Page 1


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 1

รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อวิชา BENG 1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2. จํานวนหนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 3 หน่วยกิต (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน อาจารยสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1,2/ ชั้นปที่ 1-4 6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) ไมมี 8. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.........................

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 1. จุดมุงหมายของรายวิชา 1.1 เพื่อศึกษาคําศัพทเฉพาะ สํานวนภาษาตางๆ และบทสนทนาที่จําเปนในการติดตอสื่อสารในทาง ธุรกิจ 1.2 เพื่อฝกทักษะภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับทางธุรกิจที่หลากหลาย ไดแก โครงสรางภายในองคกร ตําแหนงและหนาที่การทํางานในองคกร การติดตอทางโทรศัพท การจัดเรียงกําหนดการและการนัดหมาย การ ติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจในสํานักงาน(บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ปายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลับ และสั่งสินคา รวมทั้งการสมัครงาน 2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1.1 เพื่อใหมีความทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลงของโลกทางธุรกิจ โดยเนนการกาวเขาสูประชาคม อาเซียน 1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่กวางไกลในเรื่องธุรกิจทั้งภายในและตางประเทศ หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาคําศัพทเฉพาะ สํานวนตางๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ไดแกโครงสรางภายในองคกร ตําแหนงและหนาที่การทํางานในองคกร การติดตอทางโทรศัพท การจัดเรียงกําหนดการและการนัดหมาย การ ติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจในสํานักงาน(บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ปายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลับ และสั่งสินคา รวมทั้งการสมัครงาน 2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน การศึกษาดวยตนเอง ภาคสนาม/การฝกงาน บรรยาย 3 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ 6 คาบ/สัปดาห ภาคการศึกษา ตองการของนักศึกษา เฉพาะราย 3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง/ สัปดาห (เฉพาะบายวันพุธ)

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา - พัฒนาผูเรียนใหมีความสุภาพออนโยน ทั้งทางวาจาและจิตใจในการติดตอธุรกิจ - พัฒนาผูเรียนในการรับรอง หรือตอนรับลูกคาและแขกที่มาเยือนบริษัทดวยความยินดี - พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง 1.2 วิธีการสอน - บรรยายพรอมยกตัวอยางการติดตอสื่อสารทางธุรกิจใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น - เปดเสียงบทสนทนาการติดตอทางธุรกิจจากเครื่องเลนซีดี เพื่อใหผูเรียนไดฝกการฟงสําเนียง ภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา - มอบหมายใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนคู หรือกลุมตามสถานการณตางๆ 1.3 วิธีการประเมินผล - การเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย - ประเมินผลการนําเสนองานหนาชั้นเรียน - การทดสอบกลุมยอยโดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 2. ความรู 2.1 ความรูที่ตองไดรับ ความรูดานคําศัพทเฉพาะ สํานวนตางๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ไดแกโครงสรางภายใน องคกร ตําแหนงและหนาที่การทํางานในองคกร การติดตอทางโทรศัพท การจัดเรียงกําหนดการและการนัดหมาย การติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจในสํานักงาน(บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ปายประกาศ) จดหมาย สอบถาม ตอบกลับ และสั่งสินคา รวมทั้งการสมัครงาน 2.2 วิธีการสอน - การมอบหมายงานใหนักศึกษา - การอภิปรายกลุมยอย กลุมใหญ - การนําเสนองาน แนวคิดเกี่ยวกับหัวขอที่เรียน 2.3 วิธีการประเมินผล - สอบกลางภาค - สอบยอย - สอบปลายภาค

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 4

3. ทักษะทางปญญา 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา การพัฒนาทักษะการคิดอยางปนระบบ มีการวิเคราะหปญหาและสถานการณตางๆอยางมี ประสิทธิภาพ 3.2 วิธีการสอน - การบรรยาย (Lecture) - กิจกรรมการฝกพูดและฟง(Speaking & Listening Activities) - มอบหมายงาน แบบฝกหัด และจัดกิจกรรมเสริมทักษะตางๆภายในหองเรียน (Exercise& in-class Activities) 3.3 วิธีการประเมินผล - สอบกลางภาค - สอบยอย - สอบปลายภาค 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา - พัฒนาทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 4.2 วิธีการสอน - รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม และการจับคูทํางาน - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 4.3 วิธีการประเมินผล - ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด - รายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม และการจับคูทํางาน - รายงานการศึกษาดวยตนเอง

