Page 1

SZKOLNE ECHO Gazetka Szko³y Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Warz¹chewce Polskiej

Nr 13 czerwiec 2012

Absolwenci

Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich im. b³. ks. Franciszka Drzewieckiego

w Warz¹chewce Polskiej

2011/2012

Marcin Bujak

Dominik Dro¿d¿ewski

Eryk Karolak

W NUMERZE: ? ? ? ?

Maciej Kaliñski

Sandra Górecka

Damian Matuszewski

Patryk Reniec

pierwsi Absolwenci Gimnazjum w Warz¹chewce najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2011/2012 sprawozdanie z pracy szko³y w minionym roku szkolnym b³ogos³awieni,którzy cierpi¹ przesladowania....


Sprawozdanie z dzia³alnoœci wychowawczej w roku 2011/12 W szkole systematycznie realizujemy Program Wychowawczy SPSK, który zawiera elementy wp³ywaj¹ce na integralny rozwój naszych uczniów. Podzielony jest na dzia³y pracy. W ramach wspólnych imprez organizowano w szkole dzia³ania maj¹ce na celu integracjê uczniów rodziców i nauczycieli. Do najwa¿niejszych i najciekawszych zadañ w tym zakresie mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce spotkania: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dzieñ Edukacji Narodowej Œwieczowisko Patriotyzmu Wigilia szkolna Szkolny bal karnawa³owy Dzieñ Babci i Dziadka Choinka Szkolna Œwiêto patrona szko³y Dzieñ Kobiet Festiwal projektów gimnazjalnych Rekolekcje - Droga Krzy¿owa Zakoñczenie rekolekcji - œniadanie wielkanocne Pierwszy Bieg Papieski Dzieñ Matki w szkole Dzieñ Taty

W szkole stwarzamy przestrzeñ do inicjatyw w organizacji ¿ycia szkolnego. Aktywnie dzia³a Samorz¹d Szkolny. Funkcje przewodnicz¹cej pe³ni³a uczennica klasy II gimnazja Klaudia Szepska. Samorz¹d by³ wspó³organizatorem imprez kulturalnych na terenie szko³y. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Œlubowanie pierwszoklasistów - œwiêto patrona m³odzie¿y Szkolny Dzieñ Ch³opaka Dzieñ Edukacji Narodowej Dzieñ Kobiet Festiwal projektów gimnazjalnych Sprz¹tanie Œwiata Andrzejki Miko³ajki Tydzieñ z Internetem - ZasadŸ drzewo w Internecie W 80 minut dooko³a œwiata Rozgrzewka przed Euro 2012 Wieczorek gimnazjalny

Jednym z zadañ wynikaj¹cych z programu wychowawczego SPSK jest przygotowanie uczniów do obcowania z kultur¹. W ramach realizacji tego


zagadnienia w szkole odby³o siê: ? ? ? ? ? ? ? ?

Wizyta w Telewizji Kujawy Wspomnienie liturgiczne b³. Jana Paw³a II Wyjœcie do kina klas VI oraz I - III Gimnazjum Wyjœcie do kina klas I-V Ksi¹dz Jerzy - Modlitwa Ostateczna Wycieczka do teatru Powiatowy Przegl¹d Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Teatr w szkole "Wró¿ka Malwinka"

Wa¿nym elementem w wychowaniu m³odego cz³owieka jest uwra¿liwienie na obcowanie z natura, umiejêtnoœæ dostrzegania harmonii i piêkna. Przygotowuj¹c naszych uczniów do wra¿liwoœci w powy¿szym zakresie zorganizowano nastêpuj¹ce imprezy: ? ? ? ? ?

