Serbia, because in cases where a large part of the waste ends up in wild dumps, there is the question of whether it is possible to start recycling as a major decision, or force the landfiling or incineration. olso Furthermore, there must be taken into account several facts that follow SWM in Serbia must be taken into account: there is still a significant number part of the population which is not covered with by organized collection (research of department of Environmental Engineering, shows that in the northern province of Vojvodina, even 17% is not included in the system of organized collection), prices of collection service vary, and it is about 3 € per household per month, or about 35 Euros per household per year. the Ffact that organic waste is dominated the dominant waste fraction (about 40%), saying implies that Serbia is not ready for advanced technology in waste treatment. the Pprice of incinerWaste management in Europe is based ation is about 100€ per ton, and of re-

cycling about 80€ per ton. achieving tthe main objectives of waste management, which include protection of environment and protecting people's health in these conditions, can reach be achieved only with by the construction of regional landfills and importing import of the MBt, as well as the gradualy implementation of waste recycling. incineration and WtE is something that is a are only targets for the distant future for Serbia. Can you inform us about the Serbia’s legal framework of Serbia on waste management? the future investments on waste management will be under public or private funds? is there in Serbia any project, constructed or under planning, under Pubic Private Partnership (PPP)? Serbia was belonged to Yugoslavia as a socialist country with communist system. if we agree that the way to solving the problem with waste solve the waste problem is the construction of regional sanitary landfill and MBt plants, then definitely it is clear that Serbia as a country will not have sufficient funds to finance these projects. including the private sector is needed We need the private sector to participate in these projects and it is obvious that most of the waste management sector will end up in private hands. Private capital began to appeared in Serbia when some medium and smaller cities have chosen its their strategic partners. there are currently no laws, guidelines or recommendations on how to work with PPP in the field of SWM in Serbia. We hope that the Government of Serbia and the EU will as soon as possible find ways to make help Serbia a guide and law for selection

of PPP partners reach efficient PPP agreements as soon as possible. this is important because municipal authorities are not able to choose and make a very good contract for the PPPs. if the private strategic partners are not choosen in the right way correctly, or if contracts are not made correct badly negotiated, that in the future may cause we will face major problems in the future. to reiterate, the PPP is a good solution, but we hope that the Government will also find the strength in to cooperation cooperate with some partners from the EU (and why not Greece - EPEM company has excellent experience in this area), in order to make recommendations for the PPP, wich will assist municipal officials to find the best strategic partner. How many companies are activated in Serbia on waste management projects? Can you give us a reference an idea of the most important ones? Which are your thoughts (perspectives or drawbacks) about the collaboration between Balkan countries? Serbia is a market of 7.5 million people and 176 existing municipalities, but only 5 to 6 municipalities made the privatization of companies managed to privatize companies in the sector of waste management. there is a are several austrian company companies in the Serbian market as like aSa and, Brantner. , there is also Spider Environmental Services, from Greece. although there is are still no legal guides guidelines as we have said, the chance potentials for the Greek company is largeare huge and gaining a first mover advantage taking up seats in the first row is very important. the Government has announced a massive


business 17 privatization of utility companies for the next year. i will not say whether is that a good move comment on if this is a good choice, but definitely more of city public companies that collect waste will be privatized. Currently, several landfills in Serbia are in process of projecting, and some of them will surely seek a strategic partner. it is difficult for Germany, dutch or, British companies to understand the functioning of society in the Balkanpeculiarities of Balkan societies., and there is a chance So this creates opportunities for brand-name companies from Greece, who which know how to work in the Balkans, and are also familiar with also knowing how to comply with EU standards compliance and have enough money capital for investments. in the pProjecting and consulting there are also developing markets, where one of the most famous companies in the Balkans, EPEM, is present in Bosnia and Herzegovina, romania, Hungary and Serbia. in the field of collection and landfilling, and in the field of projecting is much easier to cooperate with strong companies from the Balkans than those which operating operate in Western Europe, primarily because of the Balkan companies understand market conditions and imperfect legal regulations in Serbia. Who are the organizers of the “iSWa Beacon Conference: Strategic Waste management Planning in South Eastern European, middle East and mediterranean Region”? Could you give us more information about the subject of the conference? What are you expectations for that conference? the international Solid Waste association- (iSWa), the Serbian Solid Waste association (SeSWa), the Faculty of technical Sciences-department of Environment Engineering from Novi Sad and the Provincial Secretariat for architecture and Urban Planning of Vojvodina together 3 years organize workshops, for three year now, and this year we have permission from iSWa to organize an international conference. the goal is clear, exactly what we are now told, as we have said, the way to solve problems is not the same is not the same way of solving problems in the Netherlands, italy, Greece, Serbia, turkey, etc. Each country has a different approach ,and this conference continues with approaching and presentationaims at presenting of good solutions for people in Serbia and the region, in order to know how to solve our problems. it should be notedWe should underline the great merit of Mr. antonis Mavropoulos, Chair of scientific-technical sector in iSWa, who participates every year and helps the citizens of Serbia to to get acquire new knowledge. to the citizens of Serbia. this year in the conference will participate a number of very professional lecturers who are interesting interested not only for in Serbia, but for in the entire region. w&w

intelligent pumps by Papantonatos S.a.

P

PaPaNtoNatoS S.a. offers a complete range of wastewater pumps up to 95kW with practical features as standard and an intelligent and user-friendly design as some of the key characteristics. all pumps series included the following features:4internal motor cooling system with “ECoFlU “(closed loop through a cooling jacket) 4Cartridge sealing system “ Fast Seal “4Easily ad-

justable channel impeller clearance system “reducer”, for improved performance and less clogging occurrences4oil tap drain4Free choice channel or vortex impeller that can be fitted to the same volute4Fast lock assembly/disassembly feature with only two (PX1&2) or four (PX3) or six (PX4) latch bolts for quick and easy volute/impeller inspection.(major advantage is the significant reduction

Water.

of man-hours)4High efficiency EFF2 rated PXFloW – SiEMENS motor4Motor power up 95kW major maintenance and service advantages 4Same connection flange

with the old design 4interchangeable parts with other manufactures 4discharge flange connection and adapter designed for quick and easy replacement of other manufactures pumps. our manufacture program included High head pump series with vortex impeller up to 100m head Grinder pumps up to 12,5kW and max head 76m

The power to do more.

Κλείνοντας την πόρτα στα υγρά απόβλητα Η Siemens επανέρχεται στα υγρά απόβλητα για να βελτιώσει την παραγωγή και την αποδοτικότητα της εγκατάστασης σας. Με καινοτόμες τεχνολογίες ανακύκλωσης που συντελούν στη μετατροπή υγρών αποβλήτων σε χρήσιμο νερό διαδικασίας, μπορείτε να "κλείσετε την πόρτα" στην απώλεια χρημάτων και πόρων. Βασιστείτε στη Siemens για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα πολύτιμα αποθέματα νερού της εγκαταστάσεις σας και της κοινότητά σας. Όταν αναζητάτε εξυπνότερες λύσεις στις προκλήσεις της ποιότητας του νερού, αναζητήστε την Siemens - η οποία συγκεντρώνει πλέον τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ονόματα στο χώρο των τεχνολογιών νερού, που βασίζονται στην ασυναγώνιστη δέσμευση για υποστήριξη και καινοτομία. www.siemens.com/water Siemens. Taking care of the world’s water. And yours. Water Technologies


18

article

EVaLUation oF tREatmEnt SCHEmES

aPPRoPRiatE FoR WaStEWatER REUSE in GREECE the sustainable management of water resources often requires the identification of wastewater as a valued source of water. the benefits of wastewater reuse and reclamation have increased significantly in europe because of the advances in effectiveness of wastewater treatment and disinfection technologies. in greece due to the existing european Commission legislation concerning effluent discharge limitations, secondary biological treatment is the minimum treatment employed, usually with full or partial nitrogen removal in about 80% of the cases. therefore, although there is absence of an analytical guidance and legal framework for wastewater reuse in greece, restricted wastewater reclamation is an already feasible possibility. additionally the quality needed for unrestricted reuse can be achieved at a moderate cost, through upgrading of existing plants. By evina gavalakis, Civil-Environmental Engineer, Phd. EMViS Consultant Engineers ltd*

a

s a result of a basic research, a set of wastewater reuse recommendations has been proposed in order to enhance wastewater reclamation and to form a basis for further consultation, involving all interested parties. the recommendations are presented in relation to the different types of reuse, with appropriate specific standards and recommended treatment systems wherever applicable. the identified various types of wastewater reuse are as follows: 4restricted agricultural reuse (Forests

table 1: Recommended Guidelines for microbiological and conventional parameters for agricultural wastewater reuse in Greece restricted irrigation industrial reuse once through cooling waters Unrestricted irrigation Urban reuse industrial reuse1 Groundwater recharge

