Page 1

Börja i tid En guide för ägar- och generationsskiften i företag

1


år 2013: »

I Finland fanns sammanlagt 330 000 företagare

»

Av dem var 33 % eller 110 000 företagare i åldern 55–74 år

före år 2023: »

Cirka 28 000 företag kommer till försäljning

»

14 800 företag övergår till nästa generation

»

Cirka 20 000 företag kommer att avsluta verksamheten p.g.a. ägarens ålder

Ägarskiften är av större betydelse för Finlands nationalekonomi än etableringen av nya företag. (Källa: Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, den nationella ägarskiftesbarometern)

Den här guiden är riktad till företagare i Vasaregionen, som har planer på att ge över sitt företag till nästa generation eller sälja det.

Produktion: Mantra Communications Grafisk planering: Wasa Business Development Tryckeri: Forsberg Rahkola (2014)

2


Frukten av ditt arbete För en företagare är det egna arbetet ofta ett sätt att leva. Någon gång kommer ändå oundvikligen den tid när företagaren måste stiga åt sidan. Om företaget är livskraftigt så lönar det sig inte att köra ner verksamheten, utan snarare att stärka den! Sätt ditt företag i försäljningsskick eller låt det gå vidare till dina barn. Efter ett viktigt livsverk får du stolt skörda frukterna av ditt arbete. Börja planera för ägar- eller generationsskiftet redan 3–5 år innan det slutgiltiga genomförandet. Planeringsprocessen innehåller mycket juridik och frågor kring finansiering och skatter. Det krävs att du grundligt sätter dig in i sakfrågorna. Det finns inga patentlösningar, och de lagar och regler som gäller exempelvis beskattning ändras ofta. Den här guiden ger dig de viktigaste vägvisarna för hur du ska orientera dig fram. Från första början har du VASEKs företagsråd-

givare till din hjälp och du får också goda råd av företagsmentorerna och din egen bokförare. Att avsluta sin företagsverksamhet är till 90 % känslor och till 10 % teknik, sägs det. Företagaren måste våga släppa taget för att gå in i ett nytt livsskede. Det lönar sig att fundera på vad du vill sysselsätta dig med då du inte längre är företagare. Vila, ägna dig åt hobbyer och träffa dina vänner. När klockan ringer på morgonen kan du med gott samvete somna om. Det är en lyx som du snart inte kommer att vilja vara utan! Kjell Nydahl Direktör för företagstjänster Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

3

Sami Pulkkinen Photography

r ä    p я ör B

ss о      n

n 3-5 år  t är  t.


Sätt dig vid köksbordet När du börjar fundera på hur du ska göra med företaget, lönar det sig att koka kaffe och samla familjen kring köksbordet. En öppen dialog är en av grundförutsättningarna för ett lyckat ägar- eller generationsskifte. Det är viktigt att alla lyssnar på varandras tankar och åsikter.

som ger över företaget och för den som tar över det. Därför är det viktigt att från första början lyssna på den som sitter mittemot dig vid bordet. Det ligger i allas intresse att företaget förblir livskraftigt. Inget företag är så mycket värt att det lönar sig att förstöra relationerna till sina anhöriga på grund av det. Köksbordet är en viktig del av processen och det lönar sig att återkomma till bordet många gånger under resans gång.

När det gäller familjeföretag är ofta många känslor och åsikter inblandade. När ägarskiftet ska genomföras är utgångspunkten personlig både för den

Fortsatt verksamhet

GENERATIONSSKIFTE

FÖRETAGSKÖP

4

BEHÄRSKAD NEDKÖRNING AV VERKSAMHETEN


T för €‚ƒ„one†a ˆ‰ kö‹ŒŽ :

Ägarskifte: en utomståe nde person köper företaget » »

HuVudaLternatiVen

Företagets marknadspris utreds Innehållet i köpet måste utre das – Due Diligence-kontroll

Vid Ägarskiften: »

Företagsköp till gängse pris

»

Ett gåvomässigt köp där priset är lägre än gängse pris

»

En gåva fullt ut

generationsskifte: den nYa företagaren finns inom famiLJen

Dessutom finns det många olika kombinationer av ovanstående, där företagsformen utvecklas på ett lämpligt sätt.

aLternatiV » »

Köp av

gsköp: Vid företa

»

Nedsatt köpepris eller förskott på arv (hur kompenseras syskonen om alla barn inte ärver företaget?)

