Page 1

SZKOLNE ECHO Gazetka Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej

Nr 10 marzec 2012

Szanowni Rodzice Oddajemy w Wasze rêce kolejny numer biuletynu, poœwiêcony rozwa¿aniom na temat mi³oœci. Z jednej strony mówimy o mi³oœci mi³osiernej - rozwa¿anej przez pryzmat kolejnego b³ogos³awieñstwa. Opracowaniu tego tematu podjê³a siê siostra Wanda. Wiêcej miejsca natomiast poœwiêciliœmy mi³oœci ma³¿eñskiej - jej podstaw w Biblii oraz znaczeniu dla ca³ej rodziny, ze wskazaniem wartoœci wychowawczych w postawach rodzicielskich ma³¿onków wobec dzieci. Swoimi przemyœleniami po konferencyjnymi podziel¹ siê nauczyciele, którzy zostali zainspirowani w Górznie przez wyk³adowcê zaproszonego przez SPSK. W naszej gazetce nie mo¿e równie¿ zabrakn¹æ informacji z bie¿¹cej dzia³alnoœci szko³y. W tej czêœci wypowiedz¹ siê nasi uczniowie. Opowiedz¹ o dzia³aniach, które uznali za warte opisania. Ewa Kwasek 11 lutego 2012 r. uczestniczy³am w konferencji zorganizowanej przez SPSK w Górznie nt: Trwa³e ma³¿eñstwo gwarantem dobrego wychowania. Prowadz¹cy konferencjê dr Mieczys³aw Guzewicz udowadnia³, ¿e wspólnota ma³¿eñska jest pierwsz¹ p³aszczyzn¹, na której realizuje siê wychowanie w rodzinie. Mówi³, ¿e, "...jeœli chcemy obroniæ dzieci przed demoralizacj¹, musimy otoczyæ je ciep³em rodzicielskiej mi³oœci i daæ im przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia. Konferencja podoba³a mi siê i zgadzam siê z pogl¹dem prowadz¹cego, ¿e "...jakoœæ ¿ycia zale¿y od poziomu mi³oœci na œwiecie". Dr Guzewicz przekonywa³ s³uchaczy konferencji, ¿e podstaw¹ rozwoju ekonomicznego spo³eczeñstwa jest trwa³e, monogamiczne, heteroseksualne ma³¿eñstwo koncentruj¹ce siê na "inwestycjach specyficznych" (dzieciach). Podzielam zdanie, ¿e ochrona wartoœci rodziny jest najwa¿niejsza. Ka¿dy z nas powinien o tym pamiêtaæ i robiæ wszystko tak, aby we wspó³czesnym, zagubionym œwiecie nie straciæ tego, co najwa¿niejsze. Beata Jandy-Koœliñska

W NUMERZE:

Wspomnienia ferii zimowych - sprawozdania z wyjazdów szkolnych Prosimy o 1% ? Œwiêto Patrona Szko³y - relacje z uroczystoœci w szkole, przy krzy¿u i w kaplicy ? Ewangeliczna wartoœæ ma³¿eñstwa - reminiscencje po wyk³adzie p. prof. Mieczys³awa Guzewicza ? B³ogos³awieni mi³osierni - o kierowaniu siê „wyobraŸni¹ mi³osierdzia” ?

?


Zajêcia w ferie zimowe

W

drugim tygodniu ferii zimowych 21 lutego dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego oraz uczniowie klas I- V wraz z opiekunami: p. Katarzyn¹ Rutkowsk¹, p. Monik¹ Dro¿d¿ewsk¹, p. Edyt¹ Witeck¹, p. Halin¹ Kuropatw¹ oraz p. Katarzyn¹ Bonawentursk¹ odwiedzi³y teatr Baj Pomorski w Toruniu. Dzieci obejrza³y spektakl pt. „Afrykañska Opowieœæ”, który opowiada³ o m³odym lwie i jego ¿yciowych perypetiach. G³ówny bohater czu³, ¿e jest nieakceptowany przez rówieœników i niezrozumia³y przez doros³ych. Du¿e wra¿enie zrobi³y na dzieciach dekoracje oraz aktorzy, którzy w pewnym momencie pojawili siê na widowni. Po skoñczonym spektaklu dzieci wróci³y do autokaru, a w drodze powrotnej pokonuj¹c most w Toruniu, z wyraŸnie s³yszanym zachwytem, obserwowa³y „królow¹” naszych rzek- Wis³ê. Katarzyna Bonawenturska