Pierwszy Bieg Papieski Hufcowe Œwiêto Pieczonego Ziemniaka Sprz¹tanie Œwiata Zlot Z³otego Liœcia Jesieni Wycieczki do Miejsc Pamiêci Narodowej

Sport i turystyka przyczyniaj¹ siê do wszechstronnego rozwoju m³odego cz³owieka. Nauczyciele wspólnie z uczniami wdra¿ali uczniów do aktywnoœci z diedzinie sportowo – turystycznej poprzez: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Wycieczki do Miejsc Pamiêci Narodowej Pierwsze zajêcia na basenie Festyn archeologiczny w Biskupinie Zlot Z³otego Liœcia Jesieni Szkolna Liga Strzelecka Wycieczka do Gniezna Rajd Powstania Styczniowego Gimnazjaliœci w krêgielni Pierwszy Bieg Papieski Rozgrywki w pi³kê no¿n¹ "Kazik" Udzia³ w pielgrzymce SPSK

Uczniowie naszej szko³y osi¹gaj¹ sukcesy w konkursach pozaszkolnych. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ tutaj nastêpuj¹ce sukcesy: ? ? ?

Szkolna Liga Strzelecka II miejsce ch³opcy - rejon W³oc³awek Powiatowy Przegl¹d Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – wyró¿nienie Klaudia Szepska klasa II Gimnazjum I miejsce na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Ojcowiznê" – Weronika Zieliñska i Julia Zió³kowska klasa VI


? ? ? ? ? ?

Konkurs plastyczny SPSK „Jesteœmy piêkni, piêknem Twoim Panie” Kacper Andrzejewski klasa V - III miejsce w SPSK Matematyczny Kangur – wyró¿nienie – Mateusz Mas³owski konkurs plastyczny Œwiêci Polscy dum¹ narodu” Lidia Zasada i Julia Zió³kowska klasa VI Festiwal piosenki „Deo Gratias” - wyró¿nienie grupowe Liga Osiedlowa „Kazik” - II miejsce ch³opcy Powiatowe Zawody Stra¿ackie - Baruchowo

W obecnym czasie promocja jest bardzo wa¿nym zadaniem ka¿dej placówki oœwiatowej. Dbaj¹c o dobry wizerunek szko³y zorganizowaliœmy: ? ? ? ? ? ?

Pierwszy Bieg Papieski Hufcowe Œwiêto Pieczonego Ziemniaka Braliœmy udzia³ we W³oc³awskim Orszaku Trzech Króli Uczestniczyliœmy z programem artystycznym w VI Rajd Papieski Uczestniczyliœmy ze sztandarem w nadaniu imienia b³. ks. Jerzego Popie³uszki Gimnazjum w Modzerowie goœciliœmy dwukrotnie Dyrektorów Szkó³ SPSK – pierwszy raz w dniu patrona dyrektorzy z Polski pó³nocnej – drugi raz w czerwcu dyrektorzy z Polski po³udniowej i centralnej

Profilaktyka we wspó³czesnym œwiecie jest bardzo wa¿nym elementem wychowania dziecka. Wiemy, ¿e zawsze lepiej zapobiegaæ i tego w³aœnie uczymy naszych uczniów. W ramach zajêæ profilaktycznych odby³o siê ? ? ? ? ? ?

Sprz¹tanie Œwiata – nauka recyklingu 5 porcji owoców i warzyw – promowanie zdrowego od¿ywiania Piêkny uœmiech – zachowanie higieny jamy ustnej Udzielanie pierwszej pomocy – w ramach WOŒP Pokazy szkolenia psów – zwracanie uwagi na postawê obronn¹ dziecka Teatr w szkole "Wró¿ka Malwinka" – dobro zawsze wraca

Zwracamy uwagê równie¿ na umiejêtnoœci spo³eczne naszych wychowanków. Uczymy dzieci wspó³pracy w rupie rówieœniczej poprzez organizacje nastêpuj¹cych imprez: ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Szkolny Dzieñ Ch³opaka Hufcowe Œwiêto Pieczonego Ziemniaka Dzieñ Edukacji Narodowej Andrzejki Miko³ajki Szkolny bal karnawa³owy Jase³ka w domu Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy Udzia³ w Targach szkó³ Dzieñ Matki w szkole


?

