Page 1

SZKOLNE ECHO Gazetka Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej

Nr 9 styczeñ 2012

Zakoñczyliœmy I semestr nauki w roku szkolnym2011/2012. Jest to dobry czas na krótkie podsumowanie. Jako szko³a katolicka dzia³amy ju¿ czwarty rok. Ten rok jest zamkniêciem trzyletniego cyklu kszta³cenia w gimnazjum. Mo¿emy pochwaliæ siê systematycznym wzrostem liczby dzieci i m³odzie¿y. Do naszych oddzia³ów przedszkolnych uczêszcza 23 dzieci w wieku 3-6 lat. W klasach I-VI szko³y podstawowej naukê pobiera 42 uczniów, a w gimnazjum kontynuuje naukê 27 uczniów. Naszymi najlepszymi uczniami s¹: Szko³a Podstawowa

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI

Gimnazjum Klasa I Klasa II

Klasa III

Martyna Niedzia³kowska Bartosz Kwiatkowski Adam Sieraczkiewicz Mateusz Mas³owski Kacper Andrzejewski Wiktoria Reniec Julia Zió³kowska Lidia Zasada Weronika Zieliñska

4,4 4,8 4,8 5,1 4,8 4,9

Natalia Bajer Kinga Reniec Miko³aj Andrzejewski Patryk Reniec

4,5 4,4 4,3 4,3

Gratulujemy uczniom i ich rodzicom i ¿yczymy du¿o satysfakcji z poznawania nowych wiadomoœci.

W NUMERZE: Sprawozdanie z dzia³alnoœci szko³y w minionym semestrze Najlepsi uczniowie ? Darczyñcy 1% ? Inwestycje w szkole ? Relacje z imprez szkolnych ?

?


Inwestycje w naszej szkole w 2011 roku 1. wygospodarowanie pomieszczenia na salê lekcyjn¹ dla Gimnazjalistów 2. instalacja ciep³ej wody w ³azienkach uczniowskich 3. remont pomieszczeñ kuchennych i magazynowych na piêtrze - nowa ³azienka dla przedszkolaków, 4. remont pokoju nauczycielskiego 5. zakup szafek do szatni uczniowskich 6. zakup dwóch tablic interaktywnych 7. zakup stolików i krzese³ do sali lekcyjnej 8. zakup dachówki na remont dachu

Prosimy o 1%


Ocena realizacji zadañ wychowawczych, opiekuñczych i dydaktycznych w szkole W Szkole Podstawowej i Gimnazjum realizowana jest podstawa programowa poprzez wybrane programy nauczania spisane w szkolnym zestawie programów. W ramach realizacji programu wychowawczego realizowano na lekcjach wychowawczych i innych spotkaniach klasowych tematykê b³ogos³awieñstw. Do tej pory omówiono z uczniami 4 b³ogos³awieñstwa, pozosta³e zostan¹ zrealizowane do maja bie¿¹cego roku. Dziêkuje siostrze Wandzie za opracowanie materia³ów dotycz¹cych b³ogos³awieñstw. Systematycznie uczniowie Gimnazjum rano czytaj¹ fragmenty Pisma Œwiêtego, a uczniowie Szko³y Podstawowej modl¹ siê do naszego patrona. W ramach wychowania duchowego w naszej szkole odby³y siê nastêpuj¹ce uroczystoœci: ? œwiêto patrona m³odzie¿y (19 wrzeœnia 2011) ? szkolna modlitwa ró¿añcowa - ca³y paŸdziernika ? 27 rocznica mêczeñskiej œmierci b³. ks. Jerzego Popie³uszki (19 paŸdziernika 2011) ? Wspomnienie liturgiczne b³. Jana Paw³a II (21 paŸdziernika 2011 ? Szkolne zaduszki – wspólna modlitwa za zmar³ych (2 listopada 2011) ? Ksi¹dz Jerzy - Modlitwa Ostateczna spektakl teatralny w Seminarium Duchownym (9 listopada 2011) ? Szkolne roraty - ca³y adwent ? Hufcowe przekazanie Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju (14 grudnia 2011) ? Œwi¹teczna wizyta w Domu J.E ks. Biskupa (16 grudnia 2011) ? Wigilia szkolna (21 grudnia 2011) ? W³oc³awski Orszak Trzech Króli (6 stycznia 2012) W ramach wychowania patriotycznego odby³o siê w szkole: ? Wycieczki do Miejsc Pamiêci Narodowej (2 wrzeœnia 2011) ? Festyn archeologiczny w Biskupinie (22 wrzeœnia 2011) ? Wyjœcie do kina klas VI oraz I - III Gimnazjum (25 paŸdziernika 2011) ? Œwieczowisko Patriotyzmu (10 listopada 2011) W ramach promocji szko³y w œrodowisku by³y nastêpuj¹ce imprezy: ? Otwarcie drogi Warz¹chewka - Go³aszewo (17 wrzeœnia 2011) ? Sprz¹tanie Œwiata (23 wrzeœnia 2011) ? Zlot Z³otego Liœcia Jesieni (30 wrzeœnia 2011) ? Œwi¹teczna wizyta w Domu J.E ks. Biskupa (16 grudnia 2011) z nagraniem przez TV Kujawy dla mieszkañców W³oc³awka


