Page 1

รายงานผลการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้าน ไอซีที ครั้งที่ 6

กันยายน 2553


สารบัญ รายงานผลการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ ที่ 6 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ ระยะเวลาการดาเนินการ โปรแกรมการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ตารางการจัดอบรม หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ คุณสมบัตขิ องผู้เข้าอบรม รายละเอียดการดาเนินงาน สถานที่ดาเนินโครงการ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ประมาณการรายจ่าย ประโยชน์ท่จี ะได้รบั ตัวชีว้ ดั ของโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ผลการประเมิน ภาคผนวก 1 หนังสือขออนุ มตั โิ ครงการ ภาคผนวก 2 คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ ภาคผนวก 2 คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ ภาคผนวก 3 ผลการประเมินโครงการ ภาคผนวก 4 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ภาคผนวก 5 การกาหนดภาระงานและผู้รบั ผิดชอบ ภาคผนวก 6 แผนงานดาเนินงานและภาระงาน ภาคผนวก 7 ภาพกิจกรรม

2 2 3 3 3 3 3 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 17 19 20 21


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

รายงานผลการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6 หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการพัฒนานิสติ และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นผู้ที่ถึงพร้อม ด้วยปญั ญา ความรู้ ความสามารถในศาสตร์ต่างๆ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุก ต์ในกิจ กรรมต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในแผนการพัฒนานิสติ และบุคลากรมหาวิท ยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนานิสติ และบุคลากรให้เป็ นผู้รู้เทคโนโลยี (ICT Literacy) และรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ทัง้ นี้เพื่อให้นิสติ และ บุคลากรสามารถดาเนินชีวติ และปฏิบตั ิภารกิจประจาวันได้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตั น์ในสังค ม ป จั จุบ นั มหาวิท ยาลัย จึง ก าหนดนโยบายให้น ิส ติ ทุก คนต้อ งมีส มรรถนะทางภาษา 3 อย่า ง คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับด้านการพัฒนาบุคลากรนัน้ มหาวิทยาลัยกาลังจัดทากรอบสมรรถนะ ให้ก บั บุค ลากรในสายงานต่า งๆ เช่น สมรรถนะด้า นการบริห าร ด้า นการติด ต่อ สื่อ สาร เป็ น ต้น และได้กาหนดให้ สมรรถนะด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารเป็ น สมรรถนะหนึ่ง ของบุค ลากรเพื่อ นาไปประยุก ต์ใ นงานต่า งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สานักคอมพิวเตอร์ซ่งึ เป็ นหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จดั ทาโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทเี พื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสติ คณาจารย์ และบุคลากร โดยกาหนดกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบใหญ่ ๆ คือ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ด้านไอซีที มี 6 ประเด็น ดังนี้ 1.1 ความรู้พื้นฐานด้านไอซีท ี (Basic ICT) หมายถึงการมีสมรรถนะในการใช้คอมพิวเตอร์ขนั ้ พื้นฐานเพื่อ นาไปใช้ประกอบการทางานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 การใช้ไอซีทเี พื่อการติดต่อสื่อสาร (ICT for Communication) หมายถึงการมีสมรรถนะในการใช้ไอซีที เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่นื อย่างมีจรรยาบรรณที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ 1.3 การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึงการมีสมรรถนะในการเข้าถึงสารสนเทศ การประเมิน สารสนเทศที่ได้ และการนาสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.4 การจัดการเอกสาร (Document Management) หมายถึงการมีสมรรถนะในการใช้ไอซีทเี พื่อการจัดการ เอกสารต่างๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความสะดวกในการค้นคืนเอกสารต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.5 การนาเสนอด้วยไอซีท ี (Electronic Presentation) หมายถึงการมีสมรรถนะในการใช้ไอซีทเี พื่อการ นาเสนอข้อมูลที่มอี ยู่ใ นรูปแบบต่า งๆ อย่า งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นการนาเสนอข้อ มูลด้ว ย โปรแกรมพรีเซ็นเทชัน่ การนาเสนอข้อมูลในรูปตาราง หรือ แผนภูมิ เป็ นต้น 1.6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data & Information Management) หมายถึง การมีสมรรถนะในการ ใช้ไ อซีท เี พื่อ จัด การข้อ มูลหรือ สารสนเทศต่า งๆ ที่ไ ด้ม าใหม่ โดยจัด ทาหรือ ดัด แปลงให้อ ยู่ใ นรูป ของ ดิจทิ ลั อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้งานต่างๆ ได้ในภายหลัง 2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) หมายถึง การมีสมรรถนะใน การคัดสรรไอซีทหี รือการประยุกต์ไอซีทที ่หี ลากหลายมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบตั ิงานต่างๆ มีป ระสิท ธิภ าพ เช่น การประยุก ต์เ ครื่อ งมือ พื้น ฐานด้า นไอซีท หี รือ การใช้โ ปรแกรม SWU IT Tools ที่ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ในงานต่าง ๆ ซึ่งโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทใี ห้แก่ นิสติ คณาจารย์และ สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 2