Faecal coliforms/100 ml 200 as median value

BoD5 (mg/l)

SS(mg/l)

turbidity(ntU)

25 for 80% of samples

35 for 80% of samples

-

5 for 80% of samples

10 for 80% of samples

10 for 80% of samples

2 as median value

Recommended treatment -secondary biological treatment -disinfection -secondary biological treatment -tertiary treatment -disinfection

Not used for drinking purposes 1

recirculated cooling systems, boiler and process waters

and areas where access to the public is not expected, fodder, industrial crops, pastures, trees (including fruit bearing trees on the condition that during collection the fruits do not come into contact with the ground), seed crops, crops that produce products which are processed before consumption) 4Unrestricted agricultural reuse (all crops such as vegetables, vineyards, crops with products, which are consumed raw, greenhouses. Unrestricted irrigation allows for different irrigation methods including spray irrigation) 4Urban non potable reuse – Habitat restoration – recreation (landscape areas (cemeteries, freeway landscaping, golf courses, parks), landscape and recreational impoundments, fire fighting, soil compaction, dust control, cleaning roads, sidewalks, toilet and urinal flushing, decorative fountains) 4industrial reuse 4Groundwater recharge for non potable reuse 4direct and planned indirect potable reuse the recommended guidelines for microbiological and conventional parameters for wastewater reuse are presented in table 1. it is recommended that potable reuse of any kind should not be allowed and therefore no specifications

are included for this type of reuse. the major points regarding treatment specifications required to achieve the proposed wastewater guidelines are the following: 4recommended methods for secondary treatment include various types of activated sludge process, biological filters and rotating biological contactors. other systems producing effluents of equivalent quality (Bod5/SS = 25/35 for 80% of samples) can be accepted on the basis of adequate documentation. Nitrogen concentrations in the effluent these must be lower than 35 mg/l except in cases of long term surface storage or irrigation of nitrogen vulnerable zones, where an average concentration of 15 mg/l for nitrogen must be adopted. in cases of small agglomerations with population equivalent less than 2000, it is possible to apply treatment systems that cannot achieve the Bod5/SS standard, under the condition that there is no direct contact of the public or the farmers with the treated wastewater. in these cases a median value of 1000 FC/100 ml for faecal coliforms can be adopted. 4Chlorination, ozonation, UV radiation or other methods for reduction of pathogens may be used to disinfect secondary effluent as long as they can ensure the required median concentration of faecal coliforms at the effluent. in all cases during chlorination the product of residual chlorine and contact time (C•t) must be greater or equal to 30 mg•min/l. When disinfection is practiced with UV, a minimum dose of 70 m Wsec/cm2 at the end of the life of the lamps should be ensured and the design of the UV system must be based at a maximum value of transparency equal to 50%. 4appropriate tertiary treatment schemes that ensure the limit values with respect to Bod5 and turbidity should be based on the following minimum requirements: a) alum addition at doses greater than 10 mg/l and b) direct filtration at sand filters with the following characteristics: depth of sand filter (l) ³ 1.40 m, effective diameter of sand (de) ~ 1 mm, uniformity coefficient of sand (u) 1.45-1.6 and hy-

draulic surface load £ 8 m3/m2/h for normal operation. 4Chlorination, ozonation, UV radiation or other disinfection methods may be used to disinfect tertiary effluent as long as they can ensure the required concentration of faecal coliforms at the effluent, for 80% of the samples. in all cases during chlorination a minimum residual chlorine concentration of 2 mg/l and a minimum contact time of 60 min, must be ensured, while the necessity of dechlorination prior to wastewater reuse must be examined on a case-by-case basis. When disinfection is practiced with UV, a minimum dose of 50 m Wsec/cm2 at the end of the life of the lamps should be ensured and the design of the UV system must be based at a maximum value of transparency equal to 70%.

REFEREnCES Andreadakis, A., Gavalakis, E., Mamais, D., Tzimas, A. (2001). “Wastewater reuse criteria in Greece”, Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science and Technology, pp 7- 14, Syros, Greece. Andreadakis, A., Mamais, D., Christoulas, D. , Kabylafka, S. (1999). “Ultraviolet disinfection of secondary and tertiary effluent in the Mediterranean region”, Wat. Sci. Tech., 40 (4/5), 253260. *Dr. Evina Gavalakis has more than fourteen years experience as a consultant engineer in projects related to Water Resources and Environment Management. She has participated in 60 management and environmental studies, including the design of hydraulic works, water, wastewater, sludge and municipal solids treatment plants and the development and implementation of software applications. She provides consultancy services to the Ministry of Environment for issues related to the implementation of European Union legislation (Directive 91/271 for urban wastewater treatment and disposal, the Water Framework Directive 2000/60/EC) and the United Nations Environment Programme (UNEP). Her research activity includes participation in 20 sponsored research projects and 26 publications in International Journals and Conference Proceedings.


We take care of the environment on your behalf…

POLYECO S.A. was founded in 2001 by Ioannis Polychronopoulos family, providing integrated waste management and valorization services in the Balkan Region.

POLYECO S.A. is specialized in the following sectors: • Planning, management and safe final disposal of waste. • Valorization of hazardous and non hazardous industrial waste, through conversion into: secondary fuel, raw materials for industrial use and commercial by-products. • Transportation of waste to fully authorized facilities in the EU for final disposal. • Production of additives for the cement industry.

With substantial infrastructure and investments is: No 1 Waste management and valorization industry Serves: More than 900 companies 1200 industrial and other sites

POLYECO S.A. provides modern, financially viable and integrated services in the environmental sector. Particularly: 1. Funding: POLYECO offers consultancy services regarding fund-raising for environmental infrastructure projects. 2. De sign: POLYECO designs environmental infrastructure projects, based on the forty-year experience and know-how in the environmental sector of its mother company Environmental Protection Engineering S.A. (EPE), cooperation with distinguished experts, consultancy companies and in full compliance with the National and European Legislation. In the design process the company applies the Best Available Techniques and guarantees the most favourable financial terms. 3. Implementation - Construction: POLYECO, in cooperation with its affiliated company ALKTIR Technical Constructions S.A., guarantees the integrated construction of environmental infrastructure projects following the strictest environmental protection standards. 4. Operation: POLYECO, depending on the client’s requirements, can offer the following services after the project delivery: facility management under service level agreements, provision of consultancy services and personnel training in new technologies and developments, as well as full undertaking of the project operation.

Polyeco 16th km Athens-Corinth Ntl. Road P.O. Box24, 19300 Aspropyrgos, Greece Tel: +30 210 5530600 Fax: +30 210 5574684 3) Belgrade Polyeco Belgrade Doo 30 Tadeusa Koscuskog 11000 Belgrade, Serbia Tel : +381 11 2635184 Fax: +381 11 2638349 1) Skopje Polyeco Balkans Dooel Str. Mt. Teodosij Gologanov 44, loc.4, 1000 Skopje, Fyrom Tel: +389 23 211 956 Fax: +389 23 111 959 2) Tirana Polyeco Albania sh.p.k. European Trade Center

www.polyeco.gr


20 business EnViRonmEntaL manaGEmEnt PRoJECtS & PoWER enviteC s.a. is publicly listed on the atHeX alternative market stock exchange, active in greece as well as abroad, contracting and completing successfully major projects in the Public and Private sector providing services in consulting, design, construction and operatinon of environmental protection projects.