? W³oc³awski Orszak Trzech Króli (6 stycznia 2012) ? Dzieñ Babci i Dziadka (23 stycznia 2012) Uczniowie nasi uczestnicz¹ w ró¿nych imprezach kulturalnych ? Wyjœcie do kina na film. „1920 - Bitwa Warszawska” klasy VI oraz I - III Gimnazjum (25 paŸdziernika 2011) ? Wyjœcie do kina na film „Mniam” klas I-V (27 paŸdziernika 2011) ? Ksi¹dz Jerzy - Modlitwa Ostateczna - spektakl teatralny (9 listopada 2011) ? Spektakl w teatrze „Opowieœæ wigilijna” (14 grudnia 2011) W minionym semestrze zorganizowano w ramach wychowania fizycznego wyjazdy na basen. W zajêciach tych uczestnicz¹ uczniowie gimnazjum i klasy VI. Czêsto w ramach wolnych miejsc wyje¿d¿aj¹ równie¿ uczniowie klas IVV. W szkole organizuje wycieczki i wyjœcia rozwijaj¹ce zainteresowania krajoznawczo – turystyczne. ? Wycieczki do Miejsc Pamiêci Narodowej (2 wrzeœnia 2011) ? Festyn archeologiczny w Biskupinie (22 wrzeœnia 2011) ? Zlot Z³otego Liœcia Jesieni (30 wrzeœnia 2011) ? Wycieczka do Gniezna (12 grudnia 2011) ? Rajd styczniowy w rocznicê Powstania Styczniowego (21 stycznia 2012) Co miesi¹c w szkole odbywa³y siê zebrania z rodzicami. Tematyka zebrañ by³a nastêpuj¹ca: ? Wrzesieñ – wszyscy jesteœmy wychowawcami – 1 tydzieñ wychowania ? PaŸdziernik – manipulacja w mediach ? Listopad – wychowanie to wprowadzanie w œwiat wartoœci ? Grudzieñ – tradycje adwentowe w polskich rodzinach ? Styczeñ – rola czytelnictwa w rozwoju dziecka – promocja ksi¹¿ki dla dzieci p. U i B Lisowskich Uczniowie nasi bior¹ udzia³ w konkursach pozaszkolnych ? Poznajemy Ojcowiznê ? Szkolna Liga Strzelecka ? Liga zadaniowa W szkole zorganizowano konkurs ortograficzny i konkurs na najciekawsz¹ ozdobê choinkow¹. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i skromne nagrody W minionym semestrze przeprowadzono próbne sprawdziany i egzaminy: ? W klasie VI – 23.XI sprawdzian szkolny i 12.I (OPERON) ? W klasie II gimnazjum 29-30.XI i 1.XII – sprawdzian szkolny ? W klasie III gimnazjum 13-15.XII (OPERON) Wyniki zosta³y szczegó³owo przeanalizowane i przekazane indywidualnie