»

I generationsskiften går det att utnyttja olika skattelättnader i inkomst-, arvs- och gåvoskatten.

»

Skatteplaneringen berör i huvudsak inkomstbeskattningen, arvs- och gåvoskatten samt överlåtelseskatten.

»

Om företaget ges som gåva är det i regel den som får gåvan som ska betala skatten. Om man betalar gängse pris för företaget är det i regel säljaren som står för skatten.

Vid generationsskiften lönar det sig att planera finansieringen i god tid. Finns det möjlighet till investeringsstöd eller startpeng? Möjliga finansiärer

get hela företa

samheten Köp av verk

ser olika ut retagsköp n vid ett fö ge in av hela tn at kö sk Be lar om p om det hand skattningBe n. beroende på te he m h det ler av verksa digheter oc företaget el olika omstän ra fle på r pet. en bero rmen på kö som styr fo är ofta den

5

är t.ex. banker, Finnvera och businessänglar.

Ta i god tid reda på hur stor din pensionsinkomst är. Har du betalat tillräckligt med FÖPL (Försäkring enligt lagen om pension för företagare), så att pensionen täcker dina levnadskostnader? För att öka på inkomsterna kan du t.ex. lämna en del av företaget i din egen ägo och lyfta dividend. Om du ger företaget vidare kan du förlänga arbetskarriären genom att jobba i företaget mot lön.


Planera en rutt och inled din resa

oy

Sätt företaget i försäljningsskick

Välj rätt företagsform

Varje företag är unikt, och därför måste en individuell och lämplig rutt planeras vid varje ägar- och generationsskifte. Riktningen är ändå den samma för alla, och alla behöver fundera på samma frågeställningar för att nå målet.

Ta i så god tid som möjligt kontakt med VASEK. Du kan också skaffa en mentor som hjälper dig med kartläsandet. Av företagsrådgivarna och mentorn får du gratis råd om hur du undviker grundstötningar på vägen.

6


Sök en efterföljare

Fastställ värdet på företaget

skatteLÄttnader oCH -påföLJder

Fråga om råd

Då företagaren förbereder sig grundligt och i tid på ägar- och generationsskiftet är det möjligt att minska skattepåföljderna, t.ex. genom att ändra företagsformen eller bolagsavtalet, genom att dela bolaget eller lyfta dividend.

I generationsskiften går det att få skattelättnader under vissa omständigheter. Samma gäller inte vid företagsköp. När det gäller generationsskiften är det ofta frågan om en gåva eller ett nedsatt köpepris.

7


Sätt företaget i försäljningsskick

När företaget under de kommande åren ska få en ny ägare lönar det sig att rusta upp det i representativt skick. Om du inte hittar någon efterföljare inom den egna familjen så behöver du fundera på hur du gör företaget så attraktivt som möjligt för en utomstående köpare.

fundera öVer Vad du erBJuder

En bra omsättning och ett bra resultat höjer värdet på företaget och gör det lättare för efterföljaren, oberoende om personen i fråga kommer från familjekretsen eller inte. När du ska avstå från företaget gäller det alltså snarare att trycka på gasen än på bromsen.

Om företaget har mycket egendom så höjer det köpepriset, men efterföljaren kan få svårigheter med finansieringen. Dessutom kan det bli större skattepåföljder för säljaren.

Företaget måste vara intressant för köparen. Fundera över vad det är du säljer och vad köparen vill ha. Förutom själva verksamheten kan företaget ha t.ex. markegendom eller fastigheter. Men är det något som den nya ägaren har behov av?