Dzieñ Taty

Wychowanie Patriotyczne to wa¿ny element szczególnie w czasach integracji krajów w Unii Europejskiej. Bardzo wa¿ne jest zwrócenie uwagi dzieci i m³odzie¿y na zwi¹zek z narodem i Ojczyzn¹ – Polsk¹. W tym zakresie zorganizowaliœmy: ? ? ? ? ?

Wycieczki do Miejsc Pamiêci Narodowej Wspomnienie liturgiczne b³. Jana Paw³a II Ksi¹dz Jerzy - Modlitwa Ostateczna Œwieczowisko Patriotyzmu Œwiêto flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

W szkole katolickiej nie mo¿e zabrakn¹æ wychowania religijnego. W ramach tej czêœci programu wychowawczego dbamy o integralny rozwój naszych wychowanków – ze szczególnym zwrócenie uwagi na duchowoœæ naszych uczniów i zawierzenie Panu Bogu. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Œlubowanie pierwszoklasistów - œwiêto patrona m³odzie¿y 27 rocznica mêczeñskiej œmierci bl. ks. Jerzego Popie³uszki Wspomnienie liturgiczne b³. Jana Paw³a II Szkolenia formacyjno - dydaktyczne nauczycieli Œwiêto patrona szko³y i poœwiêcenie tablicy Patrona – krzy¿ przy Jedwabnej Rekolekcje - Droga Krzy¿owa z udzia³em mieszkañców wsi Przygotowanie Grobu Pañskiego w kaplicy Sakrament bierzmowania klasa III gimnazjum Pierwsza Komunia Œwiêta – klasa II Liturgiczne wspomnienie b³. Franciszka Drzewieckiego Udzia³ w pielgrzymce SPSK Uroczystoœæ Odpustowa w parafii Najœwiêtszego Serca Jezusowego Msza prymicyjna ks. Damiana

Dziêkujê wszystkim nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za zaanga¿owanie w ¿ycie szko³y i organizacje dnia codziennego. Bez udzia³u przedstawicieli wszystkich organów szko³y nie moglibyœmy tak szeroko zrealizowaæ programu wychowawczego naszej szko³y. ¯yczê wszystkim, aby rozpoczête wakacje by³y pe³ne niezapomnianych wra¿eñ, udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie zainteresowania. ¯yczê wielu fantastycznych przygód i spotkañ z interesuj¹cymi ludŸmi, nawi¹zujcie nowe, wartoœciowe przyjaŸnie. Wróæcie w nowym roku szkolnym radoœni, z zapasem si³ do nauki, gotowi do podejmowania nowych wyzwañ i kolejnych zadañ.


Najlepsi uczniowie w roku szkolnym2011/2012 klasy IV-VI Mateusz Mas³owski klasa IV - 4,8 ? Kacper Andrzejewski klasa V - 4,9 ? Julia Zió³kowska klasa VI - 5,09 ? Weronika Zieliñska klasa VI - 5,09 Klasy I-III ? Lidia Zasada klasa VI - 4,9 ? Martyna Niedzia³kowska klasa I ? Wiktoria Reniec klasa VI - 4,9 ? Bartosz Rutkowski klasa I ? Bartosz Kwiatkowski klasa II Gimnazjum ? Natalia Radzikowska klasa II ? Natalia Bajer klasa I ? Adam Sieraczkiewicz klasa III ? Miko³aj Andrzejewski klasa II - 4,6 ? Kinga Reniec klasa II - 4,4 Oddzia³ przedszkolny ? Micha³ Zieliñski ? Lidia Hajczuk

?