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

บุค ลากรครัง้ นี้ จะจัด เก็บ ข้อ มูล ผู ้เ ข้า รับ การอบรมไว้ใ นทะเบีย นประวัต ิร ายบุค คลในเรื่อ งการพัฒ นาและ ฝึ กอบรมด้านไอซีทอี กี ด้วย วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. 4. 5.

เพื่อการพัฒนานิสติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มสี มรรถนะด้านไอซีที เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รบั การพัฒนาสมรรถนะไอซีทเี พิม่ มากขึน้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการประยุกต์ไอซีทใี นการทางานตามสายงานของตน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้ในงานต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาไซเบอร์ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ 1. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ นิ ุ ช เทียนรุ่งโรจน์ 3. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต 4. อาจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย 5. นายดิเรก อึ้งตระกูล 6. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ ์ 7. นายนคร บริพนธ์มงคล 8. นางสาววิรมณ แตงน้อย 9. นางสาวสาวิตรี ตรีนาค 10. นางพัชรินทร์ สนธิวนิช

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุ การ

ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2553 โปรแกรมการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที 1. โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) เป็ นโปรแกรมการอบรมที่ นิสติ คณาจารย์ บุคลากร หรือ หน่ วยงานสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้สานักคอมพิวเตอร์จดั อบรมในรายวิชาหรือหัวข้อการอบรมด้านไอซีทหี รือ การประยุก ต์ไ อซีท เี พื่อ การพัฒ นาสมรรถนะด้า นไอซีท ตี ามวัน เวลาที่ต ้อ งการ ผู ้ส นใจสามารถทาบัน ทึก แจ้ง ความ ประสงค์มายังสานักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาจัดบริการอบรมให้เป็ นกรณีไป (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คุณจิตติมา ช่างไม้ โทร. 5048, 5052 หรือ email cec@swu.ac.th) สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 3

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

2. โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซีที สาหรับ โปรแกรมการอบรมในกลุ่ม นี้ป ระกอบด้ว ยรายวิช าหรือ หลัก สูต รที่จ ดั ไว้เ พื่อ การพัฒ นาสมรรถนะหลัก และ สมรรถนะตามสายงาน ซึ่งสานักคอมพิวเตอร์ได้กาหนดตารางการอบรมไว้แล้วอย่างชัดเจน ผู้สนใจเข้าอบรม สามารถ เลือ กสมัค รเข้า อบรมรายวิช าต่า งๆ ได้ต ามประสงค์ สาหรับ โปรแกรมการอบรมได้จ ดั ไว้ ดัง นี้ หรือ ดูร ายละเอีย ด เพิม่ เติมได้ท่ี http://train.swu.ac.th โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซี ที ลาดับ ชื่ อวิ ชา มอดูล/รายละเอี ยด 1

2

ระบบสารสนเทศเพื่อ งานบริหารโครงการ (Project Management) ระบบรับสมัครเข้า อบรมออนไลน์ (Register Online for SWU Training System)

  

   

