Page 1

SZKOLNE ECHO Gazetka Punktu Przedszkolnego Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej

Nr 28 Marzec 2014

O talentach mówi³ Jezus Chrystus w jednej z przypowieœci. „Podobnie te¿ jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym cz³owiekiem, który maj¹c siê udaæ w podró¿, przywo³a³ swoje s³ugi i przekaza³ im swój maj¹tek. Jednemu da³ piêæ talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, ka¿demu wed³ug jego zdolnoœci, i odjecha³. Zaraz ten, który otrzyma³ piêæ talentów, poszed³, puœci³ je w obrót i zyska³ drugie piêæ. Tak samo i ten, który dwa otrzyma³; on równie¿ zyska³ drugie dwa. Ten zaœ, który otrzyma³ jeden, poszed³ i rozkopawszy ziemiê, ukry³ pieni¹dze swego pana”. - Mt 25, 14-30 Prawdopodobnie st¹d powsta³o drugie znaczenie s³owa talent, czyli uzdolnienie cz³owieka. Ujawnia siê on czêsto we wczesnym dzieciñstwie i dotyka wielu dziedzin nauki i sztuki. Uzdolnionym artystom o wiele ³atwiej jest osi¹gn¹æ sukces. Zawsze jednak musi byæ poparty rzeteln¹ prac¹, bo bez niej nawet najwiêksze talenty marnuj¹ siê bezpowrotnie. Uzdolnienia naszych dzieci nale¿y rozwijaæ i cieszyæ siê z nich. Niekiedy s¹ to talenty wokalne, plastyczne, muzyczne, lingwistyczne, ale czêsto i takie, które nale¿¹ do grupy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Wszystkie s¹ jednakowo wa¿ne i ka¿dy powinien byæ rozwijany. Uczniowie naszej szko³y zaprezentowali swoje uzdolnienia artystyczne podczas Choinki Szkolnej. W ramach Indywidualizacji Procesu Nauczania rozwijaj¹ swoje zainteresowania przyrodnicze, muzyczne i czytelnicze. W konkursie „Poznajemy Ojcowiznê” uczennice klasy III gimnazjum Natalia Bajer i Natalia Dêbczyñska pod opiek¹ p. Moniki Lichman zakwalifikowa³y siê do etapu wojewódzkiego. Uczniowie rozwijaj¹ swoje zdolnoœci matematyczne na kursach przygotowawczych do „Kangura”, które prowadz¹ panie El¿bieta B¹cela i Izabela Borkowska.W maju chêtni uczniowie bêd¹ braæ udzia³ w konkursie plastycznym i literackim organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Katolickich pod has³em „Jesteœmy piêkni piêknem Twoim Panie”. Dbamy równie¿ o rozwój fizyczny naszych uczniów poprzez zajêcia na basenie, które odbywaj¹ siê w ramach lekcji wychowania fizycznego w czwartki. Ponadto ch³opcy przygotowuj¹ siê do udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej zwanej „Trampolin¹” organizowanego przez Parafiê Najœwiêtszego Serca Jezusowego we W³oc³awku. Du¿ym talentem wykaza³ siê uczeñ III klasy gimnazjum Artur Górecki, który w Szkolnej Lidze Strzeleckiej zajmuje obecnie II miejsce. Uczniowie bior¹ udzia³ w zawodach raz w miesi¹cu, od paŸdziernika do kwietnia. Strzelaj¹ z broni pneumatycznej rywalizuj¹c z innymi gimnazjalistami z by³ego województwa w³oc³awskiego. Zespo³owo dziewczêta zajmuj¹ IV miejsce, a ch³opcy II miejsce. Na zajêcia wszyscy je¿d¿¹ pod opiek¹ pana Rados³awa Lewiñskiego. 1 marca z inicjatywy Prezesa OSP, p. Zbigniewa Rogalskiego oraz naszej szko³y odby³ siê Turniej Tenisa Sto³owego. Brali w nim udzia³ uczniowie gimnazjum pod opiek¹ p. R. Lewiñskiego. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ pan Kamil Kurdubski. I miejsce zaj¹³ Adrian Niedzia³kowski, II miejsce – Sebastian W³osiñski, III - miejsce Jakub Krzy¿anowski. Wœród dziewcz¹t najwy¿ej uklasyfikowa³a siê Wiktoria Chomicz. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez pana Jacka Jarêbskiego. Beata Jandy-Koœliñska


