Issuu on Google+

เครื อข่ายส่ วนบุคคล หรื อ แพน (Personal Area Network:PAN) หมายถึง เครื อข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในระยะใกล้ ตัวอย่างเช่น 1) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั โทรศัพท์มือถือ 2) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั เครื่ องพีดีเอ 3) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั คอมพิวเตอร์ 4) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั โน๊ตบุค๊ 5) การเชื่อมโทรศัพท์มือกับโทรศัพท์มือ 6) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั เครื่ องพิมพ์ 7) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั เครื่ อง MP3 8) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั กล้องถ่ายรู ป 9) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั สแกนเนอร์ 10) การเชื่อมคอมพิวเตอร์กบั เว็ปแคม


PAN