Page 1

SZKOLNE ECHO Gazetka Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej

Nr 20 kwiecieñ 2013

„Je¿eli da³eœ komuœ ¿ycie, daj mu równie¿ instrukcjê u¿ytkowania.” Uczciwoœæ, uprzejmoœæ, prawdomównoœæ... Ka¿dy rodzic pragnie, aby jego dziecko reprezentowa³o te i wiele innych po¿¹danych cech, ale rzeczywistoœæ bywa czêsto zaskakuj¹ca. Œwiat wartoœci dziecka jest nara¿ony na silne zachwiania spowodowane wp³ywem ró¿nych grup spo³ecznych, np. rówieœniczych. Dzieci obserwuj¹ tak¿e doros³ych, którzy nie zawsze realizuj¹ wyznawane i wypowiadane w stosunku do dzieci postulaty. Przyk³ad rodziców jest bardzo wa¿nym elementem wychowawczym. „Uczmy przyk³adem – nie wyk³adem” to najlepsza wskazówka wychowawcza, która zaowocuje efektem wychowawczym „Dzieci nigdy nie s³uchaj¹ starszych, ale zawsze ich naœladuj¹.” Rodzice, opiekunowie i cz³onkowie rodziny maj¹ zdecydowanie najwiêkszy wp³yw na ¿ycie dzieci. Zaanga¿owanie rodziców w ¿ycie szko³y œwiadczy o wadze, jak¹ przywi¹zuj¹ do edukacji dziecka. Dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹, doœwiadczeniami i umiejêtnoœciami rodzice sprawiaj¹, ¿e szko³a staje siê bardziej przyjazn¹ i efektywn¹ placówk¹ oœwiatow¹, ciesz¹c¹ siê poparciem lokalnej spo³ecznoœci i silnie z ni¹ zwi¹zan¹. Korzyœci dla dziecka ? pokazuje dzieciom, ¿e rodzice s¹ zainteresowani tym, co siê dzieje w szkole; ? pokazuje dzieciom, ¿e rodzice ceni¹ sobie to, czego dzieci siê ucz¹; ? daje dzieciom poczucie bezpieczeñstwa; ? stanowi dla dzieci dobry wzór obywatelskiej postawy. Korzyœci dla rodziców ? mo¿liwoœæ poznania nauczycieli i innych rodziców; ? lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania szko³y; ? mo¿liwoœæ zorientowania siê, jak dziecko funkcjonuje w relacjach z innymi uczniami i nauczycielami; ? ustanowienie dobrego przyk³adu dla m³odzie¿y; ? poczucie satysfakcji, ¿e na pomocy tej korzysta szko³a oraz edukacja dziecka oraz innych uczniów Korzyœci z punktu widzenia szko³y ? wiêksze zasoby doœwiadczeñ i umiejêtnoœci, z których szko³a mo¿e czerpaæ; ? lepsze zrozumienie rodziców i szerszej spo³ecznoœci; „Prawdziwe dzie³o przetrwa wieki, jeœli w nie w³o¿ysz serce swe” Kolejny, wa¿ny element wychowania to dzielenie siê i zara¿anie pasjami. Je¿eli bêdziemy potrafili z zaanga¿owaniem i sercem wykonywaæ ró¿ne dzie³a, poka¿emy dzieciom co dla nich powinno byæ wartoœci¹ zgodnie z tez¹ biblijn¹: „Gdzie bowiem jest twój skarb, tam bêdzie i serce twoje.” Jaki wp³yw ma postawa rodzica na wartoœci reprezentowane przez dziecko? Jak swoim zachowaniem dawaæ dobry przyk³ad? Jak pogodziæ wartoœci przekazywane w formie komunikatów z tymi przekazywanymi poprzez nasz¹ postawê? – te i podobne pytania czêsto towarzysz¹ rodzicom, którzy z trosk¹ traktuj¹ swoje dzieci i ich przysz³oœæ. ¯yciu rodzinnemu, a przede wszystkim ma³¿eñskiemu nieustannie trzeba nadawaæ kierunek, trzymaæ stery, korygowaæ kurs, a nade wszystko znaæ cel podró¿y i wiedzieæ, która droga jest najw³aœciwsza. Ponownie w³¹czamy siê do akcji „Kibicuj rodzinnie”, która wœród swoich ambasadorów ma miêdzy nimi: Jakuba B³aszczykowskiego, Rados³awa Pazurê, Krzysztofa Ho³owczyca, i Krzysztofa Ziemca. Jest to szereg akcji maj¹cych na celu pomoc w ponownym odkryciu prawdziwej „frajdy” jak¹ jest ¿ycie w rodzinie. Zapraszamy do wspó³pracy.


