Page 1


Välkommen till Wäst-Bygg! Wäst-Bygg är Sveriges största privatägda byggföretag. Vi har varit verksamma sedan 1981 och bygger och utvecklar logistikanläggningar, flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Och vi vågar påstå att vi gör det riktigt bra. På meritlistan finns mer än en halv miljon kvadratmeter logistikyta, ett par tusen lägenheter samt ett stort antal butikslokaler, kontor och offentliga byggnader runt om i Sverige. Gott och väl tillräckligt för att vi sedan flera år tillbaka finns med på listan över Sveriges tio största byggföretag.


Vår filosofi tar oss uppåt Wäst-Bygg utför och utvecklar byggprojekt där människor vill bo, arbeta och trivas under lång tid framöver. Men vi bygger inte bara hus, vi bygger också relationer. En nöjd kund kommer alltid tillbaka, det vet vi av egen erfarenhet.

Bästa tänkbara helhetslösning för våra kunder Wäst-Byggs framgångsrecept bygger på tidig ingång i projekten och en förtroendefull relation med våra beställare. Genom att vara lyhörda och hitta kreativa lösningar på såväl stora som små problem har vi byggt ett starkt varumärke och fått förnyat förtroende från våra kunder om och om igen. Ett förtroende som vi möter med engagemang och ödmjukhet. Wäst-Bygg erbjuder en flexibel organisation med kunniga medarbetare. Här finns en platt och projektorienterad företagsstruktur där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi värderar personliga relationer högt. Därför möts återkommande kunder av samma projektledare, oavsett var i landet som ett projekt ska uppföras. I själ och hjärta är vi byggare och trivs som bäst när vi ser ännu ett hus växa fram. Men vi är också ett kunskapsföretag som erbjuder bred kompetens inom innovativa tekniska lösningar och miljömässigt hållbart byggande. En kombination som ger våra kunder bästa möjliga helhetslösning.


På rätt plats vid rätt tillfälle Rationell logistikhantering är en förutsättning för handel som den bedrivs idag. Vårt dotterbolag Logistic Contractor är specialiserat inom detta område och har uppfört effektiva logistikanläggningar, strategiskt placerade i alla de stora svenska knutpunkterna. Malmö, Göteborg, Jönköping, Norrköping och Stockholm är några av de orter där vi haft uppdrag. Logistikanläggningarna har haft en lokalyta på alltifrån några tusen kvadratmeter upp till åttiofemtusen kvadratmeter.

Äga eller hyra? Logistic Contractor utför rena entreprenaduppdrag men kan också ta hand om hela processen från lokalisering till utveckling och byggnation. För den som enbart vill hyra sin logistikanläggning hittar vi dessutom en stark och långsiktig fastighetsägare. Logistic Contractor har stor erfarenhet av den här typen av processer och kan – genom sin specialkunskap och sitt flexibla arbetssätt – erbjuda ett antal mervärden som utgår från lokalisering, kommunikationer och ekonomiska förutsättningar.


En fast grund för starka varumärken Wäst-Bygg bygger kommersiella lokaler, butiker och handelsplatser för kunder med höga krav. Vårt mål är att leverera yteffektiva och ändamålsenliga lokaler med hög teknisk standard och – inte minst viktigt – som erbjuder en god arbetsmiljö. Vi skapar helt enkelt en grund att bygga ett starkt varumärke på.

Vi är stolta över de mångåriga samarbeten vi har med såväl rikstäckande detaljhandels-, matvaruoch bilkedjor som exploatörer av handelsplatser och industriområden. Det är också smickrande att både Ica och Coop valt Wäst-Bygg som entreprenör när de har stärkt miljöprofilen och uppfört sina första miljöcertifierade butikslokaler.

Vi vet vad som krävs På Wäst-Bygg har vi all den kunskap som krävs när man erbjuder en totalentreprenad. Vi ställer hela vår kompetens inom kommersiellt byggande till förfogande, i kombination med lång erfarenhet från ett brett spektrum av både projekt och kunder. Hela vår organisation är fokuserad på att alltid sätta kundens affär i främsta rummet. Hos oss är en nöjd kund det enda kriteriet för ett lyckat projekt.