a

s a result of a basic research, a set of wastewater reuse recommendations has been proposed in order to enhance wastewater reclamation and to form a basis for further consultation, involving all interested parties. ENVitEC Sa undertakes the design, construction and commissioning to full operation of Plants regarding: 4domestic Sewage treatment, Wastewater treatment 4Potable Water Purification Projects 4Solid Waste treatment 4Solar drying Sludge Plants 4Electricity Production from renewable Energy Sources ENVitEC Sa is a major contractor in the sector of Mechanical Biological treatment Plants (MBt) of municipal wastes, and has undertaken the design, construction and commissioning of the following plants located in Greece: 4MBt plant of West attica in the Municipality of athens, 4MBt plant of the Prefecture of Chania in Crete, 4MBt plant of the Municipality of Kalamata. the project of W. attica is one of the biggest in Europe in the field of the municipal solid wastes management, treating over 300,000 tnMSW/year and provides a complete solution for municipal solid wastes treatment and disposal, producing Solid Fuel (rdF), soil

amendments (Compost), ferrous and aluminium recyclable materials. the recycling and Composting Plant of Chania Prefecture in Crete, constitutes the final solution in the “Kouroupitos gorge” problem of the management of municipal solid waste of the area. ENVitEC Sa also designed and carried out the remediation of the uncontrolled waste disposal site in the “Kouroupitos gorge” and transformed the old dumping site into parkland, resulting in the suspension of the heave fine imposed by the E.U. to the Greek Government. ENVitEC Sa has also constructed and operated some of the most important Wastewater treatment Plants in major Municipalities of Greece (W.W.t.P. of rhodes, Corfu, Korinthos-loutraki, Kalamata, Serres, etc.). a number of those wastewater treatment facilities are complemented by units for the reuse of the final effluent for irrigation and biogas production from the digestion of sludge. lately ENVitEC Sa has signed a major contract for the design, construction, operation and full maintenance for twelve (12) years of the Waste Water treatment Plant in Municipality of Pafos in Cyprus. the plant treats 20,000m3/day, producing water that is used for irrigation purposes, and biogas from the anaerobic stabilization of the activated sludge. the biogas is used in electricity generation, while the stabilized sludge is dried in a solar treatment unit and used in local agriculture. it has always been tradition in ENVitEC S.a., to invest in new technologies and through research and development, we have developed our own in house technology and turn key solution to environmental management and wastewater treatment. BioBloCK is our new Wastewater Management System, suit-

able for the treatment of domestic, agricultural and organic industrial wastewater. this patented product utilizes fluidized bed reactor technology to achieve exceptional treatment efficiency and produce tertiary water suitable for irrigation, with minimal energy consumption and operational cost. the system is fully covered, creating no nuisance to the surroundings, and occupyies minimal space through its compact design. ENVitEC Sa also undertakes projects regarding Energy production from renewable Sources, such as utilization of Biogas, Biomass and Wind Energy, having built and currently operational Wind Farms of over 15MW installed capacity and an active portfolio of over 200MW of renewable energy plants spread over wind, solar and biomass energy. enviROnMental PROJeCts FROM enviteC s.a. mSW Recycling & Composting Plants (m.B.t.) of towns: West attica - athens : 330,000 tn/y , Products: rdF, Fe & al, Compost, rejects: 8% (of capacity) to Sanitary landfill, Chania - Crete : 75,000 tn/y, Products: Compost, Fe & al, Paper, Plastic, rdF Kalamata - : 20,000 – 40,000 tn/y, Products: Compost, Fe, dry Fraction Sanitary Landfills - Construction / Restoration & Remediation of Uncontrolled Waste Disposal Sites W. attica - athens : 11.000.000m3, Chania - Crete : 1.200.000m3, larisa, Patra, Zakinthos remediation of Kouroupitos gorge dumping site Wastewater treatment Plants (W.W.t.P.) of municipalities: Pafos Cyprus, rhodes, Korinthos, loutraki, Serres, Corfu (Phases 1 & 2),

alexandroupoli Kalamata (Phases 1, 2, 3), orestiada, Zakinthos, dedemoticho, Filiatra, Pylos, Kalambaka – Meteora, Kimi Wastewater Plant Effluent management - Submarine Pipelines of municipalities : alexandroupolis, Corfu, Pylos, Kamiros rhodes, Nestoras, Messinia Solar Drying Sludge Plant Biological Sludge: in W.W.t.P. of Pafos, Cyprus BioBlock Biological Wastewater treatment Reactor & Water Production for irrigation capacity for 500 – 250.000 e.p. advantages 4Minimal use of land 4Environmentally friendly unit, easily adapted to any environment 4Fully covered unit, no odors, no aerosol 4reduction of energy consumption 4High effluent quality, suitable for reuse 4low maintenance cost 4Simple in operation 4Standard dimensions 4reduction of produced sludge 4ready for operation, in 3-14 months W.W.t.P. with BioBlock system Extension and reconstruction of Kremasti in Municipality of Petaloudes rhodes (20.000 e.p.) ,Municipality of Eleftheres, Kavala (phase a’ 20.000 e.p. – phase B’ 40.000 e.p.), Municipality of Nestoros, Messinia (13.000 e.p.), Municipality of Kamiros, rhodes (12.000 e.p.),Municipality of Vitina, arkadia (BioBlock 3.000 e.p.), Settlement of damatria in Municipality of Petaloudes rhodes (1.100 e.p.), Settlement of theologos in Municipality of Petaloudes rhodes (1.000 e.p.), Settlement of Maurika, Karditsa (600 e.p.), Municipality of artemida, Volos (380 e.p.), Settlement of askas, Cyprus (350 e.p.), Mu-


business 21

PRoDUCtion FRom REnEWaBLE EnERGY SoURCES nicipality of Korinthos (1.100 e.p.) POweR PRODuCtiOn FROM RenewaBle eneRgY sOuRCes ENVitEC S.a. is active on the development, construction and operation of renewable Energy Power Plants (Wind Parks, Photovoltaic Parks and BiomassBioenergy projects) Wind Energy / Wind Farms (in operation) W.P. antiskari,inthe Municipality of Mires – Heraklion Crete / 5,6 MW, W.P. Vatali, in the Municipality of Mousouron and an. Selinou – Chania Crete / 5,4 MW, W.P. Vardia, in the Municipality of Mousouron and an. Selinou – Chania Crete / 5,4 MW Wind Energy / Wind Farms (Under development) W.P. Korifi, Eksostis, lagofolia in the Municipality of Steira, Eboia / 5,6 MW, W.P. Peristeri, Pirgos in the Municipality of Marmarion Eboia / 180 MW Small Size Solar Power Plants (Under development) S.P. Komboi, Eresos, in the Municipality of lesbos / 630 Kw, S.P. Pirikos in the Municipality of Pythagoras of Samos 140 kW, S.P. antiskari in the Municipality of Mires - Heraclion, S.P. Poti riza

in the Municipality of rethymnon Crete / 640 kW Biomass to Energy Plant (Under development) B.P. Meligalas in the district of Messinia / 5 MW Biogas to Energy Plant Coupled with the Sweage Sludge anaerobic digestion Unit in the Waste Water treatment Plant in Municipality of Pafos in Cyprus / 100 kW waste tReatMent – new teCHnOlOgies EHo (Evaporation - Hydrolysis-oxidation) industrial and agricultural wastewater treatment unit producing fully treated and disinfected water ready for reuse, as well as recovering useful by-products contained in the wastewater. the system has been tested and proven in laboratory, pilot as well as industrial scale units. applications: the system is suitable for the treatment of wastewater in the olive mill industry, livestock production, agricultural industry, electroplating plants, as well as the treatment of landfill leachate.

advantages: 4High effluent quality, suitable for reuse 4Great stability of product quality 4low operational and maintenance cost 4Minimal time of construction (4 – 5 months) 4Minimal use of land 4High environmental protection anaERoBiC DiGEStion REaCtoR FoR oRGaniC WaStE Single stage anaerobic thermophilic reactor (based on oWS’s technology) specially designed for the high-solid anaerobic digestion of the organic part of Municipal Solid Waste and various other biodegradable waste, ideally followed by aerobic composting of the digestate. the reactor’s advantages include: 4High yields in biogas production. 4High quality end product. 4Minimization of odors and dust. 4Minimization of required area. 4Fully controlled external inoculation of the incoming feed. wastewateR tReatMent teCHnOlOgies RaPiD ComPoStinG BioREaCtoR low revolution aerated cylindrical re-

actor (developed by ENVitEC S.a.) specially designed for the rapid composting of MSW organics. in the reactor the feed undergoes a series of physical and biochemical processes that lead to a product of reduced size, and a fully grown biomass in the substrate for the successful composting of the product downstream. ComPoSt tURninG maCHinES automated turning machine, designed by ENVitEC S.a. & i.U.t. austria for the accurate turning and composting of biodegradable material under forced aeration. the machine comes fully automated with all the necessary hydraulics and electronics, equipped with a cylindrical digger and a conveyor belt carrier capable of delivering a variable height of widrow as needed. ComPoSt tURninG aUGER UnitS designed by ENVitEC S.a., the system is composed of a pair of bridge mounted augers specially designed to be installed in open rectangular forced aeration composting channels. the unit also moves the composted material along the channel and unload the final product downstream. w&w