Prosimy o 1%


D

nia 22 lutego 2012 roku, uczniowie gimnazjum i klasy VI brali udzia³ w wycieczce do krêgielni we w³oc³awskiej galerii „Wzorcownia”. M³odzie¿ gimnazjalna mia³a ten wyjazd fundowany przez Radê Rodziców w zamian za paczkê choinkow¹. Uczniowie naszej szko³y œwietnie siê bawili rywalizuj¹c z kolegami i kole¿ankami. M³odzie¿ mia³a du¿o "frajdy" i z zainteresowaniem zajê³a siê nowym rodzajem rozrywki. W przerwach dla uczestników zabawy by³ przewidziany poczêstunek zaspokajaj¹cy pragnienie – sok owocowy. Wszystkim podoba³ siê wyjazd i taki rodzaj rozrywki. Natalia Bajer, kl. I GIM

F

dniu 23 lutego uczniowie naszej szko³y wraz z opiekunami pani¹ B. JandyKoœliñsk¹ i El¿biet¹ B¹cel¹ w ramach zajêæ feriowych byli na lodowisku. Spêdziliœmy tam oko³o 2 godzin. Mimo ch³odnej pogody bawiliœmy siê œwietnie. Po lodowisku wraz z opiekunami wybraliœmy siê do KFC na ciep³y i smaczny posi³ek. Zadowoleni i najedzeni wróciliœmy do domu.

erie zimowe - 23 lutego - z klasami IV, V pojecha³em do kina na film pt. „Podró¿ na tajemnicz¹ wyspê”. By³a tam z nami pani Monika Dro¿d¿ewska. Zaopatrzeni w porcje popcornu i kubki Coca-Coli weszliœmy do sali kinowej. Ka¿dy zaj¹³ odpowiednie dla siebie miejsce. Oczekuj¹c na wyœwietlenie filmu z zaciekawieniem wpatrywaliœmy siê w ekran. Po nied³ugim czasie zosta³ wyemitowany film. Ju¿ na samym pocz¹tku wszyscy doszliœmy do wniosku, ¿e film bêdzie ciekawy i œmieszny. W filmie tym g³ównymi bohaterami by³a grupka ludzi, która uda³a siê w podró¿ na tajemnicz¹ wyspê. I tu by³ najciekawszy moment filmu, bowiem okaza³o siê, ¿e ma³e zwierzêta by³y du¿e i odwrotnie. Taka prawdziwa „tajemnicza wyspa”. Film by³ przygodowy i w 3D. Przed i po filmie pani robi³a nam pami¹tkowe zdjêcia. Po seansie poszliœmy do KFC. Wszyscy z pe³nymi brzuchami wróciliœmy do autobusu.

Kinga Reniec. Kl. IIG

Kacper Andrzejewski, kl. V

W


Dnia 11 lutego 2012 roku w Gr¹¿awach odby³o siê kolejne szkolenie formacyjno zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkó³, organizowane przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Katolickich. Podczas spotkania mieliœmy okazjê wys³uchaæ wyk³adu prowadzonego przez doktora teologii biblijnej, cz³onka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Cz³onka Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny dr Mieczys³awa Guzewicza. Wyk³ad by³ kontynuacj¹ wczeœniej podjêtego tematu zatytu³owanego „Biblia nieomylnym Ÿród³em dzia³añ wychowawczych”.