rodzicom i uczniom. Wyci¹gniêto wnioski i realizowano programy naprawcze. Wyniki sprawdzianów w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi s¹ na poziomie ni¿ej œredniej. W zakresie poprawy wyników liczymy na pomoc rodziców. Tylko mobilizacja ze strony domu rodzinnego wspierana przez szko³ê da oczekiwane efekty. Nauczyciele w naszej szkole prowadz¹ dodatkowe zajêcia wyrównuj¹ce braki oraz rozwijaj¹ce umiejêtnoœci uczniów. Ka¿da klasa ma w planie zamieszone dodatkowe zajêcia. W szkole realizowany jest projekt indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III. W ramach projektu odbywaj¹ siê dodatkowe zajêcia z czytania, matematyki, logopedyczne, muzyczne, przyrodnicze i gimnastyka korekcyjna. W klasach IV-VI odbywaj¹ siê systematycznie zespo³y wyrównawcze. Klasa VI ma dodatkowe godziny przygotowuj¹ce o sprawdzianu zewnêtrznego. Klasa III gimnazjum ma dodatkowe zajêcia nazwane kursem przygotowawczym do egzaminu zewnêtrznego. Dziêkujê nauczycielom prowadz¹cym te zajêcia spo³ecznie. Czekamy na uruchomienie œrodków przez urz¹d marsza³kowski na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacji. W szkole dzia³a samorz¹d szkolny. Opiekunem od wrzeœnia do grudnia by³a p. Magdalena Zapa³a, od grudnia samorz¹d prowadzi p. Monika Dro¿d¿ewska Samorz¹d prowadzi dy¿ury na korytarzu w czasie przerw. Systematycznie wykonywane s¹ tematyczne gazetki na korytarzu szkolnym. Zorganizowano: dyskotekê z okazji Dnia Ch³opaka, zbiórkê zu¿ytych baterii i starych telefonów, wystawê fotografii zwierz¹t z okazji „Œwiatowego dnia zwierz¹t”, Andrzejki z licznymi konkursami, z okazji miko³ajek „dzieñ bez pytania” dla uczniów, którzy przyszli w czerwonych czapkach i w styczniu bal karnawa³owy. Samorz¹d dzia³a aktywnie, jest widoczny na terenie szko³y. Na terenie szko³y widaæ dzia³alnoœæ szkolnego ko³a Jana Paw³a II – opiekunem jest siostra Dominika. Przygotowano program artystyczny na dzieñ liturgicznego wspomnienia Jana Paw³a II. W czasie szkolnych rorat uczniowie zapoznawali siê z histori¹ ¿ycia b³ogos³awionego realizaujac program zamieszczony w czasopiœmie „Niedziela”. Systematycznie jest zmieniana gazetka w wejœciu do szko³y. W szkole dzia³a szkolne ko³o PCK – opiekun p. El¿bieta B¹cela. Ko³o wspó³pracuje z zarz¹dem PCK we W³oc³awku, systematycznie jest zmieniana gazetka ko³a dotycz¹ca promocji zdrowia. W szkole dzia³a œwietlica. Zajêcia œwietlicowe odbywaj¹ siê w godzinach 13.20 do 16.00. Do tej pory odbywa³o siê 88 godzin zajêæ. Na zajêciach uczniowie odrabiali prace domowe, bawili siê grami planszowymi. W zajêciach systematycznie uczestnicz¹ dzieci rodziców d³u¿ej pracuj¹cych, sporadycznie inne dzieci.


W szkole funkcjonuje kó³ko fotograficzne, które prowadzi dokumentacjê fotograficzn¹ z imprez szkolnych. Opiekun p. Dariusz Molenda. Dziêki pracy ko³a mamy aktualn¹ galeriê fotograficzn¹ na szkolnej stronie internetowej. W szkole dzia³a biblioteka, która jest czynna 1 dzieñ w tygodniu - œrodê. Poza bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ polegaj¹ca na utrzymaniu i wypo¿yczaniu ksiêgozbioru bibliotekarz realizuje lekcje biblioteczne. W bie¿¹cym roku szkolnym nauczyciel bibliotekarz p. Barbara Szperling przepracowa³ 5 godzin bibliotecznych. Biblioteka zosta³a doposa¿ona z darów przekazywanych przez osoby prywatne oraz pary ma³¿eñskie, które porosi³y swoich goœci o ksi¹¿ki zamiast kwiatów. Byli to Pañstwo Emilia i Mariusz £uczkowiakowie oraz p. Jolanta Klejbach – nauczycielka ze szko³y integracyjnej i p. Monika Grzanka. Pielêgniarka p. Halina Domanowska pracuje w szkolnym gabinecie profilaktyki w ka¿dy Czwartek 4 godziny. Wykonywane s¹ testy przesiewowe, fluoryzacja, bilanse, prowadzone s¹ rozmowy indywidualne na temat czystoœci. Informacje o spostrze¿eniach dotycz¹cych wad rozwojowych przekazywane s¹ rodzicom. Rada Rodziców dzia³a w tym roku w nowym sk³adzie wybranym we wrzeœniu. Funkcjê przewodnicz¹cej pe³ni p. Adriana Krosnowska, zastêpc¹ jest p. Renata Niedzia³kowska, skarbnikiem p. Kinga Czerwiñska, sekretarzem p. Katarzyna Sieraczkiewicz. Rada Rodziców wspó³pracuje z nauczycielami w zakresie organizacji imprez na terenie szko³y. Wspólnie zorganizowano: Dzieñ Ch³opaka, powiatowe œwiêto pieczonego ziemniaka, dzieñ nauczyciela, wigilie szkoln¹. Œrodki Rady Rodziców zgromadzone s¹ na koncie bankowym i w kasie. Zebrania s¹ protoko³owane. Szko³a nasza wspó³pracuje z kaplic¹ œw. Antoniego w Warz¹chewce. Uczniowie chêtnie uczestnicz¹ w dekorowaniu koœcio³a. W tym semestrze m³odzie¿ z klasy I gimnazjum w³¹czy³a siê czynnie do dekorowania ¿³óbka. Ka¿da szkolna uroczystoœæ poprzedzona jest Msz¹ Œwiêt¹ odprawian¹ najczêœciej przez naszego Ks. Grzegorza lub w zastêpstwie innego ksiêdza z parafii Serca Jezusowego. W tym roku goœciliœmy ks. Dyrektora Miros³awa ¯lobiñskiego. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowuj¹ siê do sakramentu bierzmowania. Wspiera ich w przygotowaniach siostra Dominika i ks. Piotr Jasek. Czêstym goœciem w szkole jest równie¿ ks. Wincenty Góralczyk. Jest spowiednikiem naszej wspólnoty. Serdecznie dziêkujemy siostrom i ksiê¿om za modlitewne wspieranie naszej wspólnoty. Jest to pomoc o najwiêkszej wartoœci. Dziêkujê serdecznie wszystkim, którzy realizowali zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze w naszych szko³ach. Dziêkujê równie¿ wszystkim tym, którzy wspierali nasze szko³y ró¿nymi œrodkami. Ka¿da forma pomocy jest bardzo wa¿na w dzia³aniach naszej szko³y.