mESoGEoS: innovation in water and waste management MesOgeOs s.a. is a leading greek environmental group with significant presence in southeast europe and Mediterranean markets, in the fields of water and waste water management and solid waste management. the Group’s activity includes three sectors: 1.the environmental services sector includes: 4Waste and water treatment plants operation and maintenance services: MESoGEoS operates more than 10 water and waste water treatment plants. 4Water supply – sewage networks management: MESoGEoS supplies to Municipalities more than 20.000.000 m3 of potable water per year. 4Solid waste treatment facilities and Sanitary landfill Sites operation: MESoGEoS operates 8 landfills and 2 Mechanical Biological solid waste treatment plants. the engineering procurement and construction (EPC) sector: MESoGEoS has undertaken the engineering and construction of more than 70 environmental protection integrated projects (20 sanitary landfills, 28 waste water treatment plants, 5 water treatment plants, 2 Mechanical-Biological solid waste treatment facilities etc). the said projects were, by majority, turn key constructions. in other words, MESoGEoS was responsible for their design, construction and commissioning. thus,

we have significant experience and know-how that can be utilised both in Greece as well as in neighbouring Balkan countries. the Environmental technology supply sector: the development and trade promotion of innovative technologies and environmental protection systems is a promising sector for MESoGEoS group. innovative products developed by the Group, having commercial application, are: 4MBBr – compact system of water waste treatment for towns with 500- 5000 residents. 4CSdP- Containerized dewatering plant for sludge dewatering of small waste treatment plants 4Ultra Clear System, compact system of biological

treatment using the technology of moving bed bioreactor (MBBr) and UF membranes (ΜΒr). MESoGEoS have permanent presence in Greece, romania and Cyprus. also the group export prefabricated waste water treatment systems in 8 countries. MESoGEoS annual turnover is 50 M euro, totally on environmental projects. Some indicative projects of MESoGEoS Group are the following: 4Plant for the mechanical biological treatment of 75.000 t/year of municipal solid waste management in Heraclion – Kreta. 4Sanitary landfill site of theshaloniki with capacity 700.000 t/y of solid waste. 4Sanitary landfill site of west Macedonia with capacity 120.000 ton/yer of solid waste. 4reverse osmosis desalination plant for the production of 30.000 m3/day of potable water from sea water. the project is a concession contract awarded by the Ministry of the Environment of Cyprus. 4Kozani asbestos mines polluted site remediation. 4athens – Grammatico sanitary landfill engineering and construction. MESoGEoS planning for 2010 is the expansion of its activities in new markets like Serbia. For this purpose partnership proposals from local companies will be examined. w&w


22 business

Use of the mBR technology for the Wastewater treatment

B

the use of membranes in the secondary treatment stage of wastewater is an advanced technology which has emerged in the last years. this technology consists of an alternative system of wastewater treatment, instead of the classical system of activated sludge, which is usually employed and is known as Membrane Bioreactor (MBR). MBR systems consist of the biological reactors where all the biological processes take place (e.g. oxidation of organic matter, nitrification, denitrification etc) and the membrane units where the solid/liquid separation takes place.

t

he novelty of MBr systems is that no Final Sedimentation tank (FSt) is needed, since the separation of the final effluent from the biomass is achieved through the filtration process that takes place within the membrane units. the abolition of the FSt in MBr systems results in significant variations in the system’s operation and is extremely beneficial mainly with respect to the final effluent quality and to the total footprint required for the system’s installation. MBr systems can operate efficiently at high sludge retention times (typically 10-50 days) and therefore at high biomass concentrations (typically 8000-14000mg/l), since the sludge settling problems which are exacerbated with high MlSS in conventional activated Sludge Processes (aSP) are not an issue in MBr. the membranes act as a barrier and do not permit suspended solids and most pathogenic microorganisms to escape with the final effluent. Siemens memcor membrane technology the Siemens MBr process is a combination of biological waste oxidation with membrane separation utilizing a Membrane operating System (MoS). the MoS replaces secondary clarifiers for liquid solids separation. Following the activated sludge process, membranes in the MoS are immersed in mixed liquor. Vacuum pumps create suction on the membranes, which separate treated effluent from the mixed liquor. Wastewater is screened before entering the biological treatment tank. aeration within this aerobic reactor zone provides oxygen for the biological respiration and maintains solids in suspension. to retain the active biomass in the process, the MBr re-

Water Quality influent (avg.) Effluent (avg.)

BoD tSS (mg/l) (mg/l) (mg/l) 250 250 <2 <2

tKn

turbidity

28 <1

<2ntU

flow to scour membrane bundles and prevent build up of solids/sludge in the system. a filtrate pump draws the feed water through the Memcor® Ultrafiltration membranes. residual sludge is recirculated within the plant to the biological stage of the process. Calls Creek WWtP, City of Watkinsville, Georgia.

Fine Screening Anoxic Basin

Aeration Basin

Reuse Quality Effluent

Membrane Operating System

Aerobic Digester

Membrane Operating System

Typical membrane bioreactor system

lies on submerged membranes rather than clarifiers, eliminating sludge settleability as an issue. the submerged Memcor membranes are located in a separated membrane tank and consist of polymeric hollow fibers. these hollow fibbers are bound together into modules using a unique dual-potting system. By applying a low vacuum to the inside of the hollow fibers, the fully and nitrified water is filtered through the membranes. Meanwhile, mixed liquor and air are pumped continuously across each membrane module fiber bundle. the resulting flow across the membrane (known as cross-flow) continuously scours the membrane surface, preventing solids build up on the membrane surface. Siemens Memcor brand products have developed, manufactured and delivered high-performance, lowpressure membranes for nearly two decades. as membrane technology continues to evolve, Memcor products remain at the forefront of the industry. Case Studies Bei Xiao He Sewage treatment Plant, Beijing, China Challenge the Bei Xiao He Sewage treatment Plant was built in the 1980’s with a capacity of 40 Ml/d. the 2008 olympic Games in Beijing created the

need to significantly upgrade the existing facility. treated water had to be suitable for use in water features and agriculture. the technology used for the upgrade need to have a small footprint due to the limited space available for expansion. it was, also, required to be environmentally friendly, due to the overall nature of the olympic village. Solution Memcor Membrane Bio reactor (MBr) technology was chosen due to its high quality output water and its small footprint. the addition of the MBr raises the plant’s output by 60 Ml/d to a total of 100 Ml/d. in addition the plant includes a reverse osmosis (ro) system built by Siemens to produce 10 Ml/d of high purity water. Results Screened feed is first delivered to an anoxic zone and mixed with a recycle mixed liquor stream. this mix is then sent to the aerobic zone before being lifted into a feed channel for distribution to the bank of Membrane operating Systems (MoS) housing the membrane filters. Each MoS operates in the same manner. Feed mixed liquor flows under gravity to each MoS. Feed is distributed to each membrane rack housing a number of membrane modules. Feed combines with a continuous air

Siemens Water technologies has installed its immersed Membrane Bioreactor System (MBr) to expand the Calls Creek wastewater facility in the City of Watkinsville, Georgia. the Calls Creek facility has had a longstanding policy restricting the wastewater plant usage for residential use in order to leave enough treatment capacity to accommodate commercial business. With the expansion, their current wastewater treatment capacity will increase from 1,5*106 l/d to over 2,5*106 l/d. in the future the plant can easily be expanded to 3,8*106 l/d with the addition of a single membrane tank to accommodate commercial growth as well as service to unincorporated areas for future use. the previous wastewater treatment facility was a three-channel looped reactor activated sludge process. With the addition of the MBr system, the facility accomplishes a superior level of biological treatment as well as increases capacity of the UV system. the biological treatment process also includes a digester to enhance biological reduction of waste sludge. at the start of this project, Siemens performed a pilot study incorporating the MBr into the biological plant loop of the facility in a three-stage process. as a result of the pilot study, Siemens installed two Ultrafine screens and added a one million gallon per day (MGd) membrane operating system (MoS). the screens have a nominal opening of 250 microns and screen 100 percent of the forward flow plus the recycle flow between the Biological and the MoS system. in addition to the Ultrafine screen, Siemens Water technologies incorporated an inert removal sidestream from the sump of the screen system. By installing the screenings and the inerts removal system, along with the Bioreactor, biosolids will be reduced by less than half. in addition, the removal of these components from the mixed liquor enhances the membrane bioreactor performance. the facility was started up in early 2004.