8


’“a no•– öv ˜d š sälj žh  ˜ ¢ ¤. ¥r n ¦ d kö¡ n a §¨©n be«v ® ä n ¯t °m för ² är?

fLYtta öVer det egna kunnandet

Om företagets balans är tung, så lönar det sig att omorganisera det: »

» »

I ett litet företag är ägaren företagets själ. Därför är det viktigt att fundera över hur du flyttar över ditt värdefulla kunnande så att företaget och den nya ägaren drar nytta av det.

Det går att dela upp verksamheten och den fasta egendomen i skilda bolag. Aktiebolaget kan köpa sina egna aktier, varpå kassan blir lättare.

»

Medlen kan delas ut som dividend före företagsaffären.

» »

»

9

Låt den nya ägaren vara lärling i företaget under en tid.

Jobba själv som anställd till den nya ägaren.

Presentera de rätta personerna för varandra, så att den nya ägaren drar nytta av dina nätverk.

Inse din egen roll och stig slutgiltigt åt sidan när det är dags.


Välj rätt företagsform Ur skattesynvinkel är det klokast att omvandla företaget till ett aktiebolag (Ab) eller kommanditbolag (Kb) senast tio år före ägarbytet. Om företaget är ett aktiebolag betyder det också att dess skulder och förpliktelser inte tillfaller den nya ägaren personligen.

aktieÄgaraVtaLet BestÄmmer Ägandet

en firma Är personLig

I princip kan en aktieägare överlåta sina aktier åt vilken köpare som helst, men i ett aktieägaravtal kan rätten begränsas. Företaget eller de andra ägarna kan ha rätt att lösa in aktierna.

En enskild firma kan inte flyttas över från en ägare till en annan. När köpet gäller ägandet av bolaget, så är den nuvarande ägaren säljare. När köpet gäller verksamheten, så är det inte ägaren utan själva företaget som fungerar som säljare. En firma kan bara säljas genom att verksamheten säljs.

Om en firma omvandlas till ett aktiebolag med flera ägare, görs ett aktieägaravtal. Meningen med avtalet är att klargöra ägarnas rollfördelning och ansvar i eventuella framtida konfliktsituationer.

»

10

I ett aktieägaravtal kommer ägarna överens om bl.a. hur företaget leds och om arbetsförpliktelser. Avtalet klargör hur aktierna kan lösas in och vilka ärenden som är sekretessbelagda. Dessutom fastställs konkurrensbegränsningar, vinstfördelning, vilka befogenheter olika organ har samt böter för avtalsbrott.


Sök en efterföljare Hittar du en efterföljare inom den egna familjen? Om inte, kunde någon anställd, en konkurrent eller någon annan vara intresserad? Det viktigaste är att i god tid berätta öppet att företaget är till salu och börja söka en köpare. För att företagets verksamhet ska fortsätta löpa smidigt är det bra om efterföljaren kan sätta sig in verksamheten, ledarskapet och beslutsfattandet i tid. Det är bra om efterföljaren kan delta i verksamheten redan före den officiella överlåtelsen.

generationsskifte Oftast hittas efterföljaren lättast inom den egna familjen. Men gör inga antaganden, utan fråga rakt ut om något eller några av barnen är intresserade av att bli företagare i ditt ställe. Företaget kan ges som en vanlig gåva, som förskott på arv eller säljas till gängse eller nedsatt pris. Om alla barnen inte ärver företaget måste syskonen kompenseras.

11

företagsköp Om det inte finns villiga efterföljare inom familjen, behöver du hitta efterföljaren på annat håll: » »

Meddela anställda och konkurrenter att företaget är till salu. Använd olika kanaler, såsom VASEK, företagsbörsen hos Företagarna i Finland och olika kommersiella aktörer.

Mµ öp‫פ‬t žh i ¹d d att €» för ² är  ¼½.


Fastställ värdet på företaget

Det är lätt hänt att företagaren övervärderar sitt eget företag, eftersom det lagts ner mycket tid på det under åren och känslobanden därför är starka. Det gäller ändå att vara realist när värdet fastställs. Fundera över vad du egentligen säljer.