Zmiany we w³adzach Rady Rodziców Dnia 4 lutego odby³o siê zebranie Rady Rodziców podczas którego dokonano zmian we w³adzach Rady. Now¹ przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców zosta³a p. Aneta Hajczuk. Funkcjê zastêpcy powierzono p. Magdalenie Nowak, sekretarzem zosta³a p. Katarzyna Kwiatkowska, a skarbnikiem kolejny raz p. Kinga Czerwiñska. Dziêkujê za dotychczasow¹ pracê ustêpuj¹cemu zarz¹dowi, którym kierowa³a p. Adriana Krosnowska. Nowy Zarz¹d pozyska³ œrodki z gminy na organizacjê zabawy choinkowej. Dziêki tym œrodkom dzieci mia³y miêdzy innymi nagrody za konkursy. Zaplanowano wiele ciekawych przedsiêwziêæ, a wœród nich wspó³organizacjê MAJÓWKI GMINNEJ w Warz¹chewce, która odbêdzie siê 17 maja 2014 roku.

serdecznie dziêkujemy Bardzo serdecznie dziêkujê p. Jarêbskiemu Rados³awowi, p. Szubskiemu Markowi i p. Witeckiemu Danielowi za remont sali 15. Bez tej pomocy mielibyœmy ogromny problem. Po odstawieniu starych mebli okaza³o siê, ¿e sala nadaje siê tylko do kapitalnego remontu. Panowie nieodp³atnie przez kilka dni pracowali przy odnawianiu œcian. Sala zyska³a bardzo elegancki wygl¹d. Po wstawieniu nowych mebli i nowych pomocy dydaktycznych spe³nia warunki obecnych czasów. Dziêkujê p. Magdalenie Nowak za udostêpnienie rusztowañ. Trwa jeszcze remont w sali komputerowej. Z uwagi na brak œrodków korzystamy z nieodp³atnej pomocy skazanych z Michelina. Dziêkujê w³adzom OSP w Warz¹chewce. Dziêki Stra¿akom, a szczególnie p. Adrianowi Koz³owskiemu mogliœmy dowoziæ skazanych do pracy. Dziêkujê p. Przemys³awowi Kurdubskiemu za pomoc w zakupie materia³ów do remontu. Serdecznie dziêkujê p. Agnieszce Zió³kowskiej za nieodp³atne przekazanie strojów roboczych dla skazanych. Na pewien okres zawieszamy ich pracê z uwagi na czasowy brak mo¿liwoœci dowozu. Regulamin nagradzania uczniów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej nagrod¹ w formie wycieczki

Uczeñ mo¿e otrzymaæ nagrodê w postaci wycieczki, je¿eli spe³ni nastêpuj¹ce kryteria: 1. Uzyskanie œredniej ocen wy¿szej minimum o 0,10, ni¿ w poprzednim semestrze. 2. Zachowanie co najmniej bardzo dobre (nie ni¿sze ni¿ w poprzednim semestrze). 3. Zdobycie miejsca lub wyró¿nienia w konkursie przedmiotowym na etapie szkolnym i rejonowym. 4. Wybitne osi¹gniêcia sportowe 5. Bezinteresowna dzia³alnoœæ na rzecz innych ludzi i pracê spo³eczn¹ dla klasy i szko³y 6. Udzia³ w uroczystoœciach, spotkaniach i wystêpach po godzinach lekcyjnych 7. Uzyskanie najlepszej frekwencji w szkole Uczeñ powinien spe³niæ warunek pierwszy i drugi oraz co najmniej dwa z pozosta³ych.