Bo bättre än bäst Wäst-Bygg har byggt bostäder sedan 1981. Under dessa år har vi samlat på oss stor erfarenhet av hur man utvecklar boendemiljöer där människor trivs – i hyresrätt såväl som bostadsrätt, i storstad såväl som småstad. Som modern samhällsbyggare kompletterar vi attraktiva boendemiljöer med en hög miljö- och energimedvetenhet. Husen vi bygger ska vara hållbara ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Egenutvecklat koncepthus Hela vårt kunnande inom bostadsbyggande har vi utnyttjat när vi har utvecklat vårt eget koncepthus. Genom att utgå från beprövad teknik, enkla lösningar och drygt trettio års erfarenheter kan vi erbjuda kostnadseffektiva bostäder utan att ge avkall på varken kvalitet eller standard. Vårt koncepthus kan anpassas för såväl bostadsrätter som hyresrätter och är flexibelt nog att passa in i de allra flesta sammanhang.


Vi finns där våra kunder finns Wäst-Bygg grundades i Borås år 1981 och här, väl förankrade i en inspirerande och dynamisk entreprenörsbygd, har vi fortfarande vårt huvudkontor. Det är dock många år sedan vi var ett lokalt företag. Idag är vi verksamma över stora delar av landet och vi har kontor också i Stockholm, Göteborg, Varberg och Jönköping. Räknar vi dessutom alla orter som vi har eller har haft en byggarbetsplats på så finns det inte många vita fläckar bland Sveriges städer. Men geografi är egentligen en bisak. Vi ser inga gränser utan finns där våra kunder finns, svårare än så är det inte. Våra projektledare följer alltid företagets återkommande kunder, oavsett var i landet nya projekt ska uppföras. Det innebär att kunskap, erfarenheter och kontakter kan tas tillvara från ett projekt till nästa med en bättre byggprocess som resultat.


Varför välja Wäst-Bygg? På Wäst-Bygg brukar vi säga att vi är både små och stora på samma gång. Små nog för att kunna vara flexibla och ha en personlig relation med våra kunder. Och stora nog för att vara en stark partner med en långsiktig uthållighet. Vi har muskler att klara av stora och komplicerade uppdrag, och rätt fingertoppskänsla för de mindre. Vi har valt att specialisera organisationen inom våra tre affärsområden. På så sätt skapar vi starka team, som verkligen känner sin produkt och ständigt kan utveckla sina arbetssätt.


Vi ger dig tre starka argument: En trygg samarbetspartner Ordning och reda på alla nivåer i företaget är en av Wäst-Byggs käpphästar. Ett byggprojekt är ett stort åtagande från både beställarens och utförarens sida. Målet är gemensamt – en byggnad som båda parter ska vara nöjda med och stolta över. Som kund kan du vara trygg med att Wäst-Bygg är en professionell förvaltare av det förtroende som du ger oss i samband med att en order undertecknas. I vårt kvalitetsarbete finns ett stort antal kontrolltillfällen inom alla viktiga områden. Hit hör regelbundna genomgångar av ekonomi, tidplaner, bemanning och dokumentation.

Stora projekt innebär också ett stort antal ekonomiska transaktioner. Vi är noga med att i förväg komma överens med både kunder och underentreprenörer om hur betalningsflödena ska se ut. På så sätt kan alla parter göra en likviditetsplanering som håller genom hela projektet. Vi har också strikta rutiner kring ändrings- och tilläggsarbeten för att undvika oklarheter. Som ett bevis på att vår egen ekonomi är i balans har Wäst-Bygg AAArating hos kreditmarknadsföretaget Soliditet. Vi lägger också stor vikt vid att säkerställa att våra platschefer har de resurser som krävs för att skapa säkra och effektiva arbetsplatser för såväl anställda och underentreprenörer som leverantörer. När allt fungerar och alla som är engagerade i ett projekt trivs, går byggprocessen så mycket bättre.


Ett noggrant kvalitetsarbete När var och en vet exakt vad man ska göra vid varje givet tillfälle flyter arbetet på och risken för misstag minimeras. Så enkelt kan grunden för Wäst-Byggs kvalitetsarbete beskrivas. Wäst-Byggs egenutvecklade KMA-handbok (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) är omfattande och följer i mångt och mycket ISOs standarder, men den är även kompletterad inom områden där vi inte tycker att ISO räcker till. KMA-handboken innehåller rutiner, körscheman och styrdokument från ett projekts allra tidigaste planeringsfas fram till att garantitiden har löpt ut. Alla medarbetare är utbildade i KMA-handboken och dess innehåll för att den på ett bra sätt ska kunna tillämpas i det dagliga arbetet. Vi får kontinuerligt bevis på att KMAhandboken och fungerar. Under de senaste åren har vi överlämnat flera avancerade projekt till nöjda beställare med prickfria protokoll från slutbesiktningen.

