Page 1

รายงาน เรื่อ ง ซอฟต์แ วร์ จัด ทำา โดย กลุ่ม ที่ ๔


ฝน

กบ ชมพู่

เอ้

จ๋ อม


ซอฟต์ แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรื อชุดคำำสั่ง ที่จะสั่งและควบคุม ให้ ฮำร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ทำำ งำน เรำไม่ สำมำรถจับต้ อง ซอฟต์ แวร์ ได้ โดยตรงเหมือนกับตัวฮำร์ ดแวร์ เพรำะซอฟต์ แวร์ หรื อโปรแกรมนีจ้ ะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อ ที่ใช้ ในกำรบันทึกข้ อมูล เช่ น แผ่ นดิสก์ ซอฟต์ แวร์ ที่มักติดตัง้ ไว้ ในฮำร์ ดดิสก์ เพื่อทำำงำนทันที่ท่ เี ปิ ด เครื่ องคือ ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบตั กิ ำร สรุ ปแล้ ว ซอฟต์ แวร์ คือ โปรแกรมชุดคำำสั่งไว้ ควบคุมคอมฯให้ ทำำ งำน


คือ ซอฟต์ แวร์ ท่ บี ริษัทผู้ผลิตสร้ ำงขึน้ มำเพื่อใช้ จัดกำรกับระบบ หน้ ำที่ กำรทำำงำนของซอฟต์ แวร์ ระบบคือดำำเนินงำนพืน้ ฐำนต่ ำงๆ ของระบบหน้ ำที่ หลักของซอฟต์ แวร์ ระบบประกอบด้ วย 1) ใช้ ในกำรจัดกำรหน่ วยรั บเข้ ำและหน่ วยส่ งออก เช่ น รั บรู้กำรกด แป้นต่ ำงๆ บนแผงแป้นอักขระ เป็ นต้ น 2) ใช้ ในกำรจัดกำรหน่ วยควำมจำำ เพื่อนำำข้ อมูลจำกแผ่ นบันทึกมำ บรรจุยังหน่ วยควำมจำำหลัก หรื อในทำำนองกลับกัน คือนำำข้ อมูลจำกหน่ วย ควำมจำำหลักมำเก็บไว้ ในแผ่ นบันทึก 3) ใช้ เป็ นตัวเชื่อมต่ อระหว่ ำงผู้ใช้ กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สำมำรถใช้ งำนได้ ง่ำยขึน้ เช่ น กำรทำำสำำเนำแฟ้มข้ อมูล


ระบบปฏิบัติการ หรือทีเ่ รียกย่อๆ ว่า โอเอส  (Operating System : OS) เป็ นซอฟต์ แวร์ ใช้ ในการดูแล ระบบคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องจะต้ องมีซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัติการนี ้ ระบบปฏิบัติการทีน่ ิยมใช้ กนั มากและเป็ นทีร่ ้ ูจัก กันดีเช่ น ดอส วินโดวส์  ยูนิกซ์  ลีนุกซ์  และแมคอินทอช เป็ นต้ น


ในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ จาำ เป็ นต้ องมีซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ ในการแปลภาษา ระดับสู งให้ เป็ นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสู งมีหลายภาษา ภาษาระดับสู งเหล่านี้ สร้ างขึน้ เพือ่ ให้ ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดคำาสั่ งได้ ง่าย เข้ าใจได้  ตลอดจนถึง สามารถปรับปรุงแก้ ไขซอฟต์ แวร์ ในภายหลังได้            ภาษาระดับสู งทีพ่ ฒ ั นาขึน้ มาทุกภาษาจะต้ องมีตวั แปลภาษาสำ าหรับ แปลภาษา ภาษาระดับสู งซึ่งเป็ นทีร่ ู้ จกั และนิยมกันมากในปัจจุบนั  เช่ น ภาษาปาส คาล ภาษาเบสิ ก ภาษาซี ภาษาโลโก และภาษาจาวา เป็ นต้ น            