เครื่องมือ / ซอฟต์แวร์  SWU e-Project Portal  SWU e-Payment

ชัวโมง ่

ภาพรวมและการเชื่อมต่อการใช้ สารสนเทศของระบบการบริหารจัดการ โครงการของหน่วยงาน การจัดทาฐานข้อมูลโครงการ การสรุปงบประมาณ  SWU e-Train ภาพรวมและการเชื่อมต่อการใช้ สารสนเทศของระบบการบริหารจัดการ การอบรมของหน่วยงาน การจัดโปรแกรมการอบรม การจัดทาฐานข้อมูลการอบรม สถิตกิ ารอบรม การบันทึกแบบประเมินไว้อย่างเป็ น  SWU e-Survey ระบบด้วยระบบสารวจออนไลน์ เพื่อ อานวยความสะดวกในการประเมินข้อมูล การจัดเก็บเอกสารไว้อย่างเป็ นระบบด้วย  SWU e-Document ระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่ออานวยความ Portal สะดวกในการค้นคืนเอกสาร

ผู้เข้ าอบรม

3

ผู้ดูแลงานโครงการ เช่น โครงการพัฒนานิสิต โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร 3

ผูด้ ูแลงานโครงการ เช่น โครงการ พัฒนานิสติ โครงการบริการ วิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร

3

ผูด้ ูแลงานโครงการพัฒนา บุคลากร

3

ผูด้ ูงานธุรการและงานเอกสาร ทัวไป ่

 6

ผูด้ ูแลการจัดทาคาสัง่ นิสติ อาจารย์ บุคลากร นิสติ อาจารย์ บุคลากร

3

ระบบแบบสารวจ ออนไลน์

4

ระบบตู้เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Document)

5

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate)

 เทคนิคการจัดการ Courseware ELearning

 Adobe Captivate

6

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เทคนิคการตกแต่ง ภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing)

 เทคนิคการจัดการเว็บไซต์

 Macromedia Dreamweaver

6

 โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิ ค  เทคนิคการตกแต่งเว็บไซต์

 Adobe Photoshop CS4

6

 Microsoft office word 2007

3

7

8

เครื่องมือสาหรับการจัดการเอกสาร ขัน้ สูง  สร้างต้นแบบเอกสาร  แทรกภาพ Photo Album  ทาเอกสารอ้างอิง ดัชนี สารบัญ เชิงอรรถ

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 4

นิสติ อาจารย์ บุคลากร นิสติ อาจารย์ บุคลากร

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6 9

10

การจัดการข้อมูลและ การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Spreadsheet)

การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Electronic Presentation)

     

ลักษณะพืน้ ฐาน Excel 2007 การสร้างตารางการคานวณโดยใช้ ั ฟงก์ชนั การสร้างกราฟ การวิเคราะห์และ สรุปผลข้อมูล PivotTable และ PivotChart การออกแบบสไลด์ขนั ้ สูง การนาเสนออัลบัม้ ภาพเทคนิคการ นาเสนอ

 Microsoft office Excel 2007

3

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

 Microsoft office PowerPoint 2007

3

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

ตารางการจัดอบรม ลาดับ

ชื่ อวิ ชา

วันที่

1

ประสานมิ ตร ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ (Project Management)

19 กรกฎาคม 2553

เวลา

ห้ อง อบรม

จานวน ชม. คน

9.00 - 12.00

16 - 301

3

20

ผู้เข้ าอบรม

2

ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (Register Online for SWU Training System)

19 กรกฎาคม 2553

13.00 - 16.00

16 - 301

3

20

3

ระบบแบบสารวจออนไลน์

9.00 - 12.00

16 - 301

3

20

4

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SWU eDocument)

20 กรกฎาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553

13.00 - 16.00

16 - 301

3

20

5

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) กลุ่ม 1 การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) กลุ่ม 2 เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 1 เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 2 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver กลุ่ม 2 การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing) การจัดการข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล ขัน้ สูง (Effective Spreadsheet) การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Electronic Presentation)

9.00 - 16.00

16 - 302

6

20

ผูด้ ูแลงานโครงการ เช่น โครงการพัฒนานิสติ โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร ผูด้ ูแลงานโครงการ เช่น โครงการพัฒนานิสติ โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร ผูด้ ูแลงานโครงการพัฒนา บุคลากร ผูด้ ูงานธุรการและงาน เอกสารทัวไป ่ ผูด้ ูแลการจัดทาคาสัง่ นิสติ อาจารย์ บุคลากร