Vår affärsmodell Vi tror på samarbete och transparens mellan beställare och entreprenör. Därför förordar vi en affärsmodell som bygger på förtroende och på att vi finns med redan i ett tidigt skede i projekten. På så sätt kan vi bidra med vårt kunnande redan innan spaden ska sättas i marken. En noggrann projektering lägger grunden till alla byggprojekt. Genom att identifiera eventuella frågetecken innan själva byggandet inleds finns mycket att vinna, eftersom det kostar så oändligt mycket mer i både tid och pengar att rätta till problem under produktionsfasen. Får beställarens vision, arkitektens visualisering och Wäst-Byggs praktiska erfarenhet och tekniska kompetens mötas förutsättningslöst innan byggprojektet börjar ta form på allvar, finns goda förutsättningar för en ännu bättre slutprodukt. Vi har lång och positiv erfarenhet av den här samarbetsformen och delar gärna med oss av vår kunskap.


Med omtanke om framtiden! Johan Rockström, professor i miljövetenskap, hävdar att byggbranschen står för minst en tredjedel av vår globala miljöbelastning. Men han säger också att byggbranschen kan vara halva lösningen. Vi har tagit fasta på att vara en del av lösningen och ser en utmaning i att dra så många strån till stacken som möjligt. Vårt miljöarbete började på allvar redan i mitten av 1990-talet och idag har vi byggt upp bred kompetens inom miljösmart byggande och sunda hus. Sedan flera år tillbaka är både vi själva och vårt dotterbolag Logistic Contractor registrerade som Green buildingstödjande företag efter att ha uppfört flera byggnader som möter de kraven. Vi har även byggt enligt miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad och Breeam. Vårt eget koncepthus för bostäder är till exempel anpassat för att klara nivån guld inom Miljöbyggnad när det gäller området energi och nivån silver totalt sett.

Gröna tillval Inom samtliga tre affärsområden har vi även möjlighet att erbjuda det som vi kallar för gröna tillval. Även om man väljer bort en fullskalig miljöcertifiering av sin byggnad finns det en rad åtgärder som kan genomföras som dels ger miljövinster och dels håller nere fastighetens totala energianvändning med lägre driftkostnader till följd. Gröna tillval kan vara allt från solceller på taket till energisnåla belysningsalternativ och tilläggsisolering.

Eget vindkraftverk Vi vill självklart leva lika grönt som vi lär. Ett stort steg på den vägen var att under 2012 investera i ett eget vindkraftverk. Elanvändningen på en byggarbetsplats är hög, inte minst vintertid. Med olika besparingsåtgärder har vi sänkt användningen, men faktum är att vi alltid kommer att behöva elektricitet. Vi valde därför att tänka nytt och innovativt kring hela energifrågan. Genom vindkraftverket kan vi nu försäkra oss om att den el vi behöver produceras på ett hållbart sätt.


WÄST-BYGG Wäst-Bygg är ett av Sveriges största byggföretag. Vi bygger och utvecklar logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Vårt huvudkontor finns i Borås men vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Varberg och Jönköping. Wäst-Byggs framgångsrecept bygger på en tidig ingång i projekten och en förtroendefull relation med våra beställare. Genom att vara lyhörda och hitta kreativa lösningar på såväl stora som små problem har vi byggt ett starkt varumärke och fått förnyat förtroende från våra kunder om och om igen. Ett förtroende som vi är måna om att förvalta på bästa sätt. Wäst-Bygg erbjuder en flexibel organisation med engagerade medarbetare. Här finns en platt och projektorienterad företagsstruktur där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi värderar personliga relationer högt. Därför möts återkommande kunder av samma projektledare, oavsett var i landet som ett projekt skall uppföras.

NYCKELFAKTA • • • •

Wäst-Bygg grundades 1981. Vi är Sveriges största privatägda byggföretag. Omsättningen är 1,2 miljarder (2012). Vi har cirka 160 anställda tjänstemän och yrkesarbetare.

Välkommen att läsa mer om oss och våra projekt på www.wast-bygg.se

BORÅS Postadress: Box 912 501 10 Borås, Besöksadress: Åsboholmsgatan 30, 504 51 Borås, tel: 033-23 30 00 GÖTEBORG Post- och besöksadress: Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg, tel: 031-733 23 00 STOCKHOLM Post- och besöksadress: Vallgatan 9, 170 67 Solna, tel: 08 - 68 40 41 00 VARBERG Post- och besöksadress: Birger Svenssons väg 28D, 432 40 Varberg, tel: 0340-25 06 50 JÖNKÖPING Post- och besöksadress: Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping, tel: 036-16 66 60 info@wast-bygg.se, www.wast-bygg.se


Wästbygg  

Välkommen till Wästbygg Wästbygg är Sveriges största privatägda byggföretag. Vi har varit verksamma sedan 1981 och bygger och utvecklar l...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you