Uzasadnienie biblijne Prowadz¹cy wyk³ad podkreœli³ wagê odwo³ywania siê do pierwszego opisu stworzenia œwiata z Pisma Œwiêtego. Jesteœmy stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga. Nie jesteœmy tylko jednym z wielu gatunków, mamy duszê nieœmierteln¹, jesteœmy zdolni do kochania i ponoszenia najwiêkszych ofiar. Najlepszym miejscem upodabniania siê do Boga jest ma³¿eñstwo. Ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem nierozerwalnym. Warunkiem trwa³ego ma³¿eñstwa jest trwa³oœæ ma³¿eñska i p³odnoœæ. Owo „B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê abyœcie zaludnili Ziemiê” jest pierwszym warunkiem skutecznoœci we wszystkich dziedzinach.

Wartoœæ ma³¿eñstwa Rodzina jest instytucj¹ u podstaw której stoi ma³¿eñstwo. Celem ka¿dego ma³¿eñstwa powinno byæ d¹¿enie „aby siê piêknie razem zestarzeæ”. Jakoœæ ma³¿eñstwa warunkuje jakoœ ca³ej rodziny. Najwa¿niejszym elementem polityki prorodzinnej jest ochrona trwa³oœci ma³¿eñstwa. Nie stworzymy prawdziwej rodziny jeœli nie ustawimy prawid³owo ma³¿eñstwa, które jest wa¿niejsze od rodziny. Ratowanie œwiata dokonuje siê przez ratowanie ma³¿eñstwa. Przysz³oœæ cz³owieka na Ziemi zale¿y od ma³¿eñstwa. Jakoœæ ¿ycia spo³eczeñstwa zale¿y od poziomu mi³oœci. Bóg nam daje mi³oœæ, a my mamy „j¹ braæ i rozdawaæ”. To siê realizuje w ma³¿eñstwie. Ma³¿eñstwo kobiety i mê¿czyzny stanowi centralny element sk³adowy wszystkich bez wyj¹tku ludzkich spo³ecznoœci. Monika Dro¿d¿ewska

Mentalnoœæ prorozwodowa Obecnie wœród spo³eczeñstwa mo¿na zauwa¿yæ bardzo du¿¹ obojêtnoœæ na rozwody. Szukaj¹c antidotum na tak¹ sytuacjê nale¿y siêgn¹æ do s³ów „proroka” naszych czasów Jana Paw³a II skierowanych do Trybuna³u Roty Rzymskiej 28.01.2002r.: „Nie mo¿na ulegaæ mentalnoœci prorozwodowej, nie pozwala na to ufnoœæ w dary naturalne i nadprzyrodzone, którymi Bóg obdarzy³ cz³owieka. Dzia³alnoœæ duszpasterska musi wspieraæ i g³osiæ nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa.” W tych s³owach Papie¿ wskazuje na radykalizm Ewangeliczny, który wytycza dwa g³ówne zadania dla ka¿dego chrzeœcijanina: wspieraæ tzn. prosiæ Boga o m¹droœæ, o œwiat³o, o wskazówki, jak mo¿na pomóc oraz modlitwa, jako element wspierania.


Wartoœæ trwa³ego ma³¿eñstwa Ma³¿eñstwo to zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety zawarty w myœl planu Bo¿ego zapisanego w samej istocie cz³owieczeñstwa. Od poziomu jakoœci ma³¿eñstwa zale¿y jakoœæ rodziny, narodu, Koœcio³a i œwiata. Jan Pawe³ II w swoich wypowiedziach czêsto podkreœla³, i¿ jakoœæ ma³¿eñstwa jest fundamentem. Od niego zale¿y jakoœæ ¿ycia na ziemi, przysz³oœæ cz³owieka. Wspólnota ma³¿eñska jest pierwsz¹ p³aszczyzn¹, na której realizuje siê wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Relacje zachodz¹ce miêdzy ma³¿onkami maj¹ ogromny wp³yw na proces wychowania. Wzajemna wiêŸ ma³¿eñska wytwarza bowiem klimat, w którym kszta³tuje siê osobowoœæ dziecka. To rodzice s¹ pierwszymi nauczycielami poszanowania zasad, przebaczenia, otwarcia na drugiego cz³owieka. Zaszczepiaj¹ w dzieciach ewangeliczny pierwiastek, który bêd¹ przekazywa³y dalej. Rodzice s¹ wreszcie pierwszymi nauczycielami mi³oœci w relacjach miêdzyludzkich i mi³oœci do Boga. Jan Pawe³ II podczas pielgrzymki do Polski w 1997 w Zakopanem mówi³: „Jeœli chcecie obroniæ wasze dzieci przed demoralizacj¹ i pustk¹, otoczcie je ciep³em waszej rodzicielskiej mi³oœci i dajcie im przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia.” Mi³oœæ ma³¿eñska i przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia warunkuj¹ zatem wzrost i rozwój dzieci, broni¹ je przed demoralizacj¹ i pustk¹, stanowi¹ warunki skutecznego wychowania. Papie¿ z ca³¹ moc¹ podkreœla³, i¿ nale¿y dbaæ o jednoœæ ma³¿eñsk¹, poniewa¿ jest ona najwiêksz¹ wartoœci¹ ma³¿eñstwa, fundamentem i Ÿród³em rodziny.