Att beakta då värdet fastställs: »

»

»

Värdet på företaget fastställs genom att först gå igenom bokslutet. Gräv fram företagets extra egendom ur bokslutet och beakta vilka kostnader och vilken avkastning som är förknippad med den. Vid behov behöver du vidta åtgärder för att lösgöra egendomen från företaget före affären.

»

12

Företagets avkastning under de tre senaste åren berättar mycket åt köparen. Värdet baserar sig också på hur säkra de framtida förväntningarna på avkastningen är.

Strukturella förändringar inverkar inte på företagets värde, men de kan påverka priset och möjligheten till finansiering. Hur brukar utvecklingen och resultatet se ut och hur ser de sannolikt ut i framtiden? När det är beskrivet är det lättare att fastställa värdet.


Om š ¿ är À‫פ‬Á på för ²‚ ©Ã Ä så n. D öp, ¿ Ä ÇÈ Ç  är Ä §É‰. aVskiLJ från Varandra

Värdet på verksamheten

Värdet på hela den egendom som förvaltas av företaget

Spjälk upp utgångspriset i olika delar: goodwill, maskiner och inventarier, lager, fastighet, omsättningstillgångar, likvida tillgångar, extra tillgångar. Gör också en lista över företagets skulder och säkerheter.

Värdet på den egendom som företagets ägare innehar

När du upptäcker en omständighet som minskar på företagets värde, fundera om den kan elimineras eller ändras. Hittar du omständigheter som höjer värdet, fundera hur de påverkas och kan bevaras efter ägarbytet.

Goodwill är värdet på företagets idé/ immateriella värde (goodwillen kan räknas ut genom att dra av alla andra tillgångar som överförs i affären från den förväntade avkastningen, minus skulderna).

13


Case: göran Jungar pÄLsfarm

Farm och kvalitetstänk till nästa generation

Efter drygt 30 år som pälsfarmare genomförde Göran Jungar i Pensala ett generationsskifte sommaren 2013. Sonen Mikael, 23 år, trädde då in för att bära huvudansvaret för rävfarmen.

Idag står sonen som ägare till 58 % av aktierna i Göran Jungar Pälsfarm Ab, som under de senaste åren vuxit till sig med det dubbla. – Att bli pensionär är det inte tal om ännu, säger 63-åriga Jungar. Däremot arbetar jag betydligt kortare dagar. Skönt är också att få lämna ifrån sig det tyngsta och mest krävande arbetet åt den som är ung och stark. Göran Jungar startade farmen i liten skala 1982. Mottot har hela tiden varit att satsa på kvalitet och sköta djuren på ett så bra sätt som möjligt – något som Göran Jungar och hans fru Margareta också fått stort erkännande för. Av parets två söner är det Mikael som alltid visat intresse för farmen och därför var det klart att han skulle ta över. – Mikael fortsätter arbetet i samma anda

som tidigare, säger Jungar. Givetvis känns det roligt att han vill fortsätta på det som jag och Margareta har satt ner så mycket arbete på. Som pälsfarmare kan man aldrig förutspå framtiden, men vad gäller rävuppfödning ser det ändå rätt stabilt ut. Priserna är för tillfället goda, och vi ser optimistiskt framåt. Farmen som idag inkluderar 750 avelshonor och 12 rävhus ligger bara några hundra meter från bostadshuset. Den frihet som närheten till arbetet fört med sig, har betytt mycket för makarna Jungar. För att genomföra generationsväxlingen har familjen Jungar fått stor hjälp från VASEK. – Det handlar ju om en omfattande byråkrati som skulle vara rent av omöjlig att förstå sig på utan hjälp, säger Jungar.

14


Vi har fått kontinuerlig och handfast vägledning genom hela processen, och hjälp med att lösa det juridiska på ett sätt som på bästa sätt gagnar oss alla. Göran Jungars tips till den som går i liknande tankar är att diskutera med andra som nyligen genomgått samma process, samt att vända sig till sakkunniga för att undvika onödiga misstag. Trots att varken Göran Jungar eller frun Margareta har några planer på att

pensionera sig ännu, ser de ändå fram emot ett betydligt friare liv: – Många pälsfarmare tycker ju om att resa, men det intresserar inte riktigt oss. Istället är det nog sommarstugan i Vexala som kommer att prioriteras.