เป็ นซอฟต์ แวร์ ท่ใี ช้ กับงำนด้ ำนต่ ำงๆ ตำมควำม ต้ องกำรของผู้ใช้ ท่ สี ำมำรถนำำมำใช้ ประโยชน์ ได้ โดยตรง ปั จจุบันมีผ้ ูพัฒนำซอฟต์ แวร์ ใช้ งำนสำำหรับงำนทำงด้ ำนต่ ำงๆ ออกจำำหน่ ำยเป็ นจำำนวนมำก ทำำให้ กำรประยุกต์ ใช้ งำน คอมพิวเตอร์ จงึ เป็ นไปอย่ ำงกว้ ำงขวำงและแพร่ หลำยเรำอำจ แบ่ งซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ออกเป็ นสองกลุ่มคือ -ซอฟต์ แวร์ สำำ เร็จ และ -ซอฟต์ แวร์ ท่ พ ี ัฒนำขึน้ ใช้ งำนเฉพำะ


ตัวอย่ าง

ตัวอย่ ำงซอฟต์ แวร์ สำำ เร็จ

ตัวอย่ ำงซอฟต์ แวร์ ท่ พ ี ฒ ั นำขึน้ ใช้ งำนเฉพำะ


การทีค่ อมพิวเตอร์ ดาำ เนินการได้ อย่ างไรและก่อให้ เกิดประโยชน์ ได้ มากน้ อยเพียงใดนั้นจึงขึน้ อยู่กบั ซอฟต์ แวร์ ซอฟต์ แวร์ จงึ เป็ นส่ วน สำ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์  หากขาดซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ กไ็ ม่ สามารถทำางานได้  ซอฟต์ แวร์ จึงเป็ นสิ่ งทีจ่ ำาเป็ นและสำ าคัญมาก ซอฟต์ แวร์ เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งทีท่ าำ ให้ ระบบสารสนเทศเป็ นไปได้ ตามทีต่ ้ องการ


ในบรรดาซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ทมี่ ใี ช้ กนั ทัว่ ไป คือ ซอฟต์ แวร์ สำาเร็จ  (package) ซึ่งซอฟต์ แวร์ สำาเร็จเป็ นซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ กนั สู งมาก  ซอฟต์ แวร์ สำาเร็จเป็ นซอฟต์ แวร์ ทบี่ ริษทั พัฒนาขึน้ แล้วนำาออกมาจำาหน่ าย  เพือ่ ให้ ผู้ใช้ สามารถใช้ งานได้ โดยตรง ไม่ ต้องเสี ยเวลาในการพัฒนา ซอฟต์ แวร์ อกี  ซอฟต์ แวร์ สำาเร็จทีม่ จี ำาหน่ ายในท้ องตลาดทัว่ ไป และเป็ นที่ นิยมของผู้ใช้ มี 6 กลุ่มใหญ่  ได้ แก่


1.ซอฟต์ 1.ซอฟต์แแวร์วร์ปประมวลคำ ระมวลคำาา (word  (wordprocessing processing software) เป็ software) เป็นนซอฟต์ ซอฟต์แแวร์วร์ปประยุ ระยุกกต์ต์ใใช้ช้สสำำ ำำ หรั หรับบกำรพิ กำรพิมมพ์พ์เอกสำร เอกสำร สำมำรถแก้ สำมำรถแก้ไไขขเพิเพิ่มม่ แทรก แทรกลบ ลบและจั และจัดดรูรูปปแบบเอกสำรได้ แบบเอกสำรได้เอกสำรที เอกสำรที่ ่ พิพิมมพ์พ์ไไว้ว้จจดั ดั เป็เป็นนแฟ้แฟ้มข้ มข้ออมูมูลลเรีเรียยกมำพิ กมำพิมมพ์พ์หหรืรืออแก้ แก้ไไขใหม่ ขใหม่ไได้ด้


2) 2)ซอฟต์ ซอฟต์แแวร์วร์ตตารางทำ ารางทำาางาน (spreadsheet งาน (spreadsheet software) software) เป็เป็นซอฟต์ นซอฟต์แแวร์วร์ททชี่ ชี่ ่ ว่ วยในการคิ ยในการคิดดคำคำาานวณ การ นวณ การ ทำทำาางานของซอฟต์ งานของซอฟต์แแวร์วร์ตตารางทำ ารางทำาางาน  ตั งาน  ตัววอย่ อย่าางซอฟต์ งซอฟต์แแวร์วร์ตตาราง าราง ทำทำาางาน เช่ งาน เช่นน ไมโครซอฟต์  ไมโครซอฟต์เอกเซล โลตั เอกเซล โลตัสส123 123และซอฟต์ และซอฟต์แแวร์วร์ ตารางทำ ตารางทำาางานของชุ งานของชุดดซอฟต์ ซอฟต์แแวร์วร์ปปลาดาว เป็ ลาดาว เป็นต้ นต้นน