24 interview

“EU member states and public opinion must embrace Waste-to-Energy technology” we must cultivate a social consciousness that will accept and support waste-to-energy technology, in order to align with eu directives and lead us to the goal of meeting eu’s target that by 2020 renewable energy will correspond to the 20% of total energy consumption. this is the message by ella stengler, of CeweP, in her interview with water & waste. she also underlines the crucial role sYneRgia has to play in helping greece reduce its high dependence on landfills and describes how some environmentally sensitive european states, like germany, have managed to integrate waste management policy in order to reduce waste from landfilling.

towards sustainable waste management. However, it is tainable waste management to the public and decision important that it is implemented properly in all Member makers is of utmost importance for CEWEP and the Waste-to-Energy industry as a whole. States.

according to your experience in Waste management across Europe, how does Waste to Energy technology influence Recycling recycling rates? it is well known that the European Member States which have with the highest rates of recycling also include Waste-to-Energy as an integral part of their waste management systems, and have lower rates of landfilling. While Member States with lower rates of recycling tend to have less Waste-to-Energy treatment and higher rates of landfilling. it is also worth bearing in mind that residues from recycling processes quite often need to an you give us a description about of CEWEP be thermally treated in Waste-to-Energy plants. and its activities? Who can be a member of acquire a CEWEP membership and what do Up-to-date Waste to Energy (WtE) plants have managed to maximize the energy efficiency and to control you provide for your members? CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy the stack emissions at the rate of 1% of the European Plants) represents about 380 Waste-to-Energy plants limits by using state of the art air Pollution Control from across Europe. Members of CEWEP are mostly (aPC) systems. Do you believe that these advances national Waste-to-Energy associations. However, , but increase the social acceptance of the WtE technology? Do social reactions still exist for new WtE plants? also individual plants can also become members. Membership of CEWEP underlines a Waste-to-Energy Efficient WtE plants substitute a significant amount of Plant’s commitment to ensuring high environmental fossil fuels which would otherwise be used in convenstandards, achieving low emissions by operating Best tional power plants in order to produce energy. this is available techniques and maintaining state of the art how they contribute to the reduction of Co2 emissions energy production from household and similar waste and to the security of energy supply. Energy from that remains after waste prevention, reuse and recy- waste also counts moves towards the target to of gencling. We represent European Waste-to-Energy Plants erate generating 20% of energy from renewable energy at the European level, through analysis of legislation on sources, as about approximately 50% of municipal waste the environment, on sustainable development and by is biodegradable biomass, thus a renewable energy providing information about the Waste-to-Energy sector source according to the European renewable Energy to the public and the European institutions.through directive. it is worth noting that about 68% of the EU this work, CEWEP aims to participate in the decision 27’s renewable energy sources come from biomass making process from the earliest stage on, maintaining and waste, 12% of which is from municipal waste. a closely in contact with the decision makers in the regarding emissions, the Waste incineration directive Commission, the Council and the European Parliament. from 2000 has introduced the most stringent emissions CEWEP also provides a forum for the exchange of ex- limit values of any single industry for Waste-to-Energy perience between members, advances scientific, tech- Plants. thus they achieve very low emissions, which are nical and practical aspects of Waste-to-Energy and pro- strictly controlled. We hope that these European laws motes research, development and dissemination of will help to improve broaden public acceptance. alknowledge towards sustainable waste management and though Waste-to-Energy technology has made great strides in energy efficiency and reducing reduction of energy recovery. emissions over in recent years, public perception of Which European country, at your personal opinion, the industry has not always kept up with these advances. implements the most effective and environmental in Member States where WtE is more common, public friendly municipal Solid Waste (mSW) management opinion is better supportive, but in countries where the industry is not well known opinion tends to revert strategy? Can you describe it in a few words? Please see the EUroStat graph below, which illustrates to old ideas of incineration - that it is a dirty technology. how some Member States through integrated waste in the meantime many studies have been published by management policy have succeeded in diverting waste competent authorities stating that modern Waste-tofrom landfilling, to 5% or less: Germany, the Netherlands, Energy plants, achieving which achieve very low emisSweden, Belgium and denmark. they did this through sions, do not pose any health risks to their neighbouring a combination of recycling, including composting, and areas (if you want to find out more about these studies please visit our website http://www.cewep.eu/ Waste-to-Energy. the European landfill directive with its aim to divert healthandenvironment/index.html). Communicating biodegradable waste from landfills is a positive driver the role Waste-to-Energy plays within integrated sus-

C

taking into consideration the last most recent published EU directives; becomes evident that there is a trend to upgrade the energy recovery processes and especially incineration with energy production. What is your answer to those who claim that the number of WtE plants decreases over the years? Give us a prediction for the evolution of the WtE technologies for the future, according your experience. regarding growth in the number of Waste-to-Energy plants, for the period 2005-2013 the top three countries, where the highest increase is observed, are Germany, the Netherlands and Sweden - countries that are well known for being environmentally conscious and which have reduced dependence on landfilling to below 4%. With the implementation of the European landfill directive that sets targets to divert biodegradable waste from landfills, many Member States still have a great deal of work to do in order to avoid being fined. this means, increasing recycling activities, but for the remaining waste, Waste-to-Energy can play an important role to in diverting this waste from landfills. alsoFurthermore, the directive on Energy from renewable sources recognises that the biodegradable part of municipal and industrial waste is biomass, and so a renewable energy source. this means that Waste-toEnergy plants not only help to avoid the methane emissions (25 times more significant in mass to global warming than Co2) that would have resulted through landfilling, but also move towards meeting the EU’s 20% renewable energy target by 2020. this should give Member States added strong incentive to turn to highly efficient Waste-to-Energy technology. We estimate that during the next 6 years about 80 Waste-to-Energy plants, adding about 22 million tonnes of annual capacity, will be built in Europe. You were invited in the foundation ceremony of the Greek Waste to Energy Research and technology Council (SYnERGia). What are your views about SYnERGia, as a member and colleague of the council? What do you believe for the implementation of the WtE technology in Greece? i believe that SYNErGia can be very useful in order to drive Greece towards sustainable waste management. Promoting Waste-to-Energy via SYNErGia can help to reduce Greece’s high dependence on landfills and to fulfil the European landfill directive. SYNErGia will play an important role in order to communicate to the public and to decision makers the facts about Waste-to-Energy and that it can help Greece: - to fulfillfulfil the targets of renewable energy production - to contribute to security of energy supply - to save limited fossil fuels - to reduce greenhouse gas emissions which are emitted by landfills - to fulfil the landfill directive w&w


26 article

WtERt (Greece and U.S.)

PaRtiCiPation in iSWa-aPESB 2009 WoRLD ConGRESS: “turning Waste into ideas” (oct 12-15, Lisbon, Portugal) Dr. efstratios Kalogirou

pared to treat 35.000 tons of waste per year coming from selective collection.

Earth Engineering Center, Columbia University, NY, USa, President SYNErGia, Greece synergia@synergia.com.gr

Visit to Lipor’s organic Recovery Circuit the organic recovery Circuit included a visit to the Home Composting Plant – Horta da Formiga – and a visit to the Composting Plant, where the organic waste is processed to be transformed in compost for agricultural use. the Composting Plant has the capacity to treat about 60.000 tons/year of organic waste and produces about 20.000 tons/year of high quality compost. any residuals produced from non-organic material found in the waste such as paper, plastics etc is sent to the energy recovery circuit.

