Motor

Page 1

CRC

C.R.C ELECTRIC MOTOR WORK ั อิเลคทริค มอเตอร์เวอร์ค เจริญชย TEL. 0-2748–4673-5

FAX : 0-2748- 4674

24 Hrs. Service

QUALITY IS OUR SERVICE คุณภาพงาน คือบริการของเรา

SALE & REPAIR INDUSTIAL ELECTRIC MOTOR

่ ม มอเตอร์อต ผูจ ้ าหน่าย - บริการซอ ุ สาหกรรม


PROFILE & HISTORICAL ั อิเลคทริคมอเตอร์เ วอร์คเป็นผูน เจริญชย ้ า

การให้บ ริก ารซ่ อ ม และ จ าหน่ า ยมอเตอร์ เริม ่ ก่อตงเมื ั้ อ ่ ปี 1985 ทีถ ่ นนปู่เจ้าสมิงพราย ต่อ มาเมื่อ ปี 1997 ได้ข ยายกิจการและได้ ย้า ยที่ท าการ ไปสร้า งที่ ท าการ ณ เลข ที่ 60/45-47 หมู่ 10 ต.สาโรง อ.พระประแดง จ. สมุ ท รปราการ ใ ห้ส ามารถรอ ง ร บ ั การ ให้บริการ ให้ม ข ี นาดใหญ่ แ ละท น ั สม ย ั มาก ขึ้น แ ละ ท าการพ ฒ ั นาการคุ ณ ภ าพ แ ละ ม าตร ฐ าน การ ใ ห้บ ริก าร ก บ ั ลู ก ค้า อ ย่ า ง ต่อเนือ ่ ง และรองร ับการขยายต ัวทางธุ รกิจ ในอนาคต ปัจจุบ ันเราได้ร ับความไว้วางใจจากบริษ ท ั ั้ าทงในเขตปริ ชนน ั้ มณฑล – กรุง เทพฯ และ จ ังหว ด ั อุ ตสาหกรรมหลายแห่ ง ด้วยก ัน ท งั้ อุ ต ส า ห กร ร ม ผ ลิต เ ห ล็ ก, ผ ลิ ต ช ิ้ น ส ่ ว น อุตสาหกรรมยานยนต์, ไฟฟ้า, สงิ่ ทอ รวมทงั้ อุ ตสาหกรรมท ว่ ั ไป ท่ านจึง ม น ่ ั ใจในบริก าร ของเ รา ซ ึ่ง เ ราได้ม ีโ ครง การที่จ ะ พ ฒ ั นา คุณภาพให้ดย ี งิ่ ๆ ขึน ้ ไปเพือ ่ ตอบแทนลูกค้า ผูม ้ อ ี ุปการะคุณต่อไป บริการของเราเพียบพร้อมไปด้วยทีมงานที่ มีประสบการณ์ แ ละได้ร บ ั การอบรมความรู ้ ่ ด้านการซอม – พ ันมอเตอร์ และใชเ้ ครือ ่ งมือ ที่ ท น ั สม ย ั ประ กอ บ ก บ ั วต ั ถุ ด ิบ – ว ส ั ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี คุ ณ ภ า พ ท ั้ ง ใ น แ ล ะ จ า ก ต่า งประเทศ ซ ึ่ง เราได้ม ีโ ครงที่จ ะเข้าเป็ น สม าช ิก EASA (Electrical Apparatus Service Association) ของสหร ัฐอเมริก า ในอนาคตอ ันใกลน ้ ี้