Z³o rozwodów

Rozwód, to wyrok dla wszystkich cz³onków rodziny, nie tylko dla partnerów zwi¹zanych ma³¿eñstwem. Za wszelkimi analizami stoi zawsze ¿ywy cz³owiek, tragedia jego serca, jego ¿ycia, jego powo³ania. W nastêpstwie rozwodu ma³¿eñstwa rozpada siê struktura rodziny, coœ fundamentalnego dla w³aœciwego rozwoju i wychowania dzieci. Ma to bardzo negatywne skutki: znacznie przed³u¿a siê okres ich dojrzewania, charakteryzuj¹ siê biernoœci¹, s¹ mniej kreatywne, maj¹ trudnoœci w realizowaniu zobowi¹zañ, wycofuj¹ siê z ró¿nych sytuacji spo³ecznych, utrzymuj¹ mniejsz¹ liczbê kontaktów i zwi¹zków z ludŸmi, nie maj¹ dobrego przygotowania do roli ojca lub matki, towarzyszy im sta³y lêk, który mo¿e byæ objawem psychozy lêkowej.

Gdzie szukaæ ratunku Dla cz³owieka wierz¹cego ¿adna sytuacja nie jest przegrana. Mi³oœæ Boga i Jego uprzedzaj¹ca ³aska jest dla nas przywilejem. To Bóg jako Stwórca najlepiej zna pragnienia i potrzeby cz³owieka i tylko On w pe³ni mo¿e uleczyæ ka¿de zranienie, równie¿ to, spowodowane rozwodem. Warunkiem wyjœcia z tej trudnej sytuacji zranienia jest podjêcie wspó³pracy z Bogiem, bycie w stanie ³aski uœwiecaj¹cej, staniêcie w prawdzie okaleczenia i przyjêcie tej prawdy. Bardzo wa¿nym i nieodzownym etapem jest równie¿ przebaczenie rodzicom i wytrwa³a, cierpliwa modlitwa. s. Dominika Jemielniak