Pierwszy dzieñ wiosny szkolnym dniem talentów

Uczniowie z niecierpliwoœci¹ oczekiwali pierwszego Dnia Wiosny. Gdy w czwartek okaza³o siê, ¿e œnieg nadal zalega na szkolnym podwórku, stwierdzili, ¿e bez ich pomocy zima tak szybko nie odejdzie. Dzieñ zacz¹³ siê w doœæ naukowej atmosferze – 10 uczniów zmaga³o siê z konkursem matematycznym „ Kangurek”. Nastêpnie uczniowie z I i II gimnazjum zaprezentowali projekty edukacyjne, które przygotowywali od kilku miesiêcy. Tematy tegorocznych projektów to: Chemia w kuchni- projekt przygotowywali: Adrian Niedzia³kowski, Sebastian Dêbczyñski, Artur Górecki, Mateusz Zawitowski, Paulina Kwiatkowska, opiekunem grupy by³ pan Wies³aw Gralak Board game- questions, czyli GRA planszowa- pytania. Projekt przygotowali: Natalia Bajer, Natalia Dêbczyñska, Miko³aj Koz³owski, Daniel Matuszewski, opiekunem projektu by³a pani Marta Nagler W którym w³oc³awskim banku warto wzi¹æ kredyt?- projekt przygotowali: Igor Rutkowski, Natalia Dro¿d¿ewska, Lidia Zasada, B³a¿ej Zasada, opiekun projektu to pani El¿bieta B¹cela. Dlaczego woda kr¹¿y w przyrodzie?projekt przygotowali: Weronika Zieliñska, Wiktoria Reniec, B³a¿ej Kwiatkowski, opiekun projektu to pani Katarzyna Bonawenturska. Pierwszy Dzieñ Wiosny to tak¿e Dzieñ Talentów w naszej szkole. Mogliœmy wiêc podziwiaæ zdolnoœci naszych uczniów. Lidia Hajczuk i Kacper Tracikowski zaprezentowali kilka utworów muzycznych na keyboardzie. Rafa³ Krosnowki pokaza³ nam elementy sztuki walki –karate, a Kinga Reniec zatañczy³a taniec nowoczesny hiphop.


W naszej szkole goœciliœmy teatrzyk, który zaprezentowa³ przedstawienie pt. „¯ywa woda”. Jest to stara polska baœñ opowiadaj¹ca o trzech synach, którzy musz¹ udaæ siê w podró¿ i odnaleŸæ Ÿród³o ¿ywej wody, aby uratowaæ matkê. Podczas wêdrówki dwóch z braci zamienia siê w kamieñ. Najm³odszy z braci, mimo przeciwnoœci losu, postanawia odnaleŸæ Ÿród³o samodzielnie. Opowieœæ ta uczy widza , ¿e nie kosztownoœci i wygody s¹ wa¿ne w ¿yciu, ale rodzina i przyjaciele.

Bajka „¯ywa woda”

Lekcja muzealna i wizyta w sanktuarium we W³oc³awku Dnia 14 marca klasa VI wraz z wychowawc¹ p.. D. Molend¹ wybra³a siê na wycieczkê do W³oc³awka. Pierwszym punktem programu by³o sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej Niezawodnej Pomocy. Na miejscu przewodnik ojciec Hieronim – franciszkanin opowiedzia³ nam historiê sanktuarium i cuda jakie mia³y tam miejsce. Kolejnym punktem naszej wycieczki by³o zwiedzenie muzeum, gdzie odby³a siê lekcja pt. „Historia Powstania Styczniowego na Kujawach”. Zadawaliœmy pytania i zobaczyliœmy ciekawe eksponaty i pami¹tki. Ca³¹ wycieczkê zakoñczyliœmy gor¹c¹ herbat¹ i czekolad¹. Wiktoria Krosnowska, kl. VI


Dzieñ kobiet w naszej szkole. Z okazji œwiêta wszystkich pañ w naszej szkole odby³a siê krótka akademia ukazuj¹c¹ kobiety i ich œwiat w humorystyczny sposób. Wszystkim paniom bardzo siê spodoba³ pokaz mody dla nauczycielek, który zaprezentowa³y uczennice gimnazjum. W ramach koncertu ¿yczeñ mogliœmy us³yszeæ piosenkê „Baby, ach te baby” i „Kochaæ kobiety”. Panie nauczycielki tak¿e pozna³y znaczenie swoich imion, oczywiœcie wszystko z du¿¹ dawk¹ humoru i dobrej zabawy. Na koniec wszystkie kobiety, te du¿e i ma³e, otrzyma³y kwiaty i s³odycze.

