Page 1


1 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


2 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

โครงการออกแบบเพื่อชุมชนแขวงจันทรเกษม การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า ในแขวงจันทรเกษมร้าน @SIT รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ARTI3314 ภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1/2556

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


3 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

สมาชิกกลุ่ม 3 DESIGN 16 WEEK

นายบุณยกร จิราพงษ์ รหัสประจาตัว 5213000457

นายณัฐวุฒิ นุชนา รหัสประจาตัว 5211300552

นายพิชา งามเนตร รหัสประจาตัว 5111302716

นายวาที ศรีผิว รหัสประจาตัว 5211308241

นาย กรเทพ กลิ่นบรรจง รหัสประจาตัว 5211300115

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


4 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

คานา รายงานเล่มนี้คือสรุปขั้นตอนการทางาน ภายใต้โครงงานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิต ภัณฑ์และกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้าในแขวงจันทรเกษมร้าน @Sit โดยผู้จัด ทาได้ศึกษากระบวนการทางานและขั้นตอนการทางานตั้งแต่วิธีคิดวิเคราะห์ และลงมือทารายงาน เล่มนี้อาจมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในเชิงการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย โดย กลุ่ม Design16week 23 สิงหาคม 2556

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


5 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ร้านกาแฟและเบเกอรี่ประเภทอุปโภคบริโภค เป็นธุรกิจที่เติบโตได้รวดเร็วมาก ทุกวันนี้มีร้าน กาแฟและเบเกอรี่ต่างๆ มากมาย ที่เปิดตัวขึ้นมาพร้อมกัน ทั้งพื้นฐานการผลิตที่กว้างขว้างและทั้งยังมี การแข่งขันกันสูงในการตลาด เนื่องจากร้านกาแฟและเบเกอรี่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ต้อง บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึง่ จุดมุ่งหมายในการทาโครงการนี้ คือการนาเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์และลวดลาย กราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ของร้านกาแฟและเบเกอรี่ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานของร้านกาแฟและเบเกอ รี่ให้มีบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้านั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งยังดึง ความเป็นเอกลักษณ์ของร้านนั้นๆ มาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นจึงได้มีการนาเอกลักษณ์ของร้านกาแฟและเบเกอรี่มาเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางเลือกใหม่ให้กับร้านกาแฟและเบเกอรี่ทั้ง ยังช่วยส่งเสริมทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับทางร้านและส่งเสริมทางด้านยอดขาย

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


6 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ 2. เพื่อนาผลข้อมูลต่างๆ มาเป็นแนวทางสาหรับการออกแบบ 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติ วัสดุที่ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมต่อชิ้นงานนั้นๆ

ความต้องการและจุดมุ่งหมาย จากการไปสารวจสืบค้นสินค้าภายในร้าน@SIT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ในด้าน การมองและสังเกตเพื่อไปพัฒนา มีข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ดังนี้ Concept ในการออกแบบที่ทางร้านต้องการ ทางร้านต้องการเพิ่มและแก้ไขอัตลักษณ์ของ กล่องเค้กและแก้วกาแฟ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนโลโก้เพื่อเสนอแนวทางใหม่แก่ร้านโลโก้ร้านใช้รูป เก้าอี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นโมเดิร์น ความคลาสิก ความสบายผ่อนคลาย และดูอบอุ่นในเวลา เดียวกัน ทางร้านต้องการให้ใช้ สีดา,สีส้ม เป็นสีหลักในการออกแบบ สามารถเพิ่มกราฟิกต่างๆได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทางร้านขอดูการออกแบบข้างต้น(แบบสเก็ต) เพื่อเลือกดูแบบที่ต้องการให้ออกแบบอีกที

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


7 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

1. ข้อมูลทั่วไปของทางร้าน ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ ร้าน @Sit ชื่อ /กลุ่ม/ผู้ให้สัมภาษณ์: นางสาวอรชญา อินทรมาตย์ (พี่อร)

แผนที่ร้าน@SIT

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


8 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

แสดงรายละเอียดข้อมูล บันทึก ชื่อ-สกุล ของผู้ประกอบการที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร E-mail / Website

