Page 1

โ ร ง เ รี ย น เ ซิ ม พิ ท ย า ค ม

ปี ที่ 1 ฉ บั บ ที่ 1 ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม - มิ ถุ น า ย น 2 5 5 6

วั น ที่ 2 8 ก ร ก ฏ า ค ม 2 5 5 6

ป ร ะ วั ติ โ ร ง เ รี ย น

ภ า ย ใ น ฉ บั บ นี้ :

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

2

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

2

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

2

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

3

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

4

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

5

เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ

6

ป ร ะ เ ด็ น ที่ น่ า ส น ใ จ เ ป็ น พิ เ ศ ษ :

โรงเรียนเซิมพิทยาคมตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2519 ณ บ้านเซิม ตาบลเซิม อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้รับความร่วมมือ จากชุมชนก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 3 ห้องเรียน โดยการนาของผู้นา ท้องถิ่น มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน เปิด เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้อง มีครู 3 คน โดยมีนายสารอง ถารี เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลา ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รัศมี : การนาความรู้ไปใช้ให้เกิด ความเจริญ คติพจน์ : “ นัตถิ ปัญญา สมา อาภา ” “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี ” คาขวัญ : เรียนดี กีฬาเลิศ เชิดชู การศึกษา พัฒนาสังคม สีประจาโรงเรียน : ฟ้า – น้าเงิน สีฟ้า : ความสว่างสดใสของ ปัญญาที่ได้รับการพัฒนาดีแล้วและ การมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม สีน้าเงิน : ความจงรักภักดี เทิดทูน ในสถาบันพระมหากษัตริย์

นายสมศักดิ์ บริบาล ผู้อานวยการโรงเรียน

ปั จจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา จานวน 51 คน จานวนนักเรี ยน 1004 คน

ช่อใบกัลปพฤกษ์ : ความ อุดมสมบูรณ์ความสาเร็จ คบเพลิง : ผู้นาแสงสว่างปัญญาและ ความรู้

 เน้นสิ่ งที่ คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่ นี่  เน้นสิ่ งที่ คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่ นี่  เน้นสิ่ งที่ คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่ นี่

กิ จ ก ร ร ม เ ด่ น ข อ ง นั ก เ รี ย น

กิจกรรมด้านวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายคุณธรรม ตักบาตรวันสาคัญต่างๆ

 เน้นสิ่ งที่ คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่ นี่

กิจกรรมการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา


หน้า 2

ผ ล ง า น นั ก เ รี ย น ด้ า น วิ ช า ก า ร ระดับเขตพื้นที่ สพม.เขต 21 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จานวน 14 รายการ - การประกวดแข่งขันวง ดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ม.1-6) - การแข่งขันละครคุณธรรม - การแข่งขันโครงงาน คุณธรรม ม.4-6 - การแข่งขันทาน้าพริก ผัก สด เครื่องเคียง ม.4-6

- การแข่งขันการทาพาน บายศรี ม.4-6 - การแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ม.1-3 - การแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ การสร้างอุปกรณ์เพื่อ ให้บริการ ม.4-6 - การแข่งขันการจัดการค่าย ลูกเสือ ม.1-3 ฯลฯ

ก า ร แ ข่ ง ขั น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ค รั้ ง ที่ 6 2 จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ

ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปะหัตกรรม นักเรียนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัด ชัยภูมิ - รางวัล เหรียญทอง - การประกวดแข่งขันวง ดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ม.1-6)

- การแข่งขันทาน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6 - รางวัล เหรียญเงิน - การแข่งขันละคร คุณธรรม ม.1-6 - การแข่งขันโครงงาน คุณธรรม ม.4-6 - การแข่งขันเดี่ยวดนตรี พื้นเมือง(เดี่ยวโปงลาง) ม.4-6 - การแข่งขันการพูด

ภาษาจีน ม.4-6 - การแข่งขันการจัดการ ค่ายพักแรม ม.1-3 - การแข่งขันการสร้าง อุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6 - รางวัล เหรียญทองแดง - การแข่งขันการประดิษฐ์ บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 - การแข่งขันกิจกรรม ซูโด กุ ม.4-6

กิ จ ก ร ร ม ข อ ง เ ร า

การแต่งกายของนักเรี ยน ม.ปลาย

การประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนะนาครู ใหม่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯทราบ

การแต่งกายของนักเรี ยน ม.ต้น


ปี ที่ 1 ฉ บั บ ที่ 1 ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม - มิ ถุ น า ย น 2 5 5 6

หน้า 3

กิ จ ก ร ร ม วั น วิ ส า ข บู ช า เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อนั หนี่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น เครื่ องมือส่งเสริ มการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น

คือสร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง

หลังจากที่เขียนจดหมายข่าวเสร็ จแล้ว ให้คุณ

หรื อใส่ปฏิทินของกิจกรรมที่จะจัด หรื อ

แปลงจดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์

ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริ ม

ด้วย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในจดหมายข่าว

เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด

คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ

และรายงานต่างๆ ได้

“เติมเต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถ

ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริ การ แต่สิ่ง

เขียนได้หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้ บทความยาวเกินไป

สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ

คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมาย

ความสาเร็ จได้กค็ ือทาให้จดหมายข่าวเป็ น

ข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft

ประโยชน์ต่อผูอ้ า่ น

Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าว

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์

คาอธิ บายภาพที่อธิ บ ายรูปภาพหรื อกราฟิ ก

เป็ นการจัดพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น

กิ จ ก ร ร ม วั น ไ ห ว้ ค รู เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่