Dr efstratios Kalogirou from the earth engineering Center, Columbia university and the president of sYneRgia (wteRt greece) participated in the iswa world Congress 2009, held between 12-15 October 2009, in lisbon, Portugal and was attended by more than 700 participants worldwide.

t

he event was organised by the international Solid Waste association (iSWa) and the Portuguese association of Sanitary and Environmental Engineering (aPESB) and constitute a premier scientific and technical international event in the field of solid waste management. the theme of the Congress “turning Waste into ideas” was a starting point for exchange knowledge and experiences in order to reach the best waste management solutions for all the sectors of our society, from industry to arts. Besides the classic scientific sessions, the Congress activities also included an ibero-american symposium. the Programme Committee invited recognized world leaders to anchor each Congress theme, and also additional platform speakers and poster presenters to complement the invited speakers. the main objectives of the conference were : - Peer to peer learning and network development. - Fostering innovation solutions in the solid waste sector. - Covering gaps in international legal and development targets. - developing a research and technology agenda. - Socializing and establishment of links between technical practitioners and policy makers.

the main thematic sessions were: 1. innovative Waste Solutions 2. Sustainable Waste Management 3. Waste to Energy 4. Waste&Climate Change 5. iberoamerican Symposium regarding Waste to Energy the conclusions were that, in line with the new EU directive of 2008/98, Waste to Energy is getting higher in the hierarchy of Waste Management and the percentage of the use of this technology will be higher within the next years in Europe, USa and also in developing

countries in order to reduce use of fossil fuels. two technical visits took place with participation of synergia (wteRt). 1. Visit to Lipor’s integrated Waste management System lipor (intermunicipal waste management service of greater oporto) in the entity responsible for the management, valorisation and treatment of municipal solid waste produced by eight associated municipalities. there are Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Povoa de Varzim, Valongo and Vila do Conde. lipor was originally created as an association of municipalities in 1982 and it has come to implement an integrated management of waste. lipor treats around 500,000 tonnes of municipal solid waste, produced by 972,000 inhabitants per year. Sustaining modern municipal solid waste management concepts such as the adoption of integrated systems and minimising disposal in landfills, lipor has developed an integrated treatment, valorisation and confinement strategy for municipal solid waste based on three main components: Multimaterial valorisation, organic valorisation, energy recovery. all these are complemented by a sanitary landfill for the final disposal of residuals. Visit to Lipor’s Recycling Circuit in the Multimaterial lipor recycling Circuit, the whole process was seen from their deposition in the Eco- Containers and drop-of-sites to their passage by the Sorting Plant, where they are sorted and baled for recycling. lipor’s Sorting Plant is pre-

Visit to Lipor’s Energy Recovery Circuit– maia the “Energy recovery Circuit and Sanitary landfill” included a visit to the Energy recovery Plant, located 8 kilometres from the center of Porto and to lipor’s Sanitary landfill. the Plant, with two lines of treatment with continuous and almost automatic production, combusts nearly 1.000 tons of waste a day, producing 25 MWe of electrical power, enough to supply a population group of around 150 thousands. the lipor’s Sanitary landfill located next to the Energy recovery Plant and was designed under strict environmental control and protection standards. the amount of residue and ash deposited on this landfill is estimated at about 75.000 tons annualy technical Details: 1.Capacity :1.000 tpd MSW x 330 days 2.10 years of operation 3.26 MWe, 60 tph steam x 2 lines 4.incineration temperature at the time of visit was on the grate 1050°C and flue gas temperature 950-970°C. Normal operating temperatures on the grate are (1000-1200°C) 5.Gate fee 40 €/ton 6.Electricity selling price 80 €/MWh 7.Semi wet scrubbers, SNCr (levels of Nox emissions 150-190 mg/Nm3) 8.Solidification of fly ash with cement, on site (0,2 ha), and then is driven to landfill 9.Bottom ash is inert and is driven either to landfill or road construction 10.the plant was constructed by CNiM (Grate type MartiN) and is operated by a subsidiary company of VEolia 11.the total leachates from all ashes are biological cleaned through Ultra Filtration & reverse osmo-


article 27

sis. 2. Visit to Valorsul’s Waste to Energy Plant the Valorsul WtE plant is located around 6 kilometres from the center of lisbon. the Plant receives daily approximately 2000 tons of waste and produces enough energy to supply a city of 150 thousand inhabitants. it occupies an area of 4 ha and has a nominal processing capacity of 662 thousand tons/year (90% availability). a very complete environmental monitoring programme is implemented in order to evaluate the impact of the plant in the involving area. technical Details: 1.technological process: Mass Burning with energy recovery 2.location: S. Joao de talha, Municipality of loures 3.area occupied: 4 ha 4.origin of the municipal solid waste: mixed collection by municipalities or privates entities 5.Nominal processing capacity: 662.000 tonnes per year (90% availability) 6.Calorific Value of the MSW: nominal 7820 kJ/kg 7.Firebox grid: detroit Stoker reverseacting Stoker 8.Steam production boilers: 2 units with natural circulation of a water panel with superheating 9.Steam discharge in the turbine: 222.000 kg/h 10.Superheated steam: 52.8 bar 11.Gross electrical production: 525.71 kWh per tonne of MSW 12.Electrical Self Concumption: 71.13 per tonne of MSW 13.Nitrogen oxides removal system through SNCr 14.acid gases removal system through semi dry process through injection of lime wash

15.dioxins and Furans removal systems and heavy metals removal systems through injection of activated carbon 16.Particle removal system through high performance baghouse filters the Valorsul Sanitary landfill is used to deposit waste that cannot be incinerated and also the mixed waste collection when the WtE Processing Plant is not operating. it is constituted of cells lined with impervious materials to retain the leached materials. there are also specific cells in which stabilized fly ash is deposited. in the landfill, there is also a biogas extraction and burning network. in the sanitary landfill, there is also a Bottom-ash recovery Plant that receives the ash of the WtE Plant and separates ferrous and non-ferrous metals from the ash. the metal is led to the recycling and the inert material may be used in civil construction. the ferrous metal recovered was stated to be enough to manufacture 16,500 vehicles a year. the total amount of materials deposited in the Valorsul landfill was estimated at 130.000 tons per year for bottom ash occupying an area of 2,8 hectares. the Waste to Energy research and technology council (“SYNErGia”, www.wtert.gr, www.synergia.com.gr) as founded in July 2008 by the Earth Engineering Center of Columbia University, U.S.a., members of the thermodynamics and transport Phenomena laboratory, School of Chemical Engineering, National technical University of athens, Greece, members of the laboratory of Heat transfer and Environmental Engineering, department of Mechanical Engineering, aristotle University of thessaloniki, Greece, and the company iNtraKat S.a. of Greece. also, CEWEP and many other professors from Greek and foreign universities, participate.

arViS ENViroNMENtal GroUP consists of four companies that cover the field of recycling, waste disposal, renewable energy resources and, generally, of the environment. these companies are able to resolve vertically any problem of their clients that is related to waste management and recycling. they undertake the necessary studies, planning, (with selection of the best solution among alternative scenarios), and the realization of the project by installing the appropriate equipment, and by supplying suitable services during the operation of the project by managing special waste and recyclable material. the four companies comprise the dynamic Group of Environmental Companies “arViS”, which operates in the field of the Environment and especially in the field of recycling and solid waste management. technical equipment – installations and special studies, concerning recycling, waste management and the environment. Department of technical equipment & installations: Exclusive representation of prominent European companies covering all the range of collection, transfer and disposal of waste (including hospital waste and recyclable material). recycling and Composting plants, transfer stations, separation systems for recycling centers, equipment for the management of hospital waste, biogas pumping and burning units for installation at landfill sites, containers for the separate collection of recyclable material, composting bins, presses of vertical & horizontal compression of waste and recyclable material, systems for the automatic distribution of fuels for public petrol stations, beach cleaning systems, special vehicles, green waste shredders etc. Department of technical studies: arViS participates in European Projects (e.g. ΠΑΒΕ, rEtEX, liFE, JoUlE, iNFo 2000, EQUal etc.) in co-operation with research institutions and universities, as well as companies of the private sector which are based all over Europe. www.arvis.gr aRvis ZiMMeRMan ltd has been created aiming to contribute special waste management. the know-how of the company to the below sectors, in combination with its experience has rendered it one of the most important ones in its field. arViS - ZiMMErMaNN operates in the following sectors: a) Management services, waste and hazardous toxic waste treatment and recycling. b) Studies, construction and operation of installations related to the treatment of waste and hazardous toxic waste. c) Studies and works for the cleaning and remedy of environment. d) Supply of equipment for the management of special hazardous toxic waste. www.arzim.gr the EUroPEaN rECYCliNG CENtEr ltd. undertakes the collection of nonhazardous waste, which include waste that come from factories, from packaging or from recycling bins. Specifically, the company can undertake: a) the study, the organization and the realization of recycling programs for and on behalf of public as well as private entities, including issuing of the special relevant certificate, b) the organization and realization of collection and destruction of classified documents for and on behalf of public as well as private entities, including issuing of the special relevant certificate. www.ekarecycle.gr aRvis sOlaR, in cooperation with the well-known German company SunEnergy Europe, specialises in the exploitation of renewable energy resources. arViS Solar is an affiliated company of arViS S.a., a company with long-standing experience in environmental protection and sustainable development. arViS Solar offers comprehensive technical and financial support for producing electric power from the sun, which pertains to: 4business planning for each project 4designing and planning for the PV systems according to current as well as to future needs 4planning permission, grants towards capital cost, bank loans 4installation, start-up and optimum operation 4electric grid connection and selling contracts 4monitoring and operational technical support of the project – maintenance – spare parts www.arvisolar.gr 4, Marni str. 104 33 athens Τ. + 30 210 8232703 F. + 30 210 8232045