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน การทํารายงาน และ การ นําเสนองานหนาชั้นเรียน - พัฒนาทักษะในการสืบคนรายละเอียดขอมูล ทางอินเตอรเน็ต - พัฒนาทักษะการพูด ผานการสื่อสารระบบหองสนทนา 5.2 วิธีการสอน - มอบหมายงานใหผูเรียนไดทําการสืบคนขอมูลและนํามาเสนอหนาชั้นเรียนได - นําเสนองานพรอมกับการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3 วิธีการประเมิน - การทํารายงาน และนําเสนอผานเทคโนโลยี - การมีสวนรวมในการนําเสนองาน และการใชภาษาอังกฤษธุรกิจอยางเหมาะสมในสถานการณตางๆ

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 6

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน กิจกรรมการเรียน ผูสอน ที่ ชัว่ โมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี) 1 Orientation and warm-up 3 Orientation and คณาจารยสาขาวิชา Activity warm-up Activity ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2

Unit 1 Customers

3

3

Unit 1 Customers

3

4

Unit 2 Companies

3

5

Unit 2 Companies

3

6

Unit 3 Travel

3

-Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 7

7

Unit 3 Travel & Presentation I & Review Unit 1-3

3

8

สอบกลางภาค

3

9

Unit 4 Troubleshooting

3

10

Unit 4 Troubleshooting

3

11

Unit 5 Company history

3

12

Unit 5 Company history

3

13

Unit 6 Retailing

3

Activities -Lecture คณาจารยสาขาวิชา -Speaking & Listening ภาษาอังกฤษธุรกิจ Activities -Exercise& in-class Activities - Presentation I คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ -Lecture คณาจารยสาขาวิชา -Speaking & Listening ภาษาอังกฤษธุรกิจ Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture คณาจารยสาขาวิชา -Speaking & Listening ภาษาอังกฤษธุรกิจ Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture คณาจารยสาขาวิชา -Speaking & Listening ภาษาอังกฤษธุรกิจ Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture คณาจารยสาขาวิชา -Speaking & Listening ภาษาอังกฤษธุรกิจ Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture คณาจารยสาขาวิชา -Speaking & Listening ภาษาอังกฤษธุรกิจ Activities -Exercise& in-class

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 8

14

Unit 6 Retailing

3

15

Presentation II (Royal project presentation)

3

16

Review Unit 4-6

3

17

สอบปลายภาค

3

Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities -Lecture -Speaking & Listening Activities -Exercise& in-class Activities

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ที่ 1 ทดสอยยอย ( สนทนาคู) สอบกลางภาค ทดสอบรายกลุม (นําเสนอผลิตภัณฑ โครงการหลวง) สอบปลายภาค 2 การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม การเสนอ ความคิดเห็นในหองเรียน

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สัปดาหที่ ประเมิน 5 8 7 17 ตลอดภาค การศึกษา

สัดสวนของการ ประเมินผล 10% 30% 20% 30% 10%

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 9

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. เอกสารและตําราหลัก Robbins, S. (2005). First Insights into Business, Pearson Education Limited: England. 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (ถามี) ไมมี 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา - จดหมายธุรกิจในสํานักงาน(บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ปายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลับ และสั่งสินคา - ซีดีเสียงบทสนทนาที่ใชภาษาอังกฤษในการติดตอธุรกิจในสถานการณตางๆ - ขอมูลอางอิงจากเว็บไซตทางดานธุรกิจ และประสบการณ เกร็ดความรูจากอาจารยผูสอน

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มคอ.3 BENG 1101 : หน้า 10

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา - การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน - การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน - แบบประเมินผูสอน และประเมินรายวิชา - ขอเสนอแนะผาน Face book ที่อาจารยใชเปนชองทางในการสื่อสารกับผูเรียน 2. กลยุทธการประเมินการสอน การประเมินการสอนมีกลยุทธการสอนดังนี้ - ผลการสอบระหวางภาค และปลายภาค - การทบทวนผลการเรียนรู 3. การปรับปรุงการสอน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับขนาดผูเรียน หองเรียน - การวิจัยในชั้นเรียน และนอกหองเรียน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา - ในระหวางการเรียนการสอน มีการทบทวนเนื้อหาที่ไดสอนแลวกอนเริ่มบทเรียนใหม - จัดทําแบบสอบถาม และสัมภาษณผูเรียนเพื่อทดสอบความเขาใจในสิ่งที่เรียนไปแลว - มีการประเมินความรูผูเรียนโดยใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในสถานการณตางๆ ในทางธุรกิจ 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา จากผลการประเมิน และทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหรายวิชานี้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มากขึ้น ไดมีการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ - ปรับปรุงคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกปการศึกษา - เพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชาใหมีความทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลงของโลกทางธุรกิจ โดยเนนการ กาวเขาสูประชาคมอาเซียนใหมากขึ้น - ทําการวิจัยในเรื่องตําราและหัวขอที่ผูเรียนตองการเรียนเพื่อสงเสริมแรงจูงใจของผูเรียนในการ เรียน

มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อาจารย์ชาวัลย์ เจริ ญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


Tqf