Page 1

antique shop /IPA: /ænˈtiːk ʃɒp/ / (noun) 1 a retail store specializing in the selling of antiques and old books antykwariat: I went to the antique shop to buy some old books. Poszłam do antykwariatu kupić

trochę starych książek. armless (adjective) 1 without any arm or branch bezręki: This man is armless. Ten człowiek nie ma rąk.; 2 destitute of arms or weapons bezbronny: This woman is armless, she has no gun. Ta kobieta

jest nieuzbrojona, ona nie ma broni. cabinet /IPA: /ˈkæbɪnɪt// (noun) 1 a government group gabinet: The cabinet deliberates on the budget. Gabinet obraduje nad budżetem.; 2 a room used to gather szafka, kredens: This cabinet needs a

renovation. Ta szafka potrzebuje renowacji. can /IPA: /kæn// (noun) 1 (noun) tin puszka, bańka: This can has a hole. Ta puszka ma dziurę.; 2 (verb) be able to móc, umieć, potrafić, być w stanie: I can do this. Mogę to zrobić. chemist's shop /IPA: /ˈkɛmɪsts ʃɒp// (noun) 1 the place where medication is dispensed apteka: I went

to the chemist's to get some medicine. Poszłam do apteki po lekarstwa. deficit /IPA: /ˈdɛfɪsɪt// 1 deficiency in amount or quality; a falling short; lack niedobór: It was a calcium deficiency. Stwierdzono niedobór wapnia.; 2 a situation wherein, or amount whereby, spending exceeds government revenue deficyt: The budget deficit is growing. Deficyt budźetowy rośnie. face /IPA: /feɪs// (noun) 1 the front part of the head, featuring the eyes, nose, and mouth and the surrounding area twarz: Her face is beautiful. Jej twarz jest piękna.; 2 facial expression mina: His face is funny. Jego mina jest zabawna.; 3 the public image; outward appearance wizerunek: This

politician's face has been tainted. Wizerunek tego polityka został zbrukany. full /IPA: /fʊl// (adjective) 1 containing the maximum possible amount of that which can fit in the space available pełny: He was full of doubt. On był pełny wątpliwości.; 2 complete; with nothing omitted kompletny: This project is complete. Ten projekt jest kompletny.; 3 total, entire cały: The entire

community is satisfied. Całe społeczeństwo jest zadowolone. label /IPA: /ˈleɪbəl// (noun) 1 a small ticket or sign giving information about something to which it is attached or intended to be attached metka: I cut the tag from the blouse. Wycięłam tę metkę z bluzki.; 2 a company that sells records wytwórnia płytowa: I signed a contract with the label. Podpisałem umowę z tą wytwórnią.; 3 a name given to something or someone to categorise them as part of a particular social group etykieta (nazwa): It was labeled as dangerous. Określono to, jako

niebezpieczne. office /IPA: /ˈɒfɪs// (noun) 1 a building or room where clerical or professional duties are performed. biuro: I must go back to the office, I've left my bag there. Muszę wrócić do biura, zostawiłam tam torebkę.; 2 a bureau, an administrative unit of government. gabinet, urząd: He resigned from office.

Zrezygnował z urzędu. ticket /IPA: /ˈtɪkɪt// (noun) 1 a pass entitling the holder to admission to a show, concert, etc wejściówka: Did you buy tickets to the movies yet? Kupiłeś już bilety do kina?; 2 a pass entitling the holder to board a train, a bus, a plane, or other means of transportation bilet: I don't have a bus ticket.

Nie mam biletu na autobus. wheel /IPA: /wiːl// (noun) 1 a circular device capable of rotating on its axis, facilitating movement or transportation or performing labour in machines koło: I have to replace both front wheel bearings.