นางสาวอรชญา อินทรมาตย์ / ชื่อเล่น พี่อร ซ.เสือใหญ่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900 โทรศัทพ์ (Tel) :08-4537-3688 Email :atsitcoffeecafe@gmail.com

ประเภทสินค้า

เครื่องดื่ม Coffee Tea & Drinks Bakery เค้าเตอร์ตู้วางเค้ก

วิธีการจัด-วางจาหน่ายจัดตั้งแสดงสินค้า ณ จุด ขาย

ความดี-สรรพคุณ-วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์

ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพ กาแฟสดรสชาติกลมกล่อม กับความนุ่มของเนื้อเค๊กหลากรสชาติ

ข้อมูลทั่วไป ประวัติ ข้อมูลการผลิตสินค้าและ บรรจุภัณฑ์

ร้าน@SIT เปิดกิจการมา 1 ปี ตั้งอยู่หลัง ม.จันทรเกษม โดยเปิด เป็นร้านกาแฟ ชา เครื่องดื่มต่างๆ และมีเบเกอรี่ควบคู่ไปด้วย บรรจุภัณฑ์ทางร้านใช้แก้ว Gpps ใส มาเป็นภาชนะใส่จาพวกน้า และใช้กล่องเค๊กฐานสีน้าตาลมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับเค๊ก

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


9 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า 2.1 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบัน คือ - มีร้านค้าที่ทาการ ชื่อร้าน@SIT เป็นกิจการส่วนตัวเปิดกิจการขาย เครื่องดื่ม ชา กาแฟ และ เบเกอรี่ เป็นหลัก 2.2 ราคาจาหน่าย - ราคาขายปลีก 35 - 55 บาท

3. ปัจจุบันสภาพ / ปัญหาที่เกิดขึ้น / ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.1 สภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรคที่พบปัจจุบันคือ - พื้นที่ของร้านมีความคับแคบในการเพิ่มจานวนลูกค้าที่เข้ามาในร้านในระยะยาว - ปัญหาของสภาพร้านไม่สามารถขยับขยายได้มากกว่าที่เป็น ทางเลือกใหม่อาจเปิด สาขา ที่ 2 ในเขตพื้นที่อื่น - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ เป็นมาตรฐานของร้านกาแฟเบเกอรี่เป็นหลักอยู่แล้ว อาจเพิ่มเติมใน เรื่องของการถือในส่วนของบรรจุภัณฑ์ทางร้าน และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับร้าน ผ่านทางบรรจุภัณฑ์ 3.2 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่ คือ - ร้านกาแฟภายในวอยรัชดา 36 แยก 7 3.3 ความต้องการในการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม /สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/ บรรจุ ภัณฑ์เดิม /รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กราฟิกอัตลักษณ์ เช่น โลโก้ ภาพประกอบ การ โฆษณา ฯลฯ คือ - สายคาดบรรจุภัณฑ์สาหรับกล่องเบอเกอรี่ - ออกแบบบรรจุภัณฑ์รองรับการถือสาหรับแก้วกาแฟ หรืออาจผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นแพค คู่ในการขาย

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


10 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

4. บรรจุภัณฑ์ร้าน@SITที่ทีมงานหมอบหมายให้ วิเคราะห์ และศึกษาต้นแบบ ลาดับ

รายการ

รายละเอียด

1

โครงสร้าง (Structure)

-

2

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์จริง

3

แบบจาลอง

4

วัสดุภาชนะ

-

จานวน หมายเหตุ -

-

2

-

-

-

3

-

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


11 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

1.แก้วกระดาษกาแฟร้อน 2.แก้วพลาสติกใสเครื่องดื่มเย็น 3.กล่องเค๊กฐานสีน้าตาลจาพวกเบเกอรี่ 5

ข้อมูลกราฟิก

-

-

-

-

-

-

6

ข้อมูล-เอกสารแผ่นพับ

7

ต้นแบบไฟล์ Artwork

-

-

-

8

ต้นแบบไฟล์ชื่อตราสินค้า

1

-

9

ภาพประกอบ/ ภาพถ่าย

-

-

-

10

ไฟล์สัญลักษณ์

-

-

-

11

ไฟล์ตัวอักษร

1.Mistral 2.TW cen MT condensed

2

-

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


12 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาและพัฒนากราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ร้าน@SIT.