Göran Jungar fortsätter att jobba efter generationsskiftet,

Jan Sandvik

men nu är det sonen Mikael som får dra det tyngsta lasset.

15


Case: aLmanda

“Jag kommer att sakna kunderna”

När Anna-Lena Sjöström skulle sälja sitt företag Almanda gick allt snabbt och enkelt. Men så hade hon också varit mentalt förberedd på försäljning i flera år.

Sommaren 2013 insåg Anna-Lena Sjöström att hon stod vid ett vägskäl: antingen måste hon satsa stort eller sälja sitt företag Almanda, som gör reklambroderingar och säljer företagsgåvor. Hennes man, som tidigare jobbat i företaget, hade blivit sjukpensionerad och den enda anställda hade sagt upp sig. – Om jag hade anställt en ny person hade det tagit länge att lära upp den. Och att driva företaget ensam var för tungt, berättar Sjöström. Tanken på att sälja var inte helt ny. Redan tre år tidigare då makens ögonsjukdom bröt ut hade paret diskuterat en försäljning, speciellt som deras döttrar aldrig varit intresserade av att ta över. När det definitiva beslutet väl var fattat tog Sjöström kontakt med sin bokförare och med VASEK. – Mitt bästa tips åt andra i samma situa-

tion är att be om hjälp. Din bokförare vet mer om din ekonomi än du själv. En av de viktigaste sakerna som Sjöström fick hjälp med var att värdera Almanda. Att bestämma värdet på maskiner och lager var lätt, men svårare var det att räkna goodwillen, d.v.s. vad företagets varumärke är värt. – Jag är nöjd med det pris vi till slut fick, också om det var lite lägre än vi ursprungligen hade räknat på. Att hitta en köpare åt ett företag kan ofta vara svårt, men där hade Sjöström tur. Köparen hittades bland hennes kunder. – När beslutet om att sälja var fattat berättade vi åt folk att vi skulle sälja, speciellt åt sådana som vi tänkte kunde vara intresserade. Och så gick det så att vår gamla kund Jörgen Strömsund köpte företaget tillsammans med sin kompanjon Kaj Björklund. Allt var klart ett halvt år

16


Sami Pulkkinen Photography

Anna-Lena Sjöström hittade köparna till sitt företag i sin kundkrets. Jörgen Strömsund (till höger) köpte Almandas verksamhet tillsammans med Kaj Björklund.

efter att vi beslutat att sälja. Företagsaffären fick som följd att Almanda strax före försäljningen gick från att vara enskild firma till att bli ett aktiebolag, eftersom det skattemässigt var mer lönsamt. De nya ägarna köpte verksamheten och inte själva företaget. Många av Almandas kunder är själva småföretagare, och Anna-Lena Sjöström har haft ett väldigt nära och personligt förhållande till dem.

– Det svåraste i hela processen har definitivt varit att ge över kundkontakterna. Också om jag tror att de nya ägarna tar väl hand om kunderna, så har den biten känts tung. Vad Sjöström ska göra i framtiden vet hon inte ännu. Som 49-åring kommer pension inte på fråga. – Möjligen börjar jag studera, eller så söker jag ett jobb. Jag har inte heller uteslutit att grunda ett nytt företag.

17


Företagsmentorn hjälper

Företagsmentorn är en personlig och avgiftsfri rådgivare, som är till stor hjälp också vid ägar- och generationsskiften. Andra experter guidar dig genom de tekniska turerna, medan mentorn har möjlighet att sätta sig in i helheten och fokusera på de mjuka värdena. Mentorn förebygger att det uppstår knutar i processen och hjälper dig att hitta rätt väg. Alla företagsmentorer i Vasaregionen är erfarna företagsledare och affärslivsexperter. En företagare matchas alltid ihop med den mentor som passar honom eller henne bäst. Till buds finns tiotals alternativ, och ett av dem är Kirsi Melin. Liksom några andra mentorer är hon specialiserad och auktoriserad på ägar- och generationsskiften. Melin ser det som en viktig uppgift att hjälpa företagare, och hon vet att hjälpen behövs speciellt mycket när företaget ska byta ägare. Varje generations- och ägarskifte är som ett pussel, som tar lång tid att bygga ihop.