16 - 302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

6

7

8 9

10

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

29 กรกฎาคม 2553 4 สิงหาคม 2553

9.00 - 16.00

30 กรกฎาคม 2553

9.00 - 16.00

16 - 302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

18 สิงหาคม 2553

9.00 - 16.00

16 - 302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

21 กรกฎาคม 2553

9.00 - 16.00

16 - 302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

9 สิงหาคม 2553

9.00 - 16.00

16 - 302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

10 สิงหาคม 2553

9.00 - 12.00

16 - 302

3

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

10 สิงหาคม 2553

13.00 - 16.00

16 - 302

3

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

11 สิงหาคม 2553

9.00 - 12.00

16 - 302

3

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

หน้า 5

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ลาดับ

1 2 3 4 5 6

ชื่ อวิ ชา องครักษ์ การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing) การจัดการข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล ขัน้ สูง (Effective Spreadsheet) การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Electronic Presentation)

วันที่

เวลา

ห้ อง อบรม

จานวน ชม. คน

ผู้เข้ าอบรม

22 กรกฎาคม 2553 29 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553

9.00 - 16.00

302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

9.00 - 16.00

302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

9.00 -16.00

302

6

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

4 สิงหาคม 2553

9.00 -12.00

302

3

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

4 สิงหาคม 25533

13.00 -16.00

302

3

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

5 สิงหาคม 25533

13.00 -16.00

302

3

20

นิสติ อาจารย์ บุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม นิสติ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดการดาเนินงาน  การรับสมัคร ตัง้ แต่ 28 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป  สิง่ ทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั เอกสารประกอบการอบรม จานวน 1 ชุด และการจัดเก็บข้อมูล การเข้ารับการอบรมในทะเบียนประวัตนิ ิสติ หรือบุคลากร สถานที่ดาเนินโครงการ สานักคอมพิวเตอร์

ประสานมิตร องครักษ์

ชัน้ 3 ชัน้ 3

อาคาร 16 อาคารเรียนรวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประมาณการรายจ่าย โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจาปี พ.ศ. 2553 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผลงานการ ให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอื่น โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 6

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ประเภทที่ 1 โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) 1. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 15,000.00 บาท  วิทยากรภายใน 30 ชัวโมง ่ อัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 300.9,000. ผูช้ ่วยวิทยากร 30 ชัวโมง ่ อัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 100.(จานวน 2 คน) 6,000.2. ค่าใช้สอย 3,000.00 บาท  ค่าถ่ายเอกสาร 1,000. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000.รวมรายจ่ายในการดาเนิ นงาน 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประเภท 2 โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซีที 1. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 42,000.00 บาท  วิทยากรภายใน 84 ชัวโมง ่ ในอัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 300.-25,200. ผูช้ ่วยวิทยากร 84 ชัวโมง ่ ในอัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 100.-16,800.(จานวน 2 คน) 2. ค่าใช้สอย 15,000.00 บาท  ค่าถ่ายเอกสาร 3,000. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,000.3. ค่าวัสดุ 5,000.00 บาท  กระดาษ 3,000. แฟ้มใส 2,000.รวมรายจ่ายในการดาเนิ นงาน

62,000.00 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมรายจ่ายในการดาเนิ นงานโครงการทัง้ สิ้ น ถัวเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายทุกรายการในวงเงินรวมของโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ

 นิสติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ตี ่อการทางานและการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้  นิสติ คณาจารย์ และบุคลากรได้รบั การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และสามารถนาไปประยุกต์ในการทางาน การศึกษา และการทากิจกรรมอย่างอื่นได้  นิสติ คณาจารย์ และบุคลากรได้รบั การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทที เ่ี หมาะสม ตัวชี้วัดของโครงการ  มีจานวนผูเ้ ข้าอบรม ประเภทที่ 2 เป็ นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  มีจานวนรายวิชาทีส่ ามารถเปิ ดการอบรม ประเภทที่ 2 เป็ นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการในระดับดีขน้ึ ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 7