5.1 กล่องเค๊กของร้าน @SIT ฝากล่องรวมฐานซึ่งมีขนาด ก. 10 / ย. 13.2/ ส. 6.5 Cm กล่องเค๊กใช้ใส่เค๊กทุกชนิดภายในร้าน โดยมีกล่องเค๊กเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวัสดุส่วนของฝาทา มาจากพลาสติกใส พีเอส และมีความทนทานน้อยฐานของกล่องเค๊กใช้เเป็นพลาสติก พีเอสเช่น เดียวกัน เพิ่มเม็ดพลาสติกสีเป็นฐานสีน้าตาลเพื่อให้มองเห็นตัวสินค้าได้เด่นชัดยิ่งขึ้น สามารถซื้อแบบ แพคซึ่ง ราคาจะอยู่ที่ 155 บาท ต่อแพคจะได้กล่องเค๊กจานวน 50 ชิ้น ซึ่งราคาต่อต้นทุนกล่องจะตก อยู่ที่ 3 บาท ต่อกล่อง

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


13 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5.2 เค๊กของร้าน @SIT ซึ่งมีขนาด ก. 5 / ย. 10 / ส. 6.5 Cm. เค๊กจะมีขนาดเท่ากันในทุกชนิดเพื่อใส่ในบรรจุภัณฑ์ของกล่องเค๊ก โดยข้อเสียของจุดนี้คือ สินค้าหรือตัวเค๊กนั้นมีขนาดเล็กกว่ากล่อง ถ้าขาย 1 ชิ้นเค้กที่มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยม แต่กล่องมี รูปทรงเป็น สีเหลี่ยนผืนผ้า อาจทาให้สินค้าเกิดการเลื่อนจนอาจทาให้เค๊กเสียรูปทรงและเลอะกล่อง เค้กด้วย

5.3 วัสดุประกอบร่วมของเค๊กเบเกอรี่ 5.3.1 พลาสติกหุ้มเค๊ก มีขนาด ก. 6.7 / ย. 32 Cm. / 5.3.2 ถุงพลาสติกใสใส่กล่องเค๊ก ก. 15 / ย. 10.5 / ส.28

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


14 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5.3.3 ช้อนสาหรับการรับประทานเค็ก ความยาวทั้งหมด 12.5 Cm. / ยาวเฉพาะที่จับ 8 Cm. / ความยาวที่ตัก 4.5 Cm. / เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 Cm. - ช้อนตัก ผลิตจากพลาสติก พีเอส Polystrene เป็นพลาสติกที่มีความใส เพิ่มเม็ดสีแต่ เปราะและแตกง่าย ทนความร้อนได้ไม่ดี มีความหนาแน่นสูงกว่า 1 เหมาะในการผลิต ถ้วยน้าที่ต้องการความใส

5.4 สายคาดของร้าน @SIT ย. 25.5 Cm. / ก. 4.5 Cm (ใช้ร่วมกับแก้วกาแฟ และกล่องเบเกอรี่) โลโก้ของร้านถูกปั้มโดยตรายางที่สั่งทาเป็นรูปโลโก้ ไว้บนกระดาษที่ใช้เป็นสายคาดแก้วที่ทา มาจากกระดาษKA/KI รีไซเคิลสีน้าตาล เพื่อให้ลดต้นทุนในการผลิตและออกแบบ สายคาดกระดาษ รีไซเคิล ใช้ปั้มพิมม์โลโก้ให้ลูกค้านั้นได้จดจาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของร้าน