28 business technical assistance for Waste management and Remediation Projects Supported by the Cohesion Fund, in Hungary last year ePeM successfully completed the project “technical assistance for the review and qualitative improvement of waste management and remediation programme documents supported by the Cohesion Fund in Hungary (europeaid/119341/D/sv/Hu)”.

t

he project was implemented in the framework of the iSPa (instrument for Structural Policies for Pre-accession) Program for the Hungarian Ministry of Environment and Water and the budget was 1,7 mil. EUr. EPEM was the leader of the Consortium “EPEM Sa – BC Berlin GmbH – Kszl” with 60% participation. the project’s main goal was to provide technical assistance to the Hungarian competent authorities (Ministry of Environment and Water, Municipalities,

National development office etc), in order to ensure the technically and economically effective implementation of the scheduled solid waste management and site remediation projects, as well as to accomplish the optimum utilization of the financing deriving from the Cohesion Fund. the project referred to works to be developed in eight areas of Hungary and involved the construction of 15 landfills, 20 transfer stations, 10 material recycling facilities, 40 composting plants and 2 waste incinerators, as well as the restoration of sites of ~3.000 m2 and the utilization of ~300 waste dumpsites. the project’s specific objectives included: 4review and assessment of the feasibility, Eia and techno-economic studies 4Selection of the optimum waste management

solution, in terms of technical and economic performance 4Preparation of the application Forms to the Cohesion Fund 4Preparation of the tender documents for the construction works 4Support during the tendering phase 4training of the actors involved in the preparation and implementation of the construction works (PiU, Municipal authorities, MoEW etc) 4Preparation of the Public relations plan additionally, EPEM provided the conceptual study for waste incineration in Hungary, the strategy and action plan in implementing waste management projects utilizing Public Private Partnerships and EU funds and the prioritization of the works to be financed by EU funds.

last year ePeM successfully completed the project “technical assistance for the review and qualitative improvement of waste management and remediation programme documents supported by the Cohesion Fund in Hungary (europeaid/119341/ D/sv/Hu)”.

t

he project was implemented in the framework of the iSPa (instrument for Structural Policies for Pre-accession) Program for the Hungarian Ministry of Environment and Water and the budget was 1,7 mil. EUr. EPEM was the leader of the Consortium “EPEM Sa – BC Berlin GmbH – Kszl” with 60% participation. the project’s main goal was to provide technical assistance to the Hungarian competent authorities (Ministry of Environment and Water, Municipalities, National development office etc), in order to ensure the technically and economically effective implementation of the scheduled solid waste management and site remediation projects, as well as to accomplish the optimum utiliza-

Development of a Recycling network (Green Points) and the Waste to Energy Strategy, in Cyprus tion of the financing deriving from the Cohesion Fund. the project referred to works to be developed in eight areas of Hungary and involved the construc-

tion of 15 landfills, 20 transfer stations, 10 material recycling facilities, 40 composting plants and 2 waste incinerators, as well as the restoration of sites of

~3.000 m2 and the utilization of ~300 waste dumpsites. the project’s specific objectives included: 4review and assessment of the feasibility, Eia and techno-economic studies 4Selection of the optimum waste management solution, in terms of technical and economic performance 4Preparation of the application Forms to the Cohesion Fund 4Preparation of the tender documents for the construction works 4Support during the tendering phase 4training of the actors involved in the preparation and implementation of the construction works (PiU, Municipal authorities, MoEW etc) 4Preparation of the Public relations plan additionally, EPEM provided the conceptual study for waste incineration in Hungary, the strategy and action plan in implementing waste management projects utilizing Public Private Partnerships and EU funds and the prioritization of the works to be financed by EU funds.

tackling Climate Change at Local Level through the eC «liFe+ 2007» Programme, ePeM is implementing the project "Development of local plans for climate change mitigation by 2020” (liFe07env/gR/00028». the project Beneficiary is the Municipality of volos, in greece. the project started in January 2009 and its duration is 3 years. the total budget is 2,8 mil. euR and the eC is financing 50% of the eligible costs.

t

he project aims at providing an innovative approach to meet future and much stringent national targets for reducing emissions of greenhouse gases (GHG). Until now, in Greece and most of the EU Member States, the debate about the goals of reducing GHG emissions beyond 2012 is limited at a national level. it is assumed that local communities will be activated once the new national target will be set and the new policies will be adopted

at a central level. this assumption ignores some important elements, the principal of which is that a large number of measures requires the involvement of local communities, in order to effectively implement them (e.g. energy saving in buildings) or at least their consensus (e.g. exploitation of wind energy at a large scale). at the same time, a number of choices and investments are made at local level, defining to a large extent the evolution of GHG emissions during the next decade, without possibility of reversing trends at a later stage. the CliM-loCal2020 project will address climate change at a local level (Municipality of Volos) with the ambition to reduce GHG emissions, through the implementation of a series of measures and the active participation of citizens. Moreover, the expected project results include: 4User-friendly tools for calculating GHG and basic air pollutants emissions

4local inventory of GHG emissions 4tools for the forecast of GHG emissions at local level by 2020 4Methods of assessment measures to reduce GHG emissions 4tool for cost – benefit analysis of measures to reduce GHG emissions, including external environmental costs 4local action Plan for the short and medium-term reduction of GHG emissions 4Practical guidelines for implementing the measures 4development of evaluation indicators on the progress of the measures 4Public awareness, training material, dissemination of information on climate change issues the project website is already established (http://www.epem.gr/climlocal) providing information on climate change, as well as the progress of the project activities.


29

iSWa key messages 1

the waste industry occupies a unique position as a potential reducer of greenhouse gas (gHg) emissions. as industries and countries worldwide struggle to address their carbon footprint, waste sector activities represent an opportunity for carbon reduction which has yet to be fully exploited. • Between 1990 and 2003, total global GHG emissions from the waste sector declined 14–19% for the 36 industrialised countries and Economies in transition (Eit) listed in annex 1 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). this reduction was mainly due to increased landfill methane recovery. • at the city and local community level, there are numerous examples of waste management solutions involving new technologies and integrated systems, which have resulted in net greenhouse gas reductions as well as other associated sustainable development benefits. • in the EU region, municipal waste management activities alone could potentially account for 18% of the 2012 Kyoto GHG reduction target set for the original 15 member states of the EU. the European municipal waste system is well on the way to becoming a net reducer of GHG emissions as increased material recycling and energy recovery outweigh direct emissions. the waste sector offers a portfolio of proven, practical and cost effective technologies which can contribute to gHg mitigation. when adapted and deployed according to local traditions and needs, they can help secure significant global gHg emission savings. • Solutions might include waste prevention, recycling and reuse, biological treatment with land use of products, energy recovery, and engineered landfilling. Waste industry expertise lies in applying decades of experience and advanced technology to establish integrated systems around local conditions, rather than attempting to transfer any single solution from one region to another. • Waste industry research and development programmes are crucial to the continued development of solutions which minimise impact on resources, the environment and our climate.

5

waste offers a significant source of renewable energy. incineration and other thermal processes for waste-toenergy,landfill gas recovery and utilisation, and use of anaerobic digester biogas can play important roles in reducing fossil fuel consumption and gHg emission. • Globally, more than 130 million tonnes of waste are incinerated every year at over 600 waste-to-energy plants, producing over 1000 PJ of electricity per annum. this is equivalent to the electrical energy demand of approximately 10 million European consumers (100GJ per annum). • in 2008 in the US alone, landfill gas utilisation projects offset 84.3 million tonnes of Co2 eq.; comparable to the emissions from 15.5 million passenger vehicles.