Darczyñcy 1% za rok 2010 1. El¿bieta i Jacek Bajer 2. El¿bieta B¹cela 3. Katarzyna i Marcin Bonawenturscy 4. Anna i Marian Bujak 5. Leszek Cieœlak 6. Monika i Marek Dro¿d¿ewscy 7. Agnieszka Dziubak 8. Hanna i Henryk Gabryszewscy 9. Beata Jandy-Koœliñska 10. Marzena i Piotr Jarêbscy 11. Joanna i Rados³aw Karasiewicz 12. Wioletta i Grzegorz Karasiewicz 13. Krzysztof Kowalczyk 14. Halina i Marek Kuropatwa 15. Maciej Kuropatwa 16. Tomasz Kuropatwa 17. Ewa Kwasek 18. Krystyna i Tadeusz Kwasek 19. Marcin Marczak

20. Maria i Czes³aw Marczak 21. Jan Molenda 22. Ma³gorzata i Dariusz Molenda 23. Halina i Jan Reniec 24. Katarzyna i Wojciech Reniec 25. Zygmunt Rutkowski 26. Przemys³aw Ryniec 27. Krystyna i Zygmunt Ryniec 28. Olga i Arkadiusz Sobczak 29. Alina i W³adys³aw Szczepañscy 30. Ks. Grzegorz Szmyt 31. Barbara i Boles³aw Szperling 32. Justyna i Marek Szubscy 33. Zofia i S³awomir Szubscy 34. Beata Torzañska 35. Wienconek Genowefa 36. Witecka Edyta 2 osoby bez podanie nazwiska £¹czna kwota 1213,20 z³

Przekazuj¹c 1% podatku na rzecz SPSK z dopiskiem WARZ¥CHEWKA nic nie tracisz, a staniesz siê powodem radoœci dzieci, szczêœliwych z posiadania tak ¿yczliwych i hojnych Przyjació³, którzy pomogli zrealizowaæ ich marzenia o dobrej szkole. Nie zniechêcaj siê faktem, ¿e 1% Twojego podatku mo¿e wynosiæ kilka z³otych jesteœmy wdziêczni za najmniejszy dar, gdy¿ wielkie rzeczy sk³adaj¹ siê z ma³ych. Stwórzmy wielkie grono Przyjació³! W intencji wszystkich Darczyñców w ka¿d¹ œrodê, na Jasnej Górze, sprawowana jest dziêkczynna Msza Œwiêta. Dziêkujemy za finansowe wsparcie i mamy nadziejê, ¿e w dalszym ci¹gu bêdziecie Pañstwo wspieraæ podejmowane przez nas przedsiêwziêcia, w tym imprezy na rzecz spo³ecznoœci szkolnej i lokalnej, przyczyniaj¹c siê do rozwoju naszej placówki. Pieni¹dze z 1% przeznaczymy na poprawê warunków nauki dzieci i m³odzie¿y.