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน งบประมาณ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจาปี พ.ศ. 2553 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอื่น โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ประเภทที่ 1 โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) 1. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 3,900.00 บาท  วิทยากรภายใน 30 ชัวโมง ่ อัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 300.2,700. ผูช้ ่วยวิทยากร 30 ชัวโมง ่ อัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 100.(จานวน 2 คน) 1,200.2. ค่าใช้สอย 2,820.00 บาท  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,820.รวมรายจ่ายในการดาเนิ นงาน 6,720.00 บาท (หกพันเจ็ดร้อยยี่สบิ บาทถ้วน) ประเภท 2 โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซีที 1. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  วิทยากรภายใน 84 ชัวโมง ่ ในอัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 300. ผูช้ ่วยวิทยากร 84 ชัวโมง ่ ในอัตราชัวโมงละไม่ ่ เกิน 100.(จานวน 2 คน) 2. ค่าใช้สอย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3. ค่าวัสดุ

40,200.00 บาท 25,200.15,000.6,810.00 บาท 6,810.4,951.00 บาท

รวมรายจ่ายในการดาเนิ นงาน

51,961.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่ งพันเก้าร้อยหกสิ บเอ็ดบาทถ้วน) รวมรายจ่ายในการดาเนิ นงานโครงการทัง้ สิ้ น 58,681.00 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) ถัวเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายทุกรายการในวงเงินรวมของโครงการ

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 8

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ผลการประเมิน จากการอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ ที่ 6 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ประเภทที่ 1 โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) มี 2 หน่ วยงาน ที่เข้าร่วม ดังนี้ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผเู้ ข้าอบรม จานวน 34 คน ประเภท 2 โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซีที หลักสูตรทีเ่ ปิ ดอบรมมีจานวน 10 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม จานวน 299 คน โดยผู้เข้าอบรมตอบแบบประเมิน 314 คน

มีจานวนผูเ้ ข้าอบรม ประเภทที่ 2 เป็ นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 100

มีจานวนรายวิ ชาที่สามารถเปิ ดการอบรม ประเภทที่ 2 เป็ นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการในระดับดีขนึ้ ไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.51

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 9

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 1 หนังสือขออนุมัติโครงการ

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 10

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 11

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 3 ผลการประเมินโครงการ แบบประเมิ นความพึงพอใจ โครงการบริ การวิ ชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซี ที ครัง้ ที่ 6 ระหว่างเดือนมิ ถนุ ายน ถึง เดือนสิ งหาคม 2553 สานักคอมพิ วเตอร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 1. สถานภาพ ประเภท นิ สิ ต คณาจารย์ บุคลากร

จานวนผู้ตอบ(คน)

ร้อยละ

25 9 280

7.96 2.87 89.17

จานวนผู้ตอบ(คน)

ร้อยละ

64 250

20.38 79.62

2. เพศ ประเภท ชาย หญิ ง

3. ท่านทราบข่าวการอบรมจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ประเภท web เพื่อน หนังสือเชิ ญเข้าอบรม อื่ น ๆ (โปรดระบุ)

จานวนผู้ตอบ(คน)

ร้อยละ

117 61 191 37

28.82 15.02 47.04 9.11

4. ท่านเคยเข้าอบรมของโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ ด้านไอซีที ประเภท เคย ไม่เคย

จานวนผู้ตอบ(คน)

ร้อยละ

182 132

57.96 42.04

ตอนที่ 2 โปรแกรมการอบรม ประเภท สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

จานวนผู้ตอบ(คน) หน้า 12

ร้อยละ SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซี ที

45 269

14.33 85.67

จานวนผู้ตอบ(คน)

ร้อยละ

234 80

74.52 25.48

ตอนที่ 3 สถานที่อบรม ประเภท ประสานมิ ตร องครักษ์

ตอนที่ 4 หัวข้อการอบรม วันที่ อบรม

หัวข้อ

จานวน ผู้ตอบ(คน)

ร้อยละ

19 ก.ค. 53

ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ (Project Management)

56

17.83

19 ก.ค. 53

ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์(Register Online for SWU Training System)

24

7.64

20 ก.ค. 53

ระบบแบบสารวจออนไลน์

22

7.01

20 ก.ค. 53

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Document)

59

18.79

21 ก.ค. 53

การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver กลุ่ม 1

7

2.23

22 ก.ค. 53

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate)