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


15 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5.5 ความสูงของแก้วกาแฟร้าน @SIT ส. 12.5 Cm. / เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 Cm. แก้วทาจากพลาสติกใส แก้วเนื้อแข็ง Epps ที่ร้านกาแฟอินดิ้ใช้กันเป็นจานวนมาก ข้อดีก้คือ ราคาไม่แพงมาก 1 แพคมี 50 ใบ ตกใบละ 2 บาท หาซื้อทั้งแก้วและฝาง่าย เนื้อแก้วใสแบบทะลุผ่าน แก้ได้ ทาให้สามารถโชวน้ากาแฟได้อย่างเต็มที่ เล่นสีสันแบ่งขั้นของกาแฟได้ และรูปทรงสวมงามกว่า แก้วประเภทอื่น แก้วลักษณะนี้ จะมีค่าสกรีนแก้วไม่แพงและจานวนขั้นต่าไม่สูง ข้อเสียก็คือ ปัญหาเรื่องแก้ว แตกหรือติดซ้อนกัน เนื้อแก้วมีความแข็งในระดับหนึ่ง แก้วสามารถจุน้าได้ 22. oz จะมีความสูง เท่ากับ 16 ออน แต่ทรงแก้วจะอ้วนกว่า วัสดุที่ใช้ในการผลิต ตัวแก้วผลิตจาก เม็ดพลาสติก พีพี (Polyprolene หรือ โพลิโพรลีน) มี สัญลักษณ์ รีไซเคิลหมายเลย 5 เป็นพลาสติกที่มีความใส ทนทานต่อความร้อน เหนียวคงรูป โดยเริ่ม เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิ 110-120 องศา เป็นเม็ดพลาสติก ฝาแก้วผลิตจากพลาสติก พีเอส (Polystyrene หรือ โพลิสไตรีน) เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะแตกง่วย ทนความรู้ได้ไม่ดี มี ความหนาแน่สูงกว่า 1 เหมาะในการผลิตถ้วยน้าที่ต้องการความใส

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


16 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

กรณีศึกษา (Cast study)

โดยกรณีศึกษานี้เป็นตัวอย่างแนวทางในการดาเนินงานการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุ ภัณฑ์ เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจและนามาเป็นส่วนประกอบของงานออกแบบ ทั้งนี้จะแบ่งงานกันเป็นรายบุคคลโดยให้แต่ละคนออกแบบกันคนละ 1 แบบ เพื่อให้แตกยอด ทางความคิด โดยยังคงโทนสีเดิมของร้าน หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เห็นพัฒนาการของบรรจุ ภัณฑ์ และจากนั้นจึงสรุปแบบเพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมกับทางร้านมากที่สุด เมื่อได้ศึกษาข้อมูลที่วิเคราะห์ และ Cast study เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอน การทาตั้งแต่ขั้นตอนการ Sketch จนถึงสรุปผลงาน โดยเสนอเป็นรายบุคคล ดังนี้

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


17 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้าน@SIT / ผู้ออกแบบ / นายวาที ศรีผิว 1. Design briefs / ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแก้วกาแฟ 8.oz,16.oz 1.1 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานและออกแบบเรียบง่าย 1.2 บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถมองเห็นสีสันของกาแฟภายในแก้ว 1.3 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความน่าดึงดูดต่อผู้พบเห็น และยังคงโทนสีดั้งเดิมของร้าน 1.4 ต้องมีการใช้และเก็บบรรจุภัณฑ์ได้โดยง่าย 1.5 บรรจุภัณฑ์ต้องช่วยลดปริมาณขยะได้ในระดับหนึ่ง 2. Sketch Design

Concept : ออกแบบ Sketch ตามโจทย์ที่มีอยู่ โดยออกแบบให้ใส่ภาชนะสาหรับแก้วกาแฟ ขนาด 8.oz ,16.oz โดยสามารถใส่แก้วกาแฟได้ 2 แก้วต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ ทั้งยังสามารถพับ เก็บได้โดยง่าย ใช้กระดาษคราฟสีน้าตาลขนาดหนา และใช้กระดาษชานอ้อยเพื่อรองภาชนะ จากแก้วกาแฟ โดยมีลวดลายกราฟิกเป็นสายคาดระหว่างกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสนอ โลโก้ให้เด่นชัดเพื่อให้ผู้บริโภคจดจาภาพลักษณ์ทางร้านได้ง่าย