ABOUT US


PRODUCTS CORNER ปัจจุบ ัน เราเป็นต ัวแทนจาหน่ายมอเตอร์ ใหม่ และ มอเตอร์ม อ ื สอง ตงแต่ ั้ ข นาด 0.5 HP. – 750 HP. Single phase และ 3 phase และอะไหล่ม อเตอร์ เช่ น CAPACITOR, SEAL, CONTRACTOR ทุ ก ชนิ ด และตล บ ั ลู ก ปื นคุ ณ ภาพจากต่ า งประเ ท ศ รวมทงลวดอาบน ั้ า้ ยา ทีผ ่ ลิตในและต่างประเทศ ท งั้ ี , ยุโรปและอเมริกา ในเอเชย ิ ค้า ข อ ง เ ราประ กอ บด้ว ย ม อ เ ตอร์ใ หม่ แ ละ สน มอเตอร์ มือสอง ประเภทต่าง  มอเตอร์ปั้มนา้ ทงแบบ ั้ Single phase และ 3 Phases  มอเตอร์พ ัดลม ทงแบบ ั้ Single phase และ 3 Phases  มอเตอร์ Single phase ท ว่ ั ไปต งั้ แต่ขนาด 0.5 HP. – 10 HP. 220 V.  มอเตอร์ 3 Phases ท ว่ ั ไปต งั้ แต่ขนาด 0.5 HP. – 500 HP. 220 V. – 380 V., 380 – 660 V.  มอเตอร์เกียร์ทดรอบทว่ ั ไป  อะไหล่มอเตอร์ เช่น ใบพ ัดลม , ตล ับลูกปื น, CAPACITOR ฯ  ลวดอาบนา้ ยาคุณภาพดี ทงจากในและต่ ั้ างประเทศ  กระดาษ Nomex, Milar และ Mikar

 นา้ ยาวานิช ทงแบบเสปรย์ ั้ และแบบ Liquid ่  นา้ ยาเรซิน  ปลอกสาย ใยแก้ว  สายไฟฟ้า

OUR PRODUCTS


DC CORNER DC MOTOR เป็นมอเตอร์ท น ี่ ย ิ มใช ใ้ นอุ ตสากรรม หลายประเภทด้วยก ัน ซงึ่ ทางเราได้ใ ห้บริการซ่ อ ม – พ ันมอเตอร์ประเภทนีเ้ ช่นก ัน ซงึ่ มอเตอร์ประเภท นีต ้ อ ้ งได้ร บ ั การตรวจสอบและซ่ อ มอย่ า งละเอีย ด ตงแต่ ั้ กระบวนการถอด – ประกอบต้อ งได้ร ับการ ดูแลจากช่างผูช ้ านาญการเฉพาะทาง ตลอดจนการ ทดลองอย่างละเอียดเพือ ่ ให้แน่ใจว่าได้ร ับการซ่ อ ม ้ าน ก่อ นส ่ง มอบให้ก บ อย่ างมีคุณ ภาพพร้อ มใช ง ั ลูกค้าต่อไป

สว่ นประกอบของมอเตอร์ DC ได้แก่ · Field coils · Shunts · Interpoles · Compensatory windings · Armature coils · Commutators · Carbon brushes Applications เพิม ่ เติม: · Railway และ tramming traction · DC Generation และ Excitation · Steel Industry Stirrors: large, small และ water cooled · Conveyor Drives where fine speed control

24 Hrs. Service

OUR SERVICES


AC CORNER ้ ันมากใน AC MOTOR เป็นมอเตอร์ประเภททีใ่ ช ก ทุกอุตสาหกรรมทว่ ั ไปซงึ่ ต้องการความรองร ับการ ซ่ อ ม ให้ ท น ั เ วล าที่ ล ู ก ค้า ต้ อ ง กา ร แ ละ เ ร าไ ด้ ให้บริการซ่อม และได้จาหน่ายมอเตอร์ทงใหม่ ั้ และ มอเตอร์มอ ื สอง ทงประเภท ั้ Single Phase และ 3 Phases ตงแต่ ั้ ข นาด 0.5 HP ขึน ้ ไป ตามทีล ่ ูกค้า ้ ับงานแต่ละประเภท ต้องการใชก ่อมของเรา ต้องเป็นไปตาม ซงึ่ ทุกขนตอนในการซ ั้ มาตรฐานของขนตอนอย่ ั้ างถูกต้อง เพือ ่ ร ับประก ัน ในคุณภาพในบริการให้มใี ห้ก ับลูกค้า Low Voltage ตงแต่ ั้ 110 volts - 660 volts 50HZ/60HZ: • Wire wound stators • Squirrel cage rotor bars • Wire wound rotors

High Voltage ตงแต่ ั้ 2000 volts - 13,300 volts 50HZ/60HZ: • Soft and formed coil stators • Squirrel cage rotor bars • Slip ring rotors

24 Hrs. Service

OUR SERVICES


HIGH VOLT CORNER ้ ับมอเตอร์ประเภทนีม อุปกรณ์ และว ัสดุทใี่ ชก ้ ค ี วามจาเป็ นอย่า งมากทีจ ่ ะต้อ งใช ้ว ัสดุ ทใี่ ช ้เ กรดสู ง ้ านได้ยาวนานกว่ามอเตอร์ทวไป ึ่ ว ัสดุทเี่ ราใชก ้ ารซ่อ ม เนือ ่ งจากเป็นสว่ นทีจ ่ ะทาให้อายุการใชง ่ั ซง ึ่ มีคุณสมบ ัติ พ ันใหม่ หรือ Overhaul ทงหมดน ั้ าเข้าจากต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นลวดอาบนา้ ยาซง ทนความร้อนสูง และฉนวนใยแก้วนาเข้าจากประเทศเยอรม ัน ทาให้มนใจได้ ่ั วา่ มอเตอร์ทุกต ัวได้ร ับ การร ับรองคุณภาพเดียวก ันทุกต ัว

INSULATION TEMPERATURE CLASSIFICATION Insulation Temperature Classification for Machines

Temperature Index

Some Insulation Combinations

Class O (Obsolete)

90°C

Oleo, Resinous, Cotton, Wood

Class A

105°C

Cotton, Vinyl Acetate

Class E

120°C

Phenolics, Alkyds, Leatheroid

Class B

130°C

Shellac/Bitumen, Silk, Mica, Polyesters

Class F

155°C

Epoxy/Polyesters, Silicone, Mica, Glass

PEW

150°C

Epoxy/Polyesters, Silicone, Mica, Glass

Class H

180°C

Epoxy/ Polymides/ Silicone/ Mica/ Glass

HITACHI

180°C

Epoxy/ Polymides/ Silicone/ Mica/ Glass

AMW-XV

200°C

Glass/ Silicone/ Mica/ Nomex/ Silicates

Class C

220°C

Glass/ Silicone/ Mica/ Nomex/ Silicates

Poland

220°C

Glass/ Silicone/ Mica/ Nomex/ Silicates

Germany

240/250°C

Glass/ Silicone/ Mica/ Nomex/ Silicates

เซ็นทรลั บางนา

บิ๊ก ซี สาโรง

กรมอุตุฯ

PLEASE CONTACT

ถ.ศรีนคร ินทร ์

ซ.ว ัดมหาวงษ์

โปรดติด ต่อ

่ ยกศรีเอี่ยม สีแ ไบเทค

ถ.สุขุมว ิท

CRC

ถ.รถรางเก่า

แม่น้าเจ้าพระยา

่ ยกบางนา ถ.สรรพวุธ สีแ

คลองสาโรง ถ.เทพารกษ์ ั

ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย สาน ก ั งานใหญ่ TOYOTA

CRC

คาร ์ฟู ร ์ สาโรง

N

C.R.C. ELECTRIC MOTOR WORK

ั อิเลคทริคมอเตอร์เวอร์ค เจริญชย 60/45-47 MOO 10 SAMRONG PHAPRADEANG SAMUTPRAKARN 10130 60/45 หมู ่ 10 ต. สาโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 TEL. 0-2748-4673 – 5 FAX. 0-2748-4674


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.