3) 3) ซอฟต์ ซอฟต์แแวร์วร์จจัดัดการฐานข้ การฐานข้ออมูมูลล (database  (database management management software) software) การใช้ การใช้งงานคอมพิ านคอมพิววเตอร์ เตอร์ออย่ย่าางหนึ งหนึ่ง่งคืคืออการใช้ การใช้เก็เก็บบข้ข้ออมูมูลล    และจั และจัดดการกั การกับบข้ข้ออมูมูลลทีที่จ่จัดัดเก็เก็บบในคอมพิ ในคอมพิววเตอร์ เตอร์ จึ จึงงจำจำาาเป็เป็นต้ นต้อองมี งมีซซอฟต์ อฟต์แแวร์วร์ จัจัดดการข้ การข้ออมูมูลล การรวบรวมข้  การรวบรวมข้ออมูมูลลหลายๆ เรื หลายๆ เรื่อ่องที งทีเ่ กี่เกีย่ ย่ วข้ วข้อองกั งกันนไว้ไว้ใในน คอมพิ คอมพิววเตอร์ เตอร์เรีเรียยกว่ กว่าาฐานข้ ฐานข้ออมูมูลล  


4) 4)ซอฟต์ ซอฟต์แแวร์วร์นนำาำาเสนอ (presentation เสนอ (presentationsoftware) software) เป็เป็นอี นอีกก ซอฟต์ ซอฟต์แแวร์วร์หหนึนึ่ง่งทีทีม่ ม่ กี กี ารใช้ ารใช้งงานอย่ านอย่าางแพร่ งแพร่หหลาย ซอฟต์ ลาย ซอฟต์แแวร์วร์นนำาำาเสนอช่ เสนอช่ววยให้ ยให้กการาร นำนำาาเสนอทำ เสนอทำาาได้ได้งง่ า่ ายสะดวกรวดเร็ ยสะดวกรวดเร็วว และทำ  และทำาาให้ให้กการนำ ารนำาาเสนอมี เสนอมีคความน่ วามน่าาสนใจมาก สนใจมาก ยิยิง่ ง่ ขึขึน้ น้  สามารถแสดงข้  สามารถแสดงข้ออความในลั ความในลักกษณะที ษณะทีส่ ส่ ื่ อื่ อความได้ ความได้งง่ า่ าย ด้ ย ด้ววยเครื ยเครื่อ่องมื งมืออ สำสำาาเร็เร็จจทีทีซ่ ซ่ อฟต์ อฟต์แแวร์วร์มมใี ใีห้ห้ใใช้ช้งงาน าน


5) ซอฟต์ แวร์ สื่อสารและค้ นหาข้ อมูล ( data communication and discovery software)ซอฟต์ แวร์ สื่อสารข้ อมูลช่ วยให้ เราสามารถ ติดต่ อสื่ อสารกันได้ ทวั่ โลก ซึ่งให้ ท้งั ความสะดวกและ รวดเร็ว ไม่ ว่าจะเป็ นการค้ นหาข้ อมูลข่ าวสาร การซื้อขาย สิ นค้ า การศึกษา


6) ซอฟต์ แวร์ กราฟิ ก (graphic software) ซอฟต์ แวร์ กราฟิ กเป็ นซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ สร้ าง  ออกแบบ วาดหรือจัดแต่ ง เอกสารหรือรูปภาพ ซึ่งซอฟต์ แวร์ นีส้ ามารถสร้ างงานได้ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก  ง่ ายต่ อการนำาไปใช้  ปัจจุบันมีซอฟต์ แวร์ กราฟิ กจำานวนมาก เช่ น เพนต์  โฟโทชอป เป็ นต้ น


ร า ก บ จ อ น ส เ า ำ น

ซอฟต์เเวร์  

Test Power Point

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you