Rekolekcje wielkopostne w naszej szkole 25 kwietnia rozpocz¹³ siê pierwszy dzieñ rekolekcji wielkopostnych, które w tym roku up³ynê³y pod has³em "Z Jezusem w ramionach Maryi". Dzieci z klas I-III obejrza³y bajkê pt."Lourd" ,a dzieci z klas IV-VI i m³odzie¿ z gimnazjum obejrza³a piêkny film pt. "Fatima " o objawieniach fatimskich, które po raz pierwszy pojawi³y siê 13 maja 1917 r. i trwa³y przez 6 miesiêcy a¿ do 13 paŸdziernika 1917 r. Po filmie i bajce uczniowie mieli zajêcia z wychowawcami, podczas których realizowano konspekty rekolekcyjne przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Katolickich. Po skoñczonych zajêciach odby³a siê Droga Krzy¿owa przygotowana przez siostrê Wandê i siostrê Dominikê z udzia³em przedszkolaków, uczniów i nauczycieli z naszej szko³y. Ka¿da klasa przygotowywa³a jedn¹ stacjê, a przedstawiciele klas nieœli krzy¿. Droga krzy¿owa rozpoczê³a siê przy szkole, poszczególne stacje mia³y miejsce w lesie, ostatnia stacja zakoñczy³a trasê przy naszej kaplicy.


Wspólne œniadanie wielkanocne zakoñczenie szkolnych rekolekcji W ostatni dzieñ rekolekcji odby³y siê zajêcia z wychowawcami. Nastêpnie uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowywali sto³y do œniadania wielkanocnego. Wszystkie dekoracje zosta³y przygotowane w³asnorêcznie przez uczniów, a wiêc sto³y by³y piêkne i kolorowe. Zakoñczeniem rekolekcji by³a Msza Œw. w kaplicy, w czasie której uczniowie zanieœli w darze o³tarza efekty odprawionych rekolekcji: dzieci z przedszkola nios³y zrealizowane praktyczki wielkopostne, uczniowie szko³y podstawowej - podjête zadania zwi¹zane z proœbami Matki Bo¿ej Fatimskiej, a uczniowie gimnazjum - postanowienia rekolekcyjne. Po Mszy przeszliœmy do szko³y. Po z³o¿eniu ¿yczeñ wielkanocnych przez pani¹ dyrektor przyst¹piliœmy do wspólnego posi³ku, który zosta³ przygotowany dziêki pomocy Rady Rodziców. Na sto³ach pojawi³y sie typowe wielkanocne potrawy, które po poœwiêceniu przez ksiêdza Grzegorza, wszystkim bardzo smakowa³y.


Realizacja programu wychowawczego w kwietniu Oddanie siê Maryi na s³u¿bê w Koœciele – apostolstwo. Formacja nauczycieli i rodziców: ? Praca nad sob¹ – propagowanie wœród nauczycieli czytania Pisma œw., ¿yæ jak Maryja. ? Rozpropagowaæ publikacje o tematyce Maryjnej, uzupe³niæ w bibliotece. ? Zachêcaæ nauczycieli i uczniów do pe³nego uczestnictwa w comiesiêcznej Mszy œw. oraz zawierzania siê Maryi, na co dzieñ. ? Lekcje wychowawcze o tematyce Maryjnej – ¿yæ jak Maryja. ? Gazetka co miesi¹c (inne œwiêta Maryi). Formacja uczniów: ? Modlitwa, przez wstawiennictwo Maryi. ? Obchody œmierci Jana Paw³a II – aposto³a. ? Prezentacja multimedialna przedstawiona rodzicom, m³odzie¿y. ? Festiwal pieœni maryjnych. ? ko³a ró¿añcowe, wolontariat, pielgrzymowanie, wzajemna pomoc w nauce, odwiedziny chorych, wspieraæ s³abszych ? ko³o Caritas, odwiedziny chorych