B¹dŸ bezpieczny w czasie wakacji !!! Po dziesiêciu miesi¹cach ciê¿kiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Mam nadziejê, ¿e tegoroczne wakacje dla wszystkich bêd¹ przyjemne a zw³aszcza bezpieczne. M³odzi ludzie czuj¹ swobodê i luz ciesz¹c siê, ¿e maj¹ ponad dwa miesi¹ce na zrealizowanie szalonych pomys³ów, na zabawê czêsto do póŸnych godzin nocnych. W tym czasie dzieci coraz chêtniej spêdzaj¹ czas poza domem, bawi¹ siê na podwórkach, wzajemnie siê odwiedzaj¹. Ulubione zabawy na wolnym powietrzu to: jazda na rowerze, na modnych od kilku lat hulajnogach, rolkach, gra w pi³kê. Niestety nie wszystkie miejsca gdzie dzieci mog¹ korzystaæ z uroków zabawa s¹ bezpieczne. Nie zawsze rodzice s¹ wstanie skontrolowaæ jak poza domem ich pociechy z nich korzystaj¹. Dzieciñstwo bez roweru wydaje siê zubo¿a³e, ka¿dy doros³y pamiêta dreszczyk emocji, gdy mia³ swój wymarzony rower. S¹ jednak rejony, zw³aszcza w miastach, gdzie nie ma œcie¿ek rowerowych, ani bezpiecznych miejsc do swobodnej jazdy na rowerze, hulajnodze czy rolkach. Zanim dzieci bêd¹ korzystaæ z tych przyjemnoœci rodzice musz¹ porozmawiaæ z dzieckiem na temat bezpiecznej zabawy przy wykorzystaniu tych wspania³ych zabawek. Ju¿ od kilku lat najbardziej niebezpieczne w ruchu drogowym s¹ dla najm³odszych miesi¹ce letnie od maja do wrzeœnia, g³ównie jednak miesi¹ce wakacyjne tj. czerwiec, lipiec i sierpieñ. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e bardzo czêsto w swych szaleñstwach dzieci zapominaj¹ o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeñstwa. To w³aœnie podczas wakacji roœnie liczba tragicznych wypadków, których mo¿na by unikn¹æ, uœwiadamiaj¹c dzieci o gro¿¹cych im niebezpieczeñstwach i w miarê mo¿liwoœci zabezpieczyæ je przed nimi. Dziecko zabezpieczone elementami odblaskowymi jest widoczne z du¿ej odleg³oœci, co daje kierowcy samochodu czas na odpowiednie wyminiêcie pieszego i zmniejszenie prêdkoœci. W ten sposób unikniemy tragicznego w skutkach wypadku - potr¹cenia. Jednak lato nie jest jedyn¹ por¹ kiedy dzieci nara¿one s¹ na niebezpieczeñstwo. Musz¹ byæ one widoczne na ciemnych drogach przez ca³y rok.


W bie¿¹cym roku wspieraliœmy naszych uczniów w ich rozwoju poprzez organizacjê dodatkowych zajêæ dydaktycznych. Realizowaliœmy dodatkowe zajêcia w klasach I-III w ramach programu Indywidualizacja Procesu Nauczania. Uczniowie korzystali z nastêpuj¹cych zajêæ edukacyjnych: rozwijanie umiejêtnoœci czytania, rozwijanie zainteresowañ przyrodniczych, muzycznych, rozwijanie umiejêtnoœci matematycznych,gimnastyka korekcyjna i zajêcia logopedyczne. W oddziale przedszkolnym zorganizowano dodatkowe zajêcia z jêzyka angielskiego. Uczniowie klas IV-VI mieli dodatkowe zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz dodatkowe lekcje jêzyka polskiego, matematyki i historii. Uczniowie klasy III gimnazjum mieli kurs przygotowawczy - 3 godziny w tygodniu dodatkowych zajêæ przygotowuj¹cych do egzaminu zewnêtrznego. Zajêcia te odbywa³y siê z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zapraszamy na wakacje z Panem Bogiem i B³ogos³awionym Janem Paw³em II Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Katolickich ju¿ po raz czwarty organizuje wyjazd wakacyjny dla uczniów naszych szkó³. Zapraszamy na wyprawê po Górznieñsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym, zwiedzanie fascynuj¹cych miejsc, do wspólnej modlitwy, uczestnictwa w wartoœciowych spotkaniach wokó³ tematu „Wakacje z Panem Bogiem i B³ogos³awionym Janem Paw³em II”. Bêdzie to znakomita okazja do powi¹zania wakacyjnego wypoczynku z obcowaniem z wartoœciami zawartymi w nauczaniu Jana Paw³a II, a tak¿e mo¿liwoœæ poznania interesuj¹cych ludzi i zawarcia nowych przyjaŸni. W szkole znajduj¹ siê szczegó³owe informacje z terminami turnusów oraz karta zg³oszenia uczestnictwa. Wyjazd wakacyjny dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych Stowarzyszenia poprowadzi od strony duchowej O. Szymon Korytowski. Pragnê ¿yczyæ radosnego spotkania z Bogiem, B³ogos³awionym Janem Paw³em II, a tak¿e rozpoznawania Pana Boga w drugim cz³owieku na wakacyjnym szlaku. Z serdecznym pozdrowieniem PREZES Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich Violetta B³asiak