D

nia 5 lutego 2014r najm³odsi uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w warsztatach "Byæ jak Zagajewski". Zajêcia mia³y miejsce w Muzeum Etnograficznym we W³oc³awku. Stanis³aw Zagajewski to rzeŸbiarz prymitywista zwi¹zany z W³oc³awkiem. Najwiêkszy zbiór ok. 120 rzeŸb jest w³asnoœci¹ Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku. Nasi najm³odsi uczniowie tego dnia mieli okazjê obejrzeæ dzie³a wybitnego w³oc³awskiego rzeŸbiarza. Odkrywali swoje talenty tworz¹c rzeŸby z gliny. Swoje wytwory zachowali na pami¹tkê.

Warsztaty w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej

Jak przekazaæ 1% podatku na rzecz Punktu Przedszkolnego, Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej Kwotê 1% odliczon¹ od podatku nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu wpisujemy w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wed³ug poni¿szego wzoru

0000044175

WARZ¥CHEWKA

x


Ferie na lodowisku Dnia 06.02.2014 roku uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum wraz z opiekunami p. El¿biet¹ B¹cela i p. Danut¹ Kamiñsk¹ wybrali siê na Lodowisko Miejskie do W³oc³awka. Pobyt na lodowisku trwa³ 70 minut. Pogoda i dobre humory dopisa³y. Dzieci bardzo fajnie siê bawi³y. Nastêpnie pojechaliœmy do KFC. O godzinie 11.00 wszyscy zadowoleni wróciliœmy do szko³y. Uczniowie bardzo chêtnie by ten wyjazd powtórzyli.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

W

grudniu uczniowie klasy III gimnazjum przyst¹pili do pisania próbnego egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez Wydawnictwo Operon. Pierwszego dnia uczniowie zmagali siê z blokiem humanistycznym. Test z jêzyka polskiego napisali na poziomie 53%, a z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie na 49%. Kolejnego dnia uczniowie przyst¹pili do pisania testu z matematyki – 49% i przedmiotów przyrodniczych – 58%. Ostatni dzieñ poœwiêcili na pisanie testu z jêzyka obcego. Wszyscy uczniowie pisali testy z dwóch jêzyków. Test z jêzyka angielskiego – zakres podstawowy napisali na poziomie 57%, a rozszerzony na 46%. Test z jêzyka rosyjskiego podstawowy uczniowie napisali na 55%, a rozszerzony na 32%. Wyniki próbnych egzaminów pozwol¹ na opracowanie programów naprawczych dla gimnazjalistów, które bêd¹ realizowane w celu poprawy wyników szczególnie na egzaminie OKE w kwietniu 2014 roku.


Modlitwa o pokój na Ukrainie

2

8 lutego br., w polskim Koœciele by³ dniem modlitwy za Ukrainê. Wspólnota naszej Szko³y w geœcie solidarnoœci i wsparcia dla narodu ukraiñskiego, prosi³a Mi³osiernego Boga o pokój. Do tej modlitewnej zadumy zachêcili nas biskupi polscy s³owami: „Wydarzenia na Ukrainie, których jesteœmy œwiadkami, s¹ dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarnoœci w intencji pokojowego rozwi¹zania tego dramatycznego konfliktu” (Konferencja Episkopatu Polski) Modlitwê o pokój na Ukrainie przygotowali uczniowie gimnazjum pod kierunkiem pani Danuty Kamiñskiej