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


18 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

3. ทาการสร้างขนาด Pattern โดยกาหนดค่าจากกระดาษ Model จาลอง

หลังจากกาหนดค่าต่างๆ ได้แล้วจึงนามาออกแบบ Pattern ในโปรแกรม เพื่อหาค่าขนาด กระดาษของสายคาดและนาไปทาการออกแบบลายกราฟิก

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


19 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

4. ในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุง Logo เดิมโดยฟอนต์ที่ใช้มี Mistral และ TW cen MT Condensed Logo ที่มีการปรับปรุงจากต้นแบบดั้งเดิม โดยมีทั้งหมด ดังนี้

เมื่อปรับปรุง Logo จากต้นแบบแล้ว จากนั้นจึงวิเคราะห์แบบ ทั้งหมดแล้วเลือกเพียง 1 แบบ

Concept : Logo ได้ทาการปรับปรุงแบบจากเดิม แต่ยังคงโทนสีเดิมไว้ โดยมีการ ปรับเปลี่ยนค่าสีเพื่อให้ดูสดใสมากขึ้น และยังคงใช้ฟอนต์เดิมทางร้านและ รูป Vector chair แบบเดิม ทั้งนี้ Logo ออกแบบมาให้ดูมีความเข้ากับ บรรจุภัณฑ์มากขึ้น และจัดวาง Layout ในแบบธรรมดา เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านง่าย

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


20 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5. Sketch design ฉลากสินค้า

Sketch ร่างแบบคร่าวๆ เพื่อหา Layout ในการจัดวางภาพและตัวอักษรเพื่อบรรจุภัณฑ์มี ลวดลายกราฟิกเพื่อดึงดูดลูกค้าในการเลือกซื้อ Concept : ออกแบบฉลากสินค้าของบรรจุภัณฑ์ในโทนสีส้ม – และสีน้าตาลดา และใช้โลโก้ ใหม่ที่ปรับปรุงเพื่อต่อยอดทางความคิดเพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรจุภัณฑ์สาหรับร้าน@SIT โดยจะใช้ภาพจริงในการโฆษณาของสินค้าพร้อม คาโปรยให้กับตัวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ สัมผัสความเป็นเอกลักษณ์จากบรรจุภัณฑ์ กระดาษที่ใช้ กระดาษอาร์ตด้านขนาด 190 แกรม

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


21 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

6. เมื่อได้แบบแล้วจึงมาออกแบบในโปรแกรม ขนาดของฉลากอยู่ที่ ก.9.5 x ส.15 Cm.

ขั้นตอนนี้เริ่มจากการสร้างขนาด และสร้างลวดลายกราฟิกผสมเข้ากับภาพโดยใช้ สีส้ม , น้าตาลดาคุมโทนทั้งหมด เสร็จแล้วจึงทา Patten ขนาดสัดส่วนจริง เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น คาโปรยที่ใช้คือ “จากความหอมอันละมุน พร้อมเสริฟ์ให้คุณได้สัมผัส ” DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


22 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

7. Pattern บรรจุภัณฑ์แบบสมบรูณ์

Pattern ของกระดาษคราฟสีน้าตาลจะมีส่วนชานอ้อยรองสาหรับรับน้าหนักของแก้วกาแฟ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ และจะใช้ฉลากสินค้าแปะในส่วนกลางของ บรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ที่ลดการออกแบบลวดลายกราฟิกทั้งหมดใน Pattenนั้น และหันมาใช้ฉลาก แปะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในระดับหนึ่ง

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


23 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

8. Packaging Coffee Delivery Preview

ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบ Preview เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวบรรจุภัณฑ์. เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบจริง 9. ขั้นตอนการวาด Pattent ลงกระดาษ และตัดตามรอยที่วาดไว้

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


24 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

10. ทาการไดคัทตามที่ได้ร่างแบบไว้ แล้วฉลุในส่วนที่เป็นฐานรอง

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


25 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

11. นากราฟิกที่ได้มาแปะในแต่ละด้านของบรรจุภัณฑ์ และนากระดาษชานอ้อยมาเติมใน ส่วนของฐานที่ต้องรับน้าหนัก เพื่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