19

6.05

29 ก.ค. 53

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate)

2

0.64

29 ก.ค. 53

เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 3

0

0

30 ก.ค. 53

เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 1

7

2.23

30 ก.ค. 53

การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

4

1.27

4 ส.ค 53

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) กลุ่ม 2

8

2.55

4 ส.ค 53

การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing) กลุ่ม 2

11

3.5

4 ส.ค 53

การจัดการข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Spreadsheet) กลุ่ม 2

24

7.64

5 ส.ค 53

การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Word Processing) กลุ่ม 2

1

0.32

9 ส.ค. 53

การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver กลุ่ม 2

9

2.87

10 ส.ค. 53

การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing)

22

7.01

10 ส.ค. 53

การจัดการข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Spreadsheet)

18

5.73

11 ส.ค. 53

การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Electronic Presentation)

10

3.18

18 ส.ค. 53

เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 2

11

3.5

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 13

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 14

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจ ความคิ ดเห็น 1. เจ้าหน้ าที่ ชี้แจงและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการ ให้บริ การที่ ชดั เจน 2. การประชาสัมพันธ์และ การประสานงานของการ อบรมครัง้ นี้ มีความ เหมาะสม 3. ระยะเวลาการอบรม เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ จดั อบรม 4. บรรยากาศของสถานที่ อบรมเอื้ออานวยต่ อ ผู้เข้าร่วมอบรม 5. เนื้ อหาวิ ชาในหลักสูตร เป็ นประโยชน์ ต่อการ ปฏิ บตั ิ งาน 6. วิ ทยากรโดยรวมมี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ในการเสริ มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่ท่าน 7. ท่ านได้รบั ความรู้ แนวคิ ด ทักษะและ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ จาก การอบรม 8. ท่ านสามารถนาสิ่ งที่ ได้รบั จากการฝึ กอบรมไป ประยุกต์ใช้ 9. กิ จกรรมการฝึ กอบรม ในหลักสูตรเอื้ออานวยต่อ การเรียนรู้และพัฒนา ความ สามารถของท่ าน 10. ความพึงพอใจโดยรวม ของการอบรมครัง้ นี้ รวม

มากที่ สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่ สุด

ค่าเฉลี่ ย

จานวน

%

จานวน

%

จานวน

%

จานวน

%

จานวน

%

101

32.17

178

56.69

33

10.51

2

0.64

0

0

4.2

67

21.34

171

54.46

74

23.57

2

0.64

0

0

3.96

63

20.06

147

46.82

73

23.25

29

9.24

2

0.6 4

3.76

96

30.57

168

53.5

48

15.29

2

0.64

0

0

4.14

108

34.39

175

55.73

29

9.24

2

0.64

0

0

4.24

109

34.71

173

55.1

31

9.87

1

0.32

0

0

4.24

106

33.76

179

57.01

27

8.6

2

0.64

0

0

4.24

109

34.71

169

53.82

35

11.15

1

0.32

0

0

4.23

108

34.39

178

56.69

27

8.6

1

0.32

0

0

4.25

111

35.35

177

56.37

23

7.32

3

0.96

0

0

4.26

0.06

4.15

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

31.15

54.62

หน้า 15

12.74

1.44

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ข้อเสนอแนะ ลาดับ

เสนอแนะ

1

ควรจัดการอบรมแบบนี้ในครัง้ ต่อไป เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อไป

2

อยากให้มกี ารอบรมและเพิม่ ระยะเวลาในการอบรมให้ม ากกว่านี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละองค์กรให้ม ี ประสิทธิภาพในการทางานมากยิง่ ขึ้น

3

เนื้อหาการเรียนรู้เป็ นประโยชน์ มาก แต่วทิ ยากรพูดเร็ว การพูดหรือการเรียบเรียงเนื้ อหาไม่ค่อยชัดเจน ควรมี สคริปต์และฝึ กเรียบเรียงคาพูดอีกเล็กน้ อย

4

อยากให้สอนเกี่ยวกับพิมพ์เอกสารในexcelมากกว่า เช่น การจัดหน้ ากระดาษ แทรกข้อมูล แผนภูม ิ กราฟ เป็ น ต้น เพราะเป็ นพื้นฐานในการทางานและสามารถนาไปใช้ได้มากกว่า