Ostatkowy Dzieñ Kobiet Dnia 4 marca w naszej szkole odby³y siê Ostatki. W tym dniu Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ Bal Przebierañców pod has³em „Przebieranie - niepytanie”. Wiêkszoœæ dzieci i m³odzie¿y wraz z nauczycielami przebra³a siê za ró¿ne postacie z bajek. By³o bardzo kolorowo. Stroje - niepowtarzalne i bardzo pomys³owe. Wszyscy œwietnie siê bawili. Dziewczyny z gimnazjum poprowadzi³y ciekawe konkursy dla m³odszych kolegów i kole¿anek z naszej szko³y. Wœród zabaw by³y: taniec na gazecie, taniec z balonem, gor¹ce krzes³a, jedzenie cytryny i szukanie pary. W tym dniu równie¿ ch³opcy z³o¿yli ¿yczenia wszystkim paniom z okazji zbli¿aj¹cego siê Œwiêta Kobiet. Wszystkie panie otrzyma³y piêkne tulipany, a dziewczynki s³odki upominek.


Warsztaty w muzeum „Z koz¹ na zapusty” Dnia 27 lutego 2014 roku uczniowie klas IV- VI wraz z wychowawcami p. El¿biet¹ B¹cela i p. Danut¹ Kamiñsk¹ wybrali siê do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku na warsztaty interaktywne „ Z koz¹ na zapusty”. Pani prowadz¹ca zajêcia opowiedzia³a dzieciom o zwyczajach zapustnych panuj¹cych na Kujawach. Nastêpnie dzieci obejrza³y film „Od ludowych zapustów na kujawskiej ziemi do ulicznej parady ulicami W³oc³awka”, po czym samodzielnie wykona³y tradycyjne stroje zapustne: bociana, kozê, konia, misia i niedŸwiedzia. Dzieci dobrze siê bawi³y wykonuj¹c tradycyjne stroje zapustne.

dni wolne od zajêæ dydaktycznych 1 kwietnia 2014 odbêdzie siê sprawdzian w klasie VI, a 23, 24 i 25 kwietnia 2014 egzaminy gimnazjalne. Te dni s¹ wolne od zajêæ dydaktycznych zgodnie z zarz¹dzeniem dyrektora szko³y. Rodzice, którzy nie mog¹ zapewniæ dzieciom w tych dniach opieki proszeni s¹ o zg³oszenie tego faktu wychowawcom klas. Szko³a zapewni opiekê dzieciom. Punkt przedszkolny jest czynny ka¿dego dnia od 7.00 do 16.00 W dniach 14, 15 i 16 kwietnia 2014 roku mamy w szkole rekolekcje. Zajêcia rozpoczynamy o godzinie 9.00 ka¿dego dnia. W poniedzia³ek koñczymy drog¹ krzy¿ow¹, na któr¹ zapraszamy rodziców, we wtorek - sakramentem pokuty, w œrodê zapraszamy wszystkich rodziców na Mszê œwiêt¹ i œniadanie wielkanocne. W Wielki Pi¹tek zapraszam wszystkich do w³¹czenia siê do adoracji w kaplicy

FERIE W MULTIKINIE W pierwszym tygodniu ferii – 4.02.2014 r. gimnazjaliœci wybrali siê do kina wraz z pani¹ Edyt¹ Witeck¹ i pani¹ Marta Nagler na film pt.” 47 roninów”. Film zosta³ oparty na legendarnej historii 47 roninów z pocz¹tku XVIII wieku, którzy do dziœ uwa¿ani s¹ za bohaterów narodowych, symbol walki o sprawiedliwoœæ nawet za cenê ¿ycia. Bilety do kina ufundowa³a Rada Rodziców.