Poeci s¹ wœród nas... Po zakoñczonych prezentacjach projektów i talentów uczniowie wrócili do klas i mieli zajêcia z wychowawcami. Aby przegoniæ zimê dzieci z klas IV-VI uk³ada³y krzy¿ówki i rebusy oraz pisa³y wiersze. A oto ich twórczoœæ: Wiosna, lato, jesieñ , zima Idzie wiosna , idzie Wiosn¹, wiosn¹ Teraz wszystko budziæ siê wiosna Kwiaty rosn¹. Mi³a i radosna. Zwierzêta ze snu siê budz¹ zaczyna. Kwitn¹ kwiaty, kwitn¹ A dzieci siê ju¿ nie nudz¹! Przebiœniegi wstaj¹ z rana Tak powinno byæ od rana. bazie Zamiast zimy jest ju¿ Wszyscy myœl¹ dziœ o I mówimy zimie na razie wiosna s³oñcu, Przyjdzie wiosna, I radoœnie œpiewa sosna. Które pewnie przyjdzie w przyjdzie wiosna ¯onkile i sasanki koñcu. Ciep³a, mi³a i radosna. Wróci³y z piêknej bajki. My w szkole siedzimy Wyjd¹ dzieci na podwórze Czêsto w wioœnie I o wioœnie myœlimy. Szybko wskocz¹ w ka³u¿e Jest radoœnie. Przebiœniegi jeszcze rosn¹ Kaczki w stawie p³ywaj¹, Wiosna jak sosna Samo ciep³o przyjdzie z Bociany stare gniazda Lataj¹ ptaki wiosn¹. naprawiaj¹ A dzieci maj¹ piêkny Wiosna, wiosna, A jaskó³ki po niebie lataj¹ humor taki. Piêkna i radosna. Autorzy wierszy: Dominik Dêbczyñski, Dominik W³osiñski, Maciej Zieliñski, Roksana Górecka, Martyna Zasada, Damian Kwiatkowski, Kacper Tracikowski, Gabriela Czerwiñska, Micha³ Wojciechowski, Rafa³ Krosnowski, Adam Sieraczkiewicz, Patryk Ochmañski, Wiktoria Krosnowska, Weronika Kaliñska, Jakub Krzy¿anowski, Mateusz Mas³owski, Kacper Andrzejewski.


Realizacja programu wychowawczego Maj 2013 Pierwszeñstwo modlitwy i œrodków ubogich. Maryja patronk¹ œrodków ubogich. Formacja nauczycieli: ? Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej dotycz¹ce œrodków ubogich i bogatych np. na podstawie ksi¹¿ki ,,Rozwa¿ania o wierze”. ? Przyk³ad tego, który zawierzy³ Niepokalanej- œw. Maksymilian Kolbe, w swoim ¿yciu, s³u¿bie Niepokalanej i cz³owiekowi, pragn¹³ ³¹czyæ œrodki bogate i ubogie. ? Pokazaæ kontrast œrodków ubogich i bogatych m³odzie¿y i dzieciom, aby nauczyciele i uczniowie umieli rozró¿niæ co jest czym, a tak¿e podejmowali z radoœci¹ jedne i drugie; przyk³ad sióstr zakonnych kochaj¹cych Chrystusa i Jego Matkê. Przyk³ad kochaj¹cych rodziców podejmuj¹cych wiele wyrzeczeñ. Formacja uczniów: ? Maj, miesi¹c Maryi. Przypomnienie poznania Maryi w objawieniu trojgu pastuszkom w Fatimie, w Portugalii – tajemnice fatimskie, 13 maja –zamach na ¿ycie Ojca œw. Jana Paw³a II ? Kalendarium œwi¹t Maryjnych – poznanie historii tych œwi¹t, zwrócenie uwagi na œwiêta maryjne danego miesi¹ca : 3 Maja- Œwiêto Konstytucji 3 Maja, Matki Bo¿ej Koœcio³a- poniedzia³ek po Zes³aniu Ducha Œwiêtego, i in. Nabo¿eñstwo Majowe w Koœciele, ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny- kszta³towanie pragnienia udzia³u w nim, w swoich parafiach- rozwijanie mi³oœci do Maryi, Matki Chrystusa. ? Kszta³towanie oddanego serca dziecka poprzez uczenie dzieci i m³odzie¿ formu³owania i kierowania próœb w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych do Maryi. ? Klasowy konkurs pieœni maryjnych , uczyæ pieœni maryjnych ? Pielgrzymka do najbli¿szego sanktuarium ? K¹cik Maryjny w szkole. ? Odszukanie zaniedbanej kapliczki w okolicy aby siê zatroszczyæ o jej wygl¹d, jako wyraz mi³oœci do Matki Jezusa. Formacja rodziców: ? Nawi¹zywanie do tematyki na spotkaniach z rodzicami: osoby œw. Maksymiliana. ? Podkreœlaæ znaczenie œrodków ubogich i bogatych w ¿yciu cz³owieka, a tak¿e zawierzenia siê Maryi w ¿yciu, zawierzania dzieci i wszystkich zadañ i spraw, osób. ? Zapoznanie i przedstawienie mo¿liwoœci sk³adania ofiar modlitewnych u Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji z Elbl¹ga. Przemyœlenia co mogê ofiarowaæ innym oprócz bogactwa materialnego: 1 tydzieñ – modlitwa 2 tydzieñ – ja³mu¿na 3 tydzieñ – wyrzeczenie 4 tydzieñ – ……..