Z

okazji Œwiêta Patrona w naszej szkole odby³ siê konkurs wiedzy o b³. ksiêdzu Franciszku Drzewieckim. W konkursie udzia³ bra³y 3 klasy: klasa VI- Julia Zió³kowska, Weronika Zieliñska i Wiktoria Reniec, klasa IGAdrian Niedzia³kowski, Paulina Kwiatkowska, Sebastian W³osiñski, klasa IIG Oliwia Zasada, Kinga Reniec, Miko³aj Andrzejewski. Pierwsze miejsce zdoby³a klasa I gimnazjum. Konkurs rozpoczêliœmy modlitw¹ do b³. ks. Franciszka Drzewieckiego. Pierwszym z zadañ konkursowych by³a krzy¿ówka. Drugie zadanie dotyczy³o wybrania prawdziwego listu Franciszka Drzewieckiego do swojej matki z wiêzienia w Dachau. Nastêpnie rozwi¹zaliœmy rebus, którego wynik by³ zwi¹zany z naszym patronem. Ostatnie zadanie dotyczy³o odpowiedzi ka¿dej z grup na 10 pytañ. Na zakoñczenie konkursu obejrzeliœmy prezentacjê multimedialn¹, przedstawiaj¹c¹ ¿yciorys b³ogos³awionego, przygotowan¹ przez uczniów klasy I gimnazjum: Nataliê Bajer, Nataliê Dêbczyñsk¹, Daniela Matuszewskiego i Miko³aja Koz³owskiego. Podsumowanie konkursu odby³o siê w obecnoœci ca³ej spo³ecznoœci szkolnej oraz przyby³ych tego dnia do nas goœci – ksiêdza proboszcza p. Szymañskiego, pani prezes SPSK Violetty B³asiak i p. Dyrektor SPSK Marii Chodkiewicz oraz dyrektorów szkó³ SPSK z Polski Pó³nocnej. Dyplomy i nagrody za zdobycie kolejnych miejsc w konkursie wrêcza³y Panie z Zarz¹du SPSK i ksi¹dz proboszcz. Wiktoria Reniec, Weronika Zieliñska, kl. VI

wiêto patrona naszej szko³y - b³. ks. Franciszka Drzewieckiego by³o okazj¹ do zaprezentowania przez uczniów klasy szóstej podstawówki oraz pierwszej i drugiej gimnazjum programu artystycznego ukazuj¹cego naszego patrona jako cz³owieka oœmiu b³ogos³awieñstw. Przedstawienie obejrzeli dyrektorzy szkó³ SPSK z Polski pó³nocnej wraz z przedstawicielami zarz¹du stowarzyszenia prowadz¹cego nasz¹ szko³ê: p. Wiolett¹ B³asiak i p. Mari¹ Chodkiewicz oraz ks. proboszczem Paw³em Szymañskim. Po wystêpie pani prezes Wioletta B³asiak pogratulowa³a siostrze Wandzie i nam piêknej prezentacji postaci patrona. By³a wzruszona i zachwycona naszym wystêpem. Przedstawi³a wszystkich przyby³ych dyrektorów ze szkó³ SPSK z Górzna, Gr¹¿aw, GryŸlin, Kêpek, Miesi¹czkowa, Miêcierzyna, Modzerowa, Olsztynka, Smolajn i Wlewska.

Œ

Natalia Dêbczyñska, kl.IG


W

pi¹tek 2 lutego odby³o siê równie¿ poœwiêcenie krzy¿a na Jedwabnej, którego dokona³ ksi¹dz proboszcz Pawe³ Szymañski na proœbê naszego ksiêdza Grzegorza Szmyta. Do miejsca poœwiêcenia krzy¿a udaliœmy siê pieszo pod opiek¹ naszych nauczycieli. Przy krzy¿u obecni byli równie¿ mieszkañcy Piñczaty i Warz¹chewki oraz dyrektorzy innych szkó³ katolickich z Polski pó³nocnej obecni w naszej szkole na konferencji. Pod krzy¿em wspólnie odmówiliœmy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego oraz modliliœmy siê do naszego patrona b³. ks. Franciszka Drzewieckiego. Po zakoñczeniu uroczystoœci pod eskort¹ wozów policyjnych zabezpieczaj¹cych bezpieczne przejœcie przez ruchliw¹ trasê krajow¹ wróciliœmy do szko³y. Klaudia Szepska, kl. IIG

Z

akoñczeniem obchodów Œwiêta Patrona - rocznicy urodzin b³. ks. Franciszka Drzewieckiego by³a droga krzy¿owa odprawiona w naszej kaplicy. Rozwa¿ania o mi³osierdziu przygotowane przez siostrê Dominikê prezentowali uczniowie. Po skoñczonej drodze krzy¿owej zosta³a odprawiona Msza Œwiêta, w której aktywnie uczestniczyli nasi nauczyciele, czytaj¹c Modlitwê Wiernych, psalm zaœpiewa³a p. Beata Jandy-Koœliñska, a czytanie p. E d y t a Wi t e c k a . We M s z y Œ w. uczestniczyli wspólnie z nami dyrektorzy innych szkó³ katolickich SPSK oraz prezes stowarzyszenia pani Wioleta B³asiak i Dyrektor SPSK p. Maria Chodkiewicz. By³ to dzieñ bogaty w prze¿ycia duchowe. Pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci. Wiktoria Reniec, Weronika Zieliñska, kl. VI