W jaki sposób warto siê uczyæ? Jeœli macie zamiar uczyæ siê tak aby: wyrwani do odpowiedzi na lekcji umieæ dobrze odpowiedzieæ; po lekcji przez d³u¿szy okres czasu pamiêtaæ o tym, czego siê nauczyliœcie; przed sprawdzianem, czy klasówk¹ minimaln¹ iloœæ czasu poœwiêcaæ na powtórzenie materia³u i mimo to uzyskaæ dobr¹ ocenê to Pamiêtajcie, ¿e: nauka rozpoczyna siê na lekcji: uwaga i aktywny udzia³ w lekcji zaoszczêdz¹ Wam sporo czasu, który musielibyœcie poœwiêciæ na samodzielne opanowywanie nowego materia³u, no i jak dobre wra¿enie zrobicie! Powtarzanie jest matk¹ nauki: niestety nie da siê tego unikn¹æ; mamy taki a nie inny mózg. Jak powtarzaæ? Po przyjœciu do domu, krótkim odpoczynku (rodzaj odpoczynku zale¿y od Ciebie, pamiêtaj jednak o tym, ¿e tlen potrzebny jest do pracy szarych komórek) staraj siê przypomnieæ o czym uczyliœcie siê na lekcji, dopiero potem "przekartkuj" podrêcznik i zeszyt. Warto wtedy odrobiæ pisemne zadanie, odrabianie go zajmie Wam mniej czasu i bêdzie niez³ym sposobem na dodatkowe utrwalenie materia³u, poza tym bêdziecie mieli je "z g³owy". W przeddzieñ lekcji, o przyzwoitej porze dnia i po odpoczynku postaraj siê znowu przypomnieæ, co robiliœcie na ostatniej lekcji, a nastêpnie czytaj ze zrozumieniem krótkie fragmenty z podrêcznika i po ich przeczytaniu sprawdzaj ile uda³o siê zapamiêtaæ z tekstu, zwracaj uwagê na rysunki, wykresy i schematy, konfrontuj z nimi tekst. Przy powtarzaniu pomocne bêd¹ pytania czêsto umieszczane pod koniec rozdzia³u. Powtórzenie bez pomocy podrêcznika, ale przy pos³ugiwaniu siê rysunkami mo¿e zakoñczyæ naukê. Pewnoœæ natomiast tego, ¿e w pe³ni rozumiecie to, czego siê uczyliœcie da Wam rozwi¹zywanie nowoczesnych testów. Przed sprawdzianem wystarczy przejrzeæ podrêcznik, zeszyt, rozwi¹zaæ kilka testów, a jeszcze lepiej napisaæ kilka ró¿nego typu testów rozpoczynaj¹c od najprostszych, czyli tzw. testów wyboru (pamiêtaj o rysunkach). Czy to ju¿ wszystko? NIE!!! Twój tydzieñ powinien byæ rozs¹dnie zaplanowany, zgodnie z planem lekcji i zajêæ pozalekcyjnych. Przed przyst¹pieniem do nauki musisz nastawiæ siê do niej pozytywnie; du¿o ³atwiej, przyjemniej i szybciej bêdziesz siê uczyæ. W ci¹gu nauki rób krótkie przerwy, a naukê ³atwiejszych i trudniejszych przedmiotów "przeplataj". Mo¿e warto zacz¹æ od przedmiotu mniej przez Ciebie lubianego. Có¿ to za ulga, jeœli nie bêdzie wisia³ nad Tob¹ jak miecz Damoklesa! Pamiêtaj o wypoczynku i regeneracji organizmu, du¿y wysi³ek fizyczny odstresowuje, podobnie jak kontakt z przyrod¹, p³ywanie, taniec i odpowiednia muzyka. Pamiêtaj o odpowiedniej iloœci snu przed pó³noc¹! Nie musisz wszystkiego umieæ na pi¹tkê, zdecydowanie jednak nie powinniœcie mieæ czegoœ, co nazywane jest ocen¹ dopuszczaj¹c¹. Unikaj zaleg³oœci w nauce; s¹ powodem wielu niepotrzebnych napiêæ i stresów. Wynikaj¹ce z zaleg³oœci braki daj¹ o sobie znaæ w najmniej odpowiednich momentach. Bêdziesz siê mniej mêczyæ przy nauce jeœli zapewnisz sobie: odpowiednie oœwietlenie, prawid³ow¹ postawê (odpowiednia wysokoœæ sto³u i krzes³a) i ciszê. Tekst zaczerpniêto ze strony: http://niemczewska.webpark.pl/index.html