หรื อรายรับจะเป็ นสิ่งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโต อย่างไร

จากัด คุณอาจจะใส่เรื่ องที่มุ่งเน้นด้าน

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการ

เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมล่าสุดในสาขาของ

ปรับปรุ งเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้

คุณ

คาแนะนา การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจาก

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจ หรื อเศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้า ของคุณ

ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ

“เมื่อต้องการดึงดูดความ สนใจของผูอ้ ่าน ให้ใส่ ประโยคที่น่าสนใจหรื อ

พนักงานใหม่ หรือลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี

ข้อความอ้างอิงจากเรื่ องไว้

ได้ดว้ ย

ในส่ วนนี้”

ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณ อาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนงาน ใหม่หรื อการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขาย

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่วนที่สาคัญ ของการเพิม่ เนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รู ปภาพต่างๆ สนับสนุนหรื อส่งเสริมเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสื่อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยง

จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่าง และสัญลักษณ์ หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าว ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิบายรู ปไว้ใกล้กนั กับรู ปนั้นด้วย

การเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริ บท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง

คาอธิ บายภาพที่อธิ บ ายรูปภาพหรื อกราฟิ ก


ในส่วนนี้ถือเป็ นตาแหน่งที่ดีในการเขียนย่อ

เราขึ้นเว็บแล้ว!

หน้าสั้นๆ เกีย่ วกับองค์กรของคุณ ซึ่งอาจจะ

example.com

รวมวัตถุประสงค์ขององค์กร พันธกิจ วันที่ ก่อตั้ง และประวัติโดยย่อด้วยได้ อีกทั้งคุณ ยังสามารถเพิม่ รายชื่อผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อโปรแกรมต่างๆ แบบคร่าวๆ ที่องค์กร

ชื่ อ ธุ ร กิ จ

ของคุณมีอยู่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่

ที่อยูธ่ ุรกิจหลัก

ครอบคลุม (ตัวอย่างเช่น ตลาดในสหรัฐฯ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 2

ฝั่งตะวันตก หรื อยุโรป เป็ นต้น) และโปร ไฟล์ของประเภทลูกค้าหรื อสมาชิกที่คุณ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 3

ให้บริ การ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 4

นอกจากนี้ การใส่ชื่อที่ติดต่อสาหรับผูอ้ ่าน

โทรศัพท์: 555-555-5555

ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับองค์กรก็

โทรสาร: 555-555-5555

นับว่าเป็ นประโยชน์เช่นกัน

อีเมล: someone@example.com

องค์ กร

ใ ส่ ส โ ล แ ก น ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง คุ ณ ที่ นี่

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ห น้ า ห ลั ง เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา

อาจจะใส่ชื่อของพนักงานทุกคนก็ได้

ถ้าจดหมายข่าวของคุณเป็ นเอกสารที่พบั แล้ว

ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ

ส่งทางไปรษณีย ์ เรื่ องนี้จะปรากฏที่ดา้ นหลัง

มาตรฐานที่คุณมี คุณอาจจะใส่รายการราคานี้

ดังนั้นคุณจึงควรจะออกแบบให้อ่านง่ายเวลา

ไว้ในส่วนนี้ดว้ ยเช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้

อ่านคร่ าวๆ

ผูอ้ ่านของคุณทราบเกีย่ วกับวิธีต่างๆ ที่ผอู้ า่ น

ส่วนของคาถามและคาตอบเป็ นส่วนที่จะช่วย

สามารถติดต่อกับองค์กรของคุณไว้ดว้ ย

ให้ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผอู้ า่ นลง

คุณสามารถรวบรวมคาถามที่ได้รับหลังจาก

บันทึกในปฏิทินของผูอ้ ่านเองเกีย่ วกับ

จดหมายข่าวฉบับล่าสุด หรื อคุณอาจจะ

กิจกรรมที่จดั เป็ นประจา เช่น การพบปะกัน

รวบรวมคาถามทัว่ ๆ ไปทีม่ กั จะได้รับเกีย่ วกับ

ของตัวแทนขายระหว่างอาหารเช้าทุกวัน

องค์กรของคุณ

อังคารทีส่ ามของเดือน หรื อการประมูลเพื่อ

รายชื่อและตาแหน่งของผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ

การกุศลทุกหกเดือน

ในองค์กรของคุณก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้

และถ้ายังมีเนื้อที่เหลือ คุณอาจจะใส่ภาพตัด

จดหมายข่าวของคุณสื่อถึงผูอ้ า่ นอย่างเป็ น

ปะหรือกราฟิ กอื่นๆ ได้ดว้ ย

กันเอง ถ้าองค์กรของคุณมีขนาดเล็ก คุณ

คาอธิ บายภาพที่อธิ บ ายรูปภาพหรื อกราฟิ ก

Semrpit1  
Semrpit1  
Advertisement