26 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

12. ขั้นตอนการทาบรรจุภัณฑ์เสร็จสมบรูณ์

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


27 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้าน@SIT / ผู้ออกแบบ / นายณัฐวุฒิ นุชนา 1. Design briefs / ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับกล่องเค้ก ก. 5 / ย. 10 / ส. 6.5 Cm.2 กล่อง 1.1 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานและออกแบบเรียบง่าย 1.2 บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถมองเห็นสีสันของเค้กภายในกล่อง 1.3 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความน่าดึงดูดต่อผู้พบเห็น และยังคงโทนสีดั้งเดิมของร้าน 1.4 ต้องมีการใช้และเก็บบรรจุภัณฑ์ได้โดยง่าย 1.5 บรรจุภัณฑ์ต้องช่วยลดปริมาณขยะได้ในระดับหนึ่ง 2. Sketch Design

Concept : ออกแบบ Sketch ตามโจทย์ที่มีอยู่ โดยออกแบบให้ใส่ กล่องสาหรับใส่เค้กที่มี ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 10 ซม. สูง 6.5 ซม. โดยสามารถใส่ กล่องเค้ก ได้ 2 กล่องต่อ 1 บรรจุ ภัณฑ์ และยังสามารถพั บประกบกันเพื่อใช้ในการถือได้ ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า ขนาด 250 - 350 แกรม และใช้กระดาษชานอ้อยเพื่อรองกล่องเค้กด้านใน โดยมีลวดลายกราฟิก บน บรรจุภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเสนอโลโก้ให้เด่นชัดเพื่อให้ผู้บริโภคจดจาภาพลักษณ์ทาง ร้านได้ง่าย

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


28 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

3. ทาการสร้างขนาด Pattern โดยกาหนดค่าจากกระดาษ Model จาลอง

หลังจากกาหนดค่าต่างๆ ได้แล้วจึงนามาออกแบบ Pattern ในโปรแกรม เพื่อหาค่าขนาด กระดาษและนาไปทาการออกแบบลายกราฟิก

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


29 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

4. ในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุง Logo เดิมโดยฟอนต์ที่ใช้มี Mistral และ TW cen MT Condensed Logo ที่มีการปรับปรุงจากต้นแบบดั้งเดิม โดยมีทั้งหมด ดังนี้

เมื่อปรับปรุง Logo จากต้นแบบแล้ว จากนั้นจึงวิเคราะห์แบบ ทั้งหมดแล้วเลือกเพียง 1 แบบ

Concept : Logo ได้ทาการปรับปรุงแบบจากเดิม แต่ยังคงโทนสีเดิมไว้ โดยมีการ ปรับเปลี่ยนค่าสีเพื่อให้ดูสดใสมากขึ้น และยังคงใช้ฟอนต์เดิมทางร้าน แต่ได้ปรับเปลี่ยน รูป Vector chair ให้เป็นแบบใหม่ ทั้งนี้ Logo ออกแบบมาให้ดูมีความเข้ากับ บรรจุภัณฑ์ มากขึ้น และจัดวาง Layout ในแบบธรรมดา เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านง่าย

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


30 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5. design ฉลากสินค้าแล้วจึงมาออกแบบในโปรแกรม Concept : ออกแบบฉลากสินค้าของบรรจุภัณฑ์ในโทนสีส้ม – และสีน้าตาลดา และใช้โลโก้ ใหม่ที่ปรับปรุงเพื่อต่อยอดทางความคิดเพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรจุภัณฑ์สาหรับร้าน@SIT โดยจะใช้ภาพจริงในการโฆษณาของสินค้าพร้อม คาโปรยให้กับตัวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ สัมผัสความเป็นเอกลักษณ์จากบรรจุภัณฑ์ กระดาษที่ใช้ กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด 250-350 แกรม

ขั้นตอนนี้เริ่มจากการสร้างขนาด และสร้างลวดลายกราฟิกเก้าอี้ผสมเข้ากับภาพเค้กโดยใช้ สีส้ม, คุมโทนทั้งหมด เสร็จแล้วจึงทา Patten ขนาดสัดส่วนจริง เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น คาโปรยที่ใช้คือ “ช่วงเวลาแห่งความสุข จากความหวาน ความหอม ความอร่อย”