Plan pracy wychowawczej w roku szkolnym 2013/2014

„NIE LÊKAJ SIÊ SWOICH S£ABOŒCI. ZAUFAJ MI…” Mi³oœæ Ojca potrzebuje naszej ma³oœci. Pan Bóg mnie kocha, MARZEC Prawdziwa pokora zachowuje od grzechów. Dziêkujê Bogu za jego dary. Podejmowane dzia³ania: A)Formacja nauczycieli: 1.Rozwa¿anie fragmentu Pisma Œw. o talentach, odkrycie w³asnych talentów i pasji, Nauczyciele rozwijaj¹ je poprzez prowadzenie kó³ zainteresowañ dla uczniów i podjêcie odpowiednich zadañ ( akcji , uroczystoœci) w szkole 2.Nieustanny trud stawania w prawdzie wobec Pana Boga, bliŸniego i samego siebie – rachunek sumienia; przyjmowanie w pokorze w³asnych b³êdów . Wdziêcznoœæ Panu Bogu za drobne upadki, gdy¿ ich doœwiadczenie mo¿e uchroniæ nas przed wiêkszym grzechem. Poznawanie drogi œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus 3.Podejmowanie aktów wdziêcznoœci Bogu za dary: talenty i doœwiadczenia 4.Lektura ksi¹¿ki „ Rozwa¿ania o wierze” rozdzia³ o talentach. 5.Has³o miesi¹ca na gazetce B)Formacja uczniów: 1. Godziny wychowawcze, katechezy, czytanie literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej: a. o talentach i zdolnoœciach oraz ich rozwijaniu. Wdziêcznoœæ Panu Bogu za wszelkie talenty. b. o doœwiadczaniu w³asnych upadków i niedoskona³oœci, które mog¹ nas uchroniæ przed wiêkszym grzechem. Wdziêcznoœæ Panu Bogu, ¿e chroni nas przed grzechem 2. Codzienna modlitwa szkolna – DZIÊKUJÊ PANU BOGU za dary i doœwiadczenie drobnych upadków, PRZEPRASZAM za z³o, PROSZÊ o zachowanie od grzechów. 3. Uczniowie pisz¹ list, w którym dziêkuj¹ za konkretny talent Panu Bogu i ludziom, którzy pomagaj¹ im go rozwijaæ. Opisuj¹ jak go mog¹ rozwijaæ teraz i w przysz³oœci 4. Dzieci m³odsze wykonuj¹ rysunek – prezentacja w³asnych zdolnoœci i talentów 5. Uczniowie rozwijaj¹ swoje zainteresowania poprzez udzia³ w ko³ach zainteresowañ, konkursach oraz podejmowanie konkretnych zadañ w szkole i klasie. 6. Dzieñ w szkole pod has³em: „ mam talent” – dzieci prezentuj¹ swoje uzdolnienia 7. Prezentacja w³asnych talentów na gazetce szkolnej, stronie internetowej – pokaz na spotkaniu z rodzicami C) Formacja rodziców: 1.Refleksja na spotkaniu z rodzicami na temat zdolnoœci w³asnych oraz dzieci, dziêkczynienie Panu Bogu za otrzymane dary w oparciu o fragment Pisma Œw. przypowieœæ o talentach i ksi¹¿ki „ Rozwa¿ania o wierze” o talentach. Proœba do rodziców o napisanie kilku talentów w³asnego dziecka oraz wad i trudnoœci. 2. Indywidualne rozmowy z rodzicami o zdolnoœciach i trudnoœciach ich dziecka 4. Zachêcanie rodziców do powierzania dzieciom obowi¹zków domowych zgodnie z ich mo¿liwoœciami. Program Wychowawczy Szkó³ SPSK - pkt. 7, 19,47-49, 81, 82, 88-93, 94-98, 99-102, 109-115

Gazetka 28 a5  
Advertisement