– Att få goda råd vid rätt tidpunkt kan förebygga många problem. Därför lönar det sig att skaffa en mentor redan då man börjar planera skiftet. Både den gamla och den nya företagaren borde ha varsin egen mentor, som ser till deras bästa.

starta i tid oCH Var öppen

Mentorn fungerar som ett bollplank, dit företagaren kan kasta sina tankar och få nya tankar tillbaka. Kirsti Melin betonar att det inte lönar sig att spara bollandet till sista minuten. – Om det finns särskilda omständig-

18


heter kring skiftet, så kan det lätt bli en process som tar flera år. Lika viktigt som att börja i tid är det enligt Melin att diskutera med många olika parter. Speciellt generationsväxlingar bäddar lätt för konflikter. Därför är det viktigt att diskutera öppet, för att inte saker och ting ska bli mer komplicerade än de behöver bli. – Det lönar sig inte att anta saker, utan att fråga och prata öppet om dem. Ibland kan företagaren automatiskt utgå ifrån att den äldsta sonen vill ta över företaget, trots att de yngre syskonen skulle ha intresse och möjlighet att göra det. För att processen ska lyckas är det livsviktigt att parterna talar med varandra. Öppen kommunikation är viktigt också då ett företag ska säljas. Det lönar sig att informera om försäljningen åt anställda, kunder och leverantörer. Förtroendet bibehålls om folk får höra om försäljningen direkt av företagaren och inte t.ex. genom tidningarna. Öppenheten är också viktig för att man ska hitta bra köpkandidater.

– Man måste presentera den nya företagaren för sitt eget nätverk. Det är också möjligt att den gamla företagaren stannar kvar en tid i företaget som mentor eller sparrare. Men man ska naturligtvis inte stanna kvar för länge, säger Melin. När tiden är inne kan företagsmentorn uppmuntra till att slutgiltigt lösgöra sig från företaget och gå vidare i livet med värdigheten i behåll. Samtidigt måste man ge den nya företagaren plats, så att den kan fortsätta bygga vidare på den ursprungliga ägarens livsverk.

förBered en Bra start

Sami Pulkkinen Photography

Företagsmentorn hjälper med att upprätthålla kontakter och skapa nya kontakter. Melin har märkt att framtiden blir lättare om den gamla och nya ägaren har en fortsatt bra relation. Det är viktigt att företagaren hjälper till så att företaget han eller hon sålt får en bra start under den nya ägaren.

Enligt Kirsti Melin ska man inte göra antaganden om vem som vill ta över företaget. Istället lönar det sig att prata öppet om saker och ting.

19


Fråga om råd

guidning på VÄgen mot ett generations- eLLer Ägarskifte fås från: » » » » » » » »

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, www.vasek.fi, 06 317 7600

Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, www.startia.fi, 06 317 7600 Den egna företagarföreningen

Suomen Yrittäjät, www.yrittajat.fi

Företagsfinland, www.yrityssuomi.fi, 029 5020 500 Skatteverket, www.skatt.fi Bokföringsbyråer Banker

regionens företagsmentorVerksamHet koordineras aV Kust-Österbottens företagare, www.yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa Mentorerna i Österbotten, www.botniamentors.fi, 050 3740 727 Källitteratur: Immonen & Lindgren (2013): Onnistunut sukupolvenvaihdos Suomen yrityskummit ry (2008): Vetäjä vaihtuu, Opaskirja yrittäjäpolvenvaihdoksiin Rantanen (2012): Arvonmääritys yrityskaupassa Manner-Suomen ESR-Ohjelma: Yritys myyntikuntoon (2011) Varamäki, Tall, Sorama & Katajavirta (2012): Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012

20

Börja i tid - En guide för ägar- och generationsskiften i företag  
Börja i tid - En guide för ägar- och generationsskiften i företag  

Vasaregionens Utveckling Ab

Advertisement