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


31 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

6. Pattern บรรจุภัณฑ์แบบสมบรูณ์

Pattern ของกระดาษอาร์ตการ์ดจะมีส่วนชานอ้อยรองสาหรับรับน้าหนักของกล่องเค้กขาง ในอีกชั้นหนึ่ง เพื่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ และจะพิมพ์ฉลากสินค้าลงบนกราฟิกบนตัว บรรจุภัณฑ์

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


32 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

7.ขั้นตอนการทาบรรจุภัณฑ์เสร็จสมบรูณ์ Packaging Cake Delivery Preview

ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบ Preview เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวบรรจุภัณฑ์. เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบจริง

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


33 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้าน@SIT /ออกแบบ /กรเทพ กลิ่นบรรจง 1. Design briefs / ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแก้วกาแฟ 8.oz,16.oz 1.1 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานและออกแบบเรียบง่าย 1.2 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความน่าดึงดูดต่อผู้พบเห็น และยังคงโทนสีดั้งเดิมของร้าน 1.3 ต้องมีการใช้งานที่ง่ายและเก็บบรรจุภัณฑ์ได้สะดวก 2. Sketch Design

Concept : ออกแบบ Sketch โดยออกแบบให้ใส่ภาชนะสาหรับแก้วกาแฟ1เค้ก1ขนาด 8.oz ,16.oz โดยสามารถใส่แก้วกาแฟได้ 1 แก้วและกล่องเค้กขนาด กว้าง10cm สูง6.5cm ยาว13cm ต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ ทั้งยังสามารถพับเก็บได้โดยง่าย กระดาษที่ใช้ จะเป็น KS กระดาษคราฟท์สีขาวสาหรับทาผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสาหรับกล่องที่เน้นความสวยงามและ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่ม คุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้อง สินค้าได้ดี ใช้สาหรับ กล่องอุปโภคบริโภค

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


34 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

3. ทาการสร้างขนาด Pattern โดยกาหนดค่าจากกระดาษ Model จาลอง

หลังจากกาหนดค่าต่างๆ ได้แล้วจึงนามาออกแบบ Pattern ในโปรแกรม เพื่อหาค่าขนาด กระดาษของสายคาดและนาไปทาการออกแบบลายกราฟิก

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


35 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

4. ในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุง Logo เดิมโดยฟอนต์ที่ใช้มี Myriad Pro Logo ที่มีการ ปรับปรุงจากต้นแบบดั้งเดิม โดยมีทั้งหมด ดังนี้

Concept : Logo ได้ทาการปรับปรุงแบบจากเดิม แต่ยังคงโทนสีเดิมไว้

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


36 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5. Sketch design ฉลากสินค้า

Sketch ร่างแบบคร่าวๆ เพื่อหา Layout ในการจัดวางภาพและตัวอักษรเพื่อบรรจุภัณฑ์มี ลวดลายกราฟิกเพื่อดึงดูดลูกค้าในการเลือกซื้อ 6. เมื่อได้แบบแล้วจึงมาออกแบบในโปรแกรม ขนาดของฉลาก

Concept : ออกแบบฉลากสินค้าของบรรจุภัณฑ์ในโทนสีส้ม – และสีน้าตาลดา เก้าอี้สีชาว

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


37 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

7. Pattern บรรจุภัณฑ์แบบสมบรูณ์

8. Packaging Coffee Delivery Preview

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


38 เอกสารรายงานสรุปขั้นตอนการทางาน 3 ส. ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้าน@SIT / ผู้ออกแบบ / นายบุณยกร จิราพงษ์ 1. Design briefs / ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับแก้วกาแฟและเค๊ก 1.1 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานและออกแบบเรียบง่าย 1.2 บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถมองเห็นสีสันของกาแฟภายในแก้ว 1.3 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความน่าดึงดูดต่อผู้พบเห็น และยังคงโทนสีดั้งเดิมของร้าน

DESIGN 16 WEEK วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556


Packaging  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you