6

2

3

waste prevention, minimisation,reuse and recycling are on the increase across the globe, representing a growing potential for reducing gHg emissions by conserving raw materials and fossil fuels. • the potential GHG savings from waste prevention and minimisation could greatly exceed the savings that can be achieved by advanced technologies managing post-consumer waste. • recycling is an integral part of waste management systems and a fundamental waste management tool. recycling materials such as paper,cardboard, metal and glass can help to limit resource consumption and achieve    energy savings. • in 2007, 85 million tonnes of materials were recycled from municipal solid waste in the US (including recycling through composting) achieving a total national recycling rate of 33.4%.4

through aerobic and anaerobic biological treatment technologies, organic wastes can be recovered and transformed into soil conditioners and fertilisers. these processes reduce gHg emissions by sequestering biogenic carbon in soils, improving soil physical properties, and adding soil nutrients. • the organic component of waste (e.g. paper, cardboard, food waste or garden waste) ranges from 30-70% of total municipal waste production. if collected separately, it can offer a valuable contribution to GHG emissions reduction and soil improvement. • organics recovery is particularly effective where soil and organic matter are being eroded due to deforestation, cultivation practices, or as a consequence of climate change. • anaerobic technologies provide an added energy benefit (see 5 below).

7

the transfer of sustainable technology to developing countries is crucial to reducing gHg emissions. the Clean Development Mechanism (CDM), introduced under the Kyoto protocol, has provided an opportunity for the waste sector to make significant advances towards this goal. However, structural and administrative improvements to the CDM registration process are needed. • the waste sector is well represented amongst the registered projects. as of october 2009, 18% of the 1834 projects are waste related. • Waste projects currently registered as CdM are on track to deliver 209 million carbon credits by the end of 2012. (one carbon credit corresponds to an emission reduction of one tonne of Co2 equivalent.) • So far, most solid waste management projects have centred on landfill gas recovery. there is significant potential for additional CdM projects focusing on recycling systems, composting, incineration and anaerobic digestion. • the CdM flexible mechanism can assist developing countries to achieve environmentally-sound waste management practices through technology transfer and added revenue from GHG emission credits waste policies and regulations can be strong national drivers to reduce gHg emissions.

• Progress in reducing GHG emissions in the EU between 1990 and 2007 was made through policy and regulations based on the Waste Hierarchy. the legislative framework included specific targets and directives regarding packaging waste and diversion of organic waste from landfill. • in the US, landfill methane emissions decreased by 11% between 1990 and 2007 due to increased landfill gas recovery resulting from economic incentives, policies, and regulations. • in developing countries, it is important to focus on waste policies and regulations which are practical and sustainable. initiatives from one country cannot be exported to another without taking into account local waste composition and quantities, infrastructure, preferences, economic resources, and climate.8

accurate measurement and quantification of gHg emissions is vital in order to set and monitor realistic reduction targets at all levels. Current methodologies form a valuable database for assessment of gHg emissions from waste activities, however, improvements are required to adequately represent the full lifecycle of materials and energy. • iPCC national waste GHG inventory methodologies estimate direct emissions, but do not include indirect emissions and environmental benefits, especially those which impact other sectors. • improved, harmonised and transparent approaches for both the direct and indirect emissions associated with waste management activities must be developed to complement existing methodologies. • More consistent and coordinated data collection is needed to support the improved methodologies and reduce accounting uncertainties.


Hydravlis Ltd: technical sales in the water supplying market Hydravlis ltd was founded in January 2001. Belongs to a group of companies with a total turnover that exceeds 10 million euros in the greek Market, with manpower of 30 persons.

Η

eadquarters and main warehouse facilities are located in East Peloponnesus at the inahos area of argos, at an owned area of 2500 m2. the two branches are located in athens and thessalonica. the basic field of interest is technical sales in the water supplying market. our activities expand to irrigation (both agricultural and environmental), waterworks (potable water and big irrigation projects), sewage plants and industry. the customer’s group consists of: • Public water companies • Major technical companies • Merchants and retailers. Customers are located throughout the country. Hydravlis Ltd is the exclusive importer and distributor for the following factories: HUNtEr www.hunterindustries.com USa HaWlE www.hawle.at austria alPE www.ahs.it italy EiNdor www.eindor.com israel KraUSZ www.krausz.com israel KoMEt www.kometirrigation.com italy ClaVal www.cla-val.ch Switzerland ooVal www.ooval.com israel ViKiNG JoHNSoN www.vikingjohnson.com Great Britain FriatEC www.friatec.de Germany PradiNSa www.pradinsa.com Spain MaCPlaSt www.macplastsrl.it italy Hydravlis is iSo 9001:2000 certified Hydravlis Ltd inahos, argos 212 00, Greece. Branch office: 4 thessalonikis St. 141 21 ν.iraklio, athens tel: +30 210-28 16 890 Fax:+30 210- 28 23 102 www.hydravlis.gr ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: a.Z. SUStainaBLE mEDia SERViCES LimitED Εκδότης: Εύη βροντίση Σύμβουλος Έκδοσης: Αντώνης Ζευγίτης Διευθυντής: μάρκος κοτούφος ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Επιστημονικός Συνεργάτης: Ευστράτιος καλογήρου, διδάκτωρ Χημικός μηχανικός Ε.μ.Π. Νομικός Σύμβουλος: γεώργιος γ. καρατζογιάννης δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δημιουργικό - Επιμέλεια έκδοσης: Remusicate Διεύθυνση: νερούτσου 4β, Αθήνα. τ.κ.104-45 Τ.: 210-8824015, 6972-923740 Fax.: 211-2686607 e-mail: info@water-waste.gr. www.water-waste.gr


'PSNPSFUIBOZFBST 1"1"/50/"5044"IBTGPDVTFEPOUIFDVTUPNFS²TEFTJHO NBOVGBDUVSJOHBOETFSWJDFOFFETPG TVCNFSTJCMFQVNQT 0VSDMPTFDPPQFSBUJPOBTBDVTUPNFSBOEBTBTVQQMJFSXJUITPNFPGUIFMFBEJOHHMPCBMQVNQNBOVGBDUVSJOHDPNQBOJFT IBTFOBCMFEVTUPBDRVJSFJOWBMVBCMFUFDIOJDBMLOPXMFEHF5IJTFYUFOTJWFUFDIOJDBMFYQFSJFODFIBTTJHOJGJDBOUMZDPOUSJCVUFE UPPVSTVDDFTTBTBQVNQNBOVGBDUVSFS8FBSFDVSSFOUMZPGGFSJOHTPNFPGUIFNPTUSPCVTUBOEFGGJDJFOUQVNQTVOJUTUIBU BSFQFSGFDUMZBEBQUFEUPBMMTPSUTPGEJGGJDVMUPQFSBUJOHDPOEJUJPOTJODMFBOXBUFSBOEXBTUFXBUFSQVNQJOHBQQMJDBUJPOT 8FBSFXPSLJOHBDDPSEJOHUPUIF*40OPSNTDFSUJGJDBUFGPSN567TJODF.BZ 0VSXFMMPSHBOJ[FEDPNQBOZPXOFEGBDJMJUJFTJO"UIFOTVUJMJ[FUIFNPTUNPEFSO$/$ $PNQVUFS/VNFSJDBM$POUSPMMFE  MBUIFTBOEFRVJQNFOUGPSUIFNBDIJOJOHPGBMMPVSNPUPSDBTUQBSUTBOEQVNQDPNQPOFOUTUIBUBSFQSPEVDFEJOPVSGPVOESZ MPDBUFELNBXBZGSPN"UIFOT  0VSEFTJHOEFQBSUNFOUVUJMJ[FTTPNFPGUIFNPTUBEWBODFE%$"% $PNQVUFS"JEFE%FTJHO QSPHSBNTJOPSEFSUP NBUFSJBMJ[FXJUIHSFBUBDDVSBDZUIFNPTUFGGJDJFOUQVNQEFTJHOT 8FIBWFDBSFGVMMZDIPTFOUPFRVJQPVSQVNQTXJUINPUPSTBOETUBOEBSEQBSUTNBEFCZTPNFPGUIFMFBEJOHNPUPSNBOV GBDUVSFTJOUIF&VSPQFBO6OJPO BT1-&6(&3 4*&.&/4BOE'3"/,-*/UIBUBSFJOGVMMBDDPSEBODFXJUIUIFMBUFTUNBOV GBDUVSJOHBOEFOWJSPONFOUBMTUBOEBSET 'JOBMMZBMMPGPVSQVNQTGSPNCPUIMJOFT 19'-08 XBTUFXBUFSQVNQT BOE'-081"1 DMFBOXBUFSQVNQT BSFCSPVHIU BOENFUJDVMPVTMZUFTUFEJOPVSNPEFSOUFTUTUBOEXIFSFDSVDJBMUFDIOJDBMEBUBJTDPMMFDUFEBOESFDPSEFECFGPSFUIFQVNQT BSFSFMFBTFEGPSEJTQBUDIUPUIFDVTUPNFS


teyxos12  

water-waste

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you