Muszę wymienić łożyska w przednich kołach.


antykwariat /IPA: [ˌãntɨˈkfarʲjat]/ (pl noun) 1 sklep, oferujący używane książki second-hand bookshop:

Poszłam do antykwariatu kupić trochę starych książek. I went to thesecond-hand bookshop to buy some old books.; 2 sklep, oferujący antyki antique shop: Ten stary obraz kupiłam w antykwariacie. I bought this old picture in an antique shop. [niem. Antiquariat] apteka /IPA: [apˈtɛka]/ (pl noun) 1 miejsce, w którym sprzedaje się i przechowuje leki Brt. chemist's (shop), Am. drugstore: Kupiłam te leki w aptece. I bought these medications at the chemist's. ; 2 apteka szpitalna dispensary [łac. apotheca] bańka /IPA: [ˈbãɲka]/ (pl noun) 1 bańka mydlana (soap) bubble: Do robienia baniek, potrzebne są woda i mydło. To make some bubbles, water and soap are needed. ; 2 naczynie can: Ta puszka jest

wypełniona napojem. This can is filled with soda. bezręki /IPA: [bɛ ˈrɛ ʲ i]/ (adjective) 1 bez jednej ręki one-armed: Ten człowiek stracił prawą rękę i teraz jest bezręki. This man lost his right arm and now he is one-armed.; 2 bez obu rąk armless: Ten

człowiek nie ma rąk. This man is armless. bilet /IPA: [ˈbʲilɛt]/ (pl noun) 1 dokument, zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem (train, bus, plane) ticket: Kupiłem bilet na autobus. I bought a bus ticket.; 2 bilet wstępu entrance ticket : Wymagany jest bilet wstępu. The entrance ticket is obligatory. ; 3 bilet do kina, teatru cinema, theatre ticket: Masz nasze bilety do kina? Do you have our cinema tickets? biuro /IPA: [ˈbʲjurɔ]/ (pl noun) 1 budynek lub pomieszczenie, w którym są wykonywane prace administracyjne, umysłowe, są zbierane i przetwarzane informacje office: Jestem w swoim biurze. I'm in my office.; 2 biuro podróży agency: Biuro podróży nas oszukało. The travel agency deceived us.; 3 biuro matrymonialne bureau: Biuro matrymonialne jest już niemodne. Marriage bureau is now out of fashion.; 4 biuro meldunkowe local government office for registration of residents: Byłam w biurze meldunkowym zameldowac się. I check in at the registration office. [franc. bureau] deficyt /IPA: [dɛˈfʲi ɨt]/ (pl noun) 1 ekon. przewaga wydatków nad dochodami deficit: Deficyt budżetowy jest duży. The budget deficit is large.; 2 niedobór shortage, lack: Zdiagnozowano niedobór wapnia. Diagnosed with calcium deficiency.; 3 brakujący produkt product in short supply:; 4 niezyskowny unprofitable product [niem. Defizit] gabinet /IPA: [ɡaˈbʲĩnɛt]/ (pl noun) 1 lokal przeznaczony do wykonywania specjalistycznego zawodu office: Pracuję w biurze. I am working in the office.; 2 pokój w domu study: A oto mój domowy gabinet. And this is my home study.; 3 gabinet lekarski consulting-room; 4 gabinet kosmetyczny beauty salon koło /IPA: [ˈkɔwɔ]/ (pl noun) 1 przedmiot o takim kształcie circle: Narysujcie w zeszytach koło. Draw a circle in your notebooks.; 2 koło pojazdu wheel: Wreszcie mam swoje cztery kółka. I finally got my

four wheels. metka /IPA: [ˈmɛtka]/ (pl noun) 1 kartonik albo kawałek tkaniny zawierający informacje, przyczepiony do towaru label, tag: A co napisali na metce? What does the lable say?; 2 surowa kiełbasa o konsystencji pasty (soft) sausage: Ta metka jest pyszna. This sausage is delicious. mina /IPA: [ˈmʲĩna]/ (pl noun) 1 wyraz twarzy face, look: Twoja mina jest zabawna. Youre face is funny.; 2 ukryty ładunek wybuchowy, przeznaczony do detonacji mine: Uważaj na miny. Look out for

the mines. pełny /IPA: [ˈpɛwnɨ]/ (adjective) 1 wypełniony w największym możliwym stopniu full: Ta szklanka jest już pełna. This glass is already full.; 2 kompletny, taki, w którym nic nie brakuje complete: Ten projekt

jest kompletny. This project is complete.

Bilingual dictionary  

A bilingual dictionary (english-polish, polish-english) project made in TLex.

Advertisement