5

อยากให้ท่านวิทยากรไปให้ความรู้ท่ี รพ.ชลประทาน เพราะมาที่ประสานมิตร ไกลจังเลย รถติดมาก

6

เจ้าหน้ าที่น่ารักทุกท่าน

7

ควรมีความพร้อมในเนื้อหามากกว่านี้

8

ควรจัดอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมนี้ในระดับกลาง และระดับสูงต่อไป เพื่อพัฒนาความรู้ให้มากยิง่ ขึ้น

9

ได้รบั ความรู้มากขึ้น ขอบคุณมาก เป็ นโครงการที่ดมี าก

10

วิทยากรสามารถสาธิตและสอนได้ดเี ยี่ยม

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 16

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 4 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประเภทที่ 1 โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) ลาดับ 1 2

หัวข้อการอบรม - กลุ่ม

จานวนคน

หน่ วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์ดว้ ย DotNetNuke

รวม

ส่งมา 20 15 25

อบรม 21 13 34

ประเภท 2 โปรแกรมการอบรมตามกรอบสมรรถนะด้านไอซีที ประสานมิตร

1 2

จานวนคน

หัวข้อการอบรม - กลุ่ม

ลาดับ

ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ (Project Management) ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (Register Online for SWU Training System)

เปิ ดรับ

สมัคร

อบรม

20

41

39

20

34

30

3

ระบบแบบสารวจออนไลน์

20

30

26

4

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Document)

20

42

40

5

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) กลุ่ม 1

20

8

19

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) กลุ่ม 2

20

24

17

เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 1

20

22

12

เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่ม 2

20

34

22

การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver กลุ่ม 1

20

11

8

การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver กลุ่ม 2

20

29

16

8

การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing)

20

29

26

9

การจัดการข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Spreadsheet)

20

36

28

10

การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Electronic Presentation)

20

21

16

260

361

299

6

7

รวม

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 17

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

องครักษ์

1

จานวนคน

หัวข้อการอบรม - กลุ่ม

ลาดับ

เปิ ดรับ

สมัคร

อบรม

20

12

19

20

17

19

2

การสร้างสื่อมัลติมเี ดีย (Adobe Captivate) เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

3

การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

20

22

31

4

การจัดการเอกสารขัน้ สูง (Effective Word Processing)

20

28

26

5

การจัดการข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Spreadsheet)

20

28

24

6

การนาเสนอข้อมูลขัน้ สูง (Effective Electronic Presentation)

20

22

19

120

129

138

รวม

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 18

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 5 การกาหนดภาระงานและผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ระยะเวลา

15 มิถุนายน 53

ร่างโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร

2 สัปดาห์ก่อนอบรม

22 มิถุนายน 53

ดาเนินการปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมติทป่ี ระชุม ฯ

2 สัปดาห์ก่อนอบรม

23 มิถุนายน 53

ทาหนังสือขออนุ มตั จิ ดั โครงการ

2 สัปดาห์ก่อนอบรม

23 มิถุนายน 53

เตรียมเอกสารและประชาสัมพันธ์

2 สัปดาห์ก่อนอบรม

กรกฎาคม 53

เตรียมหนังสือเชิญวิทยากร และเตรียมเอกสารโครงการ 1 สัปดาห์ก่อนอบรม ระหว่างรออนุ มตั ิ

2 สัปดาห์ก่อนอบรม

วิทยากรส่งต้นฉบับ

2 สัปดาห์ก่อนอบรม

1 สัปดาห์ก่อนอบรม

สาเนาเอกสารประกอบการสอนด้วยดิจทิ ลั และเข้าเล่ม

1 สัปดาห์ก่อนอบรม

25 กรกฎาคม 53

บันทึกรายละเอียดโครงการเข้าระบบคอมพิวเตอร์

1 สัปดาห์ก่อนอบรม

มิถุนายน 53 เป็ นต้นไป

เปิ ดรับสมัคร

-

1 - 2 วันก่อนอบรม

เตรียมเอกสารอบรม, ใบลงทะเบียน และแบบประเมิน

1-2 วันก่อนอบรม

มิถุนายน – สิงหาคม 2553

ระยะเวลาการอบรม

-

20 สิงหาคม 53

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งการเงิน

1 สัปดาห์หลังอบรม

27 สิงหาคม 53

ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการอบรม

1 สัปดาห์หลังอบรม

1 กันยายน 53

เตรียมเอกสาร รายงานผลการดาเนินการ

2 สัปดาห์หลังอบรม

10 กันยายน 53

จัดทารายงานการดาเนินการโครงการ เสนอ ผู้อานวยการ เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม นาเข้าระบบ e-doc ปิ ดโครงการ