W czasie Rekolekcji Wielkopostnych poznaliœmy bli¿ej postaæ Matki Bo¿ej Fatimskiej. W naszej szkole wprowadzono Fatimski Dzieñ Mi³osierdzia Bo¿ego, który obchodzimy 13 dnia ka¿dego miesi¹ca na pami¹tkê objawieñ w Fatimie. W tym dniu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele okazuj¹ sobie nawzajem mi³osierdzie, czyli nauczyciele nie pytaj¹ i nie robi¹ sprawdzianów, a uczniowie musz¹ zrobiæ jakiœ dobry uczynek wzglêdem kolegi, kole¿anki czy nauczyciela.

Kim jest Matka Bo¿a Fatimska? Matka Bo¿a Fatimska objawi³a siê trojgu dzieciom w portugalskim mieœcie Fatima przez 6 kolejnych miesiêcy poczynaj¹c od 13 maja 1917 roku. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz £ucja Dos Santos. 13 paŸdziernika 1917 roku Matka Boska objawi³a siê po raz szósty. A by³o to tak.. Tego dnia £ucja, Hiacynta i Franciszek wybierali siê do Cova da Iria razem z liczn¹ grup¹ pielgrzymów, którzy przybyli do Fatimy by udaæ siê z dzieæmi i zostaæ œwiadkami kolejnego objawienia. Mia³o byæ to ju¿ szóste spotkanie dzieci z Najœwiêtsz¹ Panienk¹. Wœród pielgrzymów byli biedni i bogaci, rolnicy, biznesmeni, bankierzy, dziennikarze, wierz¹cy i sceptycy, chorzy i cierpi¹cy. Wszyscy pragnêli zobaczyæ cud, poczuæ jak staj¹ siê prawdziwymi œwiadkami Boskiej emanacji. Na Cova da Iria pada³ ulewny deszcz, pielgrzymi szli z parasolkami, czêœæ z nich sz³a boso, wiêkszoœæ modli³a siê w drodze i na miejscu objawieñ. Odmawiano ró¿aniec, œpiewano Salve Regina i wypatrywano Matki Boskiej. Po trzech wizjach i objawieniach, które widzia³y tylko dzieci Matka Boska dokona³a cudu. By³ to tzw. "cud s³oñca". Odbijaj¹ce siê œwiat³o osi¹ga³o szerok¹ gamê jaskrawych kolorów - zielony, czerwony, pomarañczowy, niebieski, fioletowy zupe³nie jakby by³y pasmami têczy odrywaj¹cymi siê od ró¿nych powierzchni. Wtedy te¿ kula przyspieszy³a w swoich obrotach i wiruj¹c i dr¿¹c poczê³a zygzakiem spadaæ na ziemiê. Ludzie wpadli w panikê, boj¹c siê zderzenia ziemi ze s³oñcem. Wiêkszoœæ pada³a na kolana i na twarz przed tym cudem, który sta³ siê dla nich niezaprzeczalnym dowodem Boskiej ingerencji w objawienia z Cova da Iria. Cud zosta³ uznany za wiarygodny miêdzy innymi z powodu zeznañ œwiadków, którzy nie znajdowali siê bezpoœrednio na miejscu zdarzenia a z odleg³oœci kilku kilometrów dalej obserwowali "taniec s³oñca" na niebie. Tak wiêc mo¿liwoœæ zbiorowej hipnozy czy z³udzenia zosta³a odrzucona, analizy, badani i zeznania licznych œwiadków nakaza³y œwiatu zwróciæ szczególn¹ uwagê na to co siê wydarzy³o 13 paŸdziernika 1917 roku.

szkolne echo 20  

fvdfsf gsf gsdf

Advertisement