serdecznie dziêkujemy

? P. Andrzejowi Modrzejewskiemu za wycinkê topoli z placu szkolnego. Drzewa

te by³y zagro¿eniem dla budynku szkolnego ? Firmie „Bonus Serwis” G. Karasiewicz i R. Kwasek za przekazanie dwóch

komputerów do szko³y. ? P. Emilii i Mariuszowi £uczkowiakom, p. Jolancie Klejbach i p. Monice Grzance

za doposa¿enie szkolnej biblioteki ? Radzie Rodziców za systematyczne wspieranie imprez szkolnych


Lubiê uczestniczyæ w zawodach strzeleckich Rok szkolny 2011\2012 jest dla mnie atrakcyjny poniewa¿ w szkole jest organizowanych wiele imprez np: wycieczki, wyjazdy do kina i na p³ywalnie, oraz szkolna liga strzelecka. Biorê udzia³ prawie we wszystkich tych imprezach. Najbardziej lubiê wyjazdy na zawody strzeleckie, w których biorê udzia³ drugi sezon .Rodzice s¹ zadowoleni z mojego uczestnictwa w SLS. Tata chwali mnie za osi¹gniête wyniki, jednak ci¹gle motywuje do trenowania na podwórku. Zrobi³ mi tam prowizoryczn¹ strzelnicê. Uczestnicz¹c po raz pierwszy bardzo podoba³a mi siê przyjemna atmosfera przed zawodami i podczas ich trwania. Co prawda nie posiadam szczególnych osi¹gniêæ w tej dyscyplinie, a wyjazdy na zawody traktujê jako relaks i pewn¹ przygodê, to z sezonu na sezon osi¹gam coraz lepsze wyniki. Po zawodach z ca³¹ grup¹ udajemy siê do Mc Donald’s, gdzie omawiamy i konsultujemy nasze wyniki. Zmêczona, ale szczêœliwa wracam do domu Monika Dêbczyñska

Wigilia szkolna 2011r. W ostatni czwartek przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia odby³o siê w naszej szkole spotkanie wigilijne .Wraz z zaproszonymi goœæmi , uczniami i nauczycielami naszej szko³y spêdziliœmy ten dzieñ wyj¹tkowo. Wigilia rozpoczê³a siê jase³k¹, któr¹ wystawiali uczniowie naszej szko³y pod przewodnictwem sióstr ucz¹cych religii w naszej szkole s. Wandy i s. Dominiki. Tegoroczna jase³ka mia³a charakter wspó³czesny, humorystyczny. Przedstawia³a sytuacjê w hipermarkecie. Maria i Józef b³¹kali siê po mieœcie maj¹c nadziejê, ¿e ktoœ ich zauwa¿y i rozpozna kim s¹. Uczniowie prezentowali scenki z ¿ycia ludzi manipulowanych wspó³czesnym zgie³kiem. Wszystkie scenki ³¹czy³y g³oœne reklamy marketowe. Przedstawienie mówi³o o tym, jak ludzie przygotowuj¹ siê do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. By³o wiele momentów w których pojawia³ siê uœmiech na twarzach ludzi, ale równie¿ refleksja nad sensem przygotowania duchowego do piêknych œwi¹t rodzinnych. Na koniec nie zabrak³o oklasków, na które aktorzy przedstawienia z ca³¹ pewnoœci¹ zas³u¿yli. Po udanym przedstawieniu wszyscy przyst¹pili do dzielenia siê op³atkiem i sk³adania sobie ¿yczeñ oraz spo¿ycia wigilijnych potraw. Wigiliê zakoñczy³o wspólne œpiewanie kolêd. Klaudia Szepska i Oliwia Zasada

Rajd Powstania Styczniowego 21.stycznia uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w Rajdzie Powstania Styczniowego. Celem rajdu by³o uczczenie 149 rocznicy Powstania Styczniowego. Rozpoczêliœmy od zwiedzenia wystawy dotycz¹cej Powstania Styczniowego w Muzeum Historii W³oc³awka. Nastêpnie wyruszyliœmy z placu przy koœciele œw. Jana. Ulicami W³oc³awka dotarliœmy do pomnika upamiêtniaj¹cego miejsce œmierci Stanis³awa Bechiego, sk¹d poszliœmy na cmentarz. Przy grobie Izabeli Zbiegniewskiej zakoñczy³ siê nasz rajd. Na koniec pod opiek¹ pana Piotra Kowalskiego udaliœmy siê do MC Donalda. Julia Zió³kowska i Lidka Zasada

szkolne_echo_9  
szkolne_echo_9  

szkolne_echo_9

Advertisement