Mt 5,7 B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. Mi³osierdzie to jeden z przymiotów Boga. (Przymioty to cechy, które ukazuj¹ jaki jest Bóg).Prawdê tê przybli¿y³ Chrystus w przypowieœci o Synu Marnotrawnym. Dlatego chc¹c lepiej zrozumieæ tajemnicê Bo¿ego Mi³osierdzia rozwa¿my fragment tej Ewangelii (£k, 15, 11-32).

To, co mo¿e nas zachwyciæ i jednoczeœnie zaskoczyæ w postêpowaniu Ojca, to jego postawa wobec synów. Z perykopy ewangelicznej wnioskujemy, ¿e Ojciec okazywa³ im wielki szacunek, niczego przed nimi nie ukrywa³, rozmawia³ z nimi, podzieli³ siê wszystkim, co posiada³ (ca³ym swoim maj¹tkiem), zaakceptowa³ decyzjê m³odszego syna i pozwoli³ mu odejœæ. Nastêpnie wyczekiwa³ jego powrotu. Gdy dostrzeg³ go powracaj¹cego do domu, wybieg³ mu naprzeciw, uca³owa³ go i ubra³ w now¹ szatê, za³o¿y³ pierœcieñ na rêkê, urz¹dzi³ dla niego ucztê (czyli przywróci³ mu utracon¹ godnoœæ). Ojciec nie da³ odczuæ synowi swojej wy¿szoœci, nie czyni³ mu wyrzutów, nie upokorzy³ go, tylko z serca mu PRZEBACZY£! I jeszcze jedna przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie- Ewangelia (£k 10,1423). Ka¿dy z nas na co dzieñ styka siê z nieszczêœciem i cierpieniem innych ludzi. Podobnie jak w opisanej przez Jezusa przypowieœci. Wobec cierpienia, nieszczêœcia i bólu mo¿emy przyj¹æ dwie ro¿ne postawy. Jedna z nich to obojêtnoœæ, w³aœnie takie zachowanie cechowa³o postêpowanie pobo¿nego kap³ana ¿ydowskiego i lewity. Druga postawa, to okazanie wspó³czucia. T¹ postaw¹ wyró¿ni³ siê mi³osierny Samarytanin. Zatrzyma³ siê przy pobitym do nieprzytomnoœci cz³owieku. Opatrzy³ mu rany, zawióz³ do gospody i zostawi³ pieni¹dze na jego utrzymanie. Mi³osierdzie jest wiêc szczególnym rodzajem okazywania mi³oœci drugiemu cz³owiekowi. To mi³oœæ bezinteresowna, przebaczaj¹ca. Okazywana drugiemu cz³owiekowi ze wzglêdu na mi³oœæ do samego Boga. To mi³oœæ zawsze dostrzegaj¹ca potrzeby innych. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II mówi³ o tym, ¿e powinniœmy kierowaæ siê w swoim ¿yciu „wyobraŸni¹ mi³osierdzia”. Postawa Jezusa Jezus ca³ym swoim ¿yciem œwiadczy³ mi³osierdzie: odpuszcza³ grzechy, leczy³ chorych, naucza³, z mi³oœci do nas odda³ swoje ¿ycie na krzy¿u Propozycje: ? chêtnie przebaczê, ka¿demu kto mi sprawi przykroœæ ? chêtnie pomogê tym, którzy bêd¹ potrzebowali mojej pomocy: rodzicom, dziadkom, s¹siadom, kolegom i kole¿ankom. opracowanie s. Wanda Bursiewicz

Szkolne Echo 10  
Szkolne Echo 10  

szkolen echo 10

Advertisement