B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowania dla sprawiedliwoœci albowiem do nich nale¿y Królestwo Niebieskie.

Mt 5,10 To b³ogos³awieñstwo wymaga od ka¿dego chrzeœcijanina odwagi. Opowiadania siê zawsze po stronie prawdy i dobra. Odrzucenia postawy kompromisu ze z³em i z k³amstwem. Sk³adane przez chrzeœcijan œwiadectwo przynale¿noœci do Chrystusa i przyznawanie siê do swojej wiary czêsto prowadzi do niezrozumienia, wzgardzenia, wyszydzenia i odrzucenia przez ludzi. W wielu krajach chrzeœcijanie s¹ przeœladowani. Nie mog¹ publicznie wyznawaæ wiary(chodziæ do koœcio³a), modliæ siê i nosiæ znaków religijnych(medalika), mieæ w domu ksi¹¿eczki do modlitwy, ró¿añca i Pisma Œwiêtego. Za ich posiadanie s¹ wtr¹cani do wiêzieñ(obozów przymusowej pracy), gdzie poddawani s¹ eksperymentom medycznym, torturom i ciê¿kiej wyczerpuj¹cej pracy. Umieraj¹ z g³odu, wycieñczenia, chorób lub s¹ mordowani. W obliczu tych cierpieñ pozostaj¹ wierni a¿ do œmierci Chrystusowi. Nie zapieraj¹ siê wiary tylko odwa¿nie œwiadcz¹ o swojej mi³oœci do Boga. W tym b³ogos³awieñstwie Jezus zapowiada przeœladowanie chrzeœcijan. My te¿ ze strony ludzi nieprzychylnych religii bêdziemy poddawani próbie wiernoœci. W naszej OjczyŸnie nie jesteœmy wtr¹cani do wiêzieñ, ale spotykamy siê z agresj¹ i wrogoœci¹(obraŸliwymi s³owami, ¿artami, kpin¹ i szyderstwem na temat Boga i wiary). Wtedy jest nam trudno przyznaæ siê do tego, ¿e Boga kochamy i w Niego wierzymy. Ze strachu milczymy i nie bronimy swojej wiary. Propozycje: Postawa Jezusa: - bêdê nosi³ medalik Jezus zawsze postêpowa³ zgodnie ze swoim lub krzy¿yk na szyi sumieniem. Nie ba³ siê mówiæ prawdy, ¿e jest - odszukam moj¹ Synem Boga. Narazi³ siê przez to uczonym w ksi¹¿eczkê do Piœmie, arcykap³anom i faryzeuszom. By³ modlitwy, ró¿aniec, przez nich mocno krytykowany Pismo Œwiête i i atakowany. Ostatecznie ¯ydzi przez swoje przygotujê specjalne intrygi doprowadzili do ukrzy¿owania i miejsce w mojej œmierci Jezusa. Nawet w obliczu szufladzie lub na cierpienia, mêki pó³ce i œmierci - bêdê z pobo¿noœci¹ Jezus pozosta³ odmawia³ porann¹ wierny do modlitwê w szkole koñca bêdê wyznawa³ swojemu Ojcu swoj¹ wiarê w Jezusa i wype³ni³ w domu i szkole pozdrowieniem chrzeœcijañskim: „Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus” opracowanie - siostra Wanda Bursiewicz

szkolne echo 13  

szkolne echo 13