2 สัปดาห์หลังอบรม

10 กันยายน 53

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 19

2 สัปดาห์หลังอบรม

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 6 แผนงานดาเนินงานและภาระงาน ที่

งาน

1.

ประสานงานโครงการ

2.

หนังสือต่าง ๆ

3.

เอกสารประกอบการอบรม

หน้าที่  ร่างโครงการ  ขออนุมตั โิ ครงการ, ทาบทามวิทยากร  คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการฯ  ขออนุมตั เิ ชิญวิทยากร  ขออนุมตั ยิ มื เงินรองจ่าย  ขออนุมตั จิ ดั ซือ้ จัดจ้าง  ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์  การบันทึกเข้าระบบ Project  การบันทึกเข้าระบบ Training  การบันทึกเข้าระบบ Train  หนังสือ เชิญวิทยากร,ผูช้ ่วยวิทยากร  หนังสือ ขอบคุณวิทยากร,ผูช้ ่วยวิทยากร  รวบรวมเอกสารประกอบการอบรม จาก วิทยากร, จัดทาเอกสาร  จัดเรียงชุดเอกสารในการอบรบ

-

 ถ่ายรูปกิจกรรมการอบรม  นาเผยแพร่ บนเว็บไซต์  จัดสถานทีอ่ บรม  จัดเตรียม อุปกรณ์โสตฯ ประจาห้องอบรม

- ภภัทร์สรณ์ งานประชาสัมพันธ์

 ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุ  รับลงทะเบียนอบรม  จัดสถานทีจ่ ดั เลีย้ ง  จัดเลีย้ งของว่าง

- สาวิตรี - ผูช้ ่วยวิทยากร - วรรณี

5.

งานประชาสัมพันธ์

6.

สถานทีอ่ บรม / เตรียมอุปกรณ์โสตฯ

7. 8. 9.

จัดซือ้ วัสดุ ลงทะเบียนอบรม สถานทีจ่ ดั เลีย้ ง /จัดเลีย้ ง

10.

การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย  ใบลงเวลาการปฏิบตั งิ าน  ใบสาคัญรับเงิน การเบิกจ่าย  เบิกค่าตอบแทน  พร้อมใบสาคัญรับเงิน ประมวลผลและวิเคราะห์แบบ  ประมวลผลและวิเคราะห์ แบบประเมินการ ประเมินการอบรม อบรมให้สอดคล้องกับ KPI เอกสารรายงานผลการ  จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ ดาเนินงานโครงการ  นาเอกสารเข้าระบบ e-Doc

11. 12. 13.

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

ผู้รบั ผิดชอบ

หน้า 20

อ.ศิรนิ ุช อ. อุราพร เลขาโครงการฯ จิตติมา จิตติมา จิตติมา สาวิตรี จิตติมา ศิรศิ ศิเกษม ศิรศิ ศิเกษม ศิรศิ ศิเกษม/จิตติมา จิตติมา

- จิตติมา - จิตติมา

- สันติ และทีมฝา่ ยปฏิบตั ฯิ - สันติ และทีมฝา่ ยปฏิบตั ฯิ

- จิตติมา - วิรมณ - จิตติมา - จิตติมา - จิตติมา

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6

ภาคผนวก 7 ภาพกิจกรรม

สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

หน้า 21

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University


สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +66 2649 5704 โทรสาร +66 2259 2217

Computer Center, Srinakharinwirot University 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel +66 2649 5704 Fax +66 2259 2217

http://cc.swu.ac.th

cc.swu.ac.th  
cc.swu.ac.th  

www.